Home

Parní a spalovací turbíny

Paroplynová elektrárna - Energetika zblízka - Svět energie

Plynové spalovací turbíny obvykle spalují plyn, lehký topný olej, petrolej, mazut a samostatně nemají velkou účinnost. Kombinace plynové turbíny (Braytonův cyklus) a klasického parního oběhu (Rankinova cyklu) podstatně zvyšuje účinnost výroby elektrické energie a její typy. V teoretické části je popsána historie parní turbíny ve světě a České republice, dále princip parní turbíny, popis součástí v parní turbíně a různá zapojení parní turbíny. V praktické části jsou provedeny výpočty idealizovaného Rankin-Clausiova cyklu konkrétní parní turbíny. ABSTRAC 2. Spalovací rotační motory (spalovací turbíny) Výbušná turbína. Stlačený vzduch se vede vstupním ventilem do spalovací komory, kde se do něj vstříkne jemně rozprášené palivo. Směs se zapálí elektrickou jiskrou a po shoření za stálého objemu vstupuje tryskou do oběžného kola (OBR. 23). Oběh se dokončí výfukem Kombinace spalovací a parní turbíny v paroplynovém oběhu, taktéž popis základních cílů při návrhu parní části paroplynového oběhu. 8. 25. Parní turbína v technologickém celku. 149 Schéma zařízení jaderného bloku s reaktorem VVER o výkonu 1 000 M

PARNÍ TURBINY - vutbr

V parní turbíně se přeměňuje energie vodní páry v kinetickou energii oběžného kola. Vodní pára až o teplotě 500 °C se získává v parním kotli a přivede se do rozváděcího lopatkového ústrojí turbíny, v němž expanduje z vysokého tlaku a teploty na tlak a teplotu nižší, přičemž se její vnitřní energie projeví jako kinetická energie proudící páry Klág:Parní turbiny s dodatkem o plynových turbinách, Praha 1946 Inozemcev & Zujev:Spalovací turbiny pro letadla, Praha 1952 Klág:Parní a plynové turbíny, Praha 1955 Dubbel: Inženýrská příručka pro stavbu strojů, Praha 1961 Němeček: Vojenská letadla 3, Praha 1992 Miller: Skunčí dílny firmy Lockheed, Plzeň 199 Produkt - Parní turbíny. Firma EKOL zajišťuje komplexní generální dodávku parních turbín a strojoven. Nabízíme servis, generální opravy, modernizaci turbín včetně dodávky náhradních dílů nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. Společnost EKOL vyrábí parní turbíny všech základních typů, tedy protitlakové i. Jan Šritr 34 Turbovrtulový motor - schematické zobrazení Parní a plynové turbíny 17 21.6.2011 TJ 100 A má jednostupňový radiální kompresor, radiální a axiální difuzor, anuloidní spalovací komoru a jednostupňovou axiální turbínu

12/79 Parní teplárenské turbíny popis funkce točivý stroj -přeměna energie admisní (vstupní) páry na mechanickou energii stator s rozváděcími koly pro usměrnění toku páry na lopatky rotoru pára expanduje, transformace tlakové energie, klesá tlak, teplota, zvětšuje se objem emisní pára (na výstupu) expanze na turbíně se ukončí při vyšším tlaku a teplotě 90. Ojediněle se vyskytuje i kombinace parní turbíny se spalovacím motorem. Jinými slovy pára vyrobená v kotli využitím tepla spalin ze spalovací turbíny pohání ještě parní turbínu. Poměrem dodávky paliva do spalovací komory turbíny a spalinového kotle je potom dán poměr výkonu spalovací a parní turbíny charakterizujte vodní motory, vodní díla, turbíny . popište princip činnosti tepelných motoru, parního kotle, parní a plynové turbíny . popište spalovací motory, zážehové, vznětovéodevzdat do 4.5.2015. Vodní motor - je stroj sloužící k přeměně vodní energie na mechanickou práci Ve spalovací komoře palivo shoří a vzniklý horký plyn proudí spolu s přebytečným vzduchem velkou rychlostí na lopatky turbínových kol. Kompresor je poháněn turbínou. Účinnost turbíny je od 22 % do 37 %. Používá se k pohonu elektrických generátorů, lodí. Je také součástí raketových a proudových motorů Regulace a řízení spalovacích turbín admin1 2016-05-06T13:53:50+02:00. Firma Woodward vyrábí a dodává širokou škálu produktů (řízení - vstřikování vody, průtok paliva, průtok plynu, průtoku vzduchu, ventily, pohony, ochrany, spalovací systémy a příslušenství) pro spalovací turbíny včetně kompresorů. Konstrukce.

