Home

Exponenciální funkce s absolutní hodnotou

Funkce s absolutní hodnotou, funkce exponenciální a funkce logaritmická 1 OK D(f) = (-1; 1); a > 0, a 1 20. Urči definiční obor funkce 1433 OK 21. Je dána funkce f: y = log 2 (x - 4). Načrtněte graf funkce |f(x)|. 1441 OK 22. Načrtněte graf funkce f: y = log 2 (x - 4) 1440 OK D(f) = (- ; -3) 1; + 23 Funkce s absolutní hodnotou, funkce exponenciální a funkce logaritmická 1 Obsah 1. Lineární funkce s absolutní hodnotou 2 2. Funkce s absolutní hodnotou - procvičovací příklady 3 3. Exponenciální funkce 6 4. Exponenciální funkce - procvičovací příklady 6 5. Logaritmická funkce 11 6. Logaritmická funkce - procvičovací příklady 1

Exponencialni a logaritmicke rovnice - Miroslav Reza

Funkce s absolutními hodnotami Matematika s radost

Funkce s absolutní hodnotou 1 Onlineschool

Obor hodnot exponenciální funkce říká, že pro všechna reálná x je ax > 0. Užitečná poznámka: Exponenciální funkce f(x) = ax, kde a > 1 je rostoucí (graf směřuje z levého dolního rohu do pravého horního rohu) Exponenciální funkce s absolutní hodnotou Exponenciální funkce s absolutní hodnotou Načrtni graf funkce - postupuj jako u lineární a kvadratické funkce s absolutní hodnotou. f:y=3|x| postup: 1.nulové body 2.metoda intervalů 3.graf novýchfunkcí např. f₁ a f₂ 4.f = f₁Uf http://www.mathematicator.comV dnešním videu si ukážeme jak nakreslit graf funkce, která má argument v absolutní hodnotě.předchozí video: https://www.youtube.. Funkce s absolutní hodnotou - úlohy. Příklad č.4: Sestrojte graf funkce y= |x|. Výsledek: Zobrazit/skrýt. Postup: Zobrazit/skrýt. Tuto funkci lze sestrojit např. vynesením bodů, které patří grafu funkce y= |x| nebo sestrojením grafu funkce y= x a následnému osovému převrácení záporné části grafu funkce podle osy y

Matematické Fórum / Exponenciální funkce s absolutní hodnoto

 1. Funkce s absolutní hodnotou nazýváme takové funkce, které ve svém funkčním předpise obsahují absolutní hodnoty výrazů se zvolenou funkční proměnnou (např. x)
 2. Funkce s absolutními hodnotami. Definice; Vlastnosti; Skládání absolutní hodnoty s jinými funkcemi ; Příklady ; Úlohy - TEST ; Exponenciální, logaritmické funkce. Exponenciální funkce; Vlastnosti exponenciální funkce ; Pravidla pro počítání s exponenciálními výrazy o stejném základu ; Logaritmická funkce ; Vlastnosti logaritmické funkce
 3. Re: Exponenciální nerovnice s absolutní hodnotou Pokud si klesající základ upravím vždy na rostoucí, pak nemohu znaménka splést :) Jen si člověk musí všimnout, že jde o klesající funkci :
 4. Pohybem posuvníku měníme parametr
 5. Funkce absolutní hodnota. Řešené příklady. Řešte nerovnici s absolutní hodnotou @i\ 5-|x+1|\leq -3 @i s reálnou neznámou @ix.@i ; Nerovnici lze upravit na tvar @i 8 \leq |x+1|,@i to jest @i |x-(-1)|\geq 8.@i Nerovnici vyhovují všechna čísla @i\, x\,@i, jejichž obrazy na číselné ose mají vzdálenost od obrazu čísla @i(-1)@i.
 6. Funkce s absolutní hodnotou. 1 souborů. Lineární lomená funkce. 1 souborů. Mocninné funkce. 1 souborů. Mocniny a reálným exponentem. 1 souborů. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice

Název: Graf exponenciální funkce. Autor: Mgr. Jana Studničková Anotace: Graf exponenciální funkce s posunutým počátkem Typ souboru: ppt. Název: Graf exponenciální funkce s absolutní hodnotou. Autor: Mgr. Jana Studničková Anotace: Graf exponenciální funkce s posunutým počátkem a absolutní hodnotou Typ souboru: pp Funkce s absolutními hodnotami a jejich grafy Vlastnosti funkce s absolutní hodnotou (definiční obor, obor hodnot, monotonie, extrémy, ohraničenost, sudost, lichost) C Funkce s absolutní hodnotou vabsolutní hodnotě Mocninné funkce a odmocniny A Mocninné funkce s celočíselným exponentem o Určení funkční hodnot Exponenciální funkce. Exponenciální funkce je vyjádřena rovnicí y=a x, kde a>0 (různé od 1). Název je odvozen od toho, že proměnná se vyskytuje v exponentu. Exponenciální funkce o základu a=10 se nazývá dekadická, pro a=e přirozená exponenciální funkce y=e x, kde e je tzv.Eulerovo číslo (přibližně e=2,718) Funkce s absolutní hodnotou, funkce exponenciální a funkce logaritmická 1 1. Lineární funkce s absolutní hodnotou Lineární funkce s absolutní hodnotou Jedná se o funkci lineární, tedy funkci danou rovnicí y = ax + b, která ale ve svém zápise obsahuje absolutní hodnotu

Kvadratická funkce - kvadratická funkce a její graf - vlastnosti kvadratické funkce - kvadratická funkce s absolutní hodnotou. Exponenciální rovnice. Exponenciální funkce - exponenciální funkce a její vlastnosti. Logaritmus - věty o logaritmování - definice logaritmu, počítání s logaritmy. Logaritmická funkce. Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín Matematika. Matematika. Matematika 1; Matematika 2; Matematika 3; Matematika Graf funkce s absolutní hodnotou v argumentu . Sčítání mocnin a exponenciál . Exponenciální funkce - úvod . Funkce - Předpis exponenciální funkce procházející dvěma body . Funkce - Předpis exponenciály procházející zadaným bodem . Inverzní funkce - Definiční obor, obor hodnot a výpočet inverzní funkce. Rovnice s absolutní hodnotou - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu Logaritmické exponenciální rovnice Logaritmické rovnice s různými základy Vlastnosti funkcí Definiční obor funkce Limita posloupnosti. Rovnice: lineární, kvadratická, rovnice s absolutní hodnotou ; grafické řešení rovnic - souvislost mezi funkcemi a rovnicemi Mocninné funkce Budeme studovat funkce určené vztahem y = xn , kde n(Z je parametr. Kromě n = 0 se budou funkce určené tímto vztahem nazývat mocninné funkce

Funkce s absolutní hodnotou 2 Onlineschool

Funkce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu Rovnice s absolutní hodnotou Soustavy rovnic Soustavy rovnic-video Slovní úlohy Lineární nerovnice Logaritmické exponenciální rovnice Logaritmické rovnice s různými základy. Exponenciální funkce; Logaritmické funkce; Ukázat (f) Ukázat (g) Ukázat (h) Ukázat (i) Ukázat (j) Ukázat (k) Ukázat (l) Ukázat. Příklad 2 - Rovnice s absolutní hodnotou. V kartézské soustavě souřadnic zobrazte graf relace pro níž platí: (a) Ukázat (b) Ukázat (c) Ukázat (d) Ukázat (e) Ukázat (f) Ukázat (g) Ukázat.

