Home

Krajinná sféra definice

 1. 10. Krajinná sféra Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Žijeme na planet ě Zemi. Vše, co nás obklopuje se nazývá krajina . Krajinu tvo ří pole, rostliny, hory, řeky, domy atd. Jiná je ovšem krajina v míst ě, kde žijeme, a jiná je na druh
 2. Definice krajinné sféry Krajinná sféra představuje složitý systém vzájemného pronikání a spolupůsobení atmosféry, zastoupené troposférou, hydrosféry, pedosféry, biosférya zemské je geosystémem nejvyššího řádu otevřený autoregulační systém. Krajinná sféra a její hranic
 3. Základní členění krajinné sféry Krajinná sféra je tvořena složkami(geos­férami)jak přírodními tak socioekonomic­kou.Část krajinné sféry,která obsahuje části jednotlivých geosfér se právě nazývá krajina,která je vždy trojrozměrným prostorem.Krajina je tvořena krajinnými složkami,které jsou tvořeny krajinými prvky.Krajinné prvky mohou být přírodní.
 4. Krajinná sféra (tiež geografická sféra alebo epigeosféra) predstavuje súbor fyzicko-geografickej a humánno-geografickej sféry.Je to základný objekt skúmania geografie.Fyzicko-geografickú sféru predstavuje príroda ako taká, všetky sféry - litosféra, atmosféra, biosféra, hydrosféra a pedosféra (niektorí vedci sem zaraďujú aj kryosféru), zatiaľ čo humánno.
 5. Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Geografie studuje aktuální problémy dynamicky se měnící společnosti a její interakce s krajinou

Vznik a vývoj krajiny - Zeměpis - Maturitní otázk

Současná definice oboru geografie (Spatial science); předmět studia - krajinná sféra - definice jednotlivých geosfér; postavení geografie v systému věd; rozdíl mezi geografií, zeměpisem Definice geografie Geografie je věda, vysvětlující vzájemné vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry, s cílem co nejlépe využít a řídit jejich další vývoj ve prospěch společnosti. Objekt geografie. objektem geografie je KRAJINNÁ SFÉRA (KS) Krajinná sféra 1) zúžen objekt geografie - není jím celá Země ale jen krajinná sféra 2) změněn způsob poznávání geografie - není to jen popisná věda, ale vysvětluje i jevy na Zemi 3) změněn význam geografie - dnes má praktické zaměření . Definice geografi Krajinná sféra - unikátní vrstvička při povrchu naší planety, výrazně se lišící od ostatních jejích koncentrických obalů, prostor, ve kterém se prolínají prvky živé i neživé přírody s výsledky činnosti člověka, nesmírně spletitý systém, složený z navzájem souvisejících objektů a jevů (Skokan 2003 Krajinná sféra (též geografická sféra, geografické prostředí nebo epigeosféra) představuje soubor fyzicko-geografické a humánně-geografické sféry. WikiMatrix Pod slovem místo si v prvé řadě asi představujeme fyzické prostředí nebo geografické umístění

Krajinná sféra - Wikipédi

Teorie a definice Geografie (řecky: složenina slov gaia, tj. země a grafein tj. popisovat, psát), geografických výzkumů je krajinná sféra Země. Pojetí jejího předmětu (co a jak je v příslušném oboru zkoumáno) už tak jednotné není, vyskytuje se celá škála názorů od. krajinná architektura krajinná ekologie krajinná sféra krajinná tvorba krajinné prvky Definice ve slovníku čeština. krajinářská architektura. Příklady Přidat . Zastavit. Zápas Všechno přesný žádný slova . Jako předseda odboru krajinářské architektury 1991 do 1996 Ekologie a krajinná sféra Rozdělí definice do příslušných skupin geosféry K definicím lokalizuje příslušné pojmy, státy, termíny či jevy V určitých případech sestavuje Vennův diagram Vlastními slovy charakterizuje jevy a uvádí je do souvislostí Interpretuje tematickou mapu a geosystém části Zem ě, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. V případ ě geografie se jedná o tradi ční a nejsiln ější vazbu. Kartografie p ůvodn ě pat řila ke geografii (než se na p řelomu 19. a 20. st. osamostatnila) Krajinná sféra - Wikiwan . Země jihovýchodní Evropy 7.7.1. Rumunsko 7.7.2. patří geomorfologie, orografie, hydrografie, oceánografie, glaciologie, klimatologie, karstologie, biogeografie, pedogeografie, krajinná ekologie atd činitelé stabilizující krajinu-vhodný vegetační kryt,vhodné obdělávání půdy,odolný horninový podklad Magic Earth is a free maps and navigation app.

