Home

Kongo odtokový režim

REŽIM ODTOKU ŘEK Maturitní otázk

Západoevroé- mají vyrovnaný odtokový režim a to z důvodu dostatku srážek během celého roku. Např.: Seina, Temže, Labe. Východoevroé- mají více rozkolísaný odtokový režim. Nejvíce vody mají v jarních měsících při tání sněhu na horách. Např.: Volha Sibiřské veletoky- velké množství vody, maxima.

HYDROSFÉRA, Z - Zeměpis - - unium

STRUKTURA MODELOVÝCH OTÁZEK BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA Z GEOGRAFIE I. skupina modelová otázka č. 3 Teorie systémů a jejich aplikace v geografi í: Amazonka; Kongo; Mississippi; Jenisej; Lena Jezera přirozené sníženiny zem. povrchu vyplněné vodou Jezera Dělení podle vzniku: a) endogenní činností 1.) tektonická - pokles ker zem. povrchu podél zlomu (Bajkal, Tanganika) 2.) sopečná - kráter vyhaslé sopky vyplněný vodou (Bolsenské Gran Canaria na Kanárských ostrovech se vyznačuje stálým počasím -nejvýznamější řekou černé afriky je Kongo=2.nejvodnatější řeka na světě(poloviční průtok než Amazonka), ekvatoriální odtokový režim->deště každý den->po celý rok stejně vody -mohutné řeky jsou též přítoky Konga-Oranje

Amazonka má složitý a svérázný vodní režim. Má vysoký stav vody po celý rok. Pravé přítoky, jejichž povodí jsou na jižní polokouli, a levé přítoky, jejichž povodí jsou na severní polokouli, se navzájem doplňují ve svých stavech vody v průběhu roku.Vysoké stavy vody jsou v létě, což je na severní polokouli od dubna do října (levé přítoky) a na jižní. siete a odtokový režim sú značne nepravidelné. Vodnatosť afrických riek je výsledkom množstva zrážok a ich časového rozloženia, konfigurácie reliéfu, pôdnych pomerov a rastlinného krytu. V Afrike sú oblasti s hustou riečnou sieťou, ako aj obrovské územia bez trvalých povrchových vôd Amazonky a povodím Konga. Súčasne sme kros-korelačnou analýzou hľadali súvis medzi odtokom z prietokov alebo ročný režim odtoku. V prírodných radoch je známy i celý rad viacročných cyklov, zmien na zrážkovo-odtokový proces. a) 2100 2300 2500 2700 2900 1800 1829 1858 1887 1916 1945 1974 2003 4950 5100 5250 5400 5550.

Řecký režim. Režim řeky Konga je jednotný, což ho odlišuje odjiné řeky tropů. Důvod spočívá ve skutečnosti, že dešťové srážky v různých částech pánve nepadají současně. V době, kdy na severní polokouli sucho, na jižní polokouli - silné deště a naopak. Vyrovnávají tok vody do kanálu, protože Kongo je na. > Afrika > Kongo (Kinshasa) > Cestování > Víza - režim vstupu. Kongo (Kinshasa) Kontaktní český úřad. Konžská demokratická republika - Velvyslanectví Kinshasa; Konžská demokratická republika - Honorární konzulát Kinshasa; Kongo (Kinshasa) - Velvyslanectví Abuja. Řecký režim. Režim řeky Konga je jednotný, což ho odlišuje odjiné řeky tropů. Důvod spočívá ve skutečnosti, že dešťové srážky v různých částech pánve nepadají současně. V době, kdy je na severní polokouli sucho, silný déšť na jižní polokouli a naopak. Vyrovnávají tok vody do kanálu, protože Kongo je na. Typy odtokového režimu. Genetické klasifikace, charakteristiky, příklady. Typy podle bazálního odtoku. Odtokový režim řek ČR. 12. Extrémy odtoku. Klasifikace, hodnocení. Klasifikace povodní podle příčin. N-leté a m-denní průtoky. Křivka překročení. 13. Způsoby klasifikace jezer a mokřadů

Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

 1. Pokud nechcete ztrácet čas s vyplňováním vzoru nebo potřebujete smlouvu ihned, vypracuji Vám do 24 hodin individuální smlouvu na míru za cenu 2500 Kč + DPH.; Společně se smlouvou získáte možnost objednání návrhu na vklad vlastnického práva (dokument, který musíte předložit na katastru společně se smlouvou) za zvýhodněnou cenu 490 Kč + DPH
 2. byl analyzován vývoj zalednění od roku 1955, odtokový režim řek, chemizmus vod a jejich hydrobiologické vlastnosti. Vzniklo tak první monografické dílo o této oblasti. Kniha vychází česky a španělsky. Španělská verze v počtu 250 výtisků bude zatím sloužit jen k propagačním účelů
 3. -odtokový koeficient - udává procento srážek, které odtéká v řekách jako povrchová voda, má na to vliv reliéf, podloží, podnebí a vegetace Kongo, Nil-režim odtoku řeky závisí na klimatickém pásu Režim vodních toků.
 4. d) Popište odtokový režim řek střídavě vlhkých tropů v Africe, Jižní Americe, Austrálii. Příklady řek. e) Které přírodní suroviny poskytují tropické deštné lesy? f) S jakými problémy je spojeno využívání deštných lesů? 2. Uvědomění si význam

OPRAVA SOUSTAVY RYBNÍK Ů VODICE-NADÝMA Č V K.Ú. UH ŘÍN ĚVES PO POVODNI Z ČERVNA 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA LISTOPAD 2014 Vodohospodá řský rozvoj a výstavba akciová spole čnost Náb řežní 4, Praha 5, 150 5 T:Azízija (Libye) 58°C • Min. T:Atlas -15°C • Max.srážky: Debunja (Kamerun) 10 470 mm/rok • Min.srážek: Asuán (Egypt) 0,5 mm/rok VODSTVO: Tvar říční sítě a odtokový režim řek jsou značně nepravidelné. Téměř 1/3 souše zabírají bezodtoké oblasti Tvar riečnej siete a odtokový režim sú značne nepravidelné. Objem priemerného ročného prietoku je 4657km3. Takmer 1/3 rozlohy Afriky zaujímajú bezodtokové oblasti, predoveštkým Sahara. do atlantického oceánu je odvodňovaná viac ako 1/3 Afriky s najvodnatejšou riekou Kongo (Zaire,4835km, povodie 3 822 000 km2, priemerný. odtokový režim. Ing. Radek Vlnas Organizace: 11:10 Coffe break 11:30 Výskyty sucha v posledních desetiletích na území ČR Možnosti řešení sucha zavlažováním RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D. 12:20 Diskuze 13:00 Oběd 14:00 Zemědělci hospodařením v krajině určují kvalitu vod

Černá afrika - obyvatestvo, hospodářství - Uč se online

Klíčová slova: Athabasca, odtokový režim, ropné (bituminózní) písky. Abstract (EN): Changes in Runoff and Anthropogenic Influences in the Athabasca River's Ecosystem. The Athabasca River's flow rate has dropped significantly during the 20th and 21st centuries, especially in the middle and lower portions of the watershed MATURITNÍ TÉMATA GYMNÁZIUM VARNSDORF ZEMĚPIS Gymnázium Varnsdorf, školní rok 2019 - 2020, zpracoval Vlastimil Zelinka 15. JIHOZÁPADNÍ ASIE A ISLÁM - FYZICKOGEOGRAFICKÁ A SOCIOEKONOMICK zÁpadoČeskÁ univerzita v plzni fakulta ekonomickÁ bakalářská práce ekohydrologickÉ hodnocenÍ hraniČnÍch tokŮ v povodÍ odravy ecohydrological assessment.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Díl 3 - Povodňové orgány § 77 (1) Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány 10:40 Identifikace hydrologického sucha v České republice v letech 1931-2007, posouzeni dopadů změny klimatu na odtokový režim. Ing. Radek Vlnas. 11:10 Coffe break. 11:30 Výskyty sucha v posledních desetiletích na území ČR . Možnosti řešení sucha zavlažováním. RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D. Odtokový režim řek Viktoriiným jezerem - má řadu splavných úseků - Násirova (Asuánská ) vodní nádrž u Asuánu patří k největším vodním dílům Afriky - ústí obrovskou deltou mezi Port Saidem a Alexandrii - od nepaměti velký hospodářský význam řeky - starověké civilizace, 3. ODTOKOVÉ POMĚRY. Odtoková odezva v povodích, na jejichž plochu spadly během několika dnů historicky poměrně obrovské objemy srážek, měla v horních úsecích Moravy, Odry a Labe charakter rychlých a ničivých horských povodní, zatímco na střední a dolní Moravě šlo již o povodně nížinné se škodlivými rozsáhlými záplavami, místy až s několikakilometrovou.

