Home

Odborný článek sloh

Sekce Odborné referáty obsahuje už celkem 240 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Kategorie: Čeština Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Velmi stručná práce představuje slohový útvar odborný článek.Uvádí jeho hlavní znaky, nejčastější využití a popisuje jeho typickou kompozici. Rovněž informuje o používaném jazyce a k vytvoření lepší představy přikládá krátkou ukázku Když se řekne odborný styl, obvykle si představíme styl pro odborníky, jinými slovy styl, kterému obyčejní (ne až tak vzdělaní) lidé zkrátka nebudou rozumět. Stává se, že někomu nabídneme odborný článek, který dotyčný okamžitě kategoricky odmítne s tím, že přeci nemůže číst něco takového, když není. Když se řekne odborný styl, obvykle si představíme styl pro odborníky, jinými slovy styl, kterému obyčejní (ne až tak vzdělaní) lidé zkrátka nebudou rozumět. Stává se, že někomu nabídneme odborný článek, který dotyčný okamžitě kategoricky odmítne s tím, že přeci nemůže číst něco takového, když není dostatečně vystudovaný

Odborné referáty Slohové práce Český-jazyk

Odborný článek jako slohový útvar - Seminarky

 1. Ukázka obsahuje úryvek z knihy Máme rádi sloh, která nabízí učitelům inspiraci do hodin českého jazyka a směřuje k zábavné slohové výuce. Článek obsahuje poznámky pro učitele, motivační náměty a navrhovaná témata slohových prací pro slohové útvary líčení, zprávu, oznámení, inzerát a rozhovor
 2. Jde zde tedy o odborný sloh praktický, K theoretickým a metodickým otázkám slohového rozboru odborných projevů srovnej můj článek v Slově a slovesnosti 16, 1955, s. 37n. (přednesený původně jako koreferát na stylistické poradě v Liblicích ve dnech 4. 11. a 5
 3. PR článek by měl být napsán s úctou k zákazníkovi a s ohledem na jeho věk a další kritéria. Psaný projev autora by měl být dostatečně na výši a samozřejmě bez pravopisných a dalších chyb. Pokud píšete článek poprvé, nechte kolegy či rodinu, aby si ho přečetli a opravili případné chyby
 4. Sloh v květnu a červnu - praktické procvičení útvarů publicistického stylu (zprávy, článku, reportáže), 2. slohová práce (domácí) 05. 05. odborný článek (populárně-naučný, nejdůležitější úkol je informovat a vzdělávat, využívá termíny,.
 5. ulost

Odborný popis, článek, stať, studie, výklad, pojednání - větší rozsah. Knižní publikace monografické, encyklopedické recenze - kritické hodnocení literárního díla. Texty vědeckopopularizační - pro široký okruh neodborníků. Jednodušší výklad, názornější. Vysvětlení pojmů, termínů Odborný popi Byl první jednotný celoevroý umělecký směr středověku. Předcházel mu avšak sloh karolinský z 8.-9. století a sloh otonský z 10.-11. století. Vznikal na území dnešní Francie, Itálie a Německa, čerpal z umění antiky, Byzance. Náměty ideově přetvářel na základě šířícího se křesťanství a dával jim. Odborný styl - jazyková kultura Styl odborný: a) styl prakticky odborný (např. administrativní) b) styl vědecký a naučný Vědecká práce: - poznávací fce - stanovení úkolů -> zhodnocení dosavadních řeš.-> vypracování hypotézy a prac. plánu -> vlastní vědecká práce -> konečné zpracování - práce je přizpůsobena. Odborný styl Proti stylu prostě sdělovacímu je náročnější, musí vyhovovat požadavkům odborné práce, rozlišujeme různé stupně odbornosti: praktický odborný styl - v oboru obchodu, administrativy; vědecký odborný styl v nejodbornějších pracích, případně popularizační v časopisec

