Home

Neoklasická environmentální ekonomie

Environmentální ekonomie je odnož ekonomie zabývající se tématy spojenými se stavem a kvalitou životního prostředí. Mezi důležité koncepty environmentální ekonomie patří selhání trhu, externality, veřejné statky a občiny, nebo ekonomické hodnocení přírody. Zaměřuje se na přínosy a náklady politik ochrany životního prostředí. Externality podle environmentální ekonomie vznikají tehdy, když ekonomické rozhodnutí ovlivní přírodu či jiné subjekty. Tyto léta tedy byly ve znamení environmentálního uvědomění a vývoje, který dovedl environmentální ekonomii (v rámci neoklasické ekonomie) k samostatné vědní disciplíně. Během 60. let se přecházelo k systematickému řešení environmentálních problémů a začala vznikat ministerstva či agentury ochrany životního prostředí a současně docházelo i k legislativním změnám Environmentální ekonomie ale nikterak neustupuje ze všeobecně problematických předpokladů neoklasické teorie. Jako reakce na tuto nedůslednost se ve druhé polovině 20. století konsolidovala ekologická ekonomie Neoclassical environmental economics, ecological economics and free market approaches to environmental protection are currently three main schools of thoughts that are systematically focused on.. Ekonomie životního prostředí Relativně mladá oblast aplikované ekonomie Posledních 50. let dynamický vývoj Rozvoj alternativních přístupů neoklasické environmentální ekonomie hlavního proudu Kritika neoklasických ekonomů ze strany ekologických ekonomů (Bromley, 2004; 2007; Sousa a Domingos, 2006 aj.

1) Neoklasická environmentální ekonomie považuje za příčiny degradace životního prostředí tržní selhání, mezi která se řadí veřejné statky a externality. Jako řešení tento směr uvádí veřejnou environmentální politiku, která by zahrnovala uvalen Neoklasická ekonomie koncept hodnoty zakládá jednostranně pouze na preferencích jednotlivce. K přírodě přistupuje utilitárně, jako k zásobárně přírodních zdrojů, směňovaných na trzích. Netržními funkcemi přírodního prostředí se nezabývá. Environmentální ekonomie uvažuje vedle užitné hodnoty statku (use value) také neužitnou složku, která se skládá z možnosti ponechání volby (option value), hodnoty odkazu (bequest value) a existenční hodnoty (existence value) založené) a podle definice neoklasických ekonomů by tedy nespadaly do ekonomie. Neoklasická ekonomie o sobě uvažuje jako o pozitivní vědě (tedy že je založena na hodnotově neutrálních předpokladech a analýze). Neoklasická ekonomie odpovídá na první otázku tím, že žádoucími cíly jsou maximalizace užitku neb paradigmat environmentální ekonomie (environmental economics) a ekologické ekonomie (ecological economics), resp. o vymezení aktivistických hnutí označovaných jako envi-ronmentalismus (environmentalism) apod. [Jílková, Slavíková, 2009; Kotíková, 2006] NEOKLASICKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE Neoklasická environmentální ekonomie vychází z hlavního proudu ekonomické teorie, tzv. neoklasické ekonomie. Středobodem této teorie je člověk a jeho subjektivní vnímání světa. Hodnota životního prostředí z pohledu neoklasické ekonomie, např. hodnota čistého ovzduší nebo hodnota hektar