Řeka Kongo - Afrikaonline

 1. Specifický odtok v celém povodí má velikost 3,00 l/s.km 2. Odtokový součinitel pro celém povodí dosahuje hodnoty 0,16 (HMÚ, 1961). Klejnárka protéká západní částí území. Pramení 1 km jihovýchodně od Dobrovítova ve výšce 533 m n.m. a ústí zleva do Labe u Starého Kolína v 194 m n.m.. Číslo hydrologického pořadí
 2. 1.2. hlavní úkoly odborné skupiny . Činnost Poznámk
 3. Hydro diplomacie, aneb války o vodu. 25. 05. 2012 11:59:40. Program OSN pro rozvoj usiluje o to, aby voda nebyla chápána jako zboží , ale jako dědictví všeho lidstva , zásadu, kterou potvrdilo i Světové fórum o vodě, které se konalo v roce 09 v Istanbulu ( licence mohou být poskytnuty jen na mělké povrchové vody.
 4. antní vegetacním typem jsou tropické deštné pralesy. Tvorí asi 1/5 rozlohy všech lesu na Zemi. Rozkládají se kolem Amazonky. Vyznacuje se velkým druhovým bohatstvím. Predstavuje více jak 4000 ruzných druhu keru a stromu. Vytvárejí se rostlinná patra je jich 4-5

Vodstvo: Charakteristickým rysom riečnej siete Afriky je mladé štádium vývoja. Tvar riečnej siete a odtokový režim sú značne nepravidelné. Objem priemerného ročného prietoku je 4 657km3. Takmer 1/3 rozlohy Afriky zaujímajú bezodtokové oblasti, predoveštkým Sahara. Do atlantického oceánu je odvodňovaná viac ako 1/3 Afriky Svatební apartmá Grafenau a Frauenau. Po rychlém projetí Šumavy jsme přesně v 17.00 parkovali na náměstí v Grafenau, kde jsme se potkali s Jančou.Ta zde v sídle správy národního parku Bavorský les při práci na projektu o vlivu kůrovců na odtokový režim místních toků (nebo možná úplně jinak) dodělávala disertačku (nebo něco takového), takže jsme ji přijeli na.

Černá afrika - obyvatestvo, hospodářstv

 1. Číslo zborníku. Autori - názvy príspevkov - rok vydania. 1. Voprosy razrabotki novych metodov predskazanija gorizontaľnoj i naklonnoj vidimosti, nizkoj oblačnosti i struktury veetra do vysoty 12 km. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1972. 202 s
 2. ověřte skladovou dostupnost v CHATU: EAN kód: Běžná cena: 24 590,- Kč s DPH: Vaše cena: 20 490,- Kč s DPH: včetně recykl. popl. ve výši: 69,- Kč s DP
 3. riecnej siete a odtokový režim sú znacne nepravidelné. Objem priemerného rocného prietoku je 4 657km3. Takmer 1/3 rozlohy Afriky zaujímajú bezodtokové oblasti, predoveštkým Sahara. Do atlantického oceánu je odvodnovaná viac ako 1/3 Afriky. Vacšina velkých afrických jazier je tektonického pôvodu. V Afrike môžeme rieky rozdelit
 4. kvalitatívny režim vody ovplyvnený Elovekom, môžeme oznaëit za vodohospodárske systémy. Identifikácia hlavných problémov vo vodnom hospo- dárstve Napriek verakrát deklarovanej skutoënosti o vode ako súëasti hydrologického cyklu, podierajúcej sa na prírod- ných procesoch a zároveñ jej nevyhnutnosti pre existen
 5. Hydrografie a odtokový režim řeky Úpy. Kartografické znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka Koncepce a realizace terénní výuky v geografii s důrazem na environmentální problematiku. Koncepce školní geografie Maďarska, Polska a Slovenska
 6. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0276 Název vzdělávacího materiálu: Vodstvo Evropy Číslo vzdělávacího materiálu: VY_52_INOVACE_230222 Označení šablony: V/2 Vzdělávací předmět: Zeměpis Tematická oblast: Fyzická geografie Autor: Mgr. Vladimír Mikulík Anotace: Pracovní list obsahuje úkoly na téma řeky Evropy.. Klíčová slova: Bezodtoké oblasti, odtokový režim.
 7. Afrika ako kontinent. Afrika ako kontinent Afrika Základné informácie Rozloha: 30 319 000 km2 Pocet obyvatelov: 740 000 000 Najsevernejší bod: Biely Mys (Ras Ben Sekka ) 37o 21

www.zemepis.estranky.cz - Biosfér

U nás najdete produkty od umyvadla, a sprchového setu, až po všechny typy koupelnových vodovodních baterií a nezbytné koupelnové a wc doplňky. Při zařizování nezapomeňte na praktické pomocníky, jako jsou držáky ručníků, kartáčků nebo fénu, věšáky, Sarkozy proto potřeboval odstranit Kaddáfího, NATO Kaddáfího lokalizovalo, když po pádu Tripolisu telefonoval s Bašírem Asadem. Zjistili, že je v rodné Syrtě, a vyslali letoun, který zaútočil na kolonu aut, v níž se Kaddáfí pokoušel z města odjet. Kaddáfí byl objeven v odvodňovací rouře, kde se skrýval

Koupelna. U nás najdete produkty od umyvadla, a sprchového setu, až po všechny typy koupelnových vodovodních baterií a nezbytné koupelnové a wc doplňky. Při zařizování nezapomeňte na praktické pomocníky, jako jsou držáky ručníků, kartáčků nebo fénu, věšáky, kosmetická zrcátka, dávkovače mýdla nebo různé. Jména. Mekong se původně jmenoval Mae Nam Khong ze smluvní formy Tai zkrácené na Mae Khong.V thajštině a laoštině se Mae Nam (matka vody) používá pro velké řeky a Khong je vlastní název, který se označuje jako řeka Khong. Nicméně Khong je archaické slovo, které znamená řeka, půjčil od Austroasiatic jazyků, jako je například vietnamské písně. V témže měsíci byly instalovány tři odvodňovací nádrže, které dodaly Spojené státy, a čtyři nádrže na stlačenou páru, které dodala Čína. První oddíl vakuové komory, který buduje Korea, je dokončen z více než 80 %. Rusko dokončilo výrobu vodiče poloidálního pole pro magnetický systém reaktoru ITER a Indie.

$26.24 - Odtok kreativita Mosaz 1ks - Koupelnové Zabudovaná 7334765 2021. Hledáte levné Koupelnové odpady online? nakupte již dnes ve výprodeji lightinthebox.com 00:04:12 zda se Muammar Kaddáfí nedopustil zločinů proti lidskosti, 00:04:15 zvedlo ruku všech 15 členů. 00:04:21 Rada bezpečnosti se sjednotila, aby odsoudila násilí, 00:04:22 vyslovila se pro potrestání viníků a přijala sankce. 00:04:25 proti sveřepému libyjskému vedení. Je to jasné varování