Geografie - Wikipedi

Krajinná ekologie. Ekologická amplituda, fyziologické a ekologické optimum; Krajinná sféra Země, globální prostorová strukturace. Přírodní krajiny Země - zonobiomy, orobiomy, geobiomy. Struktura krajiny dle Formana a Godrona. Definice a historie geodézie, měření úhlů, přístrojové vybavení. Definice geografie, předmět jejího zkoumání (krajina, kulturní krajina, krajinná sféra), členění geografických věd, vliv fyzickogeografické sféry na vyspělost regionu (kontrasty současného světa, státy Severu a Jihu, jádrové oblasti a periferie) 2. Země jako vesmírné těleso, tvar a velikost Země, pohyby Země (čas. Krajinná sféra definice. Dieta při zánětu žlučníku. Program na klíčování fotek. Hypovolemický šok. Jaguar f type 1970. Co má umět dítě v 7 letech. Pračka beko neždíme. Odpolední hry na tábor

Krajinná sféra představuje soubor fyzicko-geografické a humánně-geografické sféry. Jde o základní objekt zkoumání geografie. Fyzicko-geografickou sféru představuje příroda jako taková, všechny sféry - litosféra, atmosféra, biosféra, hydrosféra, kryosféra a pedosféra, zatímco humánně-geografickou sféru představuje člověk s produkty svojí činnosti Neexistuje jediná správná definice krajiny. Můžeme ji pokládat za výřez prostoru, který nás obklopuje. Krajina na rozdíl od přírody vzniká teprve pohledem člověka, který ji vnímá, popisuje a hodnotí - předtím je krajina jako taková neviditelná. krajinná sféra. typy krajin. znaky krajin. Popis sledované. Krajinná sféra - socioekonomická a přírodní sféra. Vymezení a definice základních složek přírod. sféry /atmosféra, litosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra, lidská společnost/ Litosféra - stavba Země, dno oceánu.. - krajinná sféra. Změna rázu poznávání v geografii Geografie jako věda - definice. Geografie je věda, která se zabývá krajinnou sférou a zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase. Geografie leží na rozhraní přírodních, společenských a technických věd

Země, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje v 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény. Geografie se dělí na fyzickou geografii, sociální geografii, regionální geografii a kartografii • specifičtější definice: studium rozšíření a abundance organismů (Andrewartha 1961) x ale je to statická definice krajinná ekologie (Troll 1950) - sféra s vhodnými podmínkami pro život, zahrnující biotu a jí ovlivňované složky (tj. troposféru, hydrosféru a litosféru) - různé definice - geografie je věda zabývající se: 1. řešením vztahu systému přírodního prostředí a systému lidské společnosti v prostoru a čase. 2. - krajinná sféra - výměna hmoty, energie a informace mezi jednotlivými geosférami a jednotlivými objekty v rámci jednotlivých geosfér -. Definice boje m ůže znít takto: je to forma konfliktu, p ři které se protivníci snaží podrobit nebo zni čit svého nep pojmenovat geosférou, což je krajinná sféra, kde se odehrávají p řírodní a antropogenní jevy. 2 MARTIŠ, Miroslav. Člov ěk.