Slohové práce - aneb jak napsat skvěle sloh

Pozorně si celý článek přečti. 3. Odborný- přísně se drží faktů, je postavený na znalosti odborných názv Sloh literatura 8.B 9.B Akce Projekty Šk.rok 2011-2012 Šk.rok 2012-2013 Ročníkové plány Šk.rok 2013-2014 ŠK.rok 2014-2015. Jak na hodiny slohu (tvůrčí psaní pro učitele) Napsal (a) René Nekuda Publikováno 16. 11. 2020. 29. 11. 2020. Sloh nemusí být nutným (a nudným) doplňkem osnov literatury a českého jazyka. Sloh nabízí obrovský potenciál pro rozvoj velkého množství dovedností, které budou moci žáci uplatnit v mnoha oblastech. celý odborný popis je psán velmi přesně a formálně, což je očekáváno a zároveň je text psán s ohledem na čtenáře, kterým může být kdokoliv text obsahuje části , které by měl odborný popis obsahovat, tedy vhodný nadpis, úvodní odstavec, hlavní část textu (v našem vypracování dva odstavce) a závěrečný odstave Slohové práce všeho druhu - od vypravování, přes popisy, charakteristiky, úvahy nebo fejetony. Nech se inspirovat pro sepsání své slohovky

styl jazykový = sloh = způsob výstavby, zpracování, uspořádání; jednotící princip jazykového projevu diskuse, polemika, úvaha, kritika, recenze, výklad, pojednání, přednáška a odborný článek; jazykové prostředky - odborné názvy a termíny, vyloučení citového zabarvení, přesné formulace, nepřetížená. - prakticky odborný - poznatky spjaté s praktickou činností v určitém oboru (obchodní) - popularizační - forma beletristická, k popularizaci vědeckého poznání průnik se stylem učebním a esejistickým slohové útvary: - psané, monologické: výklad, odborný článek, studie, pojednání, sta Článek: cíl - nejenom informovat, ale vzbudit i pozornost a zájem - delší příspěvek jehož podstatou je zpráva nebo komentář, někdy může mít povahu kritické úvahy Komentář: - autor vyjadřuje svůj názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému v přítomnosti nebo minulost Článek předkládá osobitý přístup k výuce slohu od odbornice v oblasti logopedie, který byl realizován v 70. a 80. letech na základní škole pro vadně mluvící

Předcházel mu avšak sloh karolinský z 8.-9. století a sloh otonský z 10.-11. století. Vznikal na území dnešní Francie, Itálie a Německa, čerpal z umění antiky, Byzance. Náměty ideově přetvářel na základě šířícího se křesťanství a dával jim symbolický význam románský sloh: Středověký směr, který se uplatňoval zejména v průběhu 11. až 13. století. Typickým stavebním materiálem je kámen (opuka). K typickým znakům románského slohu patří kvádříkové zdivo, valená klenba a úzká sdružená okna. Celá stavba působí dojmem tíhy a jakési těžkopádnosti

Vyzkoušet si zde můžete spíše útvary, které využijete v praktickém životě - popis pracovního postupu, článek do novin, informační článek nebo zpráva o kulturní události. Například na maturitní generálce se objevila tato témata: Máme Skype, ICQ, Facebook, mobilní telefony, e-mail. Opravdu tak mám │Objektivní sloh = společný pro jazykové projevy různých autorů│ │ - styl odborný │ │ je zaměřen především na sdělení věcných údajů. │ ÚVODNÍK - základní a nejdůležitější článek novin, je umístěn│. Odborný styl Práce s textem a získávání informací - samostatně zpracovává informace pozvánka, nabídka, článek) - odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladovéh 1. máj, lásky čas - vypravování. 1. světová válka - úvaha. 17. listopadu 1989 - interview (rozhovor) A den byl jako stvořený k - vypravování. A přijde ten, který opět přinese řád do tohoto města - vypravování. A tak to u nás chodí... - fejeton. Aby se dětem dobře učilo - úvaha 3) Styl odborný. Styl odborných publikací, odborných časopisů, učebnic. Cílem tohoto stylu je poučit adresáta, tzn. podat mu přesné a jasné informace. Jazykové prostředky: spisovný jazyk, odborné názvy (termíny), typická je složitější stavba souvětí. Slohový postup: výkladový, úvahový, popisný, informační

