Home

Ontologické

Teprve ve 20. st. v souvislosti s rozpadem tzv. novokantovství dochází k pokusům o aktualizaci ontologické problematiky. O. jako fil. disciplína zde ovšem dostává jiné určení a prosazuje se zejm. v souvislosti s analýzou povahy, základů a platnosti kategorií 6 0.1. Úvod 0.1 Úvod Kdy¾ jsme v roce 1991 dokonŁili první verzi tohoto œvodu do studia vybra-ných ontologických kategorií a loso ckØho konceptu evoluce, netuili jsme Komentáře ke slovu ontologie. Já tam také cítím rozdíl. Pokusil bych se to vystihnout asi takhle: Bytí je stav, základní vlastnost každé jsoucí (existující) věci, hmotné, nebo nehmotné, živé nebo neživé, čehokoli. Bytí probíhá v prostoru a čase, a právě soubor všeho bytí v časoprostoru bych nazval jsoucnem.

Ontologie - Sociologická encyklopedi

otázky (ontologické, gnoseologické, kosmologické, logické, etické, estetické, axiologické) ontologické = otázky bytí, co je podstatou světa; jestli je svět materiální nebo duchovní; ontologie = nauka o bytí, co je podstatou světa gnoseologické = otázky poznání tohoto svět Pojetí ontologické (jehož prvním výrazným představitelem je arabský filosof Avicenna /980-1037/), podle něhož vlastním subjektem metafyziky je jsoucno jakožto jsoucno, pojetí teologické, podle něhož adekvátním předmětem metafyziky je Bůh (představitelem této interpretace je arabský filosof Averroes /1126-1198/) Ontologické jazyky. Ontologie mohou být reprezentovány formálními, semiformálními nebo neformálními jazyky. V dnešní době se hlavní vývoj ubírá především v oblasti formálních jazyků ontologií sémantického webu, zejména RDF a jazyky rodiny OWL

 1. Napsat komentá
 2. ontologické třídy procedurální metody. Jejich interpretace je spíše odvozena z pojmu relace (viz níže), v tom smyslu, že třída odpovídá unární relaci na dané doméně objektů. Třídy, pro které jsou specifikovány podmínky nutnosti
 3. Ontologické poznání skutečnosti - existují roviny skutečnosti, které nejsou dosažitelné ze strany pozitivních věd existuje nějaká věda, která by dávala odpověď co je vztah - vztah je určitá rovina skutečnosti matematika - relativní věda - v říši vztahů, ale neříká, co je vzta
 4. Ontologie se zabývá jsoucnem a bytím. Je součástí metafyziky a zabývá se nejobecnějšími otázkami. Neživé věci prostě trvají a jen odolávají nepříznivým vlivům svého prostředí a živé organismy řeší otázku bytí tak, že se reprodukují
 5. Ontologické důkazy analyticky poznali existenc Boži í a priori. Dokázali ism jei také z reality věčných pravd Avša. k právě jsme ji dokázali tak aposterioré.i. 1 ' 22 V kniz Oe reformě věd (kapitol Úvahay o poznáni, pravdě a ideách) kritizuje formulac Descartovi důkazua , z jehož předpokladu lze podle Leib

ontologie - ABZ.cz: slovník cizích slo

Ontologické poznání skutečnosti - existují roviny skutečnosti, které nejsou dosažitelné ze strany pozitivních věd. existuje nějaká věda, která by dávala odpověď co je vztah - vztah je určitá rovina skutečnosti. matematika - relativní věda - v říši vztahů, ale neříká, co je vzta pro dnešní ontologické uvažování je škodlivá. Povšiml si toho i Ortega y Gasset. Píše, že dokonalost tvarů uvádí interprety do takového nadšení, v němž zapomínají, že posláním myšlenky je shoda se skutečností, kterou má myšlenka postihnout. Ortega y Gasset. Úkol naší doby. Praha, Mladá fronta 1969, s. 90 Po úspěšné knize Skoromoditby, kde literární historik a pedagog Martin C. Putna zkoumal otisk plaché spirituality Karla Čapka v jeho díle, přichází známý host Hergot!u se silnějším kalibrem - s vlastním komentovaným výborem z díla bouřliváka Ivana Jirouse, v undergroundu známého jako Magor. Dominik Čejka, Fatima Rahimi, Petr Wagne