Logaritmická funkce je inverzní funkce k exponenciální funkci.. Co je to logaritmus. Logaritmickou funkci zapisujeme slovem $\log$, pokud se jedná o přirozený logaritmus (viz dále), tak jej značíme ln.Základní předpis logaritmické funkce vypadá takto 14. a) Funkce s absolutní hodnotou, definice absolutní hodnoty. b) Středový tvar rovnice kuželoseček. Úlohy: Urči o jaký typ kuželosečky se jedná a napiš její rovnici ve středovém tvaru. 15. a) Exponenciální a logaritmická funkce. b) Vzájemná poloha přímky a kuželosečky < Předchozí výpisek Zpět na výpis látek Následující výpisek > Exponenciální a logaritmické funkce Funkce s absolutní hodnotou Matematika Goniometrické funkce Goniometrická funkce sinus x, zkr. sin( x ) Funkce sin( x ) kmitá mezi y = 1 a y = -1 Elementární funkce KFC/SEM, KFC/SEMA Požadované dovednosti: • lineární funkce • kvadratická funkce • mocniná funkce • funkce s absolutní hodnotou • lineárně lomená funkce • exponenciální a logaritmická funkce • transformace grafu Lineární funkce Lineární funkcí se nazývá každá funkce yaxb=+, kde ab R, ∈ Kvadratická funkce s absolutní hodnotou: Vlastnosti kvadratických funkcí Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice. Logaritmické funkce, rovnice a nerovnice. Neriskuj, AZ kvíz a Odkryj obrázek. Krokované příklady. Akce. Building the innovators of tomorrow in today's teens

Funkce s absolutní hodnotou, funkce exponenciální a funkce logaritmická 1 1. Lineární funkce s absolutní hodnotou Lineární funkce s absolutní hodnotou Jedná se o funkci lineární, tedy funkci danou rovnicí y = ax + b, která ale ve svém zápise obsahuje absolutní hodnotu. Ukázkové příklady: Příklad nerovnice s absolutní hodnotou 5) Kvadratické rovnice (i s parametrem) a nerovnice, kvadratické funkce i s absolutní hodnotou 6) Iracionální rovnice, logaritmické rovnice 7) Exponenciální a logaritmické funkce a nerovnice, inverzní funkce 8) Lineární funkce i s absolutní hodnotou, lineární lomené funkce, mocninné funkce Logaritmické, exponenciální a goniometrické rovnice, rovnice s absolutní hodnotou - zadání; Čtvrtletní písemné práce. Soubor čtvrtletních písemek k různým tématům, na kterých si můžete vyzkoušet, jak danou látku zvládáte. Zadání si stáhnete zde, řešení s postupem je přístupné pro předplatitele. 1. roční s absolutní hodnotou na základě tohoto významu, výsledek zakreslí na reálnou osu a zapíše pomocí matematické symboliky Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus.-aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních, logaritmických a goniometrických funkcí a vztah

Příklad dobré praxe je ukázkou použití interaktivní tabule při zavedení grafu exponenciální funkce. Pomůže žákům efektivně zopakovat grafy již dříve poznaných funkcí (lineární funkce s absolutní hodnotou, kvadratická ). U žáků se dále rozvíjejí klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence personální (k učení), aplikace základních matematických. Funkce s absolutní hodnotou, funkce exponenciální a funkce Načrtněte v téže kartézské soustav ě souřadnic grafy těchto funkcí: f(x) = 4x g(x) = 4x + 2 h(x) = 4x - 1 1380 3.2.2012 13:36:40 Powered by EduBase 2 6. Funkce s absolutní hodnotou, funkce exponenciální a funkce logaritmick

Funkce s absolutními hodnotami. Definice; Vlastnosti; Skládání absolutní hodnoty s jinými funkcemi ; Příklady ; Úlohy - TEST ; Exponenciální, logaritmické funkce. Exponenciální funkce; Vlastnosti exponenciální funkce ; Pravidla pro počítání s exponenciálními výrazy o stejném základu ; Logaritmická funkce ; Vlastnosti. EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÉ FUNKCE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU PÁROVACÍ HRA Cílem hry je spárovat otázky a odpovědi s minimálním počtem nesprávných pokusů. Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte v aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblémovo Funkce s absolutní hodnotou - průsečík grafu s osami. Funkce s absolutní hodnotou - funkční hodnota v bodě, bod ležící nebo neležící na grafu. Kvadratická funkce - předpis a graf. Exponenciální funkce - porovnávání předpisů funkce Kvadratická funkce s absolutní hodnotou. Mocninné funkce. Exponenciální a logaritmická funkce. Goniometrická funkce - velikost úhlu (míra stupňová, oblouková), hodnoty a grafy goniometrických funkcí y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=cotgx. Základní vztahy mezi funkcemi, vzorce pro dvojnásobn Funkce s absolutní hodnotou; Funkce exponenciální; Funkce logaritmické.