Environmentální ekonomie - Wikipedi

 1. Neoklasická environmentální ekonomie Neoklasická environmentální ekonomie ( environmental economics ) se jako samostatná vědní disciplína v rámci ekonomie zrodila v 60
 2. Na základě provedených rešerší a analýz metodologického aparátu považují autoři tyto tři skupiny za klíčové a teoreticky i empiricky jasně ukotvené, což dále umožňuje jejich uchopení a zkoumání. Kniha tak významně rozšiřuje existující poznání ekonomie životního prostředí, která je v českém prostředí dosud prezentována zejména jako neoklasická environmentální ekonomie. Vzhledem k absenci obdobných souhrnných studií je originálním příspěvkem k diskusi i v mezinárodním kontextu
 3. Environmentální ekonomie je odnož ekonomie zabývající se tématy spojenými se stavem a kvalitou životního prostředí. Mezi důležité koncepty environmentální ekonomie patří selhání trhu, externality, veřejné statky a občiny, nebo ekonomické hodnocení přírody
 4. Ekologická ekonomie definuje své cíle jako hledání cesty k ustálenému (rovnovážnému) stavu ekonomiky a spravedlivé distribuci zdrojů, a to nejen z hlediska současné, ale i budoucích generací. Optimální alokace zdrojů, kterou se zabývá neoklasická ekonomie, je podřízena cílům optimálního měřítka a spravedlivé distribuce. Část ekologické ekonomie je silně kritická ke konceptu ekonomického růstu, který označuje za jednu z hnacích sil současného extrémního tlaku na zemské ekosystémy
 5. Neoklasická environmentální ekonomie se v kontextu těchto otázek dokázala prosadit spíše okrajov ě pomocí analýz dopad ů ekonomických nástroj ů (např. poplatk ů a daní)
 6. Specifická pozornost je věnována neoklasické environmentální ekonomii a ekologické ekonomii, neboť mají některé prvky spolené a to především, že se jejich teorie se zaþínají formovat ve stejnou dobu, obě si kladou za cíl ochranu životníh
 7. Kniha tak významně rozšiřuje existující poznání ekonomie životního prostředí, která je v českém prostředí dosud prezentována zejména jako neoklasická environmentální ekonomie. Vzhledem k absenci obdobných souhrnných studií je originálním příspěvkem k diskusi i v mezinárodním kontextu..

Odklání se od reduktivního pojetí životního prostředí, které zastává neoklasická, neoliberální a environmentální ekonomie, a místo toho, aby teoretizovali životní prostředí jako pouhý soubor ekonomických zdrojů nebo externalit zahrnovaných do ekonomického modelování (jak je tomu v případě environmentální ekonomie), vnímají ho jako kontext lidské existence životní prostředí přednáška co je environmentální ekonomie? je to podkategorie ekonomie, která se zabývá environmentálními problémy používá ekonomické přístup c) Neoklasická syntéza - neoklasická mikroekonomie a keynesiánská makroekonomie 20) Ekologická ekonomie a) Charakteristika ekologické ekonomie a vymezení se vůči environmentální ekonomii b) Vznik a vývoj ekologické ekonomie, institucionální ukotvení a hlavní představitelé 21) Ekonomika ustáleného stavu a hnutí nerůst Acta Oeconomica Pragensia 2015, 23(3):48-57 | DOI: 10.18267/j.aop.475 Environmental or ecological economics and resource economics: terminological inconsistency in Czech researc

mezi zástupci neoklasické (environmentální) ekonomie a zástupci institucionální (behaviorální) ekonomie, ale i v důsledku některých praktických nedostatků se však role plateb za komunální odpad venvironmentální politice státu, ale ilokální politice mění Praktická realizace, spíše vychází z teorie environmentální ekonomie, kdy jde o podporu růstu, v tomto případě zeleného růstu ekonomiky. Vzhledem k tomu, že zelená ekonomika vznikla jako reakce na současnou ekonomickou krizi, jde především o podporu růstu a odvětví, která tento růst umožní nastartovat- (zelené. Dále předmět seznamuje s hlavními školami ekonomie životního prostředí, jejich východisky a doporučeními pro ochranu životního prostředí - s neoklasickou environmentální ekonomií a ekologickou ekonomií. Velkým blokem kurzu jsou nástroje environmentální politiky, které jsou pro tyto ekonomické směry hlavní cestou k ochraně životního prostředí orientace autora v konkurenöních konceptech (behaviorální a neoklasická ekonomie), ze kterých pii svém uvažování vychází, vynikající prehled v úžeji zamäené oblasti (motivace (s dúrazem na pro-environmentální jednání a chování)

OCEŇOVÁNÍ LESA Jiří Matějíček MENDELU, LDF Brno Kurz oceňování lesa a znaleckého minima 1. výukový blok, část A 10.- 11.10.201 Výkladový slovník vybraných pojmů z oblasti environmentální ekonomie. 2002. Šálka, J., Trenčiansky, M. Maximová, H. 2003: Lesnícka politika I: Zlyhanie trhu a nástroje lesníckej politiky, učebné texty. TU Zvolen. Romančíková, E. 2005. Finančno - ekonomické aspekty životného prostredia. Neoklasická a klasická.

ekonomie neoklasická - současné souhrnné pojmenování několika škol ekonomie, resp. národní ekonomie, jejichž východiskem a základem je teorie ceny a hodnoty rozvinutá na principech teorie mezního užitku.Někdy se pro e.n. používá název marginalismus.Tento směr mění oproti předchozím proudům předmět i metodu zkoumání: orientuje se na analýzu dílčí a. nosů ekonomické činnosti neoklasiky zkrátka příliš nezajímá. Co na to ekologická ekonomie? Distri-buce moci podle ní zásadně ovlivňuje pří-stup ke zdrojům - a tedy i to, kdo, kde, kdy a za jakých podmínek z nich bude profito-vat. Neoklasická ekonomie je naopak k těmto problémům slepá, a tak umožňuje ekologické ekonomie od jejích podvědomých a vědomých myšlenkových kořenů až po současnost. Ve třetí podkapitole se zaměřuji zčásti také na environmentální ekono-mii (kterou si nejenom naši studenti s ekologickou ekonomií pletou) a hledám důvody This essay tries to describe the present state of environmental and ecological economics among the economic scholars from the Czech Republic. It is based on the assumption, that recent financial, debt and economic crisis was an opportunity to chang Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Alternativní využití zem ědělského p ůdního fondu z hlediska ekonomických a mimoekonomických aspekt ů Vedoucí diplomové práce Autor prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Bc. Jaroslav Stan ěk, DiS. 201

Okénko do ekonomických teorií - Neoklasická ekonomie (1

Ekonomická teorie problém životního prostředí a využití přírodních zdrojů reflektuje a přinesla významné podněty pro jeho řešení. V tomto smyslu je nutno odmítnout výtky ekologů.. Vydání 01/ročník 2012/30.4.2012, Wawrosz, P.: Institucionální versus neoklasická ekonomie, Pavelka, T., Vývoj cenové hladiny v České republice, Cícha, M.: Neparametrický odhad implikované RND funkce z tržních cen opčních instrumentů a jeho aplikace na český trh, Linhartová, L.: Řízení mobility a její vliv na efektivitu. rozvoje, globalizace ekonomiky, demokratizace spolenosti nebo trvale udržitelné ho rozvoje, tvrdí Ježek (2008, s. 248). 2.2 Regionální rozvoj Regionální rozvoj je souhrnem procesů, které probíhají uvnitř regionu a týkají se pozitivních proměn regionu. Jedná se např. o proměny ekonomické, sociální, environmentální • Neoklasická ekonomie (Solow, Lucas, Romer) Nedostatky materiální, sociální, environmentální, politické a kulturní faktory resp. determinanty kvality života. RŮST A ROZVOJ Z POHLEDU ekonomiky Wikipedia (2014) růst tržní hodnoty zboží a služeb (HDP

Neoklasická ekonomie považuje životní prostředí za externí ve vztahu k trhu (který je považován za jediný správný alokační a oceňovací mechanismus). Původně pojem externalita (myšlenka byla formulována A. Marshallem a později zejména A.C. Pigouem v roce 1920) byl považován za něco mimořádného a výjimečného environmentální ekonomie. ekonomické prognózování See also: neoklasická ekonomie. See also: institucionální ekonomie. See also: chicagská škola (ekonomie) See also: rakouská ekonomická škola. See also.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers nbsp Holman R Vývoj ekonomického myšlení Praha 199 3.2 Neoklasická ekonomie V mnoha ohledech podobný teoretický model představuje přístup vycházející z principů neoklasické ekonomie. Massey et al. rozlišují tuto teorii na (i) makro a (ii) mikro teorii. Makro teorie interpretuje migraci jako důsledek nerovnováhy v příjmech i na pracovním trhu v jednotlivých státech 1 EKONOMIKA MYSLIVOSTI 1. HISTORIE, POJMY, ZPŮSOBY A LEGISLATIVA OCEŇOVÁNÍ PŘÍRODY 1.1 Krátký přehled historie oceňování přírody V 70-tých letech minulého století se formuje tzv. neoklasická ekonomická teorie, která předpokládá samoregulaci při čerpání přírodních zdrojů - s rostoucí omezeností zdroje roste jeho tržní cena, což podněcuje ke hledán

Ekonomie, která není v rozporu s přírodními zákony

Začala se vyučovat pouze neoklasická ekonomie hlavního proudu, nejhorší ideologické dogma, které ekonomové zplodili. I v rámci oboru ekonomika zemědělství jsme se za socialismu učili všechny významnější ekonomické školy jako součást všeobecného vzdělání, byť ti, co po škole šli do praxe, se s nimi již vesměs. Neoklasická ekonomie ekonomie blahobytu • Dopady na užitek jednotlivců nebo zisk firem Environmentální a zdravotní dopady Zahrnuté ve studii těžba - emise prašného aerosolu - hluková zátěž užití (spálení) - primární emise NOx, PM 2.5, PM 1 Neoklasická ekonomie. V mnoha ohledech podobný teoretický model představuje přístup vycházející z principů neoklasické ekonomie. Massey et al. rozlišují tuto teorii na (i) makro a (ii) mikro teorii. Makro teorie interpretuje migraci jako důsledek nerovnováhy v příjmech i na pracovním trhu v jednotlivých státech OCEŇOVÁNÍ LESA Jiří Matějíček MENDELU, LDF Brno Kurz CŽV - 1. výukový blok, čás KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY Prostorově-organizaþní pohled na vývoj bankovnictví v ýeské republice Spatial-organizational View on the Development of Banking Sector in the Czech Republic Student: Bc. Veronika Kolajová Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Sucháþek, Ph.D. Ostrava 201

Současná neoklasická ekonomie vytěsnila etiku. Přesněji: udělala to už dávno a vyložila lidem člověka z hlediska nabídky a poptávky. Lásku i přátelství i štěstí a radost, nebo touhu, poznání, bolest, pomoc a soucit zaúčtovala, dala jim cenu na volném trhu a všechnu jinou jim upřela Průnik potřebných změn pro uplatnění koncepce trvale udržitelného rozvoje (Hrnčiarová,T.,1997) ekonomické environmentální změny změny trvale udržitelný rozvoj sociální změny Morální a etická rovina Antropoekologický systém krajiny V tomto systému není člověk nadřazen přírodě, nýbrž je její nedílnou součástí Na jednu stranu se snažíme být efektivní, což znamená likvidaci zaměstnanosti, místních komunit a přírody, a na druhé straně se z peněz, které jsme si tou likvidací vydělali, snažíme zaměstnanost, komunity a přírodu uměle vytvářet. Současná environmentální ekonomie se snaží škody na životním prostředí vyčíslit Neoklasická ekonomie bývá často kritizována převážně pro její příliš normativní přístup. V tomto směru neoklasická ekonomie nevysvětluje aktuální stav ekonomie a místo toho popisuje teoretický model, ve kterém se uplatňuje například Paretovo optimum.. Nejvíce kritik na neoklasickou ekonomii směřuje na její přehlížení omezenosti přírodních zdrojů a.

Téměř všichni se shodli, že staré paradigma neoklasické ekonomie je rozvrácené, leč nebyla shoda v tom, co by jej mohlo nahradit. která by vysvětlovala spletité ekonomické, technologické, demografické a environmentální posuny. Amartya Kumar Sen (1933). Do 70. let neoklasická škola všeobecné rovnováhy už. Magisterské studium Program Hospodářská politika. Garant programu: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Program Hospodářská politika garantovaný a zajišťovaný katedrou hospodářské politiky vychovává národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství 2006 act universitati carolinas -ea philosophic et historica a 1 pa 135-15g8 studia sociologic xav jan urban netrŽnÍ oceŇovÁn hodnotÍ kter, É nemaj cenuÍ 6. Ekonomické myšlení před vznikem klasické politické ekonomie. 7. Klasická politická ekonomie. 8. Neoklasická ekonomie: anglická, švýcarská. 9. Německá historická škola. Rakouská subjektivně psychologická škola. 10. J. M. Keynes - jeho význam pro ekonomickou teorii a hospodářskou praxi 11. České ekonomické myšlení. 12

(PDF) Economics of the Environmental Protection on the

Ekonomická škoda ze znehodnocování životního prostředí

 1. William Dawbney Nordhaus je americký ekonom a profesor ekonomie na Yale University, známý pro svou práci v oblasti ekonomického modelování a změny klimatu. Je jedním z laureátů Nobelovy ceny za ekonomii [1] v roce 2018. Nordhaus získal cenu za integraci změny klimatu do dlouhodobé makroekonomické analýzy.[2
 2. Ordoliberalismus (freiburská škola) a koncepce sociálně-tržní ekonomiky. 5. Neoklasická ekonomie II. Teorie užitku (kardinalisté a ordinalisté). Teorie dílčí a celkové ekonomické rovnováhy (dílo A. Marshalla, L. M. E. Walrase a jejich pokračovatelů) - moderní analýza strany poptávky a nabídky
 3. ekonomie translation in Czech-English dictionary. en Headquarters of the President and the Faculties Bratislava, Tomasikova 20 - Office of the President, Faculty of Law, Faculty of Psychology Bratislava, Tematinska 10 - Faculty of Economics and Business, Faculty of Mass Media, Faculty of Informatics Bratislava, Nevadzova 5 - Media Centre Education at the Bratislavska University.
 4. Zkontrolujte 'Ekonomie' překlady do srbština. Prohlédněte si příklady překladu Ekonomie ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

(PDF) Ekonomie životního prostředí na rozcest

 1. Ekonomie jako věda (předmět, definice, metody, pozitivní a normativní ekonomie). Makroekonomické cíle, hospodářsko-politické nástroje v makroekonomii (důchodová, zahraničně obchodní politika)
 2. Neoklasická ekonomie je široká teorie, která se zaměřuje na nabídku a poptávku jako na hnací sílu výroby, tvorby cen a spotřeby zboží a služeb. Objevilo se kolem roku 1900, aby konkurovalo dřívějším teoriím klasické ekonomiky. Klíč s sebou
 3. graci a obecnějším teoriím. Neoklasická ekonomie chápe migraci jako individuální rozhodnutí jedince, který se snaží maxi-malizovat své příjmy. Při rozhodování, zda migrovat či zůstat v zemi původu, se jedi-nec rozhoduje na základě analýzy nákladů na přesídlení a potenciálních příjmů z mi-grace plynoucích
 4. Neoklasická ekonomie . Na počátku společenských věd byla ekonomika definována a podrobně diskutována jako studium výroby, distribuce a spotřeba bohatství Jean-Baptiste Say v jeho Pojednání o politické ekonomii nebo o produkci, distribuci a spotřebě bohatství (1803). Tyto tři položky jsou věčně zváženy pouze ve vztahu ke.
 5. Dotace, tarify a kvóty vše, co současná neoklasická ekonomie odmítá a mezinárodní dohody postupně odbourávají. Je to nebezpečná utopie, nebo naopak jediné rozumné řešení? Colin Hines je kritizován i z vlastních řad radikálních odpůrců systému. K tématu ekonomické lokalizace se ještě vrátíme
 6. Převládající neoklasická ekonomie, a tzv. neoklasická syntéza, může mít elegantní logickou strukturu, ale selhává ve vysvětlení, jak finanční krize může nastat z normálního fungování ekonomiky a proč ekonomika v jednom období může být citlivá či náchylná ke krizi, zatímco v jiném období nikoli

Ekonomie životního prostředí - teorie a politika « Knihy A

Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP (VaV-1C/4/43/04) Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, 2004-2005. SLAVÍK, Jan. Neoklasická ekonomie a ochrana životního prostředí. Politická ekonomie, 2007, ROČ. LV, Č. 4, S. 526-538.. Neoklasická ekonomie - mikro-přístup [14] Neoklasický mikro-přístup představuje model individuálního výběru, kdy jednotliví racionální aktéři se rozhodují migrovat, protože při analýze nákladů a příjmů očekávají pozitivní čistý zisk (Massey 1993), klíčovou proměnnou této teorie je tedy trh práce a.

