Home

V čele římské republiky stáli dva

Antický ŘÍM - gymvod

v čele římské republiky stáli dva konzulové, volení vždy na rok; jen v případě ohrožení státu byl do jeho čela postaven jeden diktátor s neomezenou pravomocí volený na půl roku také všechny ostatní římské úřady byly obsazovány dvěma muži volenými na rok, aby se zabránilo soustředění moci v rukou jednotlivc Kartágo bylo otrokářskou republikou, v jejímž čele stáli dva úředníci volení na jeden rok lidovým sněmem; existoval zde i senát, důležitou roli hrála aristokratická rada. Kartáginci byli výborní mořeplavci, měli silné loďstvo (obchodní i válečné), vybudovanou žoldnéřskou armádu Neobliba tohoto krále vedla k jeho sesazení a vyhnání z Říma v roce 510 př.n.l. Vyhnáním Superbus začala vznikat republika. 3.období republiky: republika z latinského: res publica = správa Říma je věcí veřejnosti. V čele republiky stáli dva konzulové, volení na jeden rok senátem V oblasti Říma původně sílili Etruskové, na jihu Latinové. Roku 509 př. n. l. byla obyvateli Říma založena republika a Etruskové svrženi. V čele městského státu stáli dva konzulové (úředníci) volení každý rok a senát

Římská republika - dějepis

 1. V čele republiky stáli dva konzulové na jejím počátku měli práva někdejších králů. Výjimkou byly jen funkce náboženské, ty byly svěřovány králi-obětníku (rex sacrorum). Konzulové byli nejvyššími politickými představiteli Říma, měli pravomoc soudní a byli veliteli římské armády
 2. V čele římské republiky stáli dva konsulové, kteří byli voleni na jeden rok. Úředníci, kteří se starali o finance, se v Římě nazývali censoři;kvestoři. Mezi nobilitu patřil ten, kdo pracoval v úřadě nebo tam měl nějakého předka. Státní zřízení (raná Římská republika
 3. Tarquinius Superbus). V čele nově zřízené římské republiky stáli dva konzulové, postupně vznikaly i další funkce (censor, praetor, questoři, aedilové). Moc patricijů (rodové aristokracie) byla realizována třísetčlenným senátem. Neurození plebejové se prosazovali jen pomalu - od r. 494 př
 4. Konzulát za republiky Vývoj úřadu. Po legendárním svržení posledního etruského krále Tarquinia Superba a zániku římského království byla všechna zákonná moc krále svěřena novému úřadu - konzulátu. Od tohoto okamžiku stáli v čele státu konzulové, kteří byli nejprve nazýváni praetoři (ti, kdož kráčí v čele), což poukazuje na jejich povinnost.
 5. - v čele stáli dva úředníci volení na jeden rok lidovým sněmem, existoval zde i senát, důležitou roli hrála aristokratická rada - Kartáginci byli výborní mořeplavci, měli silné loďstvo (obchodní i válečné) a Krize římské republiky (146 - 31 př.n.l.) Příčiny
 6. Slovo republika, latinsky res publika, česky věc veřejná. Bylo povinností každého občana se o chod státu starat a zajímat se o něj, V čele republiky stáli dva na jeden rok volení konzulové, kteří měli mnoho pravomocí a byli vrchními veliteli armády. Konzulové se ze svého jednání museli zodpovídat senátu

Řím v době republiky - slovo republika pochází z jazyka Římanů latiny, res publica= věc veřejná Ve středověku pak byla latina jazykem vzdělanců v celé západní Evropě Římské úřady - na vedení státu se měli podílet všichni svobodní občané - v čele státu stáli dva konzulové volení na jeden rok, v případě. Nejvyšší představitelé. Konzulové (dříve zvaní prétoři) byli 2 úředníci, kteří stáli v čele římské republiky.Měli veškerou správní, vojenskou a soudní moc - to vše dříve ovládal pouze král. Byli voleni na 1 rok setninovým sněmem V čele římské republiky (510 - 27 př.Kr.) stáli dva každoročně volení úředníci - konzulové. Poradní sbor - senát (měl 300 členů). V dobách největšího ohrožení byl volen jediný vládce - diktátor. Svobodní obyvatelé Říma byli rozděleni na