Exponenciální funkce

Např. kvadratické funkce s absolutní hodnotou najdete u kvadratických funkcí. A Vlastnosti funkce absolutní hodnota (Funkce typu )= |− |+ ,kde , , ∈ℝ B Funkce s absolutními hodnotami a jejich grafy Vlastnosti funkce s absolutní hodnotou (definiční obor, obor hodnot, monotonie, extrémy, ohraničenost, sudost, lichost. 12 Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou; 20 Logaritmická funkce; 21 Vliv parametru na graf exponenciální a logaritmické funkce; 22 Složená funkce; 23 Jednotková kružnice; 24 Funkce sinus; 25 Funkce cosinus; 26 Vliv parametru na funkce sinus a cosinus; 27 Funkce tangens; 28 Funkce cotangens; 29 Test vlastností funkcí. Kvadratická versus exponenciální. Strmost (směrnice) kopce y = e^x. Eulerovo číslo jako limita posloupnosti. Rovnice a^x = log_a (x) Definice funkce y=e^x pomocí limity. Jak počítat logaritmy 1. Příklad - transformace grafu exponenciální funkce. Logaritmická fce - posunutí grafu. Funkce y = x^x

20. a/Funkce a rovnice s absolutní hodnotou b/ Číselné obory c/ Exponenciální rovnice 21. a/ Vlastnosti kombinačních čísel, binomická věta b/ Logaritmická rovnice c/ Kombinatorika 22. a/ Přehled číselných oborů, absolutní hodnota reálného čísla b/ Lineární funkce c/ Planimetri Čau lidi, bereme obtížnost a dneska se podíváme na kvadratické funkce s absolutní hodnotou. Jak vypadají jejich grafy, jdeme na to jako kvadratické funkce s absolutní hodnotou označíme všechny funkce, které tam mají kvadrát a jde už název napovídá absolutní hodnotu Mocninné funkce s převrácenou hodnotou přirozeného čísla v exponentu. Z předchozího textu známe funkci \(f:y=x^n\), kde \(n\in\mathbb Z-\{0\}\). Můžeme se ptát, zda k této funkci existuje také funkce inverzní. Víme, že pro existenci inverzní funkce musí být původní funkce prostá. Všechny mocninné funkce s. Funkce a rovnice. Matematika SŠ » Funkce a rovnice » . aktualizováno: 16. 8. 2021 15:47. Seznam kapitol / hodi 30 - Kvadratické funkce s absolutní hodnotou (MAT - Funkce . Lineární funkce s absolutní hodnotou Sestrojte graf funkce f: y 2 x 5 3x 9 1 x 15. ešení: Máme sestrojit graf funkce s absolutní hodnotou. Díve než pistoupíme k sestrojování grafu, musíme si uvdomit, jakým zpsobem se zbavíme absolutních hodnot v zadání

Lineární rovnice s absolutní hodnotou — Matematika polopat

Video: Exponenciální funkce - Digitální učební materiály RV

Další funkce s absolutní hodnotou 31/34 Funkce

Rovnice a nerovnice: lineární, kvadratické (i s absolutní hodnotou nebo s parametrem), s proměnnou ve jmenovateli, iracionální, exponenciální, logaritmické a goniometrické. Elementární funkce a jejich vlastnosti a grafy: lineární, kvadratické, lineární lomené, exponenciální, logaritmické a goniometrické Kvadratická funkce (včetně grafů funkcí s absolutní hodnotou), řešení reálných problémů pomocí kvadratické funkce: Okruh č. 14: Lineární lomená funkce (včetně absolutních hodnot), mocninné funkce (s celočíselným exponentem, funkce druhá a třetí odmocnina) Okruh č. 1 Tematická oblast: Funkce. Vytvořené digitální učební materiály (DUM): TL_01_Pojem funkce DUM 01 Pojem funkce. TL_02_Vlastnosti funkcí DUM 02 Vlastnosti funkcí. TL_03_Funkce s absolutní hodnotou DUM 03 Funkce s absolutní hodnotou. TL_04_Mocninné funkce DUM 04 Mocninné funkce. TL_05_Nepřímá úměrnost, lineárně lomená funkce 3. a) Exponenciální funkce b) Analytická geometrie kružnice 4. a) Množiny, operace s množinami b) Analytické řešení polohových úloh 5. a) Grafy funkcí s absolutní hodnotou b) Analytické řešení metrických úloh 6. a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou b) Analytická geometrie elipsy 7

