Home

Emisní faktor nafta

Výpočet emisí CO2 pro naftový motor: 1 litr nafty váží 835 gramů, obsahuje 86,2% uhlíku, což odpovídá 720 gramům uhlíku v každém litru nafty. Pro spálení 1 litru nafty je třeba 1920 gramů kyslíku. Vzniklý oxid uhličitý se tedy rovná součtu 720 gramů uhlíku a 1920 gramů kyslíku Ilustrační foto Pro orientační výpočet úspor emisí oxidu uhličitého dosažených změnou druhu paliva nebo sníženou spotřebou paliva lze použít údaje z připojené tabulky. Podrobné informace obsahuje Vyhláška č. 213/2001 Sb. [pdf, 536 kB], kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 425/2004 Sb. [pdf, 236 kB], kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického. Emisní faktory se použijí také pro úèely vypracování rozptylové studie podle bodu 3.2 iii pfílohy E. 15 vyhlášky E. 415/2012 Sb. Stanovení množství vypušténé zneéišfující Iátky (E,) se provede výpoétem podle vztahu: Ez=Ef.M kde Er je emisní faktor a M je množství jednotek, na které je emisní faktor vztažen (vztažn nafta obrat pohonných hmot I m3/rok I 120 zneëišt'ující látka voc emisní faktor [kg VOC/ 1 0,02 celková roëní em ise kg/rok I 2,4 Emise par motorové nafty se mohou uvolñovat pti plnéní nádrže z autocisterny. Do nádrže bude v prùbëhu roku naplnëno 120 nafty. Tentýž objem smèsi vzduchu s parami nafty pak unikne do ovzduší Emisní faktory uhlíku uvádí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu (např. t CO 2 /MWh). Udávají se hodnoty typické pro danou skupinu emisních zdrojů a slouží k výpočtu množství emisí CO 2

Výpočet emisí CO2 - autolexicon

  1. Nafta : emisní faktor Ef = 20 g VOC/m3 tj. 0,02 kg VOC/ m3. množství nafty přijaté Mnp činilo 1000 m3/rok. množství nafty vydané Mnv činilo 990 m3/rok. emise VOC z přijaté nafty: Enp = Mnp x 1/2 Ef tj.: 1000 x 0,01 = 10 kg = 0,010 t VO
  2. Emisní faktor pro éerpací stanice je uveden ve vyhlášce E. 615/2006 Sb. Pro naftu je emisní faktor VOC 0,02 kg/m3. Z hlediska provozu Ize odhadovat maximální roéní výdej nafty do 120 m /rok, jak bylo již výše uvedeno v souvislosti s poëtem závozú
  3. Emisní faktor je střední měrná výrobní emise dané znečišťující látky typická pro určitou skupinu zdrojů a představuje poměr hmotnosti do ovzduší přecházející znečišťující látky ke vztažné veličině, kterou u spalovacích zdrojů je hmotnost paliva u tuhých a kapalných paliv nebo objem paliva u plynných paliv
  4. Emise ze spalování jsou omezeny podle požadovaných kritérií emisní kontroly [ETW1]. Emise ze spalování závisí na posouzení regionální expozice [ETW2]. Podmínky a opatření týkající se externího využití odpadu Externí regenerace a recyklace odpadu musí být v souladu s platnými předpisy [ERW1]
  5. Emise CO 2 však při současném nastavení emisního koeficientu 1 011,6 kg/MWh naopak navýší emise CO 2. Pokud se však emisní faktor poníží na poloviční hodnotu v řádu 450 kg/MWh, dojde i ke snížení emisí CO 2 oproti klasickým spalovacím motorům
  6. 6. Emisní faktory pro skladování pohonných hmot a petrochemických výrobk ů Pohonná hmota Typ zásobníku Ef (g VOC/t prosazení) Benzin s plovoucí st řechou 2000 Nafta 39,3 Petrolej 45,1 Ropa 380 Benzin automobilový s pevnou st řechou 730 Nafta 200 7. Emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene Technologický proces