Ontologická jistota - Wikipedi

Cílem článku je popsat projevy chování související s ontologickou (ne)jistotou u dětí bez domova žijících v azylových domech anebo na ubytovnách a analyzovat jejich aktivity podporující (znovu)získávání ontologické jistoty.Zobrazit tex Koncept ontologické bezpečnosti zaujal pozornost badatelů v oboru mezinárodních vztahů v devadesátých letech 20. století. Půdu pro jeho převzetí do oboru připravila dis-kuse o pojmu a náplni konceptu bezpečnosti (security), která se naplno rozběhla ji Ontologické typy se odlišují svými specifickými vlastnostmi (proto je nelze navzájem ztotožňovat). Mimo rozdíly ve specifických vlastnostech různých ontologických typů je třeba rozlišovat také rozdíly, které bychom mohli nazvat systémové. Jde o vlastnosti, které charakterizují všechny ontologické typy jednoho ze tří. O ontologické nouzi, společné zodpovědnosti a životě v pravdě - Diskuze a zkušenosti - Najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty

Program Znalostní a webové technologie – FakultaKIM 2019 – JAROSLAV MELEGA

Snaží se nabídnout nové ontologické minimum všem občanům. Anotace anglicky; Evolutionary ontology can be briefly characterized also as ontology engaged in civic and sociocultural activities. The point is not only the question what is being and what is its structure, but simultaneously also what being is formed in the process of. ontologické bytí. Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy. Aristotelés pro ni používá označení první filosofie, která je součástí metafyziky a zabývá se nejobecnějšími otázkami. Ontologie je.

Co je to ontologie a gnoseologie? - Filozofická fakulta M

Ontológia - Wikipédi

Ontologické a epistemologické aspekty výzkumu muzejního výstavnictví. Ústav archeologie a muzeologie Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví oddělení muzeologie Masarykovy univerzity. Datum konání: 22. 11. 2018, 14:00-15:30. Ústav archeologie a muzeologie Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví oddělení. cop společně s dárcovskou smlouvou zašlete na adresu : NF daruj vlasy, Kotěrova 847/5, 500 03 Hradec Králové. darované vlasy můžete přinést osobně do našeho sídla v Hradci Králové Po-Pá od 8:00 do 16:00 nebo na adresu našeho hlavního partnera ProfiBeauty s.r.o. V Korunní ulici 20, Praha 2 (Po-Pá od 10:00 do 16: 00) Mapa.

Jestliže zbytečný předpoklad ontologické substance odmítneme, otevírá se myšlení prostor volnosti, kde samopohybem poháněný otevřený vývoj vede k neustále obnovovanému samovzniku každé jednotliviny i celku reality. S odmítnutím konceptu substance odpadají hranice mezi podstatným a odvozeným, centrálním a okrajovým Ontologické rozlišení jazyka a řeči vedlo k vyčlenění fonologie jako vědy o zvukovém plánu jazyka a fonetiky jako nauky o zvukové stránce lidské řeči. L.s. také zdůrazňovala nutnost vymezit v jazykovědných výzkumech přesně aspekt synchronní a diachronní. Tím reagovala na převahu historismu (diachronie) v jazykovědě. Závěr ontologického důkazu, že bůh existuje, může být totiž čten dvěma způsoby. buď tak, že Každý (existující) bůh existuje je teorémem modální logiky S5, či tak, že se jedná o úsudek: Klademe-li boha jakožto logický subjekt, pak se také vyskytuje jako subjekt ontologicky odlišný od mysli; tj. jde o. vrchol filozofie té doby v 18 a 19 století začíná Imanuelem Kantem dvě skupiny: 1. idealisté Goethe, Schiller, Herder, Schelling, Fichte, Hegel 2. materialisté Feurbach, Marx ad 1.IDEALISTÉ J.W.Goethe dvojdílná dramatická báseň Faust vychází ze Spinozy—panteismus řeší ontologické otázky zajímavý pohled na postavu Ďábla-postava záporná a nutí člověka se rozvíjet. Ontologické stanovisko pojmu informace bylo akcentováno především z fyzikálního pohledu. Přesto, nebo možná právě proto, musím zdůraznit, že naše jednoduché představy o transportu balíků obsahujících tajemné know-how, jež jsou přemísťovány hmotou/energii, jako pouhým nosičem, v prostoru z místa A do B, jsou.