1. Ekonomie 2. Řízení 12. Neoklasická teorie mezinárodního obchodu a její charakteristika. Zdrojové pojetí příčin mezinárodní směny, model specifických faktorů, Heckscher-Ohlinův model. Environmentální politika EU (charakteristika, principy). klasická, neoklasická a nová klasická škola. Abstraktně-deduktivní metoda hledá univerzální a vždy platné ekonomické principy nezávisle na době a místě, její závěry jsou velmi obecné, založené na vysoké míře abstrakce a precizně nastavených (velmi abstraktních) předpokladech Ekonomové a podnikatelé se často primárně zabývají ekonomickými dopady, ale ostatní intelektuálové a pracovníci se často více zabývají neekonomickými dopady na zdraví, bezpečnost a blahobyt občanů. Vlády tedy obvykle mají jak ekonomické politiky, tak sociální politiky, populační politiky, environmentální politiky atd Dva koncepční přístupy ekonomie ŽP (A) Neoklasická ekonomie (environmental e.) oceňování zdrojů na principu ochoty platit (B) Ekologická ekonomie (ecological e.) netržní metody oceňování Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA PROGRAM 29.09.2010 Hrozba a riziko v denním životě Teorie rizika Metodologie rizika DEMO-příklady.

Environmentální ekonomie - Wikiwan

 1. Neoklasická ekonomie ztotožňuje neviditelnou ruku se zákonitostmi trhu. Samočinně působící koordinace individuálních užitků a zájmů, případně s nimi korelujících plánů jednotlivých hospodářských subjektů vede k makroekonomické souhře, která optimalizuje efektivnost alokace zdrojů a nepřímo přispívá k blahu.
 2. Klasická a neoklasická ekonomie. Teorie paradigmat. Koncepce ekonomického člověka, metodologický význam, pronikání do dalších oblastí. Racionalita v ekonomii. Environmentální ekonomie - ekologie versus ekonomie? Růstová dynamika versus stacionární společnost - pro a proti
 3. Ekonomie 1. Teoretické principy, cíle a nástroje hospodářské politiky, produkční faktory v ekonomice. Neoklasická teorie mezinárodního obchodu a její charakteristika. Zdrojové pojetí příčin Environmentální politika EU (charakteristika, principy). 7 Řízen
 4. Kniha: Základy politické ekonomie - Fremer Antikvariát. Knihu Základy politické ekonomie z roku 1975 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám. Autor knihy: Jana Korytárová; Jindřich Sádlik, Téma/žánr: ekonomie, Počet stran: 75, Rok vydání: 2009, Nakladatelství: CER. Základy.
 5. Nevýhodou liberalizace je také to, že státní kontrola nad cenami elektřiny se snížila, protože neoklasická ekonomie prosadila názor, že elektřina je komodita a lze s ní obchodovat. Ve skutečnosti to není komodita. Do značné míry je to stále veřejná služba, a proto by pro ni měly platit jiné podmínky
 6. teorie prostorového uspořádání - Portál na podporu rozvoje obcí ČR. REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ EKONOMIKA Zpracovatel: Ing. Petr Ponikelský Ing. Václav Kupka, CSc. Ing. Zlata Koštejnová PŘEDSTAVENÍ PREZENTACE Úvod do regionální ekonomie Teoretické zdroje regionální ekonomie Prostorové stránky poptávky a nabídky.

Ekologická ekonomie - Wikipedi

Ekonomické principy; základní kategorie a vazby z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků. Seznámení s environmentální geografií, bezpečností a postupy prevence krizových situací v prostředí. Klasické teorie regionálního růstu a rozvoje (neoklasická teorie, teorie exportní báze, teorie polarizovaného vývoje Environmentální politika EU (charakteristika, principy). Řízení Podnik - poslání, podstata a cíle podnikání, vlivy vnějšího prostředí, podnikové zdroje a poziční předpoklady pro dosahování konkurenční výhody, proces strategického řízení Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Zpracoval řešitelský tým ve složení: Ing. Jan Pavel, Ph.D. - kap. I.1., kap. I.5. a kap.