a) Emisní faktor nezahrnující oxidační faktor b) Výsledný emisní faktor zahrnující oxidační faktor c) TJ/mil. m 3, t=15 ºC, p=101.3 kPa (tzv. obchodní podmínky) d) Národně specifické hodnoty CO 2 emisní faktory a oxidační faktory Výpočet emisí CO 2 ze spalování plynné směsi s kolísajícím složením Výpočetní formulář je ke stažení Nafta : emisní faktor Ef = 20 g VOC/m3 tj. 0,02 kg VOC/ m3 množství nafty přijaté Mnp činilo 1000 m3/rok. množství nafty vydané Mnv činilo 990 m3/rok. emise VOC z přijaté nafty: Enp = Mnp x 1/2 Ef tj.: 1000 x 0,01 = 10 kg = 0,010 t VOC. Měrné emise polutantu p druhu dopravy d EN d Energie druhu dopravy d EN k,i Energie kategorie k paliva i Ef k,p Emisní faktor kategorie k polutantu p Op,i Obsah polutantu p v palivu i Ti Výh řevnost paliva i Pvoz kp po čet vozidel kategorie kp Pr kp kilom. prob ěh na 1 vozidlo kat. kp ri hustota paliva i Svoz kp,i Spot řeba paliva i na. (tzn. pro emise hlavních znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší). Environmentální vyhodnocení se provádí pro tyto základní znečišťující látky: • tuhé látky, • SO2 (oxid siřičitý), • NOx (oxidy dusíku), • CO (oxid uhelnatý) Pro každou z kategorií kp je vypočítána spotřeba paliva i (benzín u kategorií 1-3 a nafta u kategorií 15-16) a následně emise, postupem uvedeným v kapitole 3. Kilometrické proběhy musí být však nastaveny tak, aby součet spotřeb kategorií kp 1-3 byl shodný se spotřebou benzínu individuální dopravy, která se vypočítá z celkové spoteby benzínu

Výpočet úspor emisí oxidu uhličitého (CO2) MP

2 Aktualizuje se znění Metodického pokynu pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot podle § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který byl platný od ledna 2019. Obsah aktualizace V kapitole 3 jsou na základě přijetí nařízení Evroého. 4 kde: Ad je obsah popolovín v sušine Sd je obsah síry v sušine Wr je obsah vody v pôvodnom palive. Všeobecné emisné závislosti pre tuhé zne čis ťujúce látky a SO 2 pre spa ľovanie tuhých palív a všeobecné emisné faktory pre ostané znečis ťujúce látky pri spa ľovaní tuhých palív a pre spa ľovani Emisní faktor udává, kolik kg CO 2 vznikne na 1 kWh vyrobené elektrické energie (resp. kolik tun CO 2 na 1 MWh). Přirozeně hodnota emisního faktoru je různá pro různé země. Velmi nízká je např. pro Norsko, kde většina elektřiny pochází z vodních zdrojů, rovněž poměrně nízká je ve Francii, kde zhruba ¾ energie.

Emise skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva se vyjadřují jako ekvivalent gramů CO 2 na 1 megajoule biopaliva [gCO 2ekv /MJ]. Uvedené hodnoty vycházejí z Nařízení vlády č. 189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot VLIV PODÍLU BIOSLOŽKY V PALIVU NA SPOTŘEBU A PALIVA EMISE TRAKTORU Postupně bylo připraveno směsné palivo (nafta a methylester řepkového oleje) v poměrech 85 / 15, 70 / 30 a 55 / 45 (nafta / methylester řepkového oleje) a dále bylo Váhový faktor 1 jmenovité 100 0,15 2 jmenovité 75 0,15 3 jmenovité 50 0,15 4 jmenovité.

(motorový benzín, nafta a - Compressed Natural Gas • Elektřina (dodavatel SE Predaj) -použit emisní faktor na národní úrovni, location-based method • Teplo - dodavatel ratislavská teplárenská, a. s., zdroj ZT západ, poskytnut specifický emisn Emisní faktor u běžného biometanu je 3-4krát nižší než u fosilního zemního plynu a pětinový proti emisnímu faktoru benzínu nebo nafty.. Tyto charakteristiky předurčují využití biometanu a emisních úspor s ním spojených například v dopravě, tedy na CNG stanicích. Prodejci benzínu a nafty si uplatní emisní úspory spojené s biometanem ve zprávě o emisích a. emise skleníkových plynů. Tento faktor se v České republice v posledních letech vyvíjí příznivě vzhledem k nárůstu nízkouhlíkových, obnovitelných zdrojů výroby elektřiny (tabulka 2). Tabulka 2: Emisní faktor pro výrobu elektrické energie - location-based Rok Emisní faktor [g CO 2 e/kWh] 2009 565 2010 552 2011 548 2012 51

Teď platí emisní norma Euro 6, ale co budeme dělat, až přijde Euro 7? Foto: Volkswagen. Aktuálním tématem současnosti jsou stále přísnější požadavky na ochranu klimatu, ke kterému by měly přispět také vznikající normy na budoucí emise nově vyráběných a homologovaných silničních vozidel. Nároky státních. Emisní faktory CO 2 pro energii přivedenou v palivu v ČR [4] Palivo / energie Emisní faktor (t CO 2 /MWh) Pevná paliva: Černé uhlí tříděné: 0,33: Hnědé uhlí tříděné: 0,36: Jiné pevné palivo: 0,34: Koks: 0,39: Proplástek: 0,34: Kapalná paliva: Těžký topný olej (nízkosirný) 0,28: Jiná kapalná paliva: 0,28: TOEL: 0. Pozn.: Emisní faktory jsou uvedeny v g • kg-1 spotřebované elektrody; spotřeba elektrod dle jednotlivých typů je vedena v provozní evidenci podle §17, odst. 3, písm.c) zákona č. 201/2012 Sb. V případě využití technologie ke snižování emisí TZL je nutno emisní faktor uvedený v tabulce vynásobit koeficientem instalované technologie ke snižování emisí Výsledné emisní faktory oxidu dusného budou stanoveny váženými průměry doplněné v případě velkých odchylek o další statistická data.Výsledky však nebyly v době zpracování tohoto příspěvku dosud k dispozici. Tabulka 4 Emisní faktory CO 2, N 2O, CH 4 Kategorie Popis kategorie vozidel Emisní faktor CO 2 (g/kg paliva

emise CO2 z galonu benzínu = 2 421 gramů x 0.99 x (44/12) = 8 788 gramů / galon. emise CO2 z galonu nafty = 2 778 gramů x 0.99 x (44/12) = 10 084 gramů / galon. Abychom z toho byli moudřejší, je třeba výsledné hodnoty přepočíst na u nás běžnější litry. Jeden americký galon odpovídá 3,7584 litru PALIVA 6 (2014), 1,S. 24 -8 Emise z motorových vozidel porovnání současných evroých modelů 24 EMISE Z MOTOROVÝCH VOZIDEL - POROVNÁNÍ SOUASNÝCH EVROPSKÝCH MODELŮ František Skácel, Viktor Tekáč Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, skacelf@vscht.cz Vliv mobilních emisních zdrojů na kvalitu ovzduší se v. - Faktor pro nová vozidla do 50 tis. km se přibližuje 1 - Degradační faktor od 50 tis. km -narůstá od 1 - Modelově zhoršování emisního chování do 160 tis. - pak konstantní - Výjimka Bus nafta -emise podle COPERT rychlejší pokles kvůli klesajíc Orlickoústecko /ROZHOVOR/ - Nafta je jedním z hlavních nákladů každé logistické firmy. Sledování a optimalizace spotřeby je tak jedním z pilířů úspěchu v tomto oboru. Své o tom ví i logistická firma Šmídl, která patří v oblasti regulace spotřeby k lídrům na trhu. Co vše pro to dělají, [ emisní faktor těchto zdrojů. Původ této elektřiny musí být doložen tzv. smluvními instrumenty, které splňují minimální kritéria kvality. V Evropě je jediným způsobem, jak doložit původ elektřiny, Motorová nafta 0,0 0,2 4,

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí širokou škálu rozborů alternativních i fosilních paliv, pro prokázání relevantních vlastností těchto materiálů jako zdroje energie.Zejména v posledních letech můžeme pozorovat kromě klasického využívání fosilních paliv také příklon k využití alternativních paliv -kde: emisní faktor uhlíku (kg CO 2 /GJ výhřevnosti paliva) je stanovený na základě složení místního paliva, které je používáno pro zabezpečení energetických potřeb konkrétního návrhu,-doporučené hodnoty pro nedopal jsou 0,02 pro tuhá paliva (kamna 0,05), 0,01 pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva.. 16

Tento emisní faktor nevyjadřuje skutečnost, že v současné době cca 40 % výroby elektrické energie pochází z jaderných elektráren. Ve svém vyjádření doc. Brož tento fakt nezpochybňuje. Obhajuje však uvedený emisní faktor ve výše zmíněné vyhlášce z důvodů, že úspora elektrické energie, ke které dojde instalací. Pro zdroje, které nemají emisní faktor stanovený, nelze tento postup použít, b) použitím měrné výrobní emise stanovené orgánem ochrany ovzduší pro daný zdroj pro znečišťující látky. § 14 Měření tmavosti kouře Měření tmavosti kouře se provádí metodou podle Ringelmanna nebo Bacharacha Mapa i seznam byly sestaveny ze zdrojů České obchodní inspekce a aktualizovány 8. srpna 2021. Nově se v seznamu objevila síť rakouských čerpacích stanic OMV, která prodávala směs obyčejného benzínu BA 95 a nafty jako prémiové, vysokooktanové palivo MaxxMotion 100 plus. I přes toto pochybení OMV se díky Kverulantovi zásadně zlepšila kvalita benzínu a nafty.. Vyhláška č. 356/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na.

Emise CO2 a jejich dopad na hodnocení zdrojů v budovách

Příklad výpočtu měrných emisí GHG a emisní faktor obnovitelných parafinických ve směrnici 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, prostřednictvím změny směrnice 2009/30/ES (pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zaveden Tedy stejně jako když se spálí 1 300 000 litrů nafty. *Emisní faktor - elektřina 1,17 t CO2 / MWh Zdroj: Vyhláška MPO č. 425/2004 Sb. Text a foto: (tzpenny) Komentáře Nalétané kilometry: Emisní faktor: Emise: 2016: 2017: 2018: 2016: 2017: 2018: 2016: 2017: 2018: Krátké lety (Lety kratší než 500 km) Všechny třídy: 197 267.

Emisní faktory pro zdroje a paliva použité pro uhlíkovou kalkulačku Emisní faktor (t CO2/TJ) 96,07 89,80 110,00 72,53 72,53 67,91 63,06 55,50 62,39 0 hnědé uhlí černé uhlí dálkové teplo lehký topný olej nafta benzín LPG zemní plyn (i CNG) propan-butan biomasa kg CO2/kWh 0,486 kg CH4/t skládkovaného odpadu elektrická energi Znečišťující látka NH3 VOC CO NOx SO2 TZL PM2,5 Emisní faktor (kg/MWh) 0 0,00249 0,08621 0,56764 0,84124 0,03680 0,02208 4. Výpočet ukazatelů energetické proveditelnosti návrhu se provede srovnáním vypočteného množství emisí jednotlivých znečišťujících látek výchozího stavu a navržených variant návrhu na.

Emise z kotelen a ochrana ovzduší (III) - TZB-inf

emisní zdroje ze Scope 1 a Scope 2 a vybrané položky za Scope 3 (v souladu s požadavky GHG Protocolu). Výsledky za MMO a výsledky za celkovou uhlíkovou stopu (včetně organizací města) jsou nafta, CNG a LPG ve služebních vozidlech úřadu a dalších institucí a kotle na spalování zemního plynu. Nejvýznamnějším zdroje 5 Emisní faktor je termín používaný pro vyjádření obecněji odvozené míry emisí určité látky (určitých látek) do jednotlivých složek životního prostředí (nejčastěji se používá pro emise do nafta, zbytkový olej, zbytkové palivové oleje atd.).18 Domácí odpad, obsahující často plasty, bývá po dobu.

Emise jsou vypočteny i pro elektřinu dováženou na snižuje, jednak s ohledem na emisní faktor elektřiny, ale také z hlediska předpokladu, že nahrazení elektřiny jiným druhem energie je obtížnější, než v opačných případech. Ford nafta 0,11 18142 0,11 18142 0,10 20429 0,10 1282 Až nečekaně (v r. 2001) významně vzrostl prodej motorové nafty, což má negativní dopady na emisní bilanci. Spotřeba benzínu, nafty, zkapalněného ropného plynu (LPG), stlačeného zemního plynu (CNG) a bionafty za jednotlivé druhy dopravy je stanovena distribucí celkových prodaných paliv, po odečtu ne-dopravních zdrojů Nafta: Vozidla vlastněná KPMG 583 600 729 500 529 519 0,1870 0,1814 0,1772 109 145 132 331 93 831 : Vozidla v pronájmu 184 400 193 100 176 784 0,1870 0,1814 0,1772 34 028 35 028 31 326 : Služební cesty osobními auty zaměstnanců 567 100 327 500 316 872 0,1870 0,1814 0,1772 106 059 59 40 Brněnský Zetor ročně prodá kolem tří tisíc traktorů. Firma je osmým rokem po sobě v zisku, tržby se pohybují kolem tří miliard korun. Zetor obhájil pozici největšího prodejce v Česku a na Slovensku. Obor však prochází složitým obdobím, přiznal v rozhovoru pro iDNES.cz obchodní a finanční ředitel Zetoru Lukáš Krejčíř

Spotřeba a emise z pozemní dopravy v rámci energetických

Pozn.: Emisní faktory jsou uvedeny v g · kg-1 spotebované elektrody; spoteba elektrod dle jednotlivých typů je vedena v provozní evidenci podle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. V pípadě využití technologie ke snižování emisí TZL je nutno emisní faktor uvedený v tabulc Za nejlepší řešení tohoto problému považuje ČEZ atomovou energii. Rozvoj zdrojů jaderné energie by mohl snížit emisní faktor snížit o polovinu. Jádro má v Evropě v tuto chvíli renesanční období a věřím, že včas zareagujeme a budeme schopni vybudovat další jaderné elektrárny, podotkl Feist ČHMU -emisní inventury Domácí zdroje Zahraniční zdroje (EPA, EAA, AU NPI) Popis technologie Legislativní nafta, bioplyn) h) plynovéturbíny(STD provoz, náhradnízdroje) Skutečný stávající stav U technologických zdrojů: emisní faktor [kg/t] Výhledový emisní limit [mg/m3] Výhledový emisní faktor [kg/t] N litrů nafty. *Emisní faktor - elektřina 1,17 t CO2 / MWh Zdroj: Vyhláška MPO č. 425/2004 Sb. O společnosti PENNY MARKET Česká republika Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou

Emisní faktory paliv Emise CO2 a jejich dopad na hodnocení zdrojů v budovách . Tab. 1. Emisní faktory CO 2 pro energii přivedenou v palivu v ČR [4] Palivo / energie Emisní faktor (t CO 2 /MWh) Pevná paliva: Černé uhlí tříděné: 0,33: Hnědé uhlí tříděné: 0,36: Jiné pevné palivo: 0,34: Koks: 0,39: Proplástek: 0,34: Kapalná paliva: Těžký topný olej (nízkosirný) 0. Nalétané kilometry: Emisní faktor: Emise : Legenda: 2013: 2014: 2015: 2013: 2014: 2015: 2013: 2014: 2015: Krátké lety: Lety kratší než 500 km: Všechny.

SD ĚLENÍ odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní

emisní faktor TZL pro úpravy materiálů je 500 g/t upravené suroviny pro zařízení bez odlučovačů, v případě, že jsou instalovány se postupuje ve smyslu písmena b). 14. Emisní faktory pro výroby anorganické chemie Benzin * Nafta Petrolej ** Ropa s plovoucí střechou 2000 *** 39,3 45,1 380 . Intenzita emisí skleníkových plynů Skupiny ČEZ by měla na základě akčního plánu do roku 2020 klesnout o 15 %, když celkový emisní faktor se sníží z 0,55 t/MWh z roku 2005 na 0,47 t/MWh. Základním opatřením na snižování emisí je urychlení obnovy uhelných elektráren při využití nejlepších dostupných technologií. U nás jsou emise elektromobilu cca trojnásobné oproti autu na benzín nebo naftu. Pokud metodika tento faktor (emise z elektrárny, nutné pro nabití elektromobilu) nezohledňuje, tak je jednoznačně a bez jakéhokoli dalšího dokazování špatná. Poté jde jen o to, nakolik je to dáno vzdělanostní a mentální nekompetencí autorů.

Celková roční úspora by tak dosáhla 4 000 MWh, což by znamenalo, že se do ovzduší díky využití sluneční energie na prodejnách PENNY nedostane ročně 4 680 tun CO2. Tedy stejně jako když se spálí 1 300 000 litrů nafty. *Emisní faktor - elektřina 1,17 t CO2 / MWh Zdroj: Vyhláška MPO č. 425/2004 Sb © 2012 g.t. BiG s.r.o. | Vejprnická 53, 318 02 Plzeň | Tel. 721 609 048, e-mail: info@gtbig.cz | Made in Studiograf.ne

Vlastní auto bude jen výsadou bohatých, kvůli emisím i elektromobilům. 6. 5. 2021, 09:51. Vlastnit automobil dnes není nic výjimečného, už v příštích letech by se to ale kvůli nástupu nové emisní normy a masivnímu přechodu na elektromobily mohlo stát jen výsadou bohatých. Tempo s jakým na světových trzích. Emisní faktor je vlastně měrný ukazatel, který určuje, kolik se uvolní oxidu uhličitého spálením. České emise na obyvatele jsou přitom srovnatelné s ruskými a o třetinu vyšší než ty čínské. ČEZ: bez emisí v roce 2050. Zdrojem většiny českých emisí jsou uhelné elektrárny a teplárny Ceník, STK emise, nakladni vozy dovozy, servis, Praha 10, Dolní a Horní Měcholupy, Uhříněves, AUTO - VESELÝ s.r.o 1999/100/ES. Směrnice Komise 1999/100/ES ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS o emisích oxidu uhličitého a spotřebě paliva motorových vozidel (Text s významem pro EHP) Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele. Směrnice Komise 1999/100/ES

NIS data pro ETS - chmi

Emise NOX nesmí nyní překročit výši laboratorní hodnoty (včetně tolerance měření, max. hodnota 1,5 (CF)). Pro počet částic to platí již od září 2017. Po zavedení Euro 6d - začátek r. 2021 - platí faktor shody (CF) pro naftové motory 1,43, pro benzínové motory stejně jako dříve 1,5 (CF) Pro každou z uvedených kategorií je použit průměrný emisní faktor (Ef) polutantu, který je vždy uváděn v hmotnostním množství na jednotku energie (g.MJ-1), délky přepravy (g.km-1), hmotnosti spotřebovaného paliva, (g.kgpal-1) nebo výkonu motoru (g.kWh-1)

Zatímco emisní předpisy obecně omezují naftové motory na 300 hodin provozu ročně, plynové motory mohou typicky pracovat po neomezený počet hodin. v souladu s platnou legislativou. Spolehlivost. Ať je to plyn nebo nafta, záložní zdroje vyžadují pečlivou údržbu Spotřeba nafty je dána kombinací technického vybavení vozidla a zkušeností řidiče. V obou směrech se snažíme neustále zlepšovat. Drtivá většina našich vozidel není starší než 2 roky a splňuje emisní normu Euro6 Benzín a jeho časová výdrž. Podle zákona musí vydržet minimálně 90 dní (Státní hmotné rezervy) a zajisté + ještě něco pro vlastní rozvoz a spotřebu. Řada obecně různých zařízení nejde nikdy na 100% utěsnit, mají i třeba minimální emisní faktor a prostě u BE se časem může ta těkavá složka odpařit Evroé emisní normy definují přijatelné limity pro emise výfukových plynů z nových vozidel prodávaných v Evroé unii a EHP členských státech. Emisní normy jsou definovány v každé směrnici Evroé unie , které zavádějí postupné provádění stále přísnějších norem O technologii. Nanoaditivum Envirox™ je vytvořeno z nanočástic oxidu céru (CeO 2 ). Cér se s úspěchem využívá jako katalyzátor v mnoha jiných průmyslových odvětvích, včetně petrochemie při rafinaci ropy nebo moderně v třícestných katalyzátorech vozidel. Jde totiž o oxid vysoce stabilní, netoxický a odolný

18.04.2017 6 Emise CO 2 a) Všeobecný emisní faktor CO 2 11 Emise CO 2 b) Místně specifický emisní faktor CO 2 nedopal : 0,02 (tj. 2 %) pro tuhá paliva, 0,01 pro kapalná paliva 0,005 pro plynná paliva EF= (hmotnost paliva) x (výhřevnost paliva) x (emisní faktor uhlíku) x (1 - nedopal) Nafta. Atmosférické naftové motory bývaly vzorem spolehlivosti a dlouhé trvanlivosti. Agregáty jako OM615 (200D) ze starých Mercedesů nebo 1,9 SDI od Volkswagenu jsou opředeny legendami o milionech najetých kilometrů bez údržby a schopnosti jezdit na cokoliv, co teče. A tyto legendy se do značné míry zakládají na pravdě Envirox™ DPF Assist je nový přípravek do motorové nafty, který průběžně čistí filtry pevných částic (Diesel Particulate Filter). Je založen na principu katalyzátoru rozpuštěného v palivu, který napomáhá spalování částic sazí, zachycených ve filtru DPF. • snižuje obsah sazí vznikajících při spalování až o 18% • pro palivo: motorová nafta, BioDiese