Římská republika. Po zániku království se Řím stal republikou, kde měl každý svobodný občan právo účastnit se na řízení státu. V čele republiky stáli volení úředníci. Nejvýznamnější byli dva konzulové, kteří byli voleni na jeden rok. Byli soudci a nejvyššími veliteli vojska. Jejich činnost usměrňoval senát Takže v roce 510 př.n.l. království skončilo a z Říma se stala republika, která vydržela až do 1. století př.n.l. V čele římského státu v období republiky stáli dva konzulové. Každý den se střídali, aby jeden z nich nemohl stihnout udělat něco nebezpečného. A po roce se vždy zvolila nová dvojice Republika rés publica = věc veřejná V čele sátu stáli dva konsulové, kteří byli voleni z patricijů na jeden rok a 300 členný poradní sbor - senát. Ten tvořili úředníci (Prétoři - státní charakter; Kvestoři - hospodářství, finance; jiní - vojenské a veřejné stavby, morální formy)

starověký řím, D - Dějepis - - unium

Římská republika R. 510 př.n.l. -vznik republiky Res publica -věc veřejná 2 konzulové -stáli v čele republiky - voleni dva konzulové na jeden rok - museli se zodpovídat senátu - v případě války byl vždy jeden konzul na půl roku diktátore Státní zřízení: Republika. překlad: věc veřejná v čele stáli . dva konzulové. mnoho pravomocí. vrchní velitelé armády. zodpovědní senát republika řízena volenými úředníky na období jednoho roku, v jejím čele stáli dva konzulové (v době ohrožení jeden diktátor), v řízení státu pomáhal poradní sbor - senát (300 členů s doživotní funkcí) svolávána lidová shromáždění, kde římští občané (pouze muži) volili úředníky

2. Starověký Řím - Informace - Italie-pruvodce.c

 1. Římské zákony byly sepsány do D Bájní obyvatelé Itálie E Marcus Aurelius je nazýván F Ve 4. století př. n. l. do Říma vpadli G Vádce Kartáginců v druhé punské válce H Latinsky papír CH Dnešní stát, jehož hlavním městem je Řím I Muž, který zradil Ježíše J V čele Římské republiky stáli dva K Hranice.
 2. V letech kolem poloviny druhého století před n.l. začínali někteří tribunové opět získávat zpátky tu moc, kterou dříve ztratili ve prospěch patricijů. Někteří z tribunů lidu pak prosazovali svá stanoviska i na úkor senátu, což bylo ještě před několika lety prakticky nemyslitelné.A právě do těchto let řadíme tribunáty dvou nejznámějších tribunů římské.
 3. V polovině 5. století Húnové zaútočili na Římskou říši, v jejich čele byl Attila bič boží. Ten vpadl do Galie a vyplenil ji. V roce 451 byl Attila poražen v bitvě na Katalaunských polích Valentinianovým nejznámějším vojevůdcem, Flaviem Aëtiem, o dva roky později pak zemřel a Húnové se stáhli na východ
 4. Spoj správně informace: 1. punská válka bitva u Trasimenského jezera Hannibal 2. punská válka Sicílie, Sardinie, Korsika mění majitel
 5. a je určen pro výuku dějepisu v prvním ročníku čtyřletého studia a druhém ročníku šestiletého studia. S pracovním listem je možno pracovat jak formou samostatné práce, tak formou skupinové práce. K práci je nutné používat mapu. Cílem je prohloubit a upevnit znalosti žáků