Co je ontologické inženýrství

 1. Důsledkem globalizace je na individuální úrovni ztráta ontologické jistoty (Giddens) - tedy, že vnější svět je takový, jaký se nám jeví. Tato jistota se zhroutila. Globální ekonomika je ve značné míře anonymní, proto nemůže být založena na personální důvěře
 2. Kapitola Medicína v ontologické perspektivě se zabývá ontologií v medicíně a poskytuje různé modely ontologického stavu medicíny ať už jako lékařského umění, tak medicíny jako vědy. Kapitola se věnuje ontologické složitosti biomedicíny, především s důrazem na medicínu založenou na důkazech
 3. Přijímací zkouška obsahuje otázky z managementu, práva, psychologie a vychází z požadavků ke zkoušce ze Základů managementu I, II, Základů marketingu, Práva I, II a Psychologie I, II v bakalářském studiu na FIM UHK

Pročpak mu říkáš vole ontologické pole? O Jirousově

 1. Pročpak mu říkáš vole ontologické pole? O Jirousově spiritualitě s Martinem C. Putnou 39:56 1. srpna 2021, 19:10 Přehrát. Možnosti pořadu. Hergot! Evangelíci Pastoral Brothers: Naše církev je barevná, najdete v ní ledacos 44:27 25. července 2021, 19:00 Přehrát..
 2. ce světa jsou pojaty jako dva ontologické regiony, pro něž platí, že vlastní realitou druhého je realita regionu prvního. Bytí je v Henry - ho fenomenologii definováno afektivitou, a stává se tak životem: bytí jsoucího je ona živost Já, která je schopna přijmout to, co se ve feno - ménu dává
 3. aci). 11 V současnosti je zejména ontologická metalepse zkoumána v rámci nepřirozené naratologie jako jeden z typických postupů postmoderních nepřirozených narativů. 1
 4. Sice dává přednost víře, jinak by ho upálili, ale velice mu záleží na rozumu. Nabízí patero výše zmíněných důkazů. Immanuel Kant později vyvrátil - nebo si myslel, že vyvrátil - ontologické důkazy svatého Anselma z Canterbury a spolu s nimi i Tomášovy důkazy. Prostě a jednoduše je prohlásil za ontologické
 5. Trojici jazykově vybroušených, kratších próz naplňuje svědectví o souboji jedince s existencí na okraji, a to nejen společenského vyloučení, ale i oné ontologické propasti. O č je vypravěčův svět zúženější okolnostmi, o to širší záběr má jeho mysl při tvrdě ironické analýze okolního světa
 6. Než přistoupí k tomuto korigování a vypočítá žánrové a stylově příznakové ontologické rysy této literatury, probírá definice mravoučné povídky jednak v jejím výchovně-pragmatickém kontextu, dále ve výčtu esteticko-slovesných hledisek v jejich hodnocení, odpovídá na otázku příčin despektu k této.
 7. Půjde to jen přes nové a zásadní zamyšlení, které bude s to lépe, tj. neantropocentricky komunikovat s celkem pozemské a vesmírné strukturace. (Ontologické a filosofické pojmy, které Bednář používá, lze vysvětlené nalézt ve Slovníku filosofických pojmů současnosti, Vyšehrad, Praha 2018)