Nerovnice s absolutní hodnotou Postup řešení: Řešíme analogicky jako rovnice s absolutní hodnotou. 1. určíme nulové body (obdobně jako u rovnic s absolutní hodnotou nebo rovnic a nerovnic v součinovém a podílovém tvaru) 2.celou množinu, ve které se nerovnice řeší, rozdělíme pomocí nulových bodů na dílčí interval v. 7. Průběh funkce grafy základních funkcí a jejich vlastnosti, definiční obor, obor hodnot, monotónnost, extrémy, zakřivení grafu funkce 8. Funkce lineární a lineární lomené jejich definice a vlastnosti, inverzní funkce, grafy, s absolutní hodnotou, užití při řešení slovních úloh 9. Kvadratické a mocninné funkce. Lineární funkce s absolutní hodnotou Kvadratická funkce Graf kvadratické funkce a její vlastnosti Kvadratická funkce s absolutní hodnotou Lineární lomená funkce Graf lineární lomené funkce Mocninná funkce Mocninná funkce s přirozeným a celým exponentem Inverzní funkce Exponenciální a logaritmická rovnice Graf lineární funkce s absolutní hodnotou. Grafem funkce s absolutní hodnotou je lomená čára. Ke zlomení dojde v bodě, v kterém je absolutní hodnota rovna nule. V grafu si jistě všimnete, že lineární funkce s absolutní hodnotou je v celém rozsahu reálných čísel kladná goniometrické, logaritmické a exponenciální rovnice a funkce úprava výrazů, rovnice s absolutní hodnotou zpracování příkladů na počítači - průběh funkce vysvětlení postupů v laboratorních úlohách - fyzika ZŠ neurčitý integrál - tabulkové integrály, metoda substituc

M - Funkce – GeoGebra

Exponenciální funkce, definiční obor, obor hodnot, graf, vlastnosti. Absolutní hodnota reálného čísla, řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou, grafy funkcí s absolutními hodnotami. Definice absolutní hodnoty reálného čísla, geometrický význam. Řešení rovnic s absolutní hodnotou, metody řešení, nerovnice s. Lineární funkce s absolutní hodnotou - výkladový text včetně postupu sestrojení grafu lineární funkce, Exponenciální rovnice a inverzní funkce - text obsahující návod na řešení jednotlivých typů exponenciálních rovnic a na sestrojení inverzní funkce k funkci zadané.

Exponenciální funkce. Logaritmická funkce. Funkce s absolutní hodnotou. Goniometrická funkce sinus. Goniometrická funkce kosinus. Goniometrická funkce tangens. Goniometrická funkce kotangens. Harmonická funkce sinus. Harmonická funkce kosinus. Harmonická funkce tangens Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 35. Exponenciální a logaritmická funkce, rovnice a nerovnice. Exponenciální funkce 39. důležité vzorce pro práci s exponenciální funkcí. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 0,0 hodiny (teorie + řešení úloh V bod ě x =0 má funkce y x= −2 1 hodnotu y =−1. Toto číslo se p řevrácením nezm ění, bod zůstane na míst ě. 1 2 1 2-2-1-2 -1 Když se hodnoty x zv ětšují a blíží se zleva k 1, hodnoty funkce y x= −2 1, jsou záporná čísla s čím dál menší absolutní hodnotou vše vše . Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazi Matematický milionář - lineární funkce a funkce s absolutní hodnotou 620,50 kB Kateřina Crháková: 07. 10. 2010: 3011: Matematický milionář 1,38 MB Kateřina Crháková: 01. 02. 2010: 5653: Lineární funkce s absolutní hodnotou 158,72 kB Mgr. Jitka Ungermannová: 09. 07. 2009: 9897: Definiční obor funkce 784,79 kB Mgr. Jitka.

Next activity Další příklady s grafy funkcí s absolutní hodnotou - r Titulní stránka. 4. Lineární funkce, lineární rovnice a nerovnice. 5. Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice. 6. Absolutní hodnota reálného čísla, funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. 7. Iracionální rovnice a nerovnice, rovnice řešené substitucí a rovnice vyšších stupňů, rovnice s parametrem. 8 Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Grafem lineární funkce je přímka. Parametr a je směrnice (též nazývaná sklon), parametr b určuje její svislý posun (též nazývaný absolutní člen).. Příklady lineárních funkcí: f(x) = 2x; f(x) = -4x+8; f(x) = \frac13 x + 1{,2} Aby byla funkce lineární, nemusí být. Z běžné rovnice se exponenciální stává, pokud obsahuje proměnnou v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto: a f(x) = b g(x), kde a, b > 0. Typickým příkladem exponenciální rovnice může být třeba 2 x = 8. Zde je docela evidentní, že výsledek bude číslo tři, protože dva na třetí je osm

Goniometrické funkce - Studuju

Funkce s absolutní hodnotou Edufix

Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou. Mocninná funkce s celým záporným exponentem - definice, vlastnosti, grafy. Mocninná funkce s absolutní hodnotou. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice. Definice exponenciální funkce, definiční obor, obor hodnot, graf a základní vlastnosti exponenciální funkce. Eulerovo. Význam konstanty b v lineární funkci. Jak jsme si viděli u našeho úplně prvního příkladu, tři funkce protínali osu y ve stejném bodě (y=2). Toto číslo odpovídá přesně konstaně b.Konstanta b nám tedy určí průsečík lineární funkce s osou y. Vysvětlení je velice jednoduché: Všechny body na ose y mají x-ovou souřadnici rovnou nule 9. Funkce s absolutní hodnotou 10. Kvadratická funkce 11. Lineární lomená funkce 12. Exponenciální funkce a rovnice 13. Logaritmická funkce a rovnice 14. Goniometrické funkce a rovnice 15. Goniometrie a trigonometrie 16. Stereometrie - polohové a metrické úlohy 17. Stereometrie - objemy a povrchy těles 18. Vektorová algebra 19. 5. Funkce a jejich základní vlastnosti. 6. Lineární funkce i funkce s absolutní hodnotou. 7. Kvadratická funkce i s absolutní hodnotou. 8. Racionální funkce (lineární lomená funkce), iracionální funkce, iracionální rovnice. 9. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice. 10. Logaritmická funkce, logaritmická rovnice. 11 14. a) Lineární funkce. b) Geometrická posloupnost. 15. a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. b) Metrické úlohy ve stereometrii. 16. a) Binomická věta. b) Logaritmické rovnice a nerovnice. 17. a) Metrické úlohy v analytické geometrii. b) Exponenciální rovnice a nerovnice. 18. a) Nekonečná geometrická řada. b.

Připrav se - Matematika: Exponenciální funkce, rovnice a

10. Funkce lineární lomená, kvadratická, mocninná 11. Funkce s absolutní hodnotou, lineární, logaritmická, exponenciální 12. Exponenciální a logaritmické rovnice 13. Goniometrické rovnice 14. Goniometrické funkce a úpravy goniometrických výrazů 15. Trigonometrie 16. Základy stereometrie 17. Objemy a povrchy těles 18 s absolutní hodnotou, grafy funkcí s absolutní hodnotou 4. Funkce Definice funkce, základní vlastnosti funkcí, určování definičního oboru funkcí, grafy lineární, kvadratické, lineárně lomené a mocninných funkcí 5. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnic Exponenciální funkce - co znamená exponenciální růst a . Funkce s absolutní hodnotou - řešené příklady Definiční obor, obor hodnot. Příklad č.1 Příklad č.2 Příklad č.3. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Příklad č.4 Příklad č.5 Příklad č.6 Příklad č.7 Příklad č.8 Příklad č.9 Grafy funkcí s absolutní hodnotou. 8. Mocninná funkce. Mocnina a odmocnina. Rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou. 9. Logaritmus. Exponenciální a logaritmická funkce. 10. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice. 11. Goniometrické funkce. 12. Užití goniometrických vzorců. Goniometrické rovnice a nerovnice. 13. Racionální funkce. (Sestrojení grafu a určení vlastností zadané lineární funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou, kvadratické funkce, lineární lomené funkce, mocninné funkce yxa, aZ) 7. Exponenciální funkce a rovnice. (Zadání exponenciální funkce, její graf a vlastnosti, užití vlastností exponenciáln

Graf funkce s absolutní hodnotou v argumentu - YouTub

V podílovém tvaru S absolutní hodnotou Iracionální Exponenciální, logaritmické, goniometrické Úpravy rovnic Ekvivalentní úpravy jsou úpravy, jimiº se mnoºina ko°en· nem¥ní (s£ítání, od£ítání, násobení). Po t¥chto úpravách není zkou²ka nutnou sou£ástí °e²ení Lineární lomená funkce. Funkce s absolutní hodnotou. Složená funkce. Inverzní funkce. Logaritmy Mocniny s racionálním exponentem, odmocniny. Mocniny s reálným exponentem. Exponenciální funkce. - Logaritmus. Logaritmus součinu, podílu a mocniny. Logaritmy o různých základech, přirozený logaritmus Rovnice s absolutní hodnotou. Rovnice exponenciální, logaritmické, goniometrické. Rovnice s odmocninami. Soustava dvou lineárních rovnic. Soustava lineární a kvadratické rovnice. Lineární a kvadratické nerovnice, nerovnice s absolutní hodnotou. Řešení nerovnic v souvislosti s určením definičního oboru složené funkce

Grafy funkcí v Excelu

Funkce - cuni.c

Můžeme mít jakoukoli funkci (goniometrickou, logaritmickou, kvadratickou, lineární atd.) a pokud obsahuje absolutní hodnotu, tak spadá do množiny funkcí s absolutní hodnotou.. Lineární funkce s absolutní hodnotou Téma hodiny Rovnice s absolutní hodnotou Druh materiálu Pr acovní list Anotace Vysvětlení způsobu řešení a. 2.8.09 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou příklady 2.8.10 Rovnice s neznámou pod odmocninou a parametrem příklady 2.9 Exponencialní a logaritmické funkce a rovnice 2.9.01 Exponenciální funkce příklady výsledky 2.9.02 Obecná exponenciální funkce příklady výsledky 2.9.03 Exponenciální závislosti. funkce. Shrnutí poznatků o probraných funkcích. Funkce exponenciální a logaritmická, vlastnosti logaritmů, dekadický logaritmus. Logaritmická a exponenciální rovnice. Příklady rozšiřujícího učiva -lineární funkce lomená; -lineární funkce s absolutní hodnotou. 3 Planimetri 5.2 Lineární rovnice s absolutní hodnotou 10 5.3 Lineární rovnice s absolutní hodnotou (graficky) 11 5.4 Kvadratická rovnice 11 5.5 Exponenciální rovnice 12 5.6 Goniometrická rovnice 12 5.7 Lineární nerovnice 13 5.8 Lineární nerovnice s absolutní hodnotou 13 5.9 Soustavy lineárních nerovnic 14 5.10 Kvadratická nerovnice 14 6. Lineární nerovnice, lineární nerovnice s absolutní hodnotou. Soustava lineárních rovnic, soustava lineárních nerovnic. Kvadratická rovnice, iracionální rovnice, soustava lineární a kvadratické rovnice. Kvadratická nerovnice, nerovnice ve tvaru součinu a podílu. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice. Logaritmická.

Matematické Fórum / Exponenciální nerovnice s absolutní

Funkce mocninná, funkce odmocniny, výpočty s mocninami a odmocninami. Funkce kvadratická, kvadratické rovnice a nerovnice (vč. rovnic s parametrem a absolutní hodnotou) Iracionální rovnice a nerovnice. Funkce exponenciální, exponenciální rovnice a nerovnice. Funkce logaritmická, logaritmické rovnice a nerovnic 20.Úprava algebraických výrazů; exponenciální a logaritmická funkce. 21.Lineární funkce s absolutní hodnotou; parabola v analytické geometrii. 22.Kvadratická funkce; pravděpodobnost. 23.Vzájemná poloha dvou přímek v analytické geometrii; logaritmické rovnice. 24.Stereometrie; určování definičního oboru funkce Základní pojmy, vlastnosti funkcí, funkce s absolutní hodnotou, nepřímá úměrnost, mocninné funkce, exponenciální funkce a rovnice, logaritmická funkce a rovnice Goniometrie a trigonometrie: Oblouková a stupňová míra, orientovaný úhel, goniometrické funkce, vlastnosti, grafy, goniometrické rovnice, řešení obecného. 2 Funkce Úvod Vytvořený výukový materiál pokrývá předmět matematika, která je vyučována v osnovách a tematických . Mohou ho však využít všechny plánech na gym 26-47-M/003 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ. 2. ročník - RIT. mat2d_2020. 1.2 EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE. Exponenciální nerovnice II - r

Funkce s absolutní hodnotou - GeoGebr

Absolutní hodnota reálného čísla - definice absolutní hodnoty, grafy funkcí s absolutní hodnotou, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Racionální funkce - konstantní, lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná funkce Exponenciální a logaritmická funkce - definice, vlastnosti a grafy funkcí, logaritmus, řešení. Zápisky neznámého studenta: Rovnice s absolutni hodnotou, Exponencialni a logaritmicke rovnice 5.Cvičení. onlin kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. exponenciální, logaritmické a goniometrické nerovnice . učivo kvinty (prvního ročníku) - oktávy (čtvrtého ročníku) Úvod . Dina lohan. Black tie optional female 2. Algebraické nerovnice s jednou neznámou (lineární, kvadratické, s absolutní hodnotou) 3. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými 4. Geometrické útvary v rovině 5. Shodná a podobná zobrazení (osová, středová souměrnost, posunutí, otáčení, stejnolehlost) 6. Racionální funkce 7. Exponenciální funkce a rovnice 8. Rovnice a nerovnice (ROV) Řešení rovnic patřilo již od pradávna k největším matematickým uměním. Snad žádná jiná oblast matematiky není prozkoumána tak dopodrobna, jako právě různé způsoby hledání neznámých z rovností různých stupňů. A teď se všechno tohle můžeš naučit i ty Zdarma: 24 videí 4 hodin 32 minut 0 článků 0 interakce Premium: 28 video příkladů 1 hodin 51 minut 27 testů . Nerovnice jsou v mnoha věcech podobné rovnicím, avšak možná o něco méně přitažlivé. Některé postupy řešení a úpravy jsou v podstatě skoro stejné jako u rovnic, až na pár výjimek, kde musíme být opatrnější, např. otáčení znaménka nerovnosti

Funkce
 • Zovirax könsherpes.
 • Šance na štěstí.
 • Vanilkový cheesecake s malinami.
 • Jak vyndat filtr z pračky Zanussi.
 • Strelitzia reginae houseplant.
 • Wacom pen kopen.
 • Hodinky jako dárek.
 • Soukromá střední škola Hradec Králové.
 • Edmund Hillary.
 • Parkour experts.
 • Fatra fólie.
 • V čele římské republiky stáli dva.
 • Iveco Česká republika.
 • IPhone nejde odeslat SMS.
 • Silikonové formy na bonbony.
 • Odstranění reklamy z prohlížeče.
 • Stresová vyrážka.
 • Volkswagen malé auto.
 • Slovanský dům restaurace.
 • Najlepšia galvanická žehlička.
 • Ford Mustang boss 302 kopen.
 • RODINNÝ CHLÉB Kaufland.
 • Eurotunel délka.
 • Historie jarních prázdnin.
 • Red Bull Thailand.
 • Malování psů.
 • Kšíry pro arů.
 • SMC ATV kvalitet.
 • Joe Satriani Best of.
 • Vermikompostér DIY.
 • Kvalitní kožená peněženka.
 • Banana daiquiri on the rocks.
 • PVC lino akce.
 • Hadi na Sicílii.
 • Lávová lampa heureka.
 • Trading 212 daně.
 • Best crafting games.
 • Zovirax könsherpes.
 • Houfnice DANA cena.
 • Včelí medvídci kniha.
 • Druhy strojního řezání.