Home

Slabikotvorné souhlásky m

Slabikotvorné souhlásky - Rodicka

Slabikotvorné souhlásky se vyskytují jen v některých jazycích. Platí pravidlo, že tatáž souhláska může v jednom jazyku vystupovat současně jako slabikotvorná i jako běžná souhláska. Slabikotvornou funkci mohou plnit sonory (např. r, l), nosovky (m, ɲ, ŋ, n) a sykavky slabikotvorné r, l, m. Tápete, jak učivo o slabikotvorných souhláskách předat dětem? Už nemusíte! Předkládám vám sadu materiálů pro toto učivo, včetně osvědčených tipů z praxe. Sadu tvoří jak kartičky pro vyvození učiva, včetně bodové přípravy na hodinu, dalších 72 kartiček se slovy, náměty na hry. Český jazyk Slabikotvorné r, l, m VY_3­2_inovace 8.notebook March 25, 2012 VY_3­2_inovace 8 1. jméno autora Mgr. Iva Navrkalová 2. období vzniku (datum) listopad 2011 3. ročník 2. třída 4. vzdělávací oblast Český jazyk ­ Slabikotvorné r, l, m 5. metodický list metodický list II 28­12:17 1 VY_3­2_inovace 8.notebook March 25, 2012 Metodický list Slide č. 3 Žáci. Že se do toho pletu, jsou slabikotvorné souhlásky, jak bylo napsáno, R a L, to je jisté, ale m a n, to je snad jiná kategorie, nebo ne? Nás ve škole učili vyslovovat 7 jako sedum, a 8 jako osum. Vím, že někteří lidé říkají sedn nebo osn, jak na to přišli, nevím, divné..

Le-Sy nápadů - slabikotvorné r, l,

Český jazyk Slabikotvorné r, l, m - Střední Škol

V češtině jsou známé zejména slabikotvorné r (krk) a l (vlk), příležitostně ale tuto funkci plní i další souhlásky (pst, sedm)(tedy jsou to r,l-nejčastěji,m-zřídka a vzácně s,š) . Slabikotvorné souhlásky se chovají jako samohlásky, takže mohou rozlišovat délku (např. dlouhé ŕ, ĺ ve slovenštině).---- Slabikotvorné souhlásky s obrázky Author: Renata Nogolová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Martin Klzo Created Date: 6/28/2010 1:00:00 PM Other title

Co je slabikotvorná souhláska - Poradte

1. Slabikotvorné souhlásky v quenijštině. V quenijštině se slabikotvorné souhlásky nevyskytují. Dříve ale — z hlediska vnitřního i vnějšího vývoje — se vyskytovaly. Známým příkladem je přípona -la, jejíž koncové krátké a se v obecné eldarštině ztrácelo. Zůstávalo tak na konci slova slabikotvorné l hlt), omezeně pak m V některých jazycích se slabikotvorné souhlásky nevyskytují, např. jméno Charles vnímají rodilí mluvčí angličtiny jako jednoslabičné, avšak do češtiny adaptovaná výslovnost [čárls] bývá považována nejčastěji za dvouslabičnou

Jak procvičovat slabikotvorné R a L - Moje čeština

Slabikotvorné souhlásky Projevem redukované výslovnosti nepřízvučných slabik (viz Přízvuk ) jsou slabikotvorné souhlásky /l, n, m/ , např. paddle [ ˈpædl̩ ] (pádlo), student [ ˈstjuːdn̩t ], rhytm [ ˈrɪtm̩ ] (rytmus) slabikotvornÉ souhlÁsky r, l Slabika má pouze jednu samohlásku (dvojhlásku) nebo slabikotvornou souhlásku r, l. V prvním sloupci urči dohromady počet samohlásek a dvojhlásek ve slově, v druhém sloupci urči počet slabik slabikotvorné R ,L. slabikotvorné r, l - snad nejjednodušší vysvětlení je to, že slabikou tvoří vždycky minimálně jedna samohláska (a, e, i, o, u, y) nebo dvojhláska ou, au, a pak i třeba až několik souhlásek k tomu. takže teoreticky řečeno, kolik samohláse ve slově, tolik slabik. Výjimku tvoří ty dvojhlásky au-to. Čti rychle slova. Pojmenuj obrázek slovem se slabikotvorným r nebo l a napiš ho do okénka. Pak stiskni KONTROLA Okrem samohlások a dvojhlások však môžu byť slabikotvorné aj spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ Příklady transliterace jsou třeba přepis z azbuky do české abecedy nebo přepis z řeckého písma do samostatnými fonémy. Souhlásky r, l, m jsou v nové češtině slabikotvorné pouze tehdy, jestliže stojí.. výslovnosteditova

Slabikotvorné spoluhlásky r, l sú aj v jednoslabičných slovách krk, vlk, srsť, v ktorých sa nachádzajú medzi dvoma inými spoluhláskami a spolu tvoria slabiku (bez samohlásky).. Otázka z 13. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 201 Slabikotvorné souhlásky - Rodicka Samohlásky Představme si proud vzduchu: vychází z plic, rozechvěje hlasivky v krku, vyjde otevřenými ústy ven a do cesty se mu nepostaví žádná překážka. Jaký tón - samohláska vznikne, záleží jen na tom, nakolik máme otevřená ústa, na jakém místě v ústech máme jazyk a jak máme. m, n, ň souhlásky r, ř jsou tzv. vibranty, souhlásky s, š, z, ž, c, č jsou tzv. sykavky, souhlásky r, l, m jsou tzv. slabikotvorné = mohou být jádrem slabiky (vlk, trn, osm). Vyšší zvukové celky Slabika nejmenší mluvní jednotka, skládá se z: jádra = samohláska nebo dvojhláska nebo slabikotvorn

Slabikotvorné r l m Lesy Nápadů

 1. Slabikotvorné souhlásky (sonory) - mohou ve slabice nahradit samohlásku. Jedná se o r, l, m, n. Při zpěvu na dlouhém tónu se mezi první souhlásku a sonoru vkládá neutrální vokál (např. ve slově srdce, smrt). Využití konsonantů ve výuce a zásady jejich výslovnosti
 2. Obojetné souhlásky - b, f, l, m, p, s, v, z. Jak už samotný název napovídá, po obojetných souhláskách se může psát jak i, tak y. Není to však nahodile, podle nálady, závisí to na pravidlech. Existují vyjmenovaná slova, v nichž se po těchto hláskách píše y, ve slovech ostatních se poté píše i
 3. Pokud totiž nejsou vysloveny s vkladným vokálem u, druhá slabika neobsahuje žádnou samohlásku, a dokonce ani běžné slabikotvorné souhlásky r nebo l (viz Zvukové vlastnosti souvislé řeči); jejím jádrem je sonora m
 4. Slabikotvorné souhlásky jsou R a L. Jsou potřeba tam, kde není samohláska. V tomto případě je to u slova čtvr-tý. (v 1. slabice není žádná samohláska, ale slabikotvorné R
 5. Slabikotvorné souhlásky: r, l, m (zastupují samohlásky) Slabika otevřená (rá-no) : končí na samohlásku. Slabika zavřená (roz-hlas): končí na souhlásku. Dělení slov na konci řádku - rozdělovací znaménko klademe: mezi slabiky (ma-lo-va-ti), mezi části složeniny (země-koule), mezi předponu a slovní základ (od-dálit.
 6. Určování souhlásek a samohlásek. Ke slovu žák přiřazuje vzor slova - samohlásky označené kruhem a souhlásky křížkem. Jsou označené i slabikotvorné souhlásky r, l, m = kruh s křížkem. Více o produktu. TŘÍDA. 2. třída
PPT - Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava

PRO ZAČÁTEK Prvním předpokladem pro správné psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách je samotné třídění hlásek na samohlásky (krátké a dlouhé), dvojhlásky (au, ou) a souhlásky (měkké, tvrdé a obojetné). Můžete si vyrobit knížečky na měkké a tvrdé slabiky buď sami pomocí nelepených notýsků, neb Kolik je samohlásek, tolik je slabik. Někdy samohlásku ve slabice zastupuje slabikotvorné R nebo L. Je tam místo ní. Samohlásky označ O, souhlásky X, slabikotvorné L,R dej do kroužku X x x 1. Doplň chybějící písmena Mluvit str_bro, mlčet zlato. Na stolku se rozdrnčel telefon. Vlk vyl na m_síc. Labuť ztratila brko Slabikotvorné R a L. Souhlásky R a L jsou slabikotvorné pouze ve slabikách, kde chybí samohláska: vlk, mr-kev, smrk, kr-ko-vič-ka, dr-voš-těp, hr-nec. Vysvětlení mi pomohlo Vysvětlení mi nepomohlo. Rozbory. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách

Hlásková stavba - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Nositelem slabičnosti se můžou stát i slabikotvorné souhlásky l, r, m. Tuto úlohu ale plní jen v případě, že se nacházejí mezi dvěma jinými souhláskami nebo za souhláskou na konci slova, např. vlk, po-krm, po-str-čit, vr-ba, o-sm, bra-tr Nositelem slabičnosti se můžou stát i slabikotvorné souhlásky l, r, m. Tuto úlohu ale plní jen v případě, že se nacházejí mezi dvěma jinými souhláskami nebo za souhláskou na konci slova, např. vlk, po-krm, po-str-čit, vr-ba, o-sm, bra-tr. Skupiny za sebou následujících samohlásek (nejedná-li se o české dvojhlásky. nazýváme je jako slabikotvorné hlásky. Mezi sonory patří nosovky (nazály) m, n, ň a plynné hlásky (likvidy) l, r. Souhlásky rovněž dělíme na znělé a neznělé. Znělé souhlásky jsou takové, při jejichž tvoření hlasivky kmitají. Souhlásky vyslovované bez zapojení hlasivek označujeme jako souhlásky neznělé Foneticky jde o hlásky, v jejichž zvukovém spektru převažují šumy nad tóny; přitom však některé souhlásky mají tónu relativně dost (tzv. sonory, hlásky nepárové, jedinečné: z českých m, n, ň, l, r) a pro tuto kvalitu mohou být i slabikotvorné (české l, r, ojediněle m, n). Souhlásky se dělí a) podle způsobu. Vyberte stránku. 404 - Nenalezeno. Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu

Slabikotvorné souhlásky s obrázky - Digitální učební

 1. 28. 2. Čj - Dalton - učivo zaměřené na slabikotvorné souhlásky R,L. Čtecí list - Jaká zmrzlina je nejlepší - nácvik čtení s porozuměním. M - prac. seš. str. 33/cv. 4, 5. Slovní úlohy - str. 32/cv. 3, 4, 5. Obrázkové logické úlohy. DÚ - nácvik čtení z čtecího listu - Jaká zmrzlina je nejlepší?27. 2. Čj -..
 2. Prvouka - Dny v týdnu,kalendář - učebnice do s.7 - vyhledává ve slovech slabikotvorné r, l, m Jazyková výchova Dě, tě, ně Psaní u, ú, ů Měkké a tvrdé souhlásky Slabičná a hlásková stavba slov Slabikotvorné l, r, m Osobnostní a sociální výchova: Hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace, mezilidské vztahy.
 3. 24. 3 : Naučit obojetné souhlásky s. 70, cv. 2 na folii Růžový rámeček- máš umět , slabikotvorné souhlásky r,l Opakuj měkké a tvrdé souhlásky na folii s. 111 / cv. 1
 4. out kamaráda, ty se mýlíš P : vp i ch od jehly, op y lovat květiny, nevyzp y tatelné chování, slep i čí p í rko, hraje si na p í sku, na p y sku krávy, slep i t lep i dlem, slep ý š je živočich.
 5. Souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné, slabikotvorné r,l) Spisovná a nespisovná výslovnost. Logopedie - vady řeči. Spisovnost ovlivněna obecnou češtinou a nářečími nebo ledabylostí mluvčího. Souhlásky
 6. Při rybolovu se nám do sítí zamotala slova, která mají slabikotvorné souhlásky R, L, M. Pokud se vám podaří slova správně rozdělit, jste volní. A ještě každý z vás získá žeton navíc. Pusťte se do práce! Hodně štěstí
 7. Slova dělíme v psaném textu z ryze praktických důvodů, považujeme proto za vhodné, aby pravidla dělení byla co nejjednodušší. Je důležité si uvědomit, že dělení slov v písmu na konci řádku není vždy totožné s členěním slov na slabiky v mluvené řeči (viz Slabika) nebo například s morfematickým složením slov (viz Morfematika)

Co je to slabikotvorné R/L? Nevím jak to bráškovi

Samohlásky označ O, souhlásky X, slabikotvorné L,R dej do kroužku 1. Doplň chybějící písmena Mluvit str_bro, mlčet zlato. Na stolku se rozdrnčel telefon. Vlk vyl na m_síc. Labuť ztratila brko. V předsíni je zrcadlo. Píchl jsem se o trn_t_ keř. 2. Rozděl na slabiky slova, urči hlásky, případně najdi slabikotvorné L, R Škola: ZŠ Trutnov, Komenského: Materiály tohoto autora. 16.06. 11: Dvojhlásky: Stáhnout: 14.06. 11: Slabikotvorné souhlásky - 2. čás ČJ - slabikotvorné souhlásky - r, l. M - sčítání a odčítání dvojciferných čísel (45 + 20) Prv - opakování - zima (počasí, příroda, zvířata) Stránky tříd Václavské náměstí 8 Slabikotvorné souhlásky r, l: Samohlásky: PODSTATNÁ JMÉNA: Samohláska a/á.

Slabikotvorné souhlásky r, ŕ, l, ĺ; Splývavá výslovnost; Pravidlo o rytmickém krácení; Psaní ypsilonu; Vyjmenovaná slova; Psaní hlásky ä; Psaní velkých písmen; Ukázka textu ve slovenštině; Slovní druhy a ohýbání slov. Obecně; Gramatické rody podstatných jmen; Určitý a neurčitý člen; Pády; Podstatná jména. Slabikotvorné souhlásky r, ŕ, l, ĺ. Kromě samohlásek a dvojhlásek však mohou být slabikotvorné i souhlásky r, ŕ, l, ĺ.Receptář 180 Souhlásky p, b, m 180 Souhlásky f, v 180 Souhlásky t, d, n 181 Sykavky 181 Souhlásky r 175 Hrtanová frikativa h 176 Souhrnná cvičení 176 Receptář 180 Souhlásky p, b. Cena 250,00 Kč. Soubor obsahuje 27 výkladových videí teorie a mluvnice + vysvětlování pravopisu. Videa jsou vytvořena pomocí pěkných animací a názorných pomůcek k lepšímu pochopení a zapamatování učiva. Na tento soubor navazuje složka Výuková videa s pracovními listy, ve které si pak dítě vysvětlené učivo procvičí Nové učivo :: Medvíďata - 2. M. Úvod > Nové učivo. Vážení rodiče, je potřeba s dětmi hodně opakovat. Postupně jim přibývá nové učivo: M - bod, přímka, úsečka, společné body, lomená čára otevřená, uzavřená; sčítání do 100 (rozklad čísel na desítky a jednotky), zaokrouhlování čísel na celé desítky. Pro základní orientaci je kvalita DUMů naznačena známkami 1 až 4. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny S

Školní týden 4

Název souhlásky. Seznam nalezených odpovědí na zadanou otázku název souhlásky z křížovky. 3 kvé. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu název souhlásky: název slabikotvorné souhlásky, název retoretné souhlásky m, název měkké souhlásky, název nosové souhlásky, název. Forma využití: individuální x skupinová Zaměření: všechny tvary písmen abeceda samohlásky krátké a dlouhé psaní ú, u, ů dvojhlásky měkké a tvrdé souhlásky měkčení (e-ě, slova s háčkem) slabikotvorné R,L,M slova, věty (dělení na slabiky, počat slabik, slov, druhy vět,...) párové souhlásky slovní druhy.

PPT - 21

Slabikotvorné souhlásky s obrázky - RVP

 1. Slabikotvorné R a L. Souhlásky R a L jsou slabikotvorné pouze ve slabikách, kde chybí samohláska: vlk, mr-kev, smrk, kr-ko-vič-ka, dr-voš-těp, hr-nec. Dělení slov na slabiky: Více ; Dělení slov na slabiky. Člověk automaticky slabikuje správně, když slovo nahlas vyslovuje
 2. Vážení rodiče, Chtěla bych Vám popřát krásné vánoční svátky a ráda bych Vás poprosila, abyste si našli během svátků čas na opakování učiva, které jsem s dětmi probírali
 3. ČESKÝ JAZYK. slabikotvorné souhlásky R a L. opakování - věta, slovo, slabika, hláska, písmen
 4. dvojhlásky) a slabikotvorné souhlásky (r, l). Podívejte se teď na ukázku takových značkových záznamů z učebnice Hájková, E. ­ Vildová, H.: Český jazyk 2. Učebnice pro 2. roční
 5. Slabikotvorné souhlásky jsou: a) v -z b) r -l c) i -e • 10. Správně napsané měkké slabiky jsou: a) ďi , ťi, ňi b) ďy , ťy, ňy c) di, ti , ni Správné odpovědi: 1
 6. **V češtině máme dvě slabikotvorné souhlásky - R, L. Ve španělštině jsou takové samohlásky pouze tyto tři: A E O. for-mal, che-co, po-co Slabé samohlásky. Logicky nám zbývají dvě, a sice I a U. Tyto dvě samohlásky nemůžou nikdy samy o sobě vytvořit slabiku (tj. nemohou stát osamotě a být slabikou)
 7. pracovní sešit 2. díl - str. 52/2, 58 - 60 . PRVOUKA. Zima - zvířata v zimě, ptáci v krmítku. učebnice - str. 32, 33 . ANGLICKÝ JAZY

Slabikotvorné souhlásky - Rodicka . Slovo: slabika. Překlady, synonyma, statistiky, gramatika - dictionaries24.co ; slepičí slabika v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu slepičí slabika? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice. Můžete využít také výuková videa na youtube.com. Písemná cvičení zasílejte ke kontrole na email: melingerova.m@seznam.cz. Pro lepší přehlednost napište do předmětu vaše příjmení. Moc děkuji Vám všem, kteří jste se mi již ozvali, pracujete a posíláte práce ke kontrole PondělíČj - Souhlásky, slabikotvorné r, l Uč. str. 94/2, 4M - Sčítání do sta bez přechodu přes desítkuPS str. 67/1, 3Dú 67/2,4,5Čtení - str.62. Didaktická pomůcka Hrací kostky s písmeny obsahují část malé tiskací abecedy (samohlásky krátké, samohlásky dlouhé a souhlásky b, d, p, s, j, m, n, r, l, t, q, g). Jsou určeny nejen pro výuku čtení v první třídě, ale i pro děti s výukovými obtížemi. Jsou také vhodným doplňkem pro skupinovou práci v hodině

Probírané učivo :: Zajickove2

Slabikotvorná souhláska - Wikiwan

 1. Nepárové souhlásky znělé jsou r, l, m, n, ň, j; nepárové souhlásky neznělé jsou c, č; hláska ř může být znělá i neznělá. Slabika Jednotlivé hlásky seskupujeme do slabik
 2. Slabikotvorné souhlásky l, r, s, m tvoří slabiku, ve které není žádná samohláska: v lk, k rk, o sm, m rká, sed l, sed m Délka samohlásek Délka samohlásek se označuje čárkou, u dlouhého [ú] také kroužkem: ů. Písmena ú, ů označují stejnou hlásku
 3. Slabikotvorné souhlásky r,l, m ve slovech doplňování slabikotvorných souhlásek pracovní list Mgr. L. Šťovíková VY_32_INOVACE_71 II. Tvrdé souhlásky dělení hlásek, tvrdé a měkké souhlásky, doplňování y/i prezentace s úkoly pro žáky Mgr. L. Šťovíková VY_32_INOVACE_72 II. Měkké souhlásky
 4. slovo a slabika, druh slabik, slabikotvorné souhlásky, tvoření slov. 3. Dělení slov podle významu. slovo jako významová jednotka, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, využití (uveďte příklady) 4. Věta. věta jako významová jednotka, druhy vět, členění vět podle postoje mluvčího
 5. Souhlásky r a ř se také označují jako vibranty či kmitané frikativy. Čeština má tři nosové souhlásky (nazály): m, n, ň, ale nemá nosové samohlásky. (polština, francouzština) Výjimečné postavení mezi českými souhláskami mají l, m, r, které jsou tzv. slabikotvorné (trn, vlk, osm) Vyšší zvukové celk
 6. Slabikotvorné r a l jsou souhlásky, které jsou schopné vytvořit slabiku místo samohlásky. Např. vlk - vl-čí, br-ko - br-ka, krk - krč-ní (změna kmenové souhlásky) str-čení - str-čit, sl-zy - sl-za-vý, br-zy, br-zo, br-zič-ko. Souhlásky jsou v základu slova, nemění se, tvoří slabiku. Slovotvorné r a l tvoří nové.

— Slabikotvorné souhlásky jsou r, l; schází m v slovech se-dm, o-sm. Či i tato slova se mají pokládat za jednoslabičná? — V slovenštině »na konci slov bývá místo r, l (slabikotvorného) or, ol «; třeba dodati: nebo er, el, aby žáci podle návodu neříkali li tor, me tor, my sol, priemy sol a p. m. li ter , me ter, my sel. · slabikotvorné souhlásky · souhlásky měkké · souhlásky tvrdé · souhlásky obojetné · souhlásky znělé · souhlásky neznělé · souhlásky párové · spodoba znělosti. 2. Základní pojmy ( s. 29 - 35 ) · slovní přízvuk · hlavní slovní přízvuk · vedlejší slovní přízvuk · příklonk Video - rozdělení hlásek, úvod do učiva (samohlásky, souhlásky atd) Rozdělení hláse

Souhlásky tvrdé Souhlásky m ěkké Psaní souhlásek uprost řed slov Psaní souhlásek na konci slov Samohlásky u, ú, ů Dvojhlásky Slabikotvorné r, l, m 45 karti čky s krátkou a dlouhou samohláskou karti čky y, ý / i, í - spole čná práce dopl ňující cvi čení - spole čná kontrola obrázkové dopl ňova čk Slabikotvorné r, l. 1028 stažen Procvičování písmene C - obrázky, slabiky, slova, věty, učivo ČJ, M, ČJS. Měkké a tvrdé souhlásky 1* Procvičování měkkých, tvrdých slabik, skládání slov ze slabik. 735 stažen. Učivo: slabikotvorné l,r,m - uč. str.53 procvičovat na psaní slov samohlásky,souhlásky a slabikotvorné souhlásky označit je symboly psaní u,ú,ů - cv.7,8, str.55 na papír ČTENÍ: čítanka str. 142 Matematika Učivo: písemné sčítání, odčítání(pod sebou) s přechodem přes desítku v oboru do 10 mĚkkÉ souhlÁsky jsou Ž Š Č Ř c j Ď Ť Ň pÍŠu vŽdy i nebo Í. obojetnÉ souhlÁsky b f l m p s v z nĚkdy se pÍŠe i, nĚkdy se pÍŠe y. slabikotvornÉ souhlÁsky jsou r, lale pozor, jenom nĚkdy! oznaČovÁnÍ skupiny dĚ-xo tĚ-xo nĚ-xo bĚ-xxo pĚ-xxo vĚ-xxo mĚ-xxo. oznaČovÁnÍ au,ou - o

diktát, slabikotvorné souhlásky čtení příběhů o Vánocích: Matematika: sčítání do 100 - př. typu 80 + 5, osově souměrné útvary str.62: DÚ: Matematika str.61/cv.7 - do sešitu M Ve škole vši, prohlížejte pravidelně dětem hlavu Prezentace je určena pro výuku Čj ve druhém ročníku ZŠ . V této prezentaci jsou použity především jednodušší úlohy, tj. řazení podle prvního písmena ve slově, menší četnost zařazovaných slov atp Definice Souhlásky jsou hlásky, které určuje jejich šum, opakem jsou samohlásky. Souhlásky dělíme na měkké, tvrdé a obojetné. měkké - ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň tvrdé - h, ch, k, r, d, t, n obojetné - b, f, l, m, p, s, v, z Po měkkých píšeme i, po tvrdých y. U obojetných souhlásek je nutné ke správné volbě mezi i a y Dále. Slabikotvorné souhlásky. Očekávané výstupy: Žák pozná slabikotvorné souhlásky ve slově. Pojmenuje obrázky a tvoří k nim rýmy. Vyhledává slova, která se rýmují. Potřeby a materiál: Vytvořená prezentace. Psací potřeby (stíratelné fixy), nůžky, lepidlo, pastelky, sešit (event. list) Formy práce: skupinová. - vyhledává ve slovech slabikotvorné r, l, m Jazyková výchova Dě, tě, ně Psaní u, ú, ů Měkké a tvrdé souhlásky Slabičná a hlásková stavba slov Slabikotvorné l, r, m Osobnostní a sociální výchova: Hodnoty, postoje, praktická etika, komunikace, mezilidské vztahy, sebepoznávání a sebepojetí Multikulturní výchova

slabikotvorné souhlásky i, ‚ se v ětšinou m ěnily v o, p říp. a, kdežto slabi- a, kdežto slabi- kotvorné ̥r se zm ěnilo v or/ro: e-ne-wo- ennewo- < *ennew ‚ = att. ἐννέ tel — ný). Základem slabik jsou samohlásky. Proto Fíkáme, že jsou slabikotvorné. Souhlásky bez samohlásek slabiky utvoFit ve vétšiné pFípaclù nemohou. Výjimkou jsou souhlásky r, I (vrt, lilt) a velmi vzácnë m, n (osm). Všechny éeské samohlásky (a, e, i, o, u) jsou znélé. (Hláska i múže mít v psané podobé dvé. souhlásky kmitavé - r, ř (vibranty) - špička jazyka kmitá) dělení podle místa a způsobu vzniku překážky v ústní dutině obouretné = bilabiály - sevření rtů - b, p, m retozubné = labiodentály - sblížené spodního rtu a horních řezáků - v, f zubodásňové = alveoláry - jazyk proti horní dásni až k zubů Souhlásky tvrdé ( k v. č. 13) Slož rozstříhaná slova. 18. Souhlásky měkké ( k v. č. 14) Anička a David. 19. Slabikotvorné L, R, M ( k v. č. 15) Vybarvi hvězdičky se slabikotvorným L, R, M. 20. Tvary slov ( k v. č. 16) Vybarvi slova v jiném tvaru. 21. Kořen slova ( k v. č. 17 Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

Čtení - vyvození a znalost hlásek a A, m M, L l, E e, S s, O o, p P, u U, i I, t T, j J, y Y, n N, v V, schopnost je složit do otevřených slabik a slabiky přečíst, dále pak schopnost složit z otevřených slabik jednoduchá dvouslabičná slova a opět je přečíst (typu máma, Ola, lupa apod.) Samohlásky a souhlásky - černobíle Hlásky se dělí na samohlásky a souhlásky. Samohlásky. krátké - a e i o u, dlouhé - á é í ó ú. Souhlásky podle výslovnosti. tvrdé - h ch k r d t n, měkké - ž š č ř c j ď ť ň, obojetné - b f l m p s v z. podle zapojení hlasivek. znělé - b d ď g v z ž h m n ň j l Úkoly - nouzový stav. Dne 16.3. Český jazyk: zopakujte poslední listy ke čtení, jakmile dokončím list se slabikotvornými souhláskami, pošlu e-mailem. Slabikář: str. 69 - nejdříve přečíst slova v žebřících, potom hezky článek. Úkol 3 (zelený zátrh) vypracovat - zakroužkovat ve slabikáři a potom hezky opsat druhou.

Slova cizího původu. Ve výslovnosti slov cizího původu se vyskytují některé odlišnosti: Skupiny di, ti, ni se čtou tvrdě, tj. dɪ, tɪ, nɪ; např. dieta ,. Kolísá délka samohlásek v zápisu i ve výslovnosti; např. citron, citrón. Písmeno s obklopené samohláskami se často čte jako z, např. ve slově renesance škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): z Doplňte pravopisné jevy včetně interpunkce, popř. zakroužkujte správnou možnost: Příroda zde nabízela vojskům na pochodu výhody, které byly příliš zjevné, než aby zůstaly nepovšimnuty. Protáhlé jezero hamplain, které sahalo odedávna / ode dávn M - sčítání a odčítání do 10, 20 a do 100, rozklady čísel, práce s číselnou osou, řešení slovních úloh, zaokrouhlován í čísel, desítky x jednotky, bod, přímka, úsečka, společné body, lomená čára otevřená, uzavřená; tělesa, geometrické tvary. únor - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 1 7) Vývoj M > b se týká patrně kořenů, kde se počáteční souhláska dostala do sousedství další souhlásky potom, co vypadl první výskyt sundómy. 8) Počáteční skupiny MB, ND, ÑG (včetně ÑGJ a ÑGW) se ve vývoji quenijské i telerijské jazykové větve obvykle zjednodušovaly Které souhlásky mohou být slabikotvorné? a/ h, ch b/ c, č c/ r, l d/ f, k 2. Co znamená slovo - slabikotvorné? a/ vytváří větu b/ vytváří slabiku c/ vytváří slovo d/ vytváří písmeno 3. Na kterém řádku je slovo se slabikotvorným r? a/ zmrzlina b/ ryba c/ Karolína d/ sýr 4