Běžné a generální opravy | Spalovací turbíny | Produkty a

Parní turbíny větších tepláren mají často koncový díl kondenzační a pára pro technologii i vytápění je z turbíny vyváděna z odběrů, s tlakem páry závislém na umístění odběru na tělese turbíny. Místo parní turbíny lze využít spalovací turbínu, která pohání elektrický generátor a horké spaliny jsou. 2 2. Návrh začlenění spalovací turbíny do parního cyklu - feedwater repowering 2.1 Koncepce parního oběhu a oběhu s využitím spalovací turbíny Tento příspěvek je zaměřen pouze na variantu feedwater repoweringu (dále FR) pro dva nové parní bloky, resp. na ověření jeho výhodnosti Spalovací turbíny budou vyrobeny ve Švédsku, parní v Brně. Turbíny budou vyrábět tepelnou a elektrickou energii v několika kombinovaných cyklech po celém Thajsku. Celkový objem zakázek pro Siemens, včetně instalace a najetí zařízení je více než 8 miliard korun SPALOVACÍ TURBÍNY. Stejně jako vodní kolo překonala vodní turbína a parní stroj turbína parní, také spalovací motory mají své následníky - spalovací turbíny. Jejich vítězství však není zdaleka tak jednoznačné jako v prvých dvou příkladech

Řídicí systémy pro spalovací turbíny Woodward portfolio řídících systému pro spalovací turbíny lze, podobně jako u řídicích systémů pro parní turbíny, do dvou kategorií: Konfiguratelné Volně programovatelné Konfigurovatelné regulátory spalovacích turbín mají již předprogramované a odlazené logiky, pouze se nastavují jednotlivé hodnoty. Tato filosofie. Dle požadavků zákazníka zajistíme projekci, konstrukci, výrobu, výstavbu a zprovoznění kompletních energetických celků s elektrickým výkonem do 100 MW. Dodáváme parní a spalovací turbíny, parní kotle a kotelny a kompletní energetické celky Zpět na Reference | Více o produktu Spalovací turbíny EKOL Brno EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evroým výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie.. Část II. - Klasické spalovací turbíny; Klasické spalovací turbíny - základní vlastnosti, sestava, start, dělení Hlavní systémy a části spalovacích turbín Kombinovaný cyklus - paroplynová teplárna a elektrárna Příklady spalovacích turbín Výstavba, provoz a údržba elektráren a tepláren Různ Spalovací turbíny stacionární - teorie a výpočty 1965, Milan Kousal. První velká česká práce o teorii a stavbě spalovacích turbín stacionárních probírá po úvodním vysvětlení základních vztahů z termodynamiky a aerodynamiky oběhu spalovacích turbín s podklady pro výpočet průtočné části lop..

získává ze spalin spalovací turbíny a z protitlaku (od-běru) parní turbiny.Ojediněle se vyskytuje i kombina-ce parní turbíny se spalovacím motorem. Jinými slovy, pára vyrobená vkotli využitím tepla spalin ze spalovací turbíny pohání ještě parní turbínu. Poměrem dodávky paliva do spalovací komory turbíny aspalinové S vysokými náklady na palivo používané pro spalovací motory je v současnosti viditelné znovuzrození parních strojů. Parní stroje jsou velmi dobré při zpětném získávání odpadní energie z mnoha zdrojů, včetně výfuku parních turbín. Odpadní teplo z parní turbíny se využívá v elektrárnách s kombinovaným cyklem Lokomotivy s parní turbínou. Přehled obsahuje pouze lokomotivy s parní turbínou, kromě toho existovaly také lokomotivy se spalovací turbínou.. Kromě spalovací turbíny našla na železnici uplatnění také parní turbína, ale toto téma patří spíše k slepým uličkám vývoje lokomotiv způsobu této přeměny dělíme tepelné motory na parní a spalovací. Dále dělíme tepelné motory podle konstrukce na pístové stroje, turbíny a reaktivní motory. U parních motorů se získává tepelná energie (pára) spalováním paliva (uhlí, topné oleje, plyn, aj.) v kotlích oddělených od vlastního stroje

Parní turbína v technologickém celk

Tepelný oběh parní turbíny se skládá z ohřevu tlakové vody na teplotu varu, vypařování, přehřátí páry na pracovní teplotu a následné expanze páry v parní turbíně. Oběh je uzavřen kondenzací páry na vodu. Parametry paroplynového oběhu (příklad elektrárny o inst. výkonu 400 MW e Izochorické spalování je zajištno spalovací komorou se vstupním ventilem vzduchu a palivovým ventilem. Výstupní ventil zplodin se otevře aţ po izochorickém spálení sm si, která je dále vedena do plynové turbíny [4]. Schématický nákres spalovací komory je zobrazen na obrázku 1.2 Parní turbíny různých výkonů firma vyrábí od hodnoty 15 kWe jako jednostupňové zařízení nebo vyrábí parní oběhové turbíny do výkonu 100 MWe jako vícestupňová zařízení s několika ventily, tyto turbiny mají 20 000 otáček za minutu, vytvoří páru o tlaku cca 14 MPa a teplotě 576 °C spalovací komora nahrazena výměníkem tepla, ve kterém je předáváno teplo ze spalin. Po výstupu z turbíny je pracovní plyn veden přes výměník, který odebírá teplo a následně proudí zpět do kompresoru. Termodynamické děje u ideálního Braytonova cyklu jsou znázorněny v p-V (obr. 3-3) a T-s (obr. 3-4) diagramech. W 1

Trubky v Turecku jsou za pořádnou EKOPecku – Život trubky

Tepelné turbíny a turbokompresor

1. Spalovací motory 2. Objemová (pístová) čerpadla 3. Parní a spalovací turbíny 4. Strojní chlazení, vytápění budov 5. Pístové kompresory 6. Silniční motorová vozidla 7. Teorie lopatkových strojů, vodní turbíny a vodní díla 8. Příslušenství spalovacích motorů 9. Netradiční zdroje energie 10. Zařízení na.

Podle druhu přiváděné energie se motory dělí na tepelné (parní a plynová turbina,spalovací motory), Hydraulické (vodní turbíny,hydromotory),elektrické (elektromotory),pneumatické. Motor Wanklerův-Spalovací motor s rotujícím pístem,který byl v roce 1960 objeven F.Wankelem Nahradili parní stroje v lodní dopravě a dodnes zůstává pára pohánějící turbíny důležitým prvkem při výrobě elektrické energie. Proudový motor Reaktivní motor vyvozující tažnou sílu reakčním účinkem zplodin hoření a vzduchu, které tryskají ze spalovací turbíny AEZ Brno - Produkty a služby. AEZ s.r.o. se primárně zaměřuje se na vyšší investiční celky pro parní a spalovací turbíny, parní kotle, kogenerace, jakožto i kompletní energetické celky. Společnost je schopná ale uspokojit i požadavky v oblasti kotelen bytových domů, polyfunkčních a výrobních objektů. Hlavním oborem. vyhovují parní i spalovací turbíny a elektromotory. PARNÍ TURBÍNY se vyznačují dobrou účinnosti v poměrně širokém rozsahu otáček i zatížení. Doporučují se k použití v místech kde je k dispozici hospodárně pracující parní centrála

Rozdíl Mezi Plynovou Turbínou a Parní Turbínou Porovnejte

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. VODNÍ TURBÍNY Vodní turbína je lopatkový motor, který mění energii vody na mechanickou práci. Vodní turbína slouží pro pohon jiného stroje (generátoru). Stránka 4 z 7 Vodní turbína se skládá z: • rozváděcího ústrojí - rozváděcí kolo, dýz

Paroplynová elektrárna - princip funkc

 1. ář Parní a spalovací turbíny 2006. A.S.I., Klub - Turbostroje, Škoda Power, a.s., Plzeň 7. 9. 2006, oddíl 10, s.1-10. Jirků, S. - Kočárník, P.: The Design of an Annular Bend in Spiral Casing of the Low-pressure Part Steam Turbines. Proceedings of 6th European Conference on TURBIMACHINERY Fluid Dynamics and.
 2. Vzduch se tím zahřívá a takto upravený putuje do spalovací komory, kde je k němu vstřikováno palivo. Zažehnutím směsi paliva a vzduchu se uvolňuje tepelná energie a horké plyny, které vycházejí za spalovací komory, roztáčejí turbínu umístěnou v zadní části motoru
 3. Spalovací turbíny se používají k pohonu letadel, lodí, lokomotiv, ojediněle k pohonu těžkých vozidel, v elektrárnách jako špičkové jednotky. K vidění jsou dnes již i turbínově poháněné automobily a dokonce malosériově vyráběný motocykl s turbínovým motorem z helikoptéry
 4. 2/62 Zdroje tepla výtopna pouze produkce tepla kotle -teplovodní, horkovodní, parní elektrárna pouze produkce elektřiny, teplo se maří v chladicích věžích kotle, parní turbíny, spalovací plynové turbíny a motory teplárna kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) teplárenský modul
 5. h) RAKETOVÉ PLYNOVÉ TURBÍNY. Pohání čerpadla, dopravující palivo a okysličovadlo raketových motorů. Jako pracovní médium se používá většinou stlačený inertní plyn. i) PAROPLYNOVÉ TURBÍNY. Jako parogenerátor pro výrobu páry, pohánějící parní turbínu. STABILNÍ ELEKTRÁRENSKÉ TURBÍNY Teplárna Červený mlýn
 6. Siemens dodá parní a spalovací turbíny do Thajska . zpět na článek. Nejste přihlášen(a) Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení čtenáři. Přihlaste se, prosím. Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, vytvořte si ho zde. E-mail: Heslo
 7. (turbíny), jednak podle pracovního média na parní a plynové. Parní motory jsou jasné, zahrnují objemový pístový parní stroj, který má lví podíl na počátku rozvoje techniky a parní turbínu. Pracují s párou (nejčastěji vodní) která musí být vyrobena spálením paliva. Děj j

Údržba a opravy: jaderné reaktory, parní turbíny a turbogenerátory, dieselmotory a dieselgenerátory, kompresory a kompresorové stanice, elektromotory vysokonapěťové a nízkonapěťové, instalace. Opravy a instalace elektrických strojů a přístrojů, armatur a potrubí, vybrané druhy čerpadel. Svařování Předběžná studie proveditelnosti využití bioplynu k výrobě elektřiny na skládce Březová Martin Žůrek Bakalářská práce 201 Turbíny (27) Provádění turbínových vrtů (4) Zařízení a vybavení elektráren poháněných turbínami (5) Turbíny parní (15) Motory spalovací (3) Turbíny plynové (5) Čerpadla (2) Motory spalovací - součástky a díly (4) Všeobecné strojírenství - práce bez dodání suroviny (1) Konstrukce kovové těžké (1 Spotřebují méně paliva a mají méně emisí než elektrárny. Pracují na bioplyn, učí se na dřevní, syntetický plyn. Dobíjejí hybridní autobusy a auta. S rostoucí účinností budou nahrazovat plynové motory a dieselagregáty; tak jako elektrické lokomotivy nahradily ty složité parní. Popis využívá autorovy zkušenosti .

Plynová turbína - Wikipedi

navazují kapitoly o motorech speciální konstrukce - spalovací turbína, Stirlingův motor, Wankelův motor a moderní parní motor. Samostatná kapitola je věnována vozidlům na plynná paliva. Hlubší rozbor je zaměřen na problematiku alternativního způsobu pohonu vozidel představovaný elektrickými vozidly n 3. Spalovací motory 4. Tvarová a silová spojení strojních součástí 5. Valivá soukolí - čelní soukolí se šikmými zuby, kuželová soukolí 6. Objemová (pístová) čerpadla 7. Nýtové, svarové, pájené a lepené spoje 8. Parní a spalovací turbíny 9. Šroubová soukolí 10. Strojní chlazení 11

Turbíny (23) Zařízení a vybavení elektráren poháněných turbínami (1) Turbíny parní (2) Motory spalovací (20) Turbíny plynové (2) Čerpadla (20) Motory spalovací - součástky a díly (20) Hydraulika - vybavení a zařízení (20) Energetika - výrobní zařízení a vybavení (1) Import-export - ocele a kovy (1 kniha (manuál) Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie (Dvorský Emil, Hejtmánková Pavla) Motto: Dobrá kniha (příručka) s příklady je vždy nejlepší manuál (učebnice)

Parní turbína Eduportál Techmani

periodicky opakujícím se pohybem. Pístový spalovací motor je nejrozšířenějším pohonem automobilů, motocyklů, lodí a malých letadel. 4.1 Parní motory Vynález mnoha vědců, z nichž James Watt v roce 1769 uvedl do provozu první parní stroj (Obr. 2.) pro pohon strojů. Principem stroje je, že ohřátá vodní pára v parní Témata přednášek podle týdnů v semestru: 1. Otevřený cyklus spalovací turbíny, popis cyklu beze ztrát a se ztrátami, přechod od otevřeného cyklu spalovací turbíny k paroplynovému cyklu (PPC), základní pravidla návrhu spalinového výměníku v paroplynovém cyklu (HRSG) 2

Kompass je prověřená databáze firem z celého světa včetně České republiky. Zkuste naše data pro váš obchod, nákup a marketing. Celosvětová databáze firem z oboru parní turbíny obsahuje ověřené firmy včetně jejich adres, telefonních čísel, emailů, kontaktů na manažery, činnosti, obratu a mnoho dalších informací Rekuperací tepla parní generátor ( HRSG) je energetické využití výměník tepla, který využívá teplo z proudu horkého plynu, jako je například spalovací turbíny nebo jiného proudu odpadního plynu.Produkuje páru, kterou lze použít v procesu ( kogeneraci) nebo k pohonu parní turbíny ( kombinovaný cyklus)

Co předcházelo použití proudových motorů v letadlech

 1. Bohunická 238/67, Brno, Horní Heršpice. Poskytujeme služby v oblasti projekce, dodávek a montáže zdrojů tepla, výměníkových stanic, zařízení na úpravu vody pro plnění a doplňování vodních topných systémů, venkovních rozvodů. Zajišťujeme vytápění a větrání objektů. Zaměřujeme se na výstavbu kanalizací.
 2. Objednávejte knihu Spalovací turbíny v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
 3. Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu 8406 Parní turbíny. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product 8406 Steam turbines and other vapour turbines
 4. Téma/žánr: parní turbíny, Počet stran: 66, Rok vydání: 2004, Nakladatelství: CERM, (návrh a výpočet
 5. Spalovací turbíny - typy, plynové cykly, oběh rovnotlaký otevřený, uzavřený, charakteristiky spalovacích turbín Axiální a radiální plynové turbíny - teorie, charakteristiky, hl. turbínová rovnice, rovnice celkové energie, účinnosti

Parní turbíny Produkty a služby - EKOL Brn

 1. stav viz sken - Při více aukcích se platí vždy pouze jedno poštovné . Osobní převzetí po dohodě možné na Praze 2 nebo Jižním Městě 2
 2. Spalovací turbínu nelze uvést do chodu vlastní silou jako parní turbínu. Spouští se zvláštním elektromotorem nebo alternátorem. Ze spalovací turbíny s otevřeným oběhem odchází ve spalinách značné množství tepla. Tím klesá účinnost turbíny asi na 20 %. Vhodným konstrukčním řešením lze tyto ztráty snížit
 3. Parní turbíny větších tepláren mají často koncový díl kondenzační a pára pro technologii i vytápění je z turbíny vyváděna z odběrů, s tlakem páry závislém na umístění odběru na tělese turbíny. Místo parní turbíny lze využít spalovací turbínu, která pohání elektrický generátor a hork

Parní a plynové turbíny - Zemní Ply

často pak parní či spalovací turbíny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Bc. Ondřej Najman 2012 13 Vymezím některé základní pojmy, které jsou používané dále v popisu některých kogeneračních jednotek: • Teplárenský modul Tato veličina vyjadřuje poměr mezi vyrobenou elektrickou energií a tepelnou.. spalovací komory spalovací turbíny (tzv. Chengův cyklus). Elektrická účinnost paroplynového zařízení závisí na provozních parametrech spalovací turbíny nebo motoru a parní turbíny, obvykle se pohybuje v rozmezí 38 - 46%, tepelná účinnost se pohybuje obvykle v rozmezí 25 - 40% Parní turbína se nachází v hlavní strojovně parní turbíny ve výšce 12,5 metru. Pod turbínou je kondenzátor (v zelené barvě), vývěvy (označeny oranžovým nátěrem), které vytváří vakuum v kondenzátoru. Dále jsou ve strojovně umístěny kondenzátní čerpadla prvního a druhého stupně tepla do soustav centralizovaného zásobování teplem (parní turbíny st ředního i velkého výkonu, spalovací turbíny nejčastěji v paroplynovém zapojení); kogenerační zařízení využívají obnovitelné palivové zdroje různého výkonu (nejvíce spalovací motory, řidčeji parní a spalovací turbíny) standardní parní kotelní jednotku s ohledem na požadovaný tlak páry na vstupu hnací jednotky. Při použití plynové spalovací turbíny a parní kotelní jednotky na odpadní teplo, která dodává vyrobenou páru k pohonu parní turbíny, se jedná o tzv. paroplynový cyklus. Paroplynové cykly se používají

Tepelné motory

EkoWATT :: Informace :: Úspory energie :: Kombinovaná

Parní kotel na spalování biomasy je obvykle koncipován jako kotel s dvěma vertikálními membránovými tahy a s jedním nechlazeným tahem. První tah tvoří sálavá plocha spalovací komory. Ve druhém membránovém tahu jsou umístěny tři přehříváky. V nechlazeném tahu se nacházejí svazky EKA a ohříváku vzduchu Parní, plynové a spalovací turbíny ČSN ISO 2314 - Spalovací turbíny. Přejímací zkoušky. (08 3006) ČSN EN 60 045-1 - Parní turbíny. Část 1: Specifikace. (08 0030) ČSN EN 61 064 - Přejímací zkoušky parních turbín. Systémy regulace otáček. (08 0064) ČSN 08 0010 - Parní turbíny pro pohon turbogenerátorů. Typy P st výkon spalovací turbiny. P ko výkon kondenzační odběrové turbíny. x s koeficient teploty ovzduší viz odst. c) x t součinitel vlivu tepelného výkonu spalin. x i součinitel vlivu zatížení spalovací turbiny viz odst. c) x p součinitel snížení výkonu parní turbiny. Q pp tepelný výkon soustrojí. a hodnota x t se. Používaly se: parní lokomotivy parní automobily parní turbíny (účinnost asi 35 %) Nevýhody parních strojů: velká hmotnost - nízká účinnost (10 %) V parním stroji i v turbíně se získává horká pára mimo pracovní válec motoru (např. v parním kotli) Asi tak, jako se na železnici prosadila elektrická trakce proti parní nebo v námořní dopravě diesely či parní nebo spalovací turbíny proti parním strojům. A když ne, pak zůstanou jen pro speciální potřebu nebo zmizí v propadlišti dějin. reagovat; nahlásit příspěvek. L. Novák 11.7.2021 18:15

Plynová turbína Eduportál Techmani

integrace parní a plynové turbíny do jednoho stroje ⇒snížení investičních nákladů pára (vyrobená v kotli na odpadní teplo) se vstřikuje do spalovací komory turbíny ⇒snížení investičních nákladů snížení spalovací teploty a produkce NOx (díky vstřekování páry, příp. vody ČSN 0030 Parní turbíny technické podmínky. ČSN 0090 Materiál pro tepelná energetická zařízení. ČSN 3500 Spalovací turbíny. ČSN 1010 Výpočet pevnosti přírubových spojů potrubí. ČSN 0620 Konstrukce výstroj parních kotlů. ČSN 4009 Bezpečnostní předpisy pro zařízení přípravu uhelného prášku pro parní kotle Pozn,. kromě lokomotiv se spalovací turbínou existovaly také lokomotivy s parní turbínou, ale těm zde (zatím) není věnována pozornost. Turbínové lokomotivy Union Pacific. Prototyp lokomotivy poháněné spalovací turbínou byl vyroben ve spolupráci firem Alco a General Electric a dostal číslo 101 Srdcem elektrárny je spalovací turbína SGT5-8000H, která spolu s parní turbínou SST5-5000 poskytuje výkon 603,8 MW. To je zatím nejvyšší hodnota dosažená jediným kombinovaným cyklem spalovací a parní turbíny. K dosažení 100% výkonu 445 tunové turbíny přitom stačí necelých 25 minut Jejím srdcem je spalovací turbína SGT5-8000H společnosti Siemens, která spolu s parní turbínou SST5-5000 poskytuje výkon 603,8 MW. To je zatím nejvyšší hodnota dosažená jediným kombinovaným cyklem spalovací a parní turbíny. K dosažení 100% výkonu 445 tunové turbíny přitom stačí necelých 25 minut

Tepelné Motory. Rozdělení : Můžeme je rozdělit podle konstrukčních znaků na- Rotační (parní a vodní turbíny, většina elektromotorů)- Reaktivní (proudové a raketové motory)- Pístové (motory spalovací, vznětové a zážehové, parní motory..A také podle druhu přiváděné energie- Tepelné- Hydraulick Parní turbíny. Terminologie a všeobecně: 16: Regenerační ohříváky parních turbín: 19: Ohříváky parních turbín: 30: Spalovací turbíny. Názvosloví, všeobecná ustanovení, předpisy o zkoušení a přejímání. Parní a plynové turbíny - Učeb. text pro vyš. s... Parní a plynové turbíny - Učeb. text pro vyš. strojnic. školy Josef Klág Státní nakladatelství technické literatury | 1953 Prodáno. Tuto knihu jsme již prodali. Kousal: Spalovací turbíny stacionární - Teorie a výpočty. Spočívala na něm celková odpovědnost za finance a controlling divize vyrábějící lopatky pro parní a spalovací turbíny. Obrat jednotky činil 5 mil. eur, počet zaměstnanců byl 350. Vzdělání: 2001 až 2008. Vysoké učení technické, fakulta podnikatelská. Pístové spalovací motory s přímočarým vratným pohybem; Lopatkové stroje (P. Milčák, P. Žitek) Hydrodynamická čerpadla; Ventilátory; Turbodmychadla a turbokompresory; Vodní turbíny; Parní turbíny; Spalovací turbíny; Tryskové motory; Energetická zařízení (P. Milčák, P. Žitek) Parní generátory (kotle) a jejich.

Kapacita (rozsah) záměru: Plynová spalovací turbína bude o elektrickém výkonu do 32 MWe. Spaliny z turbíny budou odváděny do kotle K1. Topným médiem pro spalovací turbínu i kotel K1 bude po realizaci záměru výhradně zemní plyn. Stávající parametry kotle K1 (jmenovitý parní výkon 160 t/h a parametry pár DFCD.cz. Diskusní fórum českých dráhařů nejen o železnici... Registrací a zadáním osobních údajů souhlasíte s jejich zveřejněním. Údaje můžete kdykoli odstranit

EKOL, spol

Místo parní turbíny lze využít spalovací turbínu, která pohání elektrický generátor a horké spaliny jsou využity pro dodávku tepla v páře nebo topné vodě.Další možností je paroplynová teplárna, kdy spalovací turbína pohání jeden elektrický generátor a teplo spalin je využíváno pro výrobu páry (zastupuje funkci parního kotle), která je přivedena do parní. Část konference byla věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií

Regulace a řízení spalovacích turbín - Veinfurt s

 1. Díly pro parní turbíny Díly pro spalovací komory plynových turbín Díly do rotorů plynových turbín Speciální spojovací materiály Díly pro dopravní techniku Hřídele do pump Pístní tyče a matice pro kompresory +420 566 503 711.
 2. Parní kotel o jmenovitém tepelném výkonu 18 MWt a parametrech páry 485°C a tlaku 6,4 MPa (abs.) s možností trvalého provozu na 28,5 t/h je určen ke spalování biomasy ve formě dřevní štěpky s možným přimísením pilin a cíleně pěstovaných dřevin a travin o výhřevnosti 6,5 - 12 MJ/kg. Přivedené palivo se spaluje na.
 3. Spalovací motory se uplatnily jako pohonné jednotky dopravních prostředků především proto, že mají příznivější poměr mezi výkonem a hmotností nežli motory s vnějším spalováním (třeba parní stroj). Důležité je i to, že spalovací motory se podstatně snadněji uvádějí do chodu (nemusí se čekat na tlak v.
 4. Spalovací motor. Jedná se o tepelný stroj, kde dochází k vnitřnímu spalování paliva. Spalované palivo ve spalovacím prostoru se nachází uvnitř motoru a přeměňuje se zde chemická enrgie na teplo a mechanickou energii, která následně na to působí na píst lopatky turbíny, kde dochází k využití reakční síly.

Elektrárny 1 Přednáška č.4 Přednáška č.3 Výpočet TO s plynovými oběhy Pracovní látka TO v dvoufázovém prostředí - parní oběhy Definice pojmu pára Výpočet stavových veličin pracovní látky ve dvoufázovém prostředí Výroba páry RC oběhy Výpočet účinnosti RC oběhů Tepelný oběh plynové turbíny Bezeztrátový oběh spalovací turbíny - Tepelný. Fungování spalovací turbíny je založeno na posouvající síle, kterou vyvíjí plyn proudící velkou rychlostí.Vzduch proudí přes přívod vzduchu k otáčejícím se kompresorům.Lopatky kompresorů vzduch zrychlí a zhustí. Tento zhuštěný vzduch zajišťuje průběžné hoření vstřikovaného paliva. Vlivem hoření teplota a tlak plynu sestávajícího ze vzduchu a spalin se.

Parní kotle: Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma: Spalovací komory: Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma: Spalovací turbíny: Fyzický popis: xxviii, 246 s. : il. Všeobecná poznámka: Obsahuje bibliografie a rejstřík: Mezinárodní desetinné třídění. Plynová turbína je stroj, který mění mechanickou a tepelnou energii proudících plynů na mechanickou práci a roztáčí tak hřídel. Pracovní látkou jsou ohřáté plyny nebo spaliny, vznikající v jiných strojích, přivedené do plynové turbíny. Plyny při průchodu turbínou odevzdají jejím lopatkám svou kinetickou energii

Vývoj, výroba, montáž a servis průmyslových plynových a parních turbín: - SIEMENS parní turbíny průmyslové - SIEMENS plynové turbíny průmyslové (SIEMENS parní turbína SST-300 do 50 MW, parní turbíny SST-400 do 65 MW, parní turbíny SST-600 do 150 MW - více info viz Produkty) Výroba statorových a ro... To the page. 0800 Parní turbíny. Terminologie a všeobecně. 0816 Regenerační ohříváky parních turbín. 0819 Ohříváky parních turbín. 0830 Spalovací turbíny. Názvosloví, všeobecná ustanovení, předpisy o zkoušení a přejímání.

Referenční díly ze strojní výroby | SanbornŘízení a regulace parních turbín - Veinfurt

Parní motory U parních motorů je pracovní látkou vodní pára, která vzniká mimo vlastní motor pomocí parního kotle. Parní stroj je jedním z vynálezů, který významně ovlivnil vývoj průmyslu a civilizace. • V osmnáctém století. • postupně nahradil sílu zvířat, vody a větru k pohonu strojů a zařízení Rychloběžnost turbíny Typy turbín - Publi . Kaplanovy turbíny se používají pro spády od 1 do 70,5 m (což je spád na vodní elektrárně na Orlíku) a průtoky 0,15 až několik desítek m 3 /s. Největší hltnost na světě mají Kaplanovy turbíny na vodní elektrárně Gabčíkovo na Dunaji, a to až 636 m 3 /s, při spádu 12,88 až 24,20 m Vodní Turbíny se dají také. Jednokanálové zapalování Jednokanálové zapalování PBS je určeno pro vytvoření napěťových impulzů pro zapalovací svíčku, v jejímž jiskřišti přeskakující jiskra zapálí směs paliva se vzduchem ve spalovací komoře turbíny APU či proudového motoru. Životnost: 8 let nebo 3@000 startů při délce startování 30 sekundPředpokládaná doba technického života: 25. Archimédova turbína, také nazýván jako červ nebo šroub turbíny vodní turbíny, která je nahrazení vodního kola na horní vodu a jako taková využívá potenciální energie vody. Nicméně, ve srovnání s účinností vodního kola, účinnost šnekové turbíny je vyšší. Turbína se skládá z rotoru tvar Archimédův šroub rotující v pulkruhového koryto. Voda proudí do. Výroba, dodávka a montáž ASŘ parní turbíny s generátorem: EKOL Brno: Schekino Rusko: 2016: 146: Výroba, dodávka a montáž regulace kruhového hořáku spalovací turbíny s generátorem: EKOL Brno: Sayda Německo: 2015: 145: Výroba, dodávka a montáž regulace parní turbíny s generátorem: EKOL Brno: Inowroclaw Polsko: 2015: 14 Condensing steam turbine. Zobrazit/ otevřít appendix-1.zip (303.8Kb