Problém ontologické diference jsoucna a bytí u Boëthia

Ontologické tajemství u Gabriela Marcela The Ontological Mystery in Gabriel Marcel's Philosophy. bakalářská práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (516.9Kb) Abstrakt (49.37Kb) Abstrakt (anglicky) (48.22Kb) Posudek vedoucího (53.73Kb) Posudek oponenta (282.6Kb Sborník překladů klíčových článků předního analytického filosofa W. V. O. Quina. Zařazené studie prezentují Quinovy názory na logicko-ontologické problémy a ilustrují jeho příklon k metodám přírodních věd v otázkách teorie poznání.Obsah: O tom, co je; Věci a jejich role v teoriích; Dvě dogmata empirismu; Ohlédnutí za dvěma dogmaty; Naturalizace epistemologie.

Rozbytí pobytu se věnuje ontologické problematice šílenství. Na základech fundamentální ontologie se pokouší o promýšlení existenciální situace šíleného člověka, který je pochopen jakožto existence. Nicméně poněkud jiná existence než pobyt, který analyzuje Martin Heidegger v Bytí a čase Evolučně ontologické pojetí člověka, přírody, kultury. 20. 1. 2012 / Josef Šmajs. 1. K problému člověka. Přestože člověk není evoluční ontologií záměrně tematizován na prvním místě, jeho jedinečná schopnost vytvářet kulturu je implicitním tématem všech ontologických reflexí. Důvod prvořadé pozornosti k. 5.1 Evolučně ontologické minimum pro ekonomy 72 5.2 Od soupeření ke spolupráci se Zemí 74 5.3 Biofilní přestavba ekonomického vzdělání 78 Část II Environmentální etika 1. Základní východiska 84 2. Definice základních pojmů 85 2.1 Definice základních pojmů týkajících se environmentalismu 8 Na těchto stránkách naleznete úryvky a plné texty děl Egona Bondyho. Jedná se zejména o texty filosofické - ontologické a politické. Prostor je věnován i jeho poezii, beletrii a uměleckým recenzím. Dále zde naleznete množství rozhovorů s EB, které vyšly v médiích, recenzí jeho knih a různé biografické materiály..

Úvod do filozofie - dělení, přehled, definice, vztah mýtu

Již podle prvních výsledků z fokusních skupin z roku 2017 některé rodiny prokázali zlepšení v chování dětí, v oblasti ontologické jistoty a zaměstnanosti. P říjemci v novém bydlení nacházejí své místo a soukromí. Také nalézají bezpečnost, klid a stálost. To má také velký vliv na jejich děti Předmět si klade za cíl zprostředkovat seznámení se základními filozofickými přístupy k lidské existenci. Na pozadí dějinného utváření otázky po člověku přistupuje k lidské osobě jako k nepostižitelnému ontologickému tajemství, které se zvláště projevuje v mezních událostech lidského života (zrození, láska, smrt)

Ontologie (informatika) - Wikipedi

Výbor z Golosovkerova díla obsahuje studii o imaginativním absolutnu i dva eseje věnující se ontologické obrazotvornosti antického mýtu. Popis nakladatele Výbor z Golosovkerova díla otevírá práce Imaginativní absolutno, která obsahuje jádro autorovy filosofie. Absolutno zde není představeno jako metafyzická, statická entita. Je zároveň i transdisciplinárním oborem, protože potřebuje znalosti epistemologické a ontologické povahy, které jí umožňují správnou volbu teorií a metod ostatních oborů a rozhodnutí o vhodné podobě jejich aplikace v praxi. Konference se proto bude zabývat tím, jaké potenciály a rizika má teologie pro sociální práci.

Počet stran: 168, Cena: 204 Kč, Rok vydání: 2020, Nakladatelství: LISTEN, Trojici jazykově vybroušených, kratších próz naplňuje svědectví o souboji jedince s existencí na okraji, a to nejen společenského vyloučení, ale i oné ontologické propasti. Oč je vypravěčův svět zúženější okolnostmi, o to širší záběr má. Ontologické inženýrství a sémantický web Sikos, L. F.: Mastering structured data on the Semantic Web: from HTML5 microdata to linked open data, Berkeley: Apress, 2015. Hebeler, J. Semantic web programming Modely a systémy. Jaromír Křemen. Kniha se zabývá výstavbou teorie znalostních (kognitivních) modelů, přičemž takovým modelem se rozumí soubor relevantních znalostí o dané ontologické entitě

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium devět českých a dva anglické magisterské programy. Anglicky vyučované programy jsou zpoplatněny. Standardní doba studia je dva roky. Během nich musí student absolvovat povinné i volitelné předměty. U českých magisterských programů musí student absolvovat také vedlejší specializaci z jakékoliv fakulty. Autor geometrickou formou podává rozhodující principy Descartova učení, a to jak jeho ontologických základů, tak i přírodněfilosofických a fyzikálních teorií, a zároveň formuluje svá první filosofická východiska pro budoucí výstavbu eticko­-ontologické soustavy, kterou podal geometrickou formou ve svém vrcholném. Věda se dnes stala nedílnou součástí našeho světa i našich životů. Tato mimořádná role vědy však nebyla dosud uspokojivě reflektována; pokud filosofie vědu vůbec brala v potaz, buď ji kritizovala (např. fenomenologie), anebo se její pomocí jen snažila řešit tradiční epistemologické či ontologické problémy (např. naturalismus) V ontologické realitě, která není podřízena žádným vyšším imperativům substance, Boha atd., která ale také nemá žádnou záchranou boží ruku či naopak kárný bič, jsme de facto odkázáni sami na sebe - a to nejen jako lidstvo, ale především jakožto ontologické jednotliviny a tedy potažmo i celá ontologická. principu Jedna v ontologické dimenzi. Tak podle mého názoru Platón původní význam uměřenosti jako etické ctnosti zřejmě vztahuje k nejfundamentálnějším rovinám bytí vůbec. Právě tuto významovou transformaci - v linii od sókratovské a obecné uměřenosti, přes platónskou uměřenost duše a vztah k mánii, až k.

MELEGA PRODUCTION – JAROSLAV MELEGA

O projektu •2020 - 2023 •Cíle projektu: •Zvýšení počtu orgánů veřejné moci poskytujících otevřená data. •Zlepšení kvality otevřených dat Pozornost je věnována především tzv. ontologické emergenci a vývoji názorů na emergenci od tzv. Britského emergentismu až po soudobé moderní koncepce. Stať se snaží prokázat neprůkaznost Kimových argumentů, vedených proti možnosti ontologické emergence. Teorie relativity a relativita teorie

Základní ontologické obrazy z psychoanalytického hlediska

Martin Nitsche. MARTIN NITSCHE. Vedoucí oddělení. Narozen 23. 6. 1975 v Ústí nad Labem. Zabývá se fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. V letech 1993-1999 studoval obor filosofie - historie na FF UK. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou práci ze systematické filosofie na téma Bytnost. Cardalova obsáhlá studie chce být příspěvkem pro oživení ontologické diskuze, která je v českých poměrech bohužel stále omezena na velmi úzké kruhy specialistů. Abeceda filosofického myšlení, Jiří Prinz, 201

4. Ontologie :: ZARÁMOVAN

S možností dostatečně jasného provedení tohoto rozlišení bytí a jsoucna a podle toho s možností překročení od ontického pojednání jsoucího k ontologické tematizaci bytí, stojí a padá možnost ontologie, tzn. filosofie jako vědy.« [s. 54-55 autorem monolitní eticko-ontologické koncepce, jejíž odezva, vliv či dokonce eventuální prosazování se v českém prostředí nebyly nikdy zvláště výrazné či zásadně určující, nicméně mají svou zajímavou historii, která však doposud nebyla uceleně zpracována Ontologické předpoklady znamenají zodpovědět otázku jaká je povaha a forma reality. Výzkumníci považují za rozhodující tu realitu, která je konstruována zkoumanými jedinci. Z toho vyplývá, že existuje v jedné situaci mnoho realit (reality výzkumníka, zkoumaných osob, čtenářů, kteří studii interpretují) rovinách - ontologické a epistemologické - a je považován za základ střetu konzervativní a liberální politické ideologie ve sféře veřejné. Tento střet se vývojem transformoval do současné podoby střetu demokratického konzervatismu a sociálního liberalismu. Pro filosofické a politologické úvahy se auto