− výklad, odborný popis včetně popisu pracovního postupu, přednáška, referát, úvaha na odborné téma, odborný článek 4. Styl administrativní − strohost, věcnost, neutrální spisovná slovní zásoba − především informační slohový postup − formální náležitost Témata: maturita, sloh, slohová práce, slohový útvar. Administrativní styl je jedním z mála funkčních stylů, který je skutečně užitečné ovládat. Do styku s ním přijde každý z nás, aniž bychom museli studovat obchodní akademii či podobnou školu, jež vychovává odborníky v administrativě. Jaké jsou. SLOH - Najděte si libovolný odborný článek na téma, které vás zajímá a do 1. 5. mi na email lenka.andraschkova@seznam.cz pošlete vypracovaný výklad z tohoto článku. DÁLE SLEDUJTE TŘÍDNÍ SKUPINU NA MESSENGERU, BUDU TAM POSÍLAT RŮZNÁ ONLINE CVIČENÍ eský jazyk a literatura - literatura roník TÉMA VÝSTUP žák: UýIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY G5 Základy literární vědy→ rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým; → objasní rozdíly mezi fikčním a reálný Pondělí 3. 4. zpracovat Svatební košili - viz prezentaci z hodiny odevzdat čt. deník s jedním zápisem Pondělí 20. 3. odevzdání referátu Pondělí 6. 3. sloh, přinést 2-3 zdroje, ze kterých budete vypracovávat referát (alespoň 1 kniha) Úterý 28. 2. DÚ PS 26/1 Pondělí 13. 2. úkol do literatury - úvaha na citát nebo otázku z prezentace, viz zde Pondělí 6

d) odborný článek na téma co budeme potřebovat, jestliže se budeme chtít v životě dobře uplatnit? e) charakteristiku postavy z českého nebo světového románu 19. století Další materiály (také v cizích jazycích Komunikace a sloh Odborný text a jeho tvorba ( str. 115 ) a) zopakovat text v hnědých rámečcích + cv. 1b / 115 b) nastudovat + zapsat do sešitu text v hnědém rámečku str. 116 c) přečíst článek 3a/ str. 117 d) vypracovat do sešitu 3b/ str.117 e) vypracovat do učebnice tužkou cv. 3e / str. 11 Stylistika je nauka o slohu. Pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků. Zkoumá způsob výstavby jazykového projevu ( komunikátu ), tj. způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků (výběr, uspořádání v celek. Článek obsahuje poznámky pro učitele, motivační náměty a navrhovaná témata slohových prací pro slohové útvary líčení, zprávu, oznámení, inzerát a rozhovor Cvičení a hry pro Sloh. 30.11.1991 Tomáš Houška Český jazyk 0. obrázek, napíše popis a tento popis odtelefonuje prvnímu Odborný styl. Milan Jelínek [Články]-Poměr mezi spisovným jazykem a odborným stylem vyplývá z různého směru a stupně abstrakce, kterou k pojetí spisovného jazyka a jeho stylů docházíme.Spisovný jazyk jako soustava prostředků lexikálních a gramatických abstrahuje od jedinečných spisovných projevů, v nichž se neustále konkretisuje

PRAVIDLA - Odborný styl - Kde ho využíváme a proč se nám

29. 4. ONLINE HODINA OD 9 HODIN (SLOH) TÉMA: Odborný text. UČIVO: Výtah. CÍL: - vypracuje heslovitou osnovu k textu - odliší podstatné a nepodstatné informace. ZADÁNÍ: Učebnice 128/1 článek Paryby (vypracujte heslovitou osnovu) Úkol: Podle osnovy napište stručný výtah (ve větách, v pěti odstavcích). Odstavce NEČÍSLUJTE!! Recenze sloh osnova. Sekce Recenze obsahuje už celkem 85 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Recenze se nejčastěji. Základní typy chrámové konstrukce jsou tyto: chrám in antis (řecky: náos en parastasin), prostylos, amfiprostylos, peripteros, pseudodipteros, dipteros a konečně hypaithros. Jsou utvářeny podle těchto pravidel: Chrám in antis byl chrám, který měl v půčelí pilířové výstupky (antae) zdí, obmykajících cellu Články autora: Odborný článek. Očkování proti covidu-19 neovlivní těhotenství ani kojení, říká odborník. Na potvrzení klinickými studiemi si však musíme ještě počkat. Rozhovor s lékařkou: Nepodceňujte prevenci. Rakovinu prsu pomůže mamograf odhalit včas

SANQUIS - odborný a společenský časopis pro lékaře. Medicína, umění, živostní styl, průběžně aktualizoavné kulturní tipy, kongresy, výtahy ze zahraničních serverů a mnoho dalšího Panda velká se vyskytuje jen na některých územích horského lesa, charakteristického hustým bambusovým porostem, ne jihozápadě čínských provincií S'-čchuan, Kan-su a Šen-si

4. KONZULTACE - 6. 11 2020 (distanční) TÉMA VÝUKY - STYLISTIKA (SLOH) Prostudujte si příslušné části v učebnici. STYLISTIKA - SLOH (učebnice strana 75 - 80) Styl (sloh) - specifický a jednotný způsob užití vybraných prostředků, kombinac STYLISTIKA - SLOH (učebnice strana 75 - 80) Styl (sloh) - specifický a jednotný způsob užití vybraných prostředků, kombinace prvků při výstavbě o reportáž, fejeton, zpráva, článek, komentář, interview o popis -prostý, odborný, PPP, návod o výklad o líčení, charakteristika o úvaha, esej, kritika, recenze o.

Jak napsat recenzi na restauraci. recenzi ne, ale podala jste přesnou ukázku vyjadřování (věřte mi, že o gramatiku nejde), na které v článku narážím :) vyjadřujete se o konkrétních jídlech a o konkrétních podnicích, přitom nezanecháte v popisu žádnou informaci a zůstanete jen u subjektivních povzdechů :) stejně tak byste mohla napsat - polévka Snad nikdo si nejde přečíst odborný článek o složení nafty, protože se chce pobavit či být zahrnut uměním. Ne, takový člověk se opravdu chce dozvědět něco o složení nafty. Postup deduktivní a induktivní. Stanovte si cíl a určete myšlenky, které jsou pro daný problém nosné

c) komentář, článek. 11. Rozhodněte, která výpověď o publicistickém stylu je pravdivá: a) zpráva informuje o události, která teprve proběhne b) komentář je založen na čistě objektivním zpravodajství c) zpráva informuje stručně o události, která proběhla. 12. K . publicistickému útvaru nepatří: a) výklad b) diskus PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph. D. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Věcný text v české a anglosaské kultuře. Informative texts in Czech and Anglo-American culture . Klíčová slova: stylistika, věcný text, lexiko-gramatická struktura, členění textu, angličtina a čeština. Anotace: Článek srovnává strukturu anglických a. SLOHOVÝ POSTUP Funkce, cíl Lexikum Syntax Kompozice POSTUP INFOR- MAČNÍ (i) POSTUP VYPRÁ-VĚCÍ (v) POSTUP POPISNÝ (p) POSTUP VÝKLA-DOVÝ (a) POSTU

Jak se píše slohová práce: Odborný popis - TOPZINE

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Z knih, časopisů a novin. Karel Sochor, Zdeněk Tyl [Posudky a zprávy]-Odborné názvosloví. Náš odborný tisk věnuje čím dál tím větší pozornost otázkám odborného názvosloví, jak o tom svědčí nově zakládané jazykové rubriky a samostatné názvoslovné články, s nimiž se setkáváme v technických, zemědělských i jiných odborných časopisech

Jak psát text publicistického stylu u maturity z ČJ

Sloh dává projevu jednotný a charakteristický ráz. Napsat správně dopis totiž není pro mnohé z nás vůbec jednoduché, a proto si. Ahojky lidi promiňte že jsem nenatáčela ale mám hodně a hodně věcí. Tak pudu natáčet po týdnu. Tak se mějte a mnějte hezké dny a ahojjj! sloh - popis Učen . cestina-sloh.odt. Soubor odt. 0 článek slohový útvar, článek synonymum, článek do školního časopisu, článek jak napsat, článek sloh, článek do časopisu, článek s reportážními prvky, článek 5 nato, článek do novin, článek 10 ústavy, galvanický článek, peltierův článek, pr článek, odborný článek, palivový článek, jak napsat článek, novinový článek Souhrn: Článek stručně charakterizuje oblast mezinárodního humanitárního práva, která se týká poskytování zdravotní péče a postavení zdravotnických pracovníků v průběhu ozbrojených konfliktů. Charakterizuje prameny práva, včetně mezinárodněprávních obyčejů. Definuje osoby požívající zvláštní ochrany. Odborný článek nemá mít projev jak od Hemaly nebo z knihy. Uplne stačí jazyková úroveň zpráv TV Nova. Nesnizovat se ale k novinky.cz. Nepoužívat příliš inovativní akademickou češtinu na ustálené IT pojmy. 5. 8. 2021, 10:10 editováno autorem komentář Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh ji představuje v širokých náboženských a kulturněhistorických souvislostech jako prototyp madon krásného slohu, který vznikl v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV

Abychom mohli napsat odborný text jasně a srozumitelně, musíme splnit několik základních článek, diplomovou práci, knihu nebo dopis. Podle předpokládaného čtenáře se rozhodneme pro způsob psaní, rozsah informace a cestu k rychlému pochopení problému, předvídat jeho obtíže a předcházet jim. Dobrý sloh. Soukromá SOŠ a SOU BEAN, s.r.o. Českobrodská 362/32a, 190 00 Praha 9 Mgr. Veronika Podhajská SLOHOVÉ ÚTVARY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA Tipy a doporučení vyberte si téma, které je vám blízké nebo o něm už něco víte, k němuž máte c

 1. Jako životní sloh může - me označit životní způsob lidí v určité historické době. S termíny životní styl, životní způsob a životní sloh úzce souvisí ještě další kategorie, jako např. životní podmínky, kvalita života apod. (srov. např. Duffková, Ur
 2. istrativní (prakticky odborný) - praktický, termíny, v úřední a obchodní oblasti Ad
 3. ODBORNÝ REFERÁT. Referát je jazykový projev, který má posluchačům nebo čtenářům podat podrobnější informace o nějaké aktualitě v politice, hospodářství, vědě, technice a kultuře, která si zaslouží jejich pozornost. Nevyhýbá se ani hodnocení, a tím se poněkud blíží kritice. Části: základní informace.

Článek - Wikipedi

│SLOH (styl) = výběr a využití jazykových prostředků a jejich │ - styl odborný │ │ je zaměřen především na sdělení věcných údajů. │ ÚVODNÍK - základní a nejdůležitější článek novin, je umístěn│. Recenze jako odborný text by měla mít své teze argumentačně podložené - běžně je tedy součástí poznámkový aparát. Zároveň je to ale volnější žánr založený na formulaci subjektivního názoru, takže by měla být srozumitelná, ba dokonce čtivá. Měla by se obracet na odborníky, ale nikoliv na specialisty. Charakteristika vystihuje povahu člověka, ale někdy i zvířete nebo věci. Hlavním rozdílem je, že popis zachycuje znaky vnitřní - duševní: temperament, zájmy, nadání, schopnosti, povahové vlastnosti, a to vše v jednání a ve vztahu k jiným lidem. Vlastnosti můžeme pojmenovávat buď přímo - přímá charakteristika. Jak v diplomové práci pracovat s odbornými termíny. Jelikož by měla být diplomová, nebo bakalářská práce vědeckým textem, je ze strany studenta předpokládána (a v podstatě i vyžadována) práce s odbornými termíny. Ty by měly být používány jasně, přesně a především - věcně správně

Vznik a vývoj státu obecně - odborný výklad; Wellness & Spa manažer - motivační dopis; Za to ti patří dík; Za všechno můžou vrata - vyprávění; Zabil svou matku a zakopal ji na zahradě! - článek; Začarovaný svět komunikačních zařízení - úvaha; Záchrana - vyprávění; Žádost o pronájem tělocvičny - dopis - žádos Sloh jednotlivých projevů pak představuje typ více nebo méně odborný nebo nakonec až přechodný. Vidíme to na př. na řadě, jejíž členy tvoří sloh hospodářský, právní a úřední. Ve všech těchto útvarech přistupuje k základnímu zaměření odborně poznávacímu ještě zaměření k praktické aplikaci sdělení prakticky odborný - poznatky spjaté s praktickou činností v určitém oboru. popularizační - forma beletristická, k popularizaci vědeckého poznání. - sdělení odborných poznatků - vědecké publikace, odborné časopisy, učebnice. - spisovný jazyk, výrazy stylově neutrální až knižní, promyšlený výběr slov. Dnešní článek se bude týkat popisu pracovního postupu neboli návodu na provedení určité činnosti.. Odborný styl. Popis pracovního postupu patří buď do odborného stylu populárně naučného, určeného pro začátečníky, nebo pro poučenější adresáty je možné použít styl prakticky odborný.Oba styly se liší množstvím použitých odborných výrazů (termínů) a.

Článek byl zkontrolován odborníkem Podpis: podstoupit standardní proces posuzování relevantní pro dané publikační médium musí podstoupit kterýkoli jiný odborný text - v rámci recenzního řízením, nebo v procesu peer review . Zahrnují pravidla pro posuzování a hodnocení textů po odborné a formální stránce Styl odborný: styl věcné komunikace, projev musí být věcně správný a objektivní, nesmí být nic vynecháno, musí být obsahově úplný.Měl by být lehce přehledný, aby umožňoval jednoduchou orientaci v textu.Vyjádření musí být fakticky naprosto přesná a jednoznačná, není zde místo pro citové zabarvení. Odborné texty většinou bývají výkladové a o něčem. Úvaha o životě. Témata úvahy, která úzce souvisí se životem, jsou na našich školách zadávána poměrně často, a to především s ohledem na přístupnost a všeobecnost tohoto tématu. Úvaha o životě se může týkat lásky, přátelství, emocí, rodiny, mezilidských vztahů obecně atd

POPIS PROSTÝ, POPIS ODBORNÝ, POPIS UMĚLECKÝ :: Mgr

Tráva krásně voní Jak se píše slohová práce: odborný popis Jak se píše slohová práce: odborný popis Článek publikován 16:32, 24. 03. 2010, 2010x přečteno Zdroj: Topzine.cz via RSS RSSportal.cz (638) - Zítra druhou hodinu je čeština, na programu máte sloh a za úkol odevzdat odborný popis pracovní sešit str .48/cv.2. - sloh - jazykovědná disciplína zabývající se stylem jazykových projevů další formy výkladu - odborný článek, stať, odborná publikace, sborník, odborná přednáška, odborný referát, diskuse. úvaha. útvar slohového postupu úvahového (nejnáročnějšího Napíši článek na web, referát, sloh, tiskovou zprávu. odborný článek na váš web. Cílem je totiž kvalitní článek, který si lidé najdou, nikoli pěkně znějící text, po kterém neštěkne ani pes, protože má naprosto minimální šanci ho vůbec objevit

Co je Odborný styl? (jeho základní slohové útvary, slovní

 1. imálně 5ti slov, každé slovo musí začínat na stejné písmeno, počáteční písmeno musí být pro všechny tři věty stejné) Úvod. Český jazyk 4.A. Český jazyk 6.A. Referáty - četba povinná, nepovinná
 2. Jak napsat email profesorovi. Způsob, jakým komunikujete se svými učiteli, je velmi důležitý a může toho spoustu prozradit o tom, jaký typ studenta jste. Většina učitelů mí určitá očekávání ohledně zpráv, které jim od studentů přicházejí...
 3. áře 10.5.2010 nebo 17.5.2010
 4. KuBů, L. Tvořivý sloh vážně i nevážně. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2007. ISBN 978-80-7311-095-6. Vyhledejte publikaci, metodický portál a odborný článek zaměřený na inovaci vyučování českého jazyka, představte ji formou prezentace a využití konkrétní metody práce
 5. Článek sloh ukázka. Desítky slohových prací, Když se řekne odborný styl, obvykle si představíme styl pro odborníky, jinými slovy styl, kterému obyčejní (ne až tak vzdělaní) lidé zkrátka nebudou rozumět. Stává se, že někomu nabídneme odborný článek, který dotyčný okamžitě kategoricky odmítne s tím, že.
 6. článek v odborném periodiku : Dejte umělcům moc! Tomáš Knoflíček: Rok: 2012, Artalk: článek v odborném periodiku : Dot Tape Dot, Far Away: Tomáš Knoflíček: Rok: 2012: nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené: Eskapista vs. pop-apokalyptik: Tomáš Knoflíček: Rok: 2012, Artalk: článek v odborném periodiku.
 7. istrativní - úřední dopis, plná moc, objednávka, žádost, životopis atd. publicistický - zpravodajstv í.

Nápověda: Jak mají vypadat články - Evangne

 1. - sloh zpravodajství a publicistiky - mediální komunikace - doporučená slohová práce: ČLÁNEK - publicistika, reklama. Průřezová témata Přesahy do Přesahy z; Občan v demokratické společnosti. Člověk a svět prác
 2. Mirka Spáčilová publikovala svůj desetitisící článek na iDNES.cz. 31. ledna 2019. Filmová kritička Mirka Spáčilová dnes publikovala svůj desetitisící článek na webu iDNES.cz. Šéfka... Konec Zpráv Google v Evropě? Vyhledávač hrozí, že omezí zobrazování článků
 3. ulou přednášku PhDr. Daniely Karasové, CSc. o Pražských uměleckých dílnách a dalších institucích souvisejících s českým kubismem je tématem této přednášky období po
 4. Termín maturit 2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května .Nezapomeňte si také naplánovat maturitní ples
 5. Esej je prozaický útvar, jehož cílem je analýza určitého problému z nejrůznějších oblastí života společnosti a vyjádření svého názoru k tomuto problému. Autor eseje musí mít snahu vyjádřit se k analyzovanému problému neotřele, jeho názor by měl být inovativní a měl by zaujmout. Pokud píšete esej, zkuste se.
 6. Přečtěte a přeložte si úvodní článek 8. lekce, zapište si novou slovní zásobu, vypracujte cvičení 69/a, 69/b, 69/c, dále si opište z učebnice mluvnici na str. 70 Vazba es gibt a na str. 71 Údaje hodin. 5. 5
 7. Ale vím, že nutně musí docházet k mísení stylů - znám akademiky, kteří na odborný styl nadávají, novináře, kteří dostali z DÚ (sloh - zpráva) dvojku či trojku a prskali, že takto se zprávy u nich nepíšou. Ostatně, i Tolkien měl s odborným stylem problém - a díky tomu možná máme Pána prstenů

Metodický portál RVP - Modul Článk

Článek jsem základě relevantních připomínek češtinářů z terénu upravil dne 27. 4. 2014. Za upozornění, vedoucí k upřesnění některých formulací, děkuji 2. SLOH téma: PUBLICISTICKÝ STYL - FEJETON Publicistický styl není pouze stylem novinářů, ale všech hromadných sdělovacích prostředků.Je tedy zaměřen na veřejnost a můžeme se s ním setkat prakticky každý den, a to v časopisech, novinách, na internetu, ale i v mluvených projevech - ať už v televizi či rádiu. Je to jeden z těch stylů, kterým se zkrátka nevyhneme

Naše řeč - Slohový a jazykový rozbor příručky o hutnictv

Odborný životopis . Veselý sloh Jana Lopatky. In ONUFEROVÁ Edita - POKORNÁ Terezie (eds.). Jan Lopatka 1940-1993. Praha: Revolver Revue, 2017, ISBN 978-80-87037-86-7, s. 43-47. ISSN 2695-0618 Článek o nespravedlivém osočení vůči časopisu Revolver Revue ze strany čtrnáctideníku Tvar v polemice o literární cenu pro. 8 fake news o koronaviru. Přečtěte si odborný názor na nejnovější fake news, které kolují na sociálních sítích. Epidemiolog Rastislav Maďar komentuje některé falešné informace, které v souvislosti se šířením COVID-19 lidé mezi sebou sdílí. Celý článek si můžete přečíst na webových stránkách Českého Aktivity generála Petra Pavla přitahují pozornost českých odborníků i miliardářů. S prvními objíždí regiony a diskutuje s občany, druzí cesty financují. To, co připomíná předvolební kampaň, je zatím však údajně pouze iniciativa, která má Českou republiku připravit na krize podobné té koronavirové. Pokud se rozhodne kandidovat, podpořím ho, shoduje se. Máte jedinečnou možnost přečíst si první kapitolu dosud nepublikované knihy o decentralizaci moci jednoho našeho přispěvatele. Kapitola rozebírá jeden z ústředních pojmů celé knihy - zabývá se svobodou. Co na článek říkáte

Jak napsat PR článek? Poradíme vám - Podnikatel

 1. Z deseti témat maturitních slohových prací z češtiny je pouze jedno miláčkem studentů. Podle dat za roky 2015 a 2016 si až polovina maturantů vybírá vypravování, naopak do referátu se pouštějí jen výjimečně. Údaje získala iniciativa Maturitní data - odtajněno a otiskly je pondělní Lidové noviny
 2. Orchideje kvetou pouze až dobře zakoření. Jestliže není v místě našeho bydliště měkká voda, dokonce ani po převaření, je lepší přesazovat rostliny každý rok nebo ob rok, protože v půdě dochází k usazování solí, a to škodí zdraví orchidejí. Orchideje přesazujeme na začátku vegetačního období. Nutností je.
 3. Sloh : slovní zásoba (přídavná jména) - popis osoby, popis pracovního postupu. Fenomén fake news, článek do společenského časopisu. Charitativní projekt, úřední dopis. Když se hlásíte na vysokou školu, mohou po vás jako jednu z věcí žádat i motivační dopis. Sloh dává projevu jednotný a.. Sloh popis oso
 4. Nejvýhodnější služby od těch nejšikovnějších lidí! Najděte to, co potřebujete a za přijatelné ceny. Grafika, texty, SEO, online marketing, webové stránky, ale také handmade výrobky, audio a video a mnoho jiného pod jednou střechou. Jáudělám je ideálním portálem pro splnění Vašich online snů
 5. Jak se píše slohová práce: Popis a charakteristika Článek publikován 16:09, 04. 04. 2011, 599x přečteno Zdroj: Topzine.cz via RSS RSSportal.cz (638) - Nemusí to být zrovna maturitní písemka nebo sloh ; Jak se píše slohová práce: Popis a charakteristika . Osnova slohové práce. Psaní slohové práce je tvůrčí proces

Sloh :: gkvr-vh-cj

Článek se zabývá podstatou věcných resp. odborných textů. Nejprve představuje věcné texty z lingvistického hlediska, přičemž je věnována zvláštní pozornost pojmu odborná slovní zásoba a odborný název; krátce je rovněž zmíněna nominalistická a realistická definice v metajazykových částech věcných textů pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Český jazyka a literatura - sloh. E.1.1.b.i. Školní vzdělávací program (ŠVP) Gymnázium Velké Meziříčí. pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Český jazyka a literatura - sloh. E.1.1.b.vii Odborný popis je jednou z forem popisu, tentokrát je ale určen především odborníkům. Právě proto musí být úplný a podrobný, náležité je také užívání odborných výrazů, tzv. termínů. Měli bychom je přesto v následujících větách či závorkách vysvětlovat, aby nedošlo k nepřesné interpretaci nabídnutých. Četl jsem odborný článek o inkluzi a v něm se kosntatovalo, že klesly znalosti dětí s postižením. Vědí a znají toho méně než dříve, kdy byly ve specializované škole a mezi zdravými dětmi se necítí dobře. Zdravé děti se při vyučování nudí, protože při výuce se bere ohled a tempo výuky na ty děti postižené

Útvary publicistického stylu - Studuju

Odborný článek- konference VŠB 2002 Author: Ing. Hegar Last modified by: Hegar Jaroslav Ing. Created Date: 1/14/2002 12:52:00 PM Company: RÚ CO Ostrava Other titles: Odborný článek- konference VŠB 200 Vědecký pracovník Oddělení umění středověku. 1964-1969 - vysokoškolské studium, Katedra dějin umění, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, diplomová práce Světelský oltář.K ikonografii Nanebevzetí Panny Marie a některým významovým problémům. 1969-1971 - odborný pracovník Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v.