Nicméně skupiny osobních strážců známe již z dřívějších dob. V době republiky mohl mít magistrát v provincii k dispozici tzv. Toto označení zřejmě pochází z časů počátků římské republiky - z doby, kdy dva nejvyšší římští úředníci byli nazývání prétoři. Tribuni praetorio stáli v čele. Návrh dvouhlavého vedení odkazuje k nejlepším tradicím antické demokracie Římské republiky, v jejímž čele stáli dva každoročně nově zvolení konzulové. V moderní politice ne-zelených partají to však neplatí, tam to nabourává vžité říšské rozdělení moci: silný a charismatický vůdce vede stranu a. Krize římské republiky, bratři Gracchové. 07.10.2004 - Jiří Chlubný. V letech kolem poloviny druhého století před n.l. začínali někteří tribunové opět získávat zpátky tu moc, kterou dříve ztratili ve prospěch patricijů. Někteří z tribunů lidu pak prosazovali svá stanoviska i na úkor senátu, což bylo ještě. v čele republiky a jak se naloží s pravomoci, které dříve držel král. Toto se samozřejmě nestanovilo hned v roce 510 př.n.l., spíše se kloním k názoru, že se tyto otázky řešily za pochodu v několika následujících letech. Do čela státu, ostatně jak je již uvedeno výše, byli zvoleni dva konzulové ŘÍMSKÁ Republika Formuje se od roku 510 př.n.l. v čele republiky stáli dva konzulové voleni na jeden rok, pouze z řad Patricijů. Poradním sborem zůstává senát, jeho členy jsou také pouze Patricijové. Pokud byla republika ohrožena, v čele stál diktátor. Měl neomezené možnosti. Republika byla zpočátku republikou Patricijů

Vláda etruských králů v Římě končí asi kolem roku 510 př. n. l. Končí královské období a začíná se hovořit o státním útvaru zvaném republika. ŘÍM V DOBĚ REPUBLIKY Nejvyšší představitelé Konzulové (dříve zvaní prétoři) byli 2 úředníci, kteří stáli v čele římské republiky V čele Říma stáli dva . V případě ohrožení republiky vedení převzal , který měl neomezené pravomoci. Nejznámějším z nich byl , známý milostnými pletkami s egyptskou královnou Kleopatrou. Soupeření s o vládu nad Středomořím vyústilo v války (264-146 př. n. l.). Celkovým vítězem se stal

V 5. století př. n. l. vedl Řím četné války jak se svými latinskými sousedy, kteří nakonec v roce 493 př. n. l. uznali jeho výsadní postavení a ve spojení s městem na Tiberu hledali ochranu před vnějším ohrožením, tak s horskými italickými kmeny, jako byli třeba Aequové či Volskové.V roce 396 př. n. l. Římané v čele s diktátorem Marcem Furiem Camillem po. 2) V čele republiky stáli volení úředníci. Nejvýznamnější byli dva konzulové, kteří byli voleni na jeden rok. V době, kdy byl stát v nebezpečí, se jeden z konzulů stal diktátorem s neomezenou pravomocí. Tuto funkci mohl zastávat šest měsíců. Konzulové byli soudci a nejvyššími veliteli vojska Konzulové/diktátor - v čele republiky byly dva konzulové (což byly nejvyšší úředníci), kteří byli voleni každý rok. V případě nějaké mimořádné události (například válka) byl volen diktátor, který nahradil oba konzuly. Diktátor ale mohl být u moci jen půl roku, a pak musel být zvolen nový diktátor, nebo se. Konzulové - v čele republiky (2), nejvyšší vojenské velení dva konzulové na rok (v čele státu, od 43.let) X diktátor na 6 měsíců (v případě války) cenzoři (dva na 5 let, odhad majetku = Krize římské republiky. sociální důsledky výbojů

Imperium Romanum II

Tato válka, zvaná válka s Marsy, trvala od roku 90 do roku 88 př. n. l. a během ní Italikové vytvořili samostatný stát Italia s hlavním městem Corfinium a jeho správu zavedli podle římského vzoru. V čele Itálie stáli dva konzulové, vedle nich bylo kolegium prétorů a representativním orgánem byl senát s 500 členy. Zpočátku byli dva, později jejich počet vzrostl na v dějinách Římské republiky. Římu se v extrémně krátké době, V čele spiklenců stáli Marcus Iunius Brutus a Gaius Cassius Longinus, kteří přešli po válce s Pompeiem na Caesarovu stranu. Předčasná smrt ta V roce 510 BC byl svržen poslední král, Tarquinius Superb a Řím se stal republikou. V čele republiky stáli dva konzulové se stejnými pravomocemi, volení vždy na jeden rok. Významná změna nastala v roce 153 BC, kdy byl počátek úředního roku posunut na 1.Januaria, kdy také nastupovali funkční období konzulové

V letech 510-27 př.n.l. byl Řím republikou. V jeho čele stáli dva volení konzulové, kteří byli nejvyššími soudci, správci i vojevůdci a dále 300 senátorů. Svobodní Římané se dělili na plnoprávné ptaricie a neplnoprávné plebeje. Až později směli plebejové volit své tribuny lidu. Ti měli právo zatýkat a právo veta 6. Plnoprávnými občany se stávali až v třiceti letech. 7. V čele státu stáli dva volení králové, na které dohlíželo pět volených úředníků. 8. Soudní a poradní funkci měla na starosti rada starších. (2 králové + 28 vážených mužů) 9. Sparta přímo ovládala všechna města v jižním Peloponésu. 10

Pokáčkův BloG! - Referáty! - Dějepi

Římský konzul - Wikipedi

Starověký Řím - maturitní otázka (3) Studijni-svet

praetor - druhá nejvyšší příčka v cursus honorum, za římské republiky původně název dvou nejvyšších úředníků s impériem, kteří stáli po vyhnání králů v čele státu, a to až asi do roku 450 př. n. l Některé změny římského trestního práva doprovázející zánik Římské republiky a vznik Římské říše organizovaného každé dva roky Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. Ústredná jednotlivými vesnicemi styky v kultovní oblasti. 3 V čele jednotlivých osad stáli místní náčelníci, kteří byli. - v čele republiky stáli 2 konzulové, kteří se museli radit se senátem - senát měl 300 členů a měli za úkol radit a pomáhat konzulům - v době velkého ohrožení stanul v čele republiky 1 diktátor Lidová shromáždění - shromáždění svobodných občanů, bylo svoláváno na Forum Romanu V římské republice vládli volení úředníci. V čele stáli 2 nejvyšší úředníci = konzulové. Úředníci byli voleni občany Říma (jen muži) na lidovém shromáždění, na činnost úředníků dohlížel senát - řešil problémy státní správy, řídil zahraniční záležitosti

V počátcích římské republiky je první školou domov, kde otec učí děti tělesným obratnostem, matka pak čtení, psaní, počítání a zpěvu náboženských písní. První zprávy o školách datujeme někdy kolem roku 450 před Kristem V čele stáli jednu dobu etruští králové, a to podle římských pověstí Tarquinius Priscus (začal se stavbou chrámu na Kapitolu), Servius Tullius (původním etruským jménem Mastarna; nechal prý vystavět kolem Říma hradby) a Tarquinius Superbus (podle tradice byl vyhnán roku 510 př. n. l. a opětovný pokus krále Porsenny z. -v čele Říma stáli etruští králové(vždy vládl jeden), poslední byl krutý, proto nebyl oblíben, a tak ho Římané sesadili a vyhnali-končí období Království. Republika-510 - 27 př.n.l.-obyvatelé(svobodní)si volili úředníky-DVA KONZULY(v době míru,voleni na 1 rok)-SENÁT(300členný poradní sbor ; Řím - Wikiped

2. týden 16.-20.3. - Základní škola Babic

Rozpory v římské republice růst počtu bezzemků vedl k oslabování vojska, které bylo v té době tvořeno pouze držiteli půdy (neúspěch reforem bratří Grakchů), bezzemci nepracovali, potulovali se a často vyvolávali nepokoje vznik žoldnéřské armády - Gaius Marius navrhl, aby šli do armá- dy muži za žold a byli v. Římští králové V čele státu stáli dva volení úředníci- konzulové. V případě války byl jmenován diktátor, který měl prakticky neomezené možnosti vlády (na 6 měsíců). Zájmy neplnoprávnývch plebejců zastupoval tzv. tribun lidu, který je zastupoval Římští konzulové se ze svého jednání museli zodpovídat. Konzul byl nejvyšší civilní a vojenský úředník ve starověkém Římě. Konzulát, jejž lze z hlediska důležitosti do určité míry přirovnat k současné funkci předsedy vlády, zastávali dva politici každoročně volení římským lidem. Po nastolení císařství však pozbyl své kompetence a autority, pročež se z něho stala pouze reprezentativní funkce navozující. V čele republiky stáli dva k_____ (úředníci s nejvyššími pravomocemi). Funkce úředníků směli zpočátku zastávat jen patricijové. Plebejové si nakonec vymohli volbu svých úředníků - t______ l___, sepsání zákonů i právo zastávat všechny státní úřady - učebnice str.109 - 112 Poznámky: REPUBLIKA • V r.510 př.n.l. Římané vyhnali posledního etruského krále a založili republiku (věc veřejná). • O státních, vojenských i hospodářských záležitostech r..

- gladiátoři v čele se Spartakem uprchli z Capui ( zde gladiátorská škola); byli stíháni římským vojskem - uchýlili se va Vesuv - z Vesuvu se dostali po nepřístupné stěně a táhli na sever k nim se přidávali další otroci i chudí zemědělci a v bitvě u Mutini bylo římské vojsko poraženo 72 př.n.l. - Spartakus. V čele povstání stáli Zelení a Modří, což byly cirkusové strany (závody vozatajů v cirku), které ale zároveň svým působením připomínaly politické strany. Theodora, jedna z nejmocnějších žen historie, byla údajně velmi krásná, ale pocházela z velmi chudých poměrů v římské společnosti rozkol, neboť politická elita si uvědomila sílu a možnosti části společnosti, která dosud na politickém životě neparticipovala. Rozkol, který bratři Gracchové způsobili, se nejvíce projevoval v antagonismu dvou římských politických frakcí pozdní republiky - optimátů a populárů

Na přelomu 5. a 4. století př.n.l. tedy správa římské republiky vypadala následovně - v čele stojí dvojice konsulů volených comitia centuriata, nižší moc soudní a finanční drží čtveřice quaestorů volená comitia tributa. Úřad quaestora je prvním z původních úřadů, který byl zpřístupněn i plebejům Toto české sebevědomí se na přelomu 14. a 15. století protnulo se všeobjímající církevně-politickou krizí Západu. Od roku 1378 stáli v čele římské církve dva papežové, v roce 1409 k nim přibyl ještě třetí. V rozvalu byla též Svatá říše římská, jejíž nominální hlavou byl římský (a český) král Václav IV Nicméně chceme-li poznat totožnost těchto dvou soupeřících králů v pozdějších dobách, pomůže nám, když si uvedeme stručný přehled určitých událostí v Římské říši. 22 Ve 4. století římský císař Konstantin prohlásil odpadlé křesťanství za státem uznané náboženství. V roce 325 n. l. dokonce svolal do. Konzulové - dva prezidenti, kteří od roku 510 př. n. l. stáli v čele římské republiky. Konzulové byli nejvyšší správci, kdysi i nejvyšší soudci a vojevůdci. Byli voleni na rok - a podle nich se také jednotlivé roky jmenovali -v čele Říma stáli etruští králové(vždy vládl jeden), poslední byl krutý, proto nebyl oblíben, a tak ho Římané sesadili a vyhnali-končí období Království. Republika-510 - 27 př.n.l.-obyvatelé(svobodní)si volili úředníky-DVA KONZULY(v době míru,voleni na 1 rok)-SENÁT(300členný poradní sbor

Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradišt

Hlavním úmyslem Diocletiana bylo upevnit císařskou moc a zajistit obranu hranic říše.Zavedl systém tzv.tetrarchie,kdy v čele říše stáli 4 panovníci.Dva s hodností Augusta-jeden na východě a druhý na západě říše,kteří si určovali za spoluvladaře caesary.Diocletianus rozděli Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8. století př. n. l., jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství Krize římské republiky • Řím neměl ve Středomoří soupeře. Z nově Oba dva ambiciózní velitelé, kteří se na štěstí pro senát nesnášeli. Třetím Proti sobě stáli optimáti v čele se Sullou a populárové s Mariem. • 8. Byly to seznamy nepohodlných lidí, které mohl. šlechty i měšťanů docházelo ve Francii již v době, kdy vjejím čele jako první ministři stáli dva kardinálové - Richelieu (žil v letech 1585-1642) a Mazarin [mazaren] (žil v letech 1602-1661). Kardinál Mazarin řídil Francii za nezletilého Ludvíka XIV. (1643-1715) V normálních poměrech však příslušelo imperium dvěma konsulům a to každému z nich celé a nedílné, takže každý konsul byl oprávněn k jakémukoliv vládnímu úkonu. V čele vlády stáli tudíž v Římě dva nejvyšší nositelé imperia, zásadně stejně oprávnění

Krize římské republiky. Publikováno 8. 1. 2021 autorem G. Markvart Teprve Marcus Licinius Crassus v roce 71 př.n.l. otroky porazil u Apuleii. Na 6000 otroků nechal Crassus ukřižovat na cestě z Kapui do Říma. Ke zvýšení bojeschopnosti římských vojáků využil Crassus tak zvané decimice Význační provinciálové, kteří prokázali římskému státu nějakou službu, dostávali římské občanství již v posledním období republiky. Tak jednal Caesar i triumvirové. Jakmile se však zmocnil vlády Augustus, začal v tomto směru projevovat opatrnost a stejně jednal i Tiberius Caesarova cesta ke zkáze římské republiky. 1. Boj o kariéru. 20. 03. 2020 7:00:15. v jejímž čele stáli mocní generálové. V té době vlastně Římanům nic jiného nezbývalo, protože kam pohlédli, tam nepřítel. Montesquieu ve svém zajímavém díle. O rok později byla v Římě nastolena republika vlivných a mocných patricijů a obyčejného lidu - plebejů. V čele stáli dva volení konzulové. Základem života společnosti se stalo psané kodifikované právo určující jasná pravidla a hranice lidského chování a vztahů. Šlo o právo veřejné i soukromé V čele státu stáli dva volení králové, na které dohlíželo pět volených úředníků. 8 Mince republiky V počátcích republiky lidé peníze nepoužívali,ale pouze si zboží vyměnovali-jednu věc za druhou.Když Římané bohatli a začali více obchodovat,potřebovali najít přesnější způsob placení.Nejprve se jako jakési.

Komplet římské právo dějiny římského státního zřízení pramenů římského práva řím době královské období temné, prameny málo zdokumentované období od do 5.st.přnl -plebejci stáli mimo rodovou organizaci ==> vylou Ř ímský stát za republiky Odhady prevalence otroctví v Římské říši se liší. Odhady procenta obyvatel Itálie, kteří byli otroky, se pohybují od 30 do 40 procent v 1. století před naším letopočtem, více než dva až tři miliony otroků v Itálii na konci 1. století před naším letopočtem, přibližně 35% až 40% Populace Itálie V římské říši neexistoval rasismus. V době republiky se počet mužů v jedné legii pohyboval okolo 4 000 a počet čtyř základních legií se podle potřeby rozmnožoval. V čele legie stál až do doby Augustovy legatus legionis. Tribunové (důstojníci) byli voleni tributním sněmem a pocházeli z vyšších vrstev (např. V dobách největšího tažení omišských pirátů stáli v jejich čele knížata Poté co v roce 1409 Ladislav Neapolský prodal Dalmácii Benátské republice i Omiš v roce 1444 uznává vládu tohoto státu. Nápis, který se kdysi nacházel na bráně, je vsazen do zdi, o kterou se dnes opírají dva domy. Na bližším. Není náhoda, že jedno z nejvýznamnějších období v řeckých dějinách, 5. st. př. n. l., bývá označováno jako Periklovo Řecko. Periklés patřil k nejvýznačnějším státníkům, kteří kdy stáli v čele Athén. Od historiků žijících v jeho době se dozvídáme, že i když oficiálním státním zřízením Athén byla.

Počátky římské republiky. Po vyhnání posledního etruského krále se stal Řím roku 509 př.n.l. republikou. Polybios, řecký historik a učenec, popsal římskou republiku jako kombinaci monarchie kterou reprezentovali magistrátské úřady, aristokracie reprezentované římským senátem a demokracie reprezentované lidovými sněmy Římský senát byl v době republiky zřejmě nejvýznamnější institucí římského státu, přičemž senátoři, jeho členové, náleželi k nejváženějším římským občanům. Až do zrodu principátu nebyl senát obdařen zákonodárnou pravomocí, nýbrž mohl pouze schvalovat a vydávat nezávazná usnesení určená lidovým shromážděním V čele moci byl faraón a pod ním vezírové. Egypt se dělil na oblasti, tzv. nómy. V čele nómů stáli nomarchové kteří, zabezpečovali státní správu. V období 4. dynastie byl Egypt na vrcholu rozvoje a začalo se se stavbou Cheopsovy, Rachefovy a Menkaureovy pyramidy , které jsou dodnes největšími pyramidami Egypta republika (lat. res publica = věc veřejná či společná záležitost) • shromaždištěm občanů náměstí založené již Etrusky - forum Romanum se sloupořadím okolo • republika řízena volenými úředníky na období jednoho roku, v jejím čele stáli dva konzulové (v dob Od tohoto okamžiku stáli v čele státu konzulové, kteří byli nejprve nazýváni praetoři (ti, kdož kráčí v čele), což poukazuje na jejich povinnost sloužit jako nejvyšší velitelé vojska. Po definitivním rozdělení římské státu v roce 395 náleželo císařům obou polovin říše právo ustavit jednoho konzula.

Zavedl systém adoptivního císařství. Trvá okolo sto let- období pro Řím velmi dobré, rozvíjí se. V čele stáli velmi schopní vladaři. Císař si ještě za své vlády vybírá svého nástupce a na vládnutí ho připravuje. Prosperita Říma se upevňovala, provincie byly chápány jako rovnocenné části říše ŘÍMSKÁ REPUBLIKA 1. Potvrď pravdivost těchto tvrzení - rozhodni, které tvrzení je pravda a které lež: Slovo republika je latinského původu a znamená věc veřejná. V čele republiky stáli tři konzulové voleni na jeden rok. Patricij Byli voleni 2 shromážděním. Dohlíželi na senát PRVNÍ REPUBLIKA VE 20. LETECH 1

V čele centurií stáli centurioni (centuriones), v čele dekurií dekurioni (decuriones). Jízdní jednotky byly početně menší; čítaly dohromady 300 mužů, kteří byli rozděleni na 3 centurie, Každá centurie obsahovala 10 dekurií. Vrchními veliteli jízdy byli tři tribuni (tribuni celerum) Prétor, latinsky praetor - ve starověkém Římě původně název vojenského velitele, za římské republiky název dvou nejvyšších úředníků v impériu, kteří stáli po vyhnání králů v čele Říma; 450 nejvyšší úředníci přejmenováni na konzuly.Od roku 367 byli prétory úředníci, kteří přebírali od konzulů část jejich agendy, především soudní V čele každé z nich stál vojenský tribun (tribunus militum), všechny kohorty podléhaly velení městského prefekta (praefectus urbi), jmenovaného císařem doživotně z řad bývalých konzulů. 16) I římské přístavy měly své stráže, plnící úkoly - z dnešního pohledu - policie pořádkové, pohraniční a cizinecké. Mj. Řím v době královské-počátky: období temné, prameny málo zdokumentované období od 8. do 5.st.přnl.-v čele králové (reges)-je známá pouze z římské národní tradice, jež byla zdokumentována s odstupem pěti století řeckými historiky (Titus Livius) - směs pravd, polopravd, mýtů-dřívější dějepisectví bylo.