Kniha: Filosofie práva 2Ocenenie KIM – JAROSLAV MELEGATransgenický svítící králíček (New Media Art 1 – BioArtO nás | CCMiPavel Šidák: Úvod do studia genologie

Té ontologické nouzi. Dokáže ji k sobě nechat přicházet, umí v ní prodlévat, dokáže se dostat až na to dno. To je Pražská vysoká škola psychosociální, kde ta fenomenologie jako filozofie je součástí výuky psychoterapeutů a psychologů a tam se tyto věci otevřeně říkají. Ale takových škol je, myslím, ve střední. Sféry reality (ontologické objekty) Spôsoby nazerania (stavy mysle) α Noitá (objekty α 1 a α 2) A Episteme (skutočné hodnoverné poznanie) 1. archai (idey) 1. noesis (čisté rozumové myslenie) 2. mathematika (matematické a iné abstraktné entity) 2. dianoia (diskurzívne uvažovanie) β Doxastá (objekty β1 a β2) B Doxa (mienka Třetí část ukazuje eticko-výchovné implikace těchto odpovědí. Na základě rozlišení ontologické a morální komplexity lidské povahy je doloženo, že antropologický realismus vede k autentické pedagogické humanizaci, zatímco pesimismus vede k autoritářské výchově a optimismus k liberální výchově Heidegger tvrdil že být člověkem, to znamená vstoupit do světa bez jasné logické, ontologické nebo morální struktury. V kultuře Zulu však Hellinger našel jistotu a rovnováhu, která byla charakteristickými znaky Heideggerova nepolapitelného autentického Já Základy společenských věd. 1. Poznávací psychické procesy, citové a volní. 2. Psychické procesy a stavy (obecná psychologie) 3. Psychologie hry, učení, práce a tvůrčí činnost. 4. Vznik sociologie, sociologické teorie a metody filosofie - skládá se ze dvou řeckých slov - filein = milovat a sofie = moudrost (vědění jak žít - jak obstát v tomto světě) filosofie je především přemýšlením, které zahrnuje kladení otázek a hledání odpovědí na ně Důvody ke vzniku filosofie člověk chtěl ve světě uspět, prosadit se, najít si prostor pro způsob svého zachování se.

 • Zara vrácení zboží.
 • Mořské řasy pro psy na zuby.
 • Tlak průtok.
 • Přenosný domeček pro panenky.
 • Krátký svetr k šatům.
 • Protein Pulver.
 • Natalie Portman Léon.
 • Star Wars Logo Hoodie.
 • Vrtací korunka do dřeva.
 • Ušní svíčka použití.
 • Americké zdravotnictví.
 • Výlet lodí na Hvar.
 • Značení vín.
 • Balayage Slevomat.
 • Ohrožené památky.
 • WMS mapy cz.
 • Zombie deer disease 2021.
 • Ohana festival.
 • Titanic písnička.
 • Dolce and Gabbana The Only One vs The Only One 2.
 • Trezor One kryptoměny.
 • Tomáš Berdych bydliště.
 • Letiště Praha, as IČO.
 • ENKAUSTIKA papír.
 • Běžecké závody Brno 2021.
 • Jake je nejlepší červené víno.
 • Přívod vzduchu do kotelny.
 • Stahovač barvy na vlasy.
 • 1.9 TDI PD.
 • Nukleární medicína Opava.
 • Cviky po padesátce.
 • Co pomáhá na inkontinenci.
 • KURZ laserové terapie.
 • Zvadlá rajčata.
 • Nauru taal.
 • Šedý koberec IKEA.
 • ASKO lustr.
 • Dopravní inspektorát Děčín objednání online.
 • Kodaň na víkend.
 • Teorie velkého třesku online kukaj.
 • Grow box 120x120x200 quante piante.