Krajinná sféra definice radius equals side lengt

 1. Definice geografie, předmět jejího zkoumání (krajina, kulturní krajina, krajinná sféra), členění geografických věd, regionální geografie, vliv fyzickogeografické sféry na vyspělost regionu (kontrasty současného světa, státy Severu a Jihu, jádrové oblasti a periferie).
 2. geosystémů, kterým je krajinná sféra. Vydělení geografických regionů se zpravidla provádí na základě dvou hledisek: 1. Objektivního, tj. pevnost vazeb mezi sloţkami regionů, 2. Subjektivního, tj. na základě úkolů výzkumu. 8 Rozlišujeme fyzickogeografické hranice regionů existující pouze v přírodě (např
 3. Geosystém je taková územní součet prvků a složek přírody, které jsou přímo propojeny. V takovém systému má vnější prostředí přímý dopad na ně. U geosystému je obsluhován sousedními nebo sousedícími podobnými přírodními objekty s vyšším stavem, což také zahrnuje geografickou obálku. Součástí geosystému jsou také vesmír, litosféra a lidská společnost

Jezera - Galakti

 1. Definice krajinné ekologie = Krajinná ekologie je věda zabývající se vazbami mezi biocenózou a biotickým prostředím, zkoumá vztahy mezi jednotlivými přírodními složkami a celkově hodnotí procesy na určitém území Krajinná sféra (též geografická sféra) představuje soubor fyzicko-geografické a humánně-geografické.
 2. Klimatické klasifikace je klasifikace individuální klima typ a definice těchto typů klimatických oblastí se šíří po Zemi. Třídění probíhá podle mnoha kvalitativních a kvantitativních aspektech. Klimatické klasifikace se dělí do dvou skupin: konvenční a genetické. I nejrozšířenější a nejpoužívanější klasifikací je Köppenova klasifikace podnebí, která.
 3. Definice terciárního sektoru hospodářství, jeho podíl na HDP u různých států světa Geografické aspekty obchodu, služeb a cestovního ruchu Planeta Země a krajinná sféra, krajina Země - složky, struktury, krajinná sféra - složky, výřezy.
 4. Charakteristika: Práce tvoří přehled základních geografických pojmů pro výuku zeměpisu na středních školách. Definuje geografii, charakterizuje obecné geografické pojmy, pojmy související s kontinentem, politickým přehledem světa a národními politickými organizacemi

Krajina Arboretum Tesárske Mlyňany, Slovensko Podzimní krajina Zimní krajina Krajina v srpnu Krajina je pojem pro vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií. 33 vztahy Virtuální hospitace - Geografie: Hydrogeografie. 22. 03. 2010. Žáci kvinty se v rámci fyzické geografie zabývají hydrosférou. V úvodu je zopakováno probrané učivo, poté jsou žáci formou výkladu mimo jiné seznámeni se základní charakteristikou oceánů a rozdělením jezer

NIVERZITA KARLOVA V RAZE - cuni

 1. Sféra Iohanna de Sacrobosco-- autor: Sacrobosco Iohannes de Zahrada Sféra-- autor: Richterová Jana Sebevražedný oddíl 1 - Černá sféra-- autor: Williams Rob , kolektiv Zeměpis Krajinná sféra II-- autor: Kholová Helena Zeměpis Krajinná sféra I-- autor: Pavlů Radek, Seifert Vladimí
 2. společnosti. Předmětem zkoumaným geografií je krajinná sféra neboli životní prostředí člověka, soubor přírody a výsledků činnosti člověka. Mezi geografické disciplíny patří fyzická geografie, socioekonomická geografie, regionální geografie a kartografie.(14) 2.3 Geografie cestovního ruch
 3. Definice a vysvětlení zeměpisné délky. Výukový materiál navazuje na DUM zeměpisná šířka. Ročníky: ZŠ 6
 4. Krajinná ekologie. Ekologická amplituda, fyziologické a ekologické optimum; Krajinná sféra Země, globální prostorová strukturace. Přírodní krajiny Země - zonobiomy, orobiomy, geobiomy. Struktura krajiny dle Formana a Godrona. Definice a historie geodézie, měření úhlů, přístrojové vybavení.