Michel Foucault, Zrození biopolitiky. Jiří Růžička Přel. P. Horák, Brno (CDK) 2009, 349 str. Plný text (PDF): Michel Foucault, Zrození biopolitiky Přednášky ze zimního semestru roku 1979, které nesou poněkud matoucí název Zrození biopolitiky, mají v celku Foucaultova místa relativně výjimečné postavení.Zatímco přinejmenším až do konce sedmdesátých let bylo. Envigogika-elektronický časopis pro environmentální vzdělávání Stránky studentů oboru Sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem-materiály k sociologii a příbuzným tématům; Neoklasická škola II. Holman, R.: Vývoj ekonomického myšlení. Praha 1994 Současná ekonomická krize otřásla důvěrou mnohých v globální finační systém a jeho instituce. Přesto vše pokračuje do velké míry podle starých modelů, navzdory tomu, že příliš nefungují. Následující text přináší shrnutí některých radikálnějších kritik, hlubších pohledů a návrhů změn, především z pera anglosaských autorů Authors: Vilém Pařil, Dominika Tóthová Abstract: This paper discusses the value theory in cultural heritage and the value theory in environmental economics. Two economic views of the value theory are compared, within the field of cultural heritage maintenance and within the field of the environment Racionální teorie volby navrhla, že existují dva výsledky dvou možností týkajících se lidského jednání. Za prvé, v rámci všech možných a souvisejících akcí bude vybrán proveditelný region.Za druhé, poté, co byla zvolena upřednostňovaná možnost, byla proveditelná oblast, která byla vybrána, vybrána na základě omezení finančních, právních, sociálních.

Ekonomie životního prostředí - teorie a politika - Lenka

Ekonomie a design antropocénu: Heterodoxní ekonomie jako

Ekonomie globálního oteplování se týká ekonomický aspekt globální oteplování, tyto aspekty by měly být brány v úvahu při hledání opatření vlády a politici mohli reagovat. Díky činnosti řady faktorem je obtížný úkol, a to jak z ekonomického a politického hlediska: jedná se o dlouhodobou, mezigenerační problém; přínosy a náklady jsou rozděleny nerovnoměrně. Ze Sociologické encyklopedie: NEŠPOR, Zdeněk R., ed., 2017: Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav AV ČR, 2017-. ISBN 978-80-7330-308-2 Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dopadu ekonomického růstu na kvalitu životního prostředí. V první části práce se nejprve stručně věnuje

Ekonomie životního prostředí - StuDoc

Úvod. Katedra regionálního managementu a práva je důležitou součástí Ekonomické fakulty JU. Reprezentuje zde mezioborový přístup k výuce a výzkumu, formovaný myšlenkami regionálního a udržitelného rozvoje, environmentální a ekologické ekonomie a pluralistickým pojetím ekonomie (tzn. pluralita v teorii i metodologii a interdisciplinarita) Jeho prostřednictvím jsou vytvářena místa ve veřejném sektoru. Jedná se často o perspektivní místa v sociálních službách a v environmentální oblasti, kde je předpoklad, že nebudou likvidována prvním konjukturálním poklesem. Seznam použité literatury. BROŽOVÁ, D. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1. vyd

objasní princip fungování tržní ekonomiky. posoudí vliv ekonomických ukazatelů na změny v životní úrovni občanů. orientuje se v textech s ekonomickou problematikou dějiny ekonomie (merkantilismus, škola klasické ekonomie, neoklasická ekonomie, keynesiánství) charakteristika managementu. stručný vývoj management Neoklasická škola (rozpracovali teorii veřejného sektoru, např. veřejné statky, externality) Ekonomie strany nabídky - A. Laffer (VV/daňové výnosy) Škola veřejné volby - J. Buchanan (efektivní výdajová stránka) Environmentální projekty přispívající k environmentální politice

Acta Oeconomica Pragensia: Environmentální či ekologická

Účinnost plateb za komunální odpad - změna paradigmat

Ekologická ekonomie: vybrané kapitol

 1. (PDF) Lessons Learned from Economic Crisis? Environmental
 2. Malý výkladový slovník z oblasti ekonomiky životního
 3. VSEM - Economic paper
 4. CES VŠEM - Ekonomické listy VŠE
 5. VŠEM - Ekonomické listy VŠE
 6. sustainable.cz - INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ..