Home

Produkce, využití a odstranění odpadů 2021

Český statistický úřad - Produkce, využití a odstranění

Český statistický úřad - Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2019 | EFG Důležitou zprávu přinesl na konci října Český statistický úřad - Výroční zprávu o produkci, využití a odstranění odpadu a o produkci druhotných surovin. Celou zprávu přinášíme zde Produkce, využití a odstranění odpadů Poznámka: Posun termínu vydání v souvislosti s omezením výběrového souboru výkazu ODP 5-01 a posunem termínu předložení hlášení o odpadech kvůli pandemii Covid 19

31.10.2018 Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných... 31.10.2019 Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných... 01.11.2017 Produkce, využití a odstranění odpadů - 2016; 31.10.2019 Produkce, využití a odstranění odpadů - 201 Produkce, využití a odstranění odpadu v roce 2009 Dne 3.10.2018 byly zveřejněny finální výsledky produkce a nakládání s odpady za rok... 4. listopadu 2018. ČSÚ vykázal za rok 2019 o 1,6 milionu tun více komunálních odpadů než v roce..

Produkce, využití a odstranění odpadů - 2018. Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, CZ-NACE a způsobu nakládání s odpadem. Kontakt: Ing Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin - v roce 2018. V souladu s metodikou Eurostatu bylo dle tohoto šet ř ení v roce 2018 v Č R vyprodukováno celkem 28 mil. tun odpadu.Oproti p ř edchozímu roku se vyprodukovalo o 3,4 mil. tun více, což p ř edstavuje nár ů st celkové produkce odpadu o 14 % 5.2. - Publikace Produkce, využité a odstranění odpadů 2019 16.2. - Avizován release Eurostatu ke komunálním odpadům Změny v sestavování statistiky odpadů vyplývají z dvou vlivů: Aplikace nového konceptu komunálního odpadu = Změna interpretace definice pojmu komunální odpadu v soulad Stavební a demoliční odpady. Stavebním a demoličním odpadem je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří stavební a demoliční odpady. Ty však jsou v současnosti téměř kompletně využity

[1] Produkce, využití a odstranění odpadů / Generation, Recovery and Disposal od Waste za období 2018 / for the period 2018. ČSÚ, Praha 2019. [2] Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024. Ministerstvo životního prostředí, Praha, listopad 2014 Produkce, využití a odstranění odpadu. Co říká statistika? 10. 3. 2020 9. 3. 2019 13. 12. 2019 redakce 0. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos neuskuteční 25. 6. 2020 25. 6. 2020 redakce 0. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment.

05.02.2021 Produkce, využití a odstranění odpadů - 2019 ..

  1. ČSÚ: Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin - v roce 2018 31.10.2019 20:13 V souladu s metodikou Eurostatu bylo dle tohoto šetření v roce 2018 v ČR vyprodukováno celkem 28 mil. tun odpadu
  2. PRODUKCE ODPADŮ V ČR Květen 2019 STRANA 3 EU OFFICE / KNOWLEDGE CENTRE Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů Směrnice si klade za cíl předcházet nebo maximálně omezit negativní účinky skladování odpadu. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (es) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
  3. 1 Produkce, využití a odstranění odpadu: za období 2019. Praha: Český statistický úřad, 2021. Graf č. 1: Zpracování komunálního odpadu v letech 1995 - 2019 v zemích EU10 Poznámka: Material Recycling = recyklace; Celková produkce komunálního odpadu se mezi zeměmi značně liší (pohybuje se.
  4. 28.2.2019 1 Odpadové hospodářství a materiálového využití odpadů Prognóza vývoje produkce KO v ČR členění prognózovaného množství KO v nakládání s biologicky rozložitelnými odpady; • Jiné: jiné odstranění (kam jsou zahrnuty zbývající kódy pr
  5. Je přinejmenším velmi zarážející, že tento Ředitel sekce produkčních statistik je uveden v publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2018 (říjen 2019), kde je uvedeno, že tato data jsou použita pro plnění reportingových povinností vyplývajících z nařízení 2150/2002/ES o statistice odpadů

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce

Poměr využívání odpadů se podle ČSÚ zvyšuje: loni bylo využito 7,4 milionu tun odpadů, což je o 2,3 milionu tun více než v roce 2003 Produkce odpadů v čr Produkce, využití a odstranění odpadů - 2018 ČS . Produkce odpadu v ČR — Události, Česko produkuje víc odpadu - loni skoro 27 milionů tun, meziročně o 13 procent. Jak udělat jednoduchou analýzu stavu odpadového hospodářství obce Autor: Ing Milan Havel, Arnika, program Toxické látky a odpady Tento manuál vznikl v roce 2019, v rámci projektu Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí 31.10.2019 Produkce, využití a odstranění odpadů - 2018 Využití chytrých technologií v proměně odpadu v bohatství jako hlavní téma letošního Světového dne H 31.10.2019 Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných.. Informace o odpadech produkovaných fyzickými osobami na území hl. m. Prahy. Níže jsou uvedeny vybrané grafy z dokumentu Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech 1998-2020 (MS word formát). Pro podrobnější seznámení s produkcí a způsoby nakládání s odpady, které na území města produkují občané, prosím využijte zmíněný dokument

V současné době nemá 55-75 procent vytříděných plastů další využití a skončí na skládce či ve spalovně. [20] Podobný problém je u stavebních a demoličních odpadů, které tvoří 56 procent celkové roční produkce odpadu. [6, 16] O recyklované výrobky dnes navíc mnohdy není zájem, i když jsou kvalitní. [8 Produkce, využití a odstranění odpadů - 2017, ČSÚ Studie EKO-KOM, 2017/2018, Faktory ovlivňující motivaci občanů třídit Studie Technicko-ekonomická analýza integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji. Zápis z konference Odpady a obce 2019 (statistika EKO-KOM, a.s.) 2 Produkce, využití a odstranění odpadů - 2017 ČS Pokles zaznamenaly obě kategorie odpadů (nebezpečné odpady o 3,2 %, odpady zařazené do kategorie ostatní o 4,5 %). V roce 2016 bylo vyprodukováno 1 095 tis. tun nebezpečného odpadu, jeho podíl na celkové produkci odpadu činil 4,3 %

ČSÚ vydal informace o produkci, využití a odstranění

  1. Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných Rok zavedení MESOH: 2012 EKO KOM 2017: 1 194 030 Kč Směsný odpad: 130 kg/osoba Občané ušetřili na poplatku (2019): 750 000 Kč Ve třídění papírového odpadu a jeho recyklaci se pohybujeme na pátém místě v rámci Evroé unie, kdy průměrný Čech vytřídí.
  2. 26 Data o odpadech, účelová manipulace, kde je realita | Petr Grusman 28 Produkce a nakládání s odpady v roce 2018 podle ISOH | Lucie Česeneková, Markéta Sequensová 32 Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2018 srdcaři najdou. z pohledu ČSU | Redakce O
  3. Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2018 Oddělení statistiky životního prostředí; Český statistický úřad 2019 - Czech Zhodnocení vybraných charakteristik odpadového hospodářství v ČR v roce 2018 s návazností od roku 2002, a to především v podobě grafů a stručného.
  4. Všichni zúčastnění se mohou aktivně zapojit do diskuze a přispět svými názory, komentáři i dotazy. Hlavními tématickými okruhy budou produkce, materiálové toky a odstranění či využití komunálních odpadů jihočeských měst a obcí tak, jak je to v současnosti a jak by měla situace vypadat v blízké budoucnosti

využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, získání/regenerace rozpouštědel, organických látek, recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin atd. - celkem 13 způsobů využívání odpadů. Materiálové využití odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými ASCR - Math., Physics and Earth (15697) Astronomical Institute (244) Institute of Physics (558 US - průmyslová produkce v únoru zpomalila růst, produkce automobilů výrazně šlápla na brzdu; Produkce africké dcery Barrick Gold loni překonala cíl produkce; Záchrání ropu Rusko a pokles jeho produkce? Transněft očekává pokles produkce o 6,4%; 31.10.2019 Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných..

Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje 551 kg komunálního odpadu. V roce 2019 bylo v ČR z komunálních odpadů využito 41 % materiálově (recyklace a kompostování) a 12 % energeticky (přeměna na teplo nebo elektrickou energii v ZEVO - spalovnách). Dokumenty: Produkce všech odpadů a komunálních odpadů za rok 2019 energetické využití (R1), odstranění spalováním (D10), jiný způsob nakládání (N11, N12, R12) a množství, které zůstalo skladem (R13, D15, N5). Součástí jiného způsobu nakládání v roce 2019 je i kód R12. Tabulka č. 3 - Nakládání s pneumatikami v období 2009 - 2019 v ČR, vztaženo k celkovému množstv

Produkce, využití a odstranění odpadů - 2018 ČS

odpadů (odpadů obcí) větší a to 5,78 mil. tun za rok 2018, zatímco v roce 2009 byla produkce těchto odpadů rovna þíslu 5,32 mil. tun odpadu, což þiní nárůst o 8,6 %. Na jednoho obyvatele R tedy připadá as i 3556 kg, z toho je zhruba 166,4 kg nebezpeþných odpadů. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě usiluje o. ČSÚ vydal informace o produkci, využití a odstranění odpadu a produkci druhotných surovin za rok 2018. Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992 Červen 2019 . 2 OBSAH kde je možno ukládat veškeré komunální odpady z produkce obyvatel města a na katastru je rozmístěna síť sběrných hnízd pro oddělený • Provoz sběrného dvora, včetně odvozu, využití a případné odstranění odpadů shromážděných ve sběrném dvoře, který je v majetku města.. využití různorodých odpadů a jejich vlastností, a jehož název vychází právě ze slova cyklický. Jedná se tedy o opětovné využití surovin, které jsou v odpadech obsažené, a dochází tak k úspoře přírodních surovinových zdrojů, paliv i energie. Celý proce odpadů, se kterými musí každý provozovatel čistírny odpadních vod (ČOV) řádně nakládat podle vod odstranit co nejvíce dobře separovatelných znečišťujících materiálů a látek jako je štěrk, shrabky, Produkce a nakládání s čistírenskými kaly v ČR v letech 2009-2018.

Produkce 2019 Celková NO OO KO I.1 1000 t/rokCelková produkce odpadů. 1 621,53 65,18 1556,35 311,00 I.2 Celková produkce odpadů na jednotku HDP ( v tisíci PPS).-Nevyhodnocuje se l.3 100,00Podíl na celkové produkci odpadů. produkce % z celkové odpadů v kraji 4,02 95,98 19,18 I.4 Produkce na obyvatele. kg/obyvatele /ro 18. prosince 2019. Koupíte si nový typ pračky, který má více funkcí, ale starý spotřebič pořád funguje. zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Projekt bude realizován na Sběrném středisku odpadů Vídeňská-Jílová, neboť jsou zde prostory vhodné ke shromažďování vybraných. odpadu vletech 2019 - 2020, jehož původcem je město Žamberk, z velkoobjemových kontejnerů (dále jen smlouva) je zajištění svozu a předání k odstranění směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.) o

a. s. za období 1-4Q/2019; • informace o nakládání s odpady zjištěné od oprávněných osob, které převzaly odpady z produkce města Blanska. Vzhledem k tomu, že neexistuje povinnost oprávněných osob sdělovat původci odpadu, jakým způsobem bylo s jimi převzatými odpady dále nakládáno a s přihlédnutím ke značném odpadů, ale také na předcházení vzniku odpadů. Obec Albrechtice nad Vltavou již plní cíl připravit k opětovnému využití/recyklaci alespoň 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálních odpadů (v roce 2017 byl sběr na úrovni 53 %). Nový cíl využívat směsn

Kontejner na odpad - nádoba na odpad s vnitřním objemem zpravidla nad 1 m3 , sloužící ke shromažďování, ukládání a případně přepravě odpadu. Materiálové využití odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou. Odpady Obec Zdechovic ; Produkce, využití a odstranění odpadů - 2018 ČS ; Odpady :: Tanvald 21 ; Aktuality - Pět mýtů o třídění odpadu - Oficiální stránky ; Produkce, využití a odstranění odpadů - 2017 ČS . Odpady - Technické služby Karviná a ; Třídění odpadů, Kutná Hora - městský informační port

odpadů, ale také na předcházení vzniku odpadů. Obec Čížová přispívá ke splnění cíle připravit k opětovnému využití/recyklaci alespoň 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálních odpadů (v roce 2017 byl sběr na úrovni 78 %). Nový cíl využívat směsné komunální odpady (zejmén Souhrnná data o produkci odpadů a nakládání s nimi za období 2009 - 2019. Data jsou zpracována podle platného Matematického vyjádření výpočtu soustavy indikátorů odpadového hospodářství. Produkce odpadů v krajích České republiky (PDF, 1000 kB) Produkce odpadů v jednotlivých krajích České republiky v letech 2009 - 2019 Systémy sběru, využití a odstranění odpadu (komunální, stavební odpad). Zabezpečení skládek, skládkový plyn, technologie skládkování a rekultivace po uzavření. Měření produkce odpadů, nakládání s bioodpadem-kompostování a anaerobní digesce. Radioaktivní odpad v ČR Naše tipy představují problematiku komunálních i stavebních odpadů, včetně ekologických aspektů.Informace jsou určeny nejenom jednotlivcům, ale také zástupcům firem, obcí, měst a regionů Produkce a nakládání v roce 2019 (PDF, 273 kB) Základní informace o produkci odpadů v České republice v roce 2019 a nakládání s nimi Recyklační společnost v právu EU - směrnice o odpadech. V polovině roku 2018 byl na evroé úrovni schválen balíček předpisů k oběhovému hospodářství. Jde o provázaný systém pro nakládání s odpady, řešení obalové problematiky, skládkování a nakládání s vybranými výrobky, který by měl vést k maximalizaci.

Stavební a demoliční odpady - Ministerstvo životního prostřed

U žádné z členských zemí, kromě ČR, nedošlo k navýšení komunálního odpadu. Na nové pojetí a složení komunálního odpadu se ostatně můžeme podívat a posoudit sami, zdali se jedná o odpady ze svačin zaměstnanců a žáků škol (jde o tabulku z publikace Produkce, využití a odstranění odpadů za rok 2019, ČSÚ) odpadu v letech 2019 - 2020, jehož původcem je město Žamberk, z odpadových nádob (dále jen smlouva) je zajištění svozu a předání k odstranění směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.), za jehož původce se považuj PRODUKCE ODPADŮ ZA ROK 2020 Nebezpečné odpady 47 069 Kč Odstranění černých skládek nalezených na pozemcích města 220 000 Kč V případě jejich vzniku dát přednost jejich využití 3. Odkládat vyprodukovaný odpad pouze na místa určená obcí, která jsou popsána.

Použití BAT pro úpravu a recyklaci stavebního a

Archive:Statistika odpadů Revision as of 15:55, 31 August 2018 by Piirtju (talk | contribs) Hlavní tabulky a Databáze. Plánovaná aktualizace článku: prosinec 2018. Tabulka 1: Produkce odpadů podle ekonomických činností a domácností, 2014 Zdroj: Eurostat. 15.04.2019 Zapsán společník s vkladem Jan Šulc , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % Všechny změny a události ve společnosti Janmedia produkce s.r.o Akademický rok: 2019/20 produkce odpadu je spojená zejména s rychle se rozvíjející konzumní společností, kdy jsou lidem produkty, nejrůznějšího typu, neustále dostupnější, ovšem jejich životní cyklus se často například energetické využití, e) odstranění odpadů. Dufka 162185 11 ÚP a postupnému snižování produkce odpadů. Dílčí cíle vedou k splnění cíle hlavního a jsou promítnuty 2019 - 49% 2020 - 50 % Hodnota dosažená v roce 2017 48 % Plnění cíle ANO o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládán

Produkce, využití a odstranění odpadu

Komentář k produkci a nakládání s odpady: Při nakládání s odpady se postupuje vždy v souladu s platnou legislativou. Vyprodukované odpady předávány oprávněným osobám k jejich přednostnímu využití nebo odstranění. V naší společnosti je samozřejmostí systém třídění komunálního odpadu. Třídí se z odpadu Produkce 2018 Produkce 2019 Celková NO OO KO Celková NO OO KO I.1 Celková produkce odpadů. 1000 t/rok 1 672,01 75,85 1 596,17 279,75 1 533,23 69,37 1 463,86 286,04 I.2 Celková produkce odpadů na jednotku HDP ( v tisíci PPS). - Nevyhodnocuje se Nevyhodnocuje se l.3 Podíl na celkové produkci odpadů. % z celkové produkce

7. 2019 cena 5 867 Kč/t, do té doby to bylo 5 520 Kč/t. U tříděných odpadů jsme přihlášeni do systému EKO-KOM (systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů), čtvrtletně posíláme hlášení o množství vytříděného odpadu a EKO-KOM nám platí za takto vytříděný odpad Celková produkce odpadů Produkce odpadů Statutárního města Teplice (celkový materiálový tok odpadů) činila v r. 2020 240,9 tuny NO a 29 817,6 tuny OO. Produkce všech odpadů je uvedena v tab. . 2a, ZPOV započítaný do celkové bilance materiálového toku v rámci OH města v tab. 2b a analýza produkce bioodpadů v tab. . 2c Celková produkce odpadů Produkce odpadů Statutárního města Teplice (celkový materiálový tok odpadů) činila v r. 2018 208,5 tuny NO a 27 377,2 tuny OO. Produkce všech odpadů je uvedena v tab. . 2a, ZPOV započítaný do celkové bilance materiálového toku v rámci OH města v tab. 2b a analýza produkce bioodpadů v tab. . 2c

ČSÚ: Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce

Tab. č. 24 Dodatek č. 2 Ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 242016 Tab. č. 25 Celková produkce odpadu Tab. č. 26 Přehled produkce vybraných druhů KO a procentuální vyjádření meziroční změny 2013 a 2017 vůči roku 2018 Tab. č. 27 Přehled celkové a měrné produkce SKO v časové řad b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán

Obsah: Analýza produkce a nakládání s bioodpady a souvisejíc

odpadech; doplněn HBCDD (zákaz výroby 21.8.2015) Výjimka na HBCDD ve stavebním polystyrenu do 20.4.2019; do konc. limitu 1 000 mg HBDD/kg PS změna Př. V -odpady a činnosti - způsob odstranění odpadů obsahujících látky z Př. IV (10 04; 16 11; 17 01; 17 05; 17 09; 1901;1904): energetické využití, spálení Celková produkce odpadů od roku 2009 vzrostla zejména v souvislosti s rozvojem stavební činnosti na 37 362,3 tis. t v roce 2019. Míra skládkování komunálních odpadů je stále vysoká (45,9 % v roce 2019), a to i přesto, že se snižuje ve prospěch jejich materiálového využití (41,0 % v roce 2019) a také energetického.

Jiří Hrbek: Dvojí data o odpadech v České republice

1. Koncept ZERO Waste- maximální snížení produkce SKO 2. Mechanicko- biologická úprava SKO a následné využití nebo odstranění složek 3. Zplyňovací technologie (pyrolýza, plazma) 4. Malokapacitní ZEVO- přímé energetické využívání 5. Odvoz SKO mimo MSK a jejich využití na území ČR nebo v zahraničí 6 pro úspěch projektu zásadní. Povinnost zajistit využití či odstranění SKO bez uložení na skládku od 1. 1. 2024 je povinností všech bez ohledu na jejich velikost. Projekt pomáhá především menším obcím vyřešit problém s nedostatkem kapacit na využití či odstranění odpadu a najít pro ně to nejlevnější řešení Pokud je v ročním hlášení uvedena např. nečekaně velká produkce, kódy nakládání představující využití či odstranění, nebo převod velkého množství odpadu do dalšího roku, pak je to již stav, který pracovníci úřadů při zpracování hlášení musí zpravidla prověřit Kódy nakládání s odpady podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (pro účely evidence a hlášení odpadů): platí dále i po celý rok 2021!!

Samostatně veďte průběžnou evidenci odpadů a ohlašujte pouze v případě, že provozujete zařízení ke sběru, využití nebo odstranění odpadů (§ 14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.). Takové zařízení má od příslušného krajského úřadu přiděleno tzv. Identifikační číslo zařízení IČZ veřejných subjektů regionu po zajištění spolehlivého odstranění odpadu termickou destrukcí a z rostoucí produkce odpadů, . (Mynář, Ondráčková et al. 2018b) Z dokumentace už bylo vypuštěno slůvko regionu, které mělo podtrhnout dojem, že rozšíření spalovny je vyvoláno potřebami Moravskoslezského kraje

míry využití. Energetickým využitím se odstranění odpadů nejlépe daří ve Švédsku, Norsku, Dánsku a v Holandsku. Minimální využití se vykazuje vodpadů zemích např. Slovinsku, Bulharsku či v Polsku. Země, která využívá jiný způsob nakládání s odpady, je např. Litva skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona. 4 Popis činností a pravidel 4.1 Zadání stavb Zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů - zrušeno k 01.01.2021(541/2020 Sb. Indonésie posílá odpad zpátky na Západ Novinky.CZ, 20.9.2019, 7:07 2 2 I Bohaté západní státy si mají do 90 dnů převzít 547 kontejnerů odpadu, který vyvezly do Indonésie.Země výzvou reaguje na zjištění, že vkontejnerech, které měly obsahovat papírový odpad, se vyskytovaly také plasty anebezpečné materiály.Jakart

1.5 Analýza produkce a složení komunálních odpadů a odpadů v Pardubicích..... 26 1.6 Vyhodnocení energetické hodnoty směsných komunálních odpadů v Pardubicích.. 27 1.7 Zmapování možnosti využití kapacit pro využití komunálních odpadů z Pardubic.. 2 Jaké cíle stanovuje nová odpadová legislativa? Jedním z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. Průměrně v roce 2019 vyprodukoval každý občan ČR 551 kg komunálního odpadu, na skládkách pak podle údajů Ministerstva životního prostředí skončilo 46 % jiné využití odpadů, například energetické využití, odstranění odpadů. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při þinnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání hospodářství a nárůstu kapacit ZEVO na cca 1,5 mil. tun ročně lze očekávat i zdvojnásobení produkce škváry na 0,4 milionu tun ročně (Šyc a Hykš, 2019). Škvára může být dle Katalogu odpadů klasifikována jako odpad ostatní či nebezpečný pod kódy 19 01 11 anebo 19 01 12 V případě dílčích projektů č. 03 a 05 se projektový tým FŽP bude dále zabývat testováním využití odpadů z intenzivní produkce řas, přepracovaných do formy aktivních sorbentů, pro odstranění vybraných organických polutantů z průmyslových vod a možností využití nových druhů řas pro hodnocení ekotoxicity vod Z hodnocení nákladů na hospodaření skomunálními odpady v obcích ČR za rok 2014 vyplývá, že průměrné náklady v Olomouckém kraji na sběr, svoz a odstranění SKO jsou 2 191,7 CZK/t, z toho náklady na odstranění 1 128,3 CZK/t. Produkce SKO z obcí představuje okolo 76 % celkové produkce SKO a zůstává konstantní