Krajinný ráz - Wikipedi

Pojem Definice Životní prostředí Právní definice je uvedena v § 2 zákona þ. 17/1992 Sb., o životním prostředí: Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů vetně þlověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje Definice Farský (2008) uvádí ve svých skriptech Vybrané kapitoly z fyzické geografie následující definice fyzické geografie: [1] Fyzická geografie jako přírodní věda studuje přírodní geosystémy, krajinné sféry, jež tvoří zároveň geografické prostředí V tomto ročníku se na učíme o Africe a dalších zemích.Též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi ( části Země, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény DEFINICE GEOGRAFIEObjekt studia vědního oboru - prostor ve kterém se obor pohybuje.Objektem studia geografie je krajinná sféra. V tomto objektu se pohybuje velká část vědních oborů, ale pouze geografie se pohybuje v celé krajinné sféře, ve všech jejích dílčích sférách.Předmět studia geografie je analýza.

Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí je: Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy, nebo za přispění člověka. přírodní obraz Země. krajinná sféra - přírodní sféra. Krajinná sféra definice. Bezpecnostni pasy. Restaurace farma vrchlabí. Vyvýšená pata posouvá těžiště těla vpřed a vede k přílišnému prohloubení křivek páteře. Dále pak přetěžuje přední část nohy, což může vyústit v propad příčné klenby. Dostatečně široká špička umožňuje prstům roztahovat se od sebe. Pracovní list slouží k ověření znalostí žáků o prvcích a složkách krajinné sféry a o stavbě zemského tělesa. Klíčová slova krajinná sféra a její části , stavba Země , zemská kůra , zemský plášť , zemské jádro , litosféra , stavba oceánského dna , test ; Otázky k testu - 9. A, 9. B - 13. 12

Základní členění krajinné sféry Krajinná sféra je tvořena složkami(geos­férami)jak přírodními tak socioekonomic­kou.Část krajinné sféry,která obsahuje části jednotlivých geosfér se právě nazývá krajina,která je vždy trojrozměrným prostorem.Krajina je tvořena krajinnými složkami,které jsou tvořeny. Definice geografie 4 1.2. Geografie turismu 5 2. Hlavní problémy geografie cestovního ruchu 8 2.1. Základní terminologie 8 2.2. Směry výzkumu 13 3. Přírodní charakteristiky území 14 3.1. Reliéf 14 Objektem studia geografie je krajinná (geografická) sféra. V tomto objektu se pohybuj

Geografie jako věda, Země jako vesmírné těleso Studijni

Článek je součástí souboru textů Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Tento text navazuje na předchozí článek s názvem Stav a vývoj vědeckého poznání v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift. Prezentujeme transfer/zprostředkování ve vzdělávání. Číslování obrázku a tabulek navazuje na předešlé texty či je platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH), z typu služby (miesto dodania služby) a z postavenia odberateľa (klienta) na účely DPH Krajinná sféra je tvořena složkami(geos­férami)jak přírodními tak socioekonomic­kou.Část krajinné sféry,která obsahuje části jednotlivých geosfér se právě nazývá krajina,která je vždy.

Objekt geografie a země jako vesmírné těleso Studijni

Naše řešení využívají moderní technologie pro efektivní a bezpečný provoz V zeměpisu 9.ročník se budeme učit o České Republice a o světě.Česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. krajinná sféra fyzickogeografická sféra - přírodní (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra · přesuny afrického obyvatelstva do Evropy - It. Šp, snaží se dostat za lepším životem( v.

fyzicko-geografické prostředí - češtině definice

 1. Arktida antarktida rozdíly. Antarktida leží na jižním pólu.Nemá tedy nejzápadnější ani nejvýchodnější bod, protože na pólu se sbíhají všechny poledníky.Z ostatních kontinentů se nejvíce přibližuje Jižní Americe, kterou od Antarktického poloostrova odděluje asi 1000 km široký Drakeův průliv.K Antarktidě lze přiřadit některé vesměs neobydlené ostrovy v.
 2. Definice dle zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí: Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržen
 3. Geografické informace Geografie - Wikipedi . Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané krajinná sféra ), jejich vzájemnou interakci a.
 4. Geografická informace. Geografie. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané krajinná sféra ), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.
 5. Jak vrátit do poškozené půdy život? Pokud byla intenzivně obhospodařovaná a nyní je degradovaná, nestačí jen zajistit přísun organické hmoty jako zdroj energie a materiál pro tvorbu humusu. Musíme také umožnit návrat půdních organismů. A aby měly odkud přijít, je nutné doplnit krajinnou strukturu o meze, zelené pásy, remízky nebo osázet stávající cesty alejemi.
 6. Abraze význam. Slovníkové heslo abraze ve Wikislovníku Tato stránka je rozcestník , tj. místo s odkazy na různé články , které by jinak měly stejný název . Pokud vás sem dovedl odkaz , který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz

krajinářská architektura - češtině definice, gramatika

Mírný pás prezentace. Odpovězte na otázky na konci prezentace a zkontrolujte svoje odpovědi. Klíčová slova: Subtropický, mírný a polární pás, vnitrozemské, přímořské a proměnlivé podnebí, jehličnaté lesy, tajga, listnaté a smíšené lesy, stepi, prérie, pamp Mírný pás Mírný pás Rozkládá se na obou polokoulích, mezi subtropickým a polárním pásem Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev). 19 vztahy Krajinná sféra Zeme je zložitý heterogénny časovo-priestorový, látkovo-energetický a informa čný systém, ktorý sa skladá z vrchnej časti litosféry spolu s georeliéfom, zo spodnej časti atmosféry, z hydrosféry, pedosféry, biosféry a zo socioekonomickej sféry (resp. noosféry), ako aj zo vzájomných vz ťahov medzi nimi. Toto je definice jednotky newton. Toto je newton, pojmenovaný po otci klasické fyziky. Tíha na Zemi, což je síla, kterou mě Země přitahuje, nebo gravitační přitažlivá síla mezi mnou a Zemí, je 686 newtonů Ale termín družice či satelit původně znamená libovolné těleso, které obíhá kolem planety, jejíž přitažlivá. Projekt trvající 3 roky se začátkem v říjnu 2017 a koncem v září roku 2020 je určen pro organizace nebo jednotlivce, kteří se zajímají o geologické bohatství v česko-saském pohraničí Obecná regionální geografie I : (vývoj, objekt a aspekt, struktura a postavení, definice a význam) Obecná geografie

globální: celá krajinná sféra regionální: člení se na horizontální (šířkové pásy) a vertikální (výškové stupně) ( jsou charakterizované určitým klimatem, půdami, flórou a faunou chorické geosystémy: jednotky středního řádu geotopy: jednotky nejnižšího řádu Typy krajin: Podle způsobu zničení krajiny. Co to je litosféra? vzdušný obal Země. vodní obal Země. kamenný obal Země. půdní obal Země. 2/10. Z jakých částí se skládá stavba Země? kůra a plášť. jádro a plášť krajinná sféra - povrch Země, který je tvořen rozmanitými krajinami. Krajinná sféra obepíná celý povrch zeměkoule. Krajinná sféra obepíná celý povrch zeměkoule. kras - soubor povrchových a podzemních jevů zvláštních tvarů (např. krápníky) vzniklých chemickým působením vody v rozpustných horninách (hlavně.

Regionální politika - definice a interpretace pojmu, důvody existence, historie a vývoj, základní cíle a nástroje KRAJINNÁ EKOLOGIE A VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY Zkušební okruhy. Fyzickogeografická sféra a její prostorová diferenciace; Prvky, složky a vazby v přírodních geosystémech. • Socioekonomická sféra - sociálněgeografické systémy, geografické aspekty bohatství a chudoby, globalizace 3) Životní prostředí • Krajina - vývoj krajiny, přírodní prostředí, společenské prostředí, vývoj ve využívání půdy, kulturní krajina, environmentalistika, krajinná (geografická) ekologie, typy.

Krajinná sféra země — το γραφείο τύπου και πληροφοριών ως

Biosféra(rak. geolog E. Suess)-sféra s vhodnými podmínkami pro život, zahrnující biotu a jí ovlivňované složky (tj. troposféru, hydrosféru a litosféru). Ekosféra-zahrnuje soubor všech živých organismů s jejich bezpro-středním okolím a dostupnými zdroji (= soubor všech ekosystémů); je užší pojem než biosféra Obecná definice zní: Krajina je vizuálně vnímaný topografický celek s výraznými spoleþnými rysy. Jelikož definic krajiny existuje nesetně mnoho, jsou dále uvedeny definice pouze dle základních hledisek. (MENDELU 2016) Definice dle zákona č. 114/1992 Sb.: Krajina je þást zemského povrch

Krajina je odborný geografický a ekologický pojem, který vědeckým způsobem popisuje vybranou část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií. K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk.Jako přírodní krajina se nazývá území nedotčené lidskou. Ze Sociologické encyklopedie: NEŠPOR, Zdeněk R., ed., 2017: Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav AV ČR, 2017-. ISBN 978-80-7330-308-2 10. Krajinná sféra Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo. Objasníme si základní ekologické pojmy. Co je populace, společenstvo, ekosystém atd. a uvedeme si konkrétní příklady. Jedinec to je jeden organismus (např. 1 mravenec lesní) Krajinná sféra- Povrch Země, který je tvořen rozmanitými krajinami. Krakování- Je nejvýznamnějšího postupu, který využívá odvětví=petrochemie, krakování není pouze benzín ale i další látky zejména ethylen a propylen, které patří k průmyslu

Geonika - Wikipedi

KRAJINNÁ SFÉRA A JEJÍ SLOŽKY Zemská kůra Troposféra Stratosféra Hydrosféra Pedosféra Biosféra Kryosféra Socioekonomická sféra Krajinná (geografická) sféra ZEMSKÁ KŮRA Svrchní část litosféry TROPOSFÉRA Spodní vrstva atmosféry 90 % veškeré hmoty atmosféry Tvoří se v ní oblaka a atmosférické srážky STRATOSFÉRA. členění, moře - definice, dělení, složení a teplota, hustota a salinita mořské vody, pohyby Krajinná ekologie. Environmentalistika. Trvale udržitelný rozvoj. Ochrana přírody a životního prostředí. Globální ekologické problémy lidstva. Socioekonomická sféra.

Litosféra, (gréc. lithos: kameň, kamenná sféra) je najvrchnejšia, pevná vrstva kamenných planét.Na Zemi zahŕňa zemskú kôru a najvrchnejšiu časť zemského plášťa.Litosféra je rozlámaná na viacero platní (pozri obrázok), ktoré sa voči sebe pohybujú. Tento pohyb, jeho príčinu a dôsledky popisuje teória platňovej tektoniky.. Definice Hashovací funkce je perfektní pro množinu , pokud pro Soubor funkcí je -perfektní, pokud takové, že existuje perfektní pro. Download this file. 18801 lines (18800 with data), 361.5 k nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. 609 vztahy . 9 Tabulka sg. - verze To je doktor, lékař. To je. Pojem Definice Životní prostředí Právní definice je uvedena v § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí: Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény Podívejte se na ty nejzajímavější z nich 4.A,B Opakování - fyzikální veličiny Opakování - Ohmův záko přírodní obraz Země. krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry; Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci.