Home

Korupce zákon

Jaké trestné činy mohou souviset s korupcí Frank Bol

 1. Tento zákon kromě definic konkrétních trestných činů navíc obsahuje sazby trestů, které se různí v závislosti na závažnost okolností jednání, které je s korupcí spjato. Korupce se může týkat také správy veřejného majetku. Příkladem z této oblasti je trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku
 2. Česká republika si zatím vede v tvorbě zákona o ochraně oznamovatelů nejlépe v EU: 25.03.2021 Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) v Berlíně ve spolupráci s Whistleblowing International Network (WIN) v Glasgow zveřejnil hodnocení jednotlivých členských zemí EU v oblasti whistleblowingu. Zveřejněný report se týká transpozice evroé směrnice o.
 3. Zákony a dokumenty podporující boj proti korupci na celostátní úrovni. První linie v boji proti korupci by měla být adekvátní legislativní základna. Tuto úlohu se na sebe snaží vzít ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Plné znění zákona č.55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 zde
 4. I přes to, že do konce volebního období nezbývá mnoho času, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček věří, že se stihne přijmout zákon o lobbování. Už léta si klademe otázku, kde končí lobbing a kde začíná korupce. Byla řešena všemi demokratickými stranami a je řešena dlouho. Tento zákon by to měl vyřešit, míní předkladatelka návrhu a.
 5. isterstva, a chybí tak nezávislost na politickém vedení. Přitom například na Slovensku vznikne samostatný nezávislý Úrad na ochranu oznamovateľov. Ministerstvo ale postup v důvodové zprávě hájí tím, že takové řešení je nejlepší z hlediska naplnění cílů právní úpravy, rychlosti, hospodárnosti a odbornosti
 6. Korupce (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu. Opakem korupce je integrita.. Korupce může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Projevuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, neoprávněnými příjmy.
 7. Korupce. Tématem tohoto mého článku by se měla stát korupce. Přestože dle komentářů z tisku je možné dospět k závěru, že řada osob v České republice je pro korupci stíhána, pak tyto informace nejsou zcela pravdivé. Předně je nutné konstatovat, že trestní právo s pojmem korupce vůbec nepracuje. Zákon nestanoví.

Oznamování nepravostí a korupce na pracovišti bude mít pravidla i svůj úřad 30. června 2020 17:00 Dlouho připravovaný zcela nový zákon, který má ochránit oznamovatele protiprávního jednání, je napsaný. Ministerstvo spravedlnosti ho v úterý rozeslalo k připomínkám ostatním resortům a dotčeným institucím Nutno však nespustit ze zřetele, že český trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., též TZ) zná pouze přesně stanovené trestné činy, z nichž některé se dají podřadit pod definici korupce, ale sám nikde s tímto pojmem neoperuje

Před 11 minutami Ukrajinští poslanci v konečném znění schválili protikorupční zákon o majetkových přiznáních, tentokrát podle listu Ukrajinska pravda bez skandálních změn, kvůli kterým návrh na počátku června vetoval prezident Volodymyr Zelenskyj. Poslanci schválili i zákon obnovující zvláštní komisi prověřující kandidáty na soudce. Zákon byly třeba pro zisk dalších půjček od Mezinárodního měnového fondu Korupce je transakce zpravidla mezi dvěma stranami. Jedna strana nabízí nebo poptává neoprávněnou výhodu za rozhodování ve věcech obecného zájmu. Je třeba si uvědomovat, že u každé korupční operace je vždy poškozena • Zákon o střetu zájmů (č. 159/2006 Sb.) zavedl registry, do kterých mus Právě v takové situaci se v Česku ocitají takzvaní whistlebloweři - tedy oznamovatelé korupce. Ochránit je má nový zákon. Jeho návrh právě předělává ministerstvo spravedlnosti. Ve hře je i vznik nezávislého úřadu, kam by se oznamovatelé mohli obracet. Ochrana se bude vztahovat třeba i na stážisty, uchazeče o. Zákon na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce) 8. srpna 2014. A) Popis problému. Ačkoliv každý potenciální oznamovatel korupce podlého oznamovací povinnosti, tak přece jenom většina těchto osob si netroufne korupci oznamovat, jelikož není zajištěna jejich ochrana - fyzická, pracovněprávní a ochrana osobností

Zákon o ochraně oznamovatelů korupce - vláda ho zatím nepředložila, připravuje se. Naposledy ho bez závěru projednala 26. listopadu Legislativní rada vlády. Podle evroé směrnice má začít platit nejpozději 17. prosince 2021. Novela zákona o státním zastupitelství - vláda ho dosud nepředložila, vznikl jen návrh na ministerstvu spravedlnosti Zákon o střetu zájmů zakazuje zveřejňování údaje z registru oznámení pouze, pokud se týkají funkcionářů vyjmenovaných v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů. Těmi jsou například soudci, státní zástupci, vedoucí organizační složky státu, ředitelé výzkumných institucí, vybraní vojáci z povolání, vybraní. Vláda však dnes schválila zákon o ochraně oznamovatelů korupce, který problematiku komplexně řeší. Návrh směřuje oproti původní předložené variantě dobrým směrem, některé nedostatky ale v zákoně nadále zůstávají. číst více. 3. 12. 2020

Korupce.cz - Boj proti korupci v České republic

 1. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon, které transponují směrnici Evroého parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, do právního řádu České republiky, byly Ministerstvem spravedlnosti rozeslány do meziresortního.
 2. Dále je potřeba zdokonalit některé zákony tak, aby i v jiných sférách byla možnosti korupce učiněna přítrž (novelizovat např. zákon o veřejných zakázkách, o střetu zájmů veřejných činitelů či upravit právní úpravu financování politických stran aj.) či byla důsledně od-halována současná korupční.
 3. korupce lobbing Piráti zákon. V pátek se mělo na mimořádné schůzi sněmovny projednávat třetí čtení zákona o lobbingu, který měl zajistit transparentnost jednání. Na hlasování o zákonu se kvůli dlouhému projednávání předchozích tisků včetně pauzy KSČM, obstrukce SPD i vetu klubů ODS a TOP 09 na jednání po.
 4. Situace v České republice. Česká republika je zemí s tradičně vysokým stupněm korupce ve všech oblastech života.. Zatímco v období rakousko-uherské monarchie byla korupce poměrně výjimečnou záležitostí, od počátku 20. let, kdy byla bývalá německá státní byrokracie po přijetí jazykového zákona nahrazena českým úřednictvem, se stala masivní korupce státní.

Zákony a dokumenty na celostátní úrovni - Prevence korupce

Vládní kabinet na svém zasedání ve středu 8. února projednal a podpořil návrh zákona přispívající k ochraně oznamovatelů (whistleblowerů), připravený v gesci ministra Jana Chvojky. Vláda se k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce zavázala ve svých programových dokumentech Korupce: Snížit počet úřadů i jejich pravomocí. Upravit existující zákon o střetu zájmů rozšířit sankce za nepravdivé informace a rozšířit okruh veřejných činitelů, kteří budou povinni oznamovat své majetkové poměry. Důslednější postup policie při odhalování, vyšetřování a dokazování korupčního jednání

Korupce, celosvětový fenomén spojený především s přebujelou byrokracií, nedokonalými kontrolními mechanismy a vydatně živený vidinou snadného zisku. Mluvíme o ní v případě, že došlo ke zneužití moci a postavení a to porušením nestrannosti během úředních výkonů, výměnou za materiální či jiný zisk - například informace, dary, výhody či služby. Obvykle se jedná o transakci mezi dvěma stranami, kdy se jedna z nich snaží získat neoprávněnou výhodu Slovo korupce asociuje něco špatného, odsouzeníhodného, trestuhodného, zavrženíhodného Vnímání samotného slova - pojmu - KORUPCE je v české společnosti podřízeno proklamované morálce, kdy její hlasatelé jsou velmi často minimálně sami z korupce mnohdy podezřelí a někdy i oficiálně obvinění a následně trestně stíhaní Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů korupce by měl již brzy zamířit do mezirezortního připomínkového řízení. V reakci na doporučení Rekonstrukce státu přislíbila urychlit implementaci evroého nařízení ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Nový zákon by měl zajistit ochranu a podporu za.. Do sta dnů po volbách slibuje koalice Pirátů a Starostů předložit změnu trestního řádu tak, aby bylo urychleno vyšetřování korupce, či zákon o státním zastupitelství, který by zajistil jeho nezávislost

Francouzský exprezident Sarkozy má jít na rok do vězení za korupci. aktualizováno 1. března 2021. Pařížský soud v pondělí uznal francouzského exprezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z korupce a... Dante byl nevinný. Básníkův potomek ho chce po 700 letech očistit Trestní postih korupce. Korupce je široký pojem, který zahrnuje celou řadu trestných činů. Platný trestní zákon zná tři skutkové podstaty úplatkářství: přijetí úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství Od 1. ledna 2010 nabyl na území České republiky účinnosti nový trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb. Stejně jako jeho předchůdce nezná pojem korupce, ale přesto korupční jednání postihuje, a to zejména ve 3. dílu X. hlavy zvláštní části, kde jsou pod paragrafy 331 až 334 obsaženy trestné činy úplatkářství Tento zákon do jisté míry brání podnikání veřejných funkcionářů a kumulaci funkcí. Neméně důležitá jsou i omezení, která vyplývají z procesních předpisů (institut podjatosti) a z dalších zákonů (např. § 83 zákona o obcích nebo § 74 a 76 zákona o veřejných zakázkách).8 Korupční prostředk

Kde začíná korupce? Benešová posílá do sněmovny zákon

Korupce je projevem chyby v rozhodovacím (řídícím) procesu. Součástmi korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto vychýlenéh Whistleblowing patří mezi nejvýznamnější nástroje pro odhalování korupce a podvodů. Český právní řád ale na ochranu oznamovatelů nemyslel. Vláda však dnes schválila zákon o ochraně oznamovatelů korupce, který problematiku komplexně řeší. Návrh směřuje oproti původní předložené variantě dobrým směrem, některé nedostatky ale v zákoně nadále.

Zákon počítá s tresty vězení pro státní úředníky, kteří podají falešná majetková přiznání. Schválení zákona potřebovala vláda, aby si zajistila přístup k dalším půjčkám v rámci programu Mezinárodního měnového fondu (MMF) v celkové výši pěti miliard dolarů (asi 107 miliard Kč), poznamenala agentura R s tím, že boj proti korupci je podmínkou. Whistleblowing patří mezi nejvýznamnější nástroje pro odhalování korupce a podvodů. Český právní řád ale na ochranu oznamovatelů nemyslel. Vláda však dnes schválila zákon o ochraně oznamovatelů korupce, který problematiku komplexně řeší. Návrh směřuje oproti původní předložené variantě dobrým smě..

Zákon chrání oznamovatele zejména tím, že poskytne ochranu proti odvetným opatřením, ze strany jejich zaměstnavatelů. Přínosy zákona Oznamování protiprávních jednání pomáhá v odhalování korupce a podvodů, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví Korupce a úplatkářství z pohledu trestního práva Rigorózní práce Povřený akademický pracovník: prof. JUDr. Jiří Jelínek, Csc. trestní zákon z roku 1950 zákon . 86/1950 Sb., Trestní zá kon, ve znní pozdjších předpisů trestní zákon z roku 1961 zákon . 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve. Vládní kabinet na svém zasedání ve středu 8. února projednal a podpořil návrh zákona přispívající k ochraně oznamovatelů (whistleblowerů), připravený v gesci ministra Jana Chvojky. Vláda se k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce zavázala ve svých programových dokumentech 2 Pojem korupce, její typy a negativní dopady korupce na společnost 17 2.1 Korupce jako globální téma v posledním desetiletí 17 2.2 Definice korupce 18 2.3 Typy korupce 20 2.3.1 Malá administrativní korupce 21 2.3.2 Zneužívání veřejných zdrojů 21 2.4 Negativní dopady korupce 2 Konec korupce při stavebním řízení, ohlašuje ministryně Dostálová. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 27. 11. 2020 15:23. Stavební a územní řízení mnozí považují za nepřehlednou džungli, která je ideálním prostředím pro korupci. Dnes jsou stavební úřady na magistrátech a radnicích velkých měst.

a spol., fotbalové korupce R.B. a spol. a trestní věc Stoka. S ohledem na to, že tyto trestní věci dosud nejsou pravomocně skončeny, tak nyní poukaz toliko na jejich výše uvedený ohlas. I. Změny v oblasti právní úpravy V roce 2020 nedošlo ke změnám trestního zákoníku v oblasti korupčních trestnýc Odpolitizování státní správy (zákon o státní službě) 8. srpna 2014. A) Popis problému. Přijetí zákona o státní službě přispěje k tomu, že Česká republika bude mít profesionální státní službu, která bude odolná proti korupčním a politickým tlaků Proto jsme podporovateli zákona na ochranu whistleblowerů, jejichž činnost je prospěšná veřejnému zájmu, o který nám v TI jde především. Provedli jsme kampaň #Zapískej, když vidíš faul na podporu vzniku kvalitního zákona na ochranu oznamovatelů korupce. Tento web představuje informační portál nejen o whistleblowingu a. Česko si výrazně polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce, za většinou zemí Evroé unie však stále zaostává. Vyplývá to z každoročního hodnocení organizace Transparency International (TI), zveřejněného ve středu, v němž patří Česku 37. příčka ze 168 zahrnutých zemí, což je posun o 16 míst vzhůru Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 171/2018 Sb. Čína - Aktuálně, ekonomické zpravodajství; Čína možná objevila ekonomický všelék, Evropou šumí jestřábí křídla; USA vs. Čína: Od celní k ekonomické válc

Nový zákon whistleblowery ochrání jen minimálně

Video: Korupce - Wikipedi

zákon o státním zastupitelství - protikorupčním efektem je vyšší nezávislost a odpovědnost státních zástupců v trestních věcech, protikorupční program - protikorupčním efektem je systematické analyzování stavu korupce v ČR ze zákona þ. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména skuteþností, ţe Univerzita Pardubice má Korupce neznamená jen úplatkářství a nevztahuje se pouze k chování veřejných þinitelů nebo jiných představitelů veřejné moci, proto ji nelze chápat pouze v úzkém slova smyslu Aktuální novela zákona více transparentnosti přinese, to je bez debaty. Ale transparence se může prodražit. Otázkou zůstává, zda jsou změny zákona namířeny tak, aby skutečně efektivně snižovaly riziko korupce, aby narůstající administrativa nestála víc, než úspory, které přinese - na straně zadavatelů i dodavatelů provést (§ 10 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). 6 Seznam druhů operací zpracování osobních údajů, která podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. V květnu 1999 se demokraté ODS pokusili zabránit přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím, který byl přijat přesto, že pan profesor (tehdy předseda ODS i PS PČR,) zákon označil za: schválnost, zbytečnost, hříčku, - něco, čím není potřeba se zabývat

Přestože trestní zákoník nepoužívá samotný pojem korupce, je tento negativní společenský jev postihovaný především trestnými činy uvedenými v části druhé hlavy X. trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) nazvané Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Úmluva Organizace spojených národů proti. Do sta dnů po volbách slibuje koalice Pirátů a starostů předložit změnu trestního řádu tak, aby urychlili vyšetřování korupce, či zákon o státním zastupitelství, který by zajistil jeho nezávislost. Balíček protikorupčních opatření lídři volební koalice představili před restaurací Rio's na.. Poslanci polského Sejmu ve středu diskutovali o kontroverzním návrhu mediálního zákona, jenž podle kritiků ohrožuje nezávislou televizi TVN. Debata poslanců se ještě více vyhrotila poté, co se polská strana Dohoda rozhodla opustit vládní koalici

Novela zákona o registru smluv bloudí mezi Sněmovnou, Senátem a vládou už asi rok a půl. Vedou se docela vášnivé debaty, jestli zákon poškodí konkurenceschopnost tuzemských podniků tím, že budou muset zveřejňovat své smlouvy a budou tak prozrazovat svá know how Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřad Koaliční kabinet ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, který v úterý získal ve sněmovně důvěru, začal své vládnutí zostra a proto mu nebude dopřáno sto dní hájení, píší komentátoři českých deníků. Koaliční smlouva a programové prohlášení obsahují prý několik kontroverzních záměrů, které je třeba zkoumat hned od začátku

Korupce Darování je efektivní, když chcete potěšit ,poctít.. A když to tak obdarovaný pochopí Malá (petty) korupce Záměrně nepřehledná regulace pravidel Zatemňování pravidel Podplácení kompetentních osob Korupce bez krádeže - urychlení Priority Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 Výkonná a nezávislá exekutiva - přijetí zákona o. Korupce v Kamerunu byla Corporation nazvána nejhůře střeženým tajemstvím Kamerunu. I podle BBC News má Kamerun přetrvávající problémy s korupcí. Podle iindexu vnímání korupce v roce 2020 zařadila mezinárodní nezisková organizace Transparency International Kamerun na 149. místo ze 180 zemí a zjistila, že Kamerunci za nejzkorumpovanější. Česko: korupce vážně ohrožuje rozvoj podnikání. Další zhoršení pozice České republiky v žebříčku hodnocení korupce ve veřejném sekto-ru, který každoročně vydává mezinárodní organizace Trasparency International (TI), vnímá Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) s ohledem na své dlouhodobé snahy o rozvoj a podporu podnikání jako velké zklamání

Korupce epravo.c

Sněmovna včera odložila kvůli omluvené absenci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) jednání o vládním návrhu zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících i novelu KSČM o rozšíření účinné lítosti u korupce. Za nehoráznost označil fiasko poslanec Jan Chvojka, který apeloval na hnutí ANO, aby se návrhu ujal náhradník. Zákon podle něho může. Celkově je korupce v Kanadě ve srovnání s většinou ostatních zemí po celém světě nízká. Index vnímání korupce společnosti Transparency International z roku 2019 řadí Kanadu mezi 12. nejméně zkorumpovaný národ ze 180 zemí, což je pokles z 9. v roce 2016. Korupce však byla v posledním desetiletí stále větším problémem ve vládě, průmyslu a nevládních.

Všichni poslanci se shodnou: ten zákon je důležitý pro vyčištění českých zakázek od korupce. Ale když ve středu měli průlomovou normu projednat, po hodině dohadování si odhlasovali, že to nechají na jindy. Novým zákonem o veřejných zakázkách se budou poslanci za tři týdny zabývat ve sněmovně k potírání korupce, vystavuje riziku postihu podle zákona i riziku disciplinárního postihu v souladu s politikou Société Générale v č etn ě rozvázání pracovního pom ě ru. Pokud by zam ě stnanec Société Générale v ě dom ě p ř ehlížel (zám ě rná slepota) korup č n

Oznamování nepravostí a korupce na pracovišti bude mít

Pravidla fóra Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evroé legislativy, mezinárodních smluv) - vn Od roku 1999 schváleny výjimky v § 50, nastala velká korupce v loteriích, nástup nehorázného hazardu kamkoliv. Výjimkami v § 50 je lot. zákon 11 let hrubě obcházen nepřiměřeným hazardem. Od roku 1999 za značného lobování poslanců zejména Sazkou byly výjimky v § 50 schváleny, od té dob Je-li hřích pojímán jako hříšný systém, který zákon a stav lidského bytí využívá pro sebe, pak k odstranění korupce a k odvrácení zkázy nebude stačit obrácení srdce jednotlivého člověka. Jediné východisko je nastolit novou logiku, která poskytne lidskému rozumu a jednání orientaci Zřejmě však tento zákon, s jakkoli dobrými úmysly, moc nefungoval - v dalších staletích se totiž korupce rozšířila do celého světa. Úplatky jdou do Evropy Řecký historik Pausanius tvrdil , že před začátkem olympijských her museli všichni účastníci přísahat nad kančí kožešinou, že budou dodržovat pravidla.

Korupce z obou stran zákona? Soud se má zakousnout do kauzy Bereta. 26.4.2021. Milan Holakovský Redaktor. Napište mi . Bez účasti veřejnosti, která má s výjimkou zástupce veřejnoprávní České tiskové kanceláře vstup do jednací síně zapovězen v rámci opatření proti šíření koronaviru, začne v pondělí u Okresního. Vláda schválila nový zákon o státním zastupitelství. Jeho hlavním přínosem je vytvoření nového úřadu pro potírání korupce a změna způsobu jmenování státních zástupců. Zákon míří do Poslanecké sněmovny OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 38 Profil zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) je elektronickým nástrojem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a který Jihomoravský kraj, jeho příspěvkové organizace a CEJIZA s.r.o. používají k. Odpovědnost za trestné činy korupce podle trestního zákona. Je třeba poznamenat, že v trestní legislativě chybí definice pojmu korupce. Mezitím řada článků trestního zákona stanovila sankce za různé formy jejího projevu. Například článek 290 kodexu stanoví odpovědnost za přijímání úplatků

Co je to korupce - Transparency Internationa

Ukrajinští poslanci schválili reformní zákony

Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnost

 1. Aktuální korupční kauzy. Nefunkční ÚOHS v síti politické korupce. 3.3.2020 V kostce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má splňovat v českém institucionálním systému dvě funkce - dohled nad veřejnými zakázkami a roli antimonopolního dozoru. ÚOHS však dlouhodobě trpí neefektivitou, problematickými.
 2. Státu protékají mezi prsty desítky miliard korun. Česká republika se rok od roku posouvá na žebříčku korupce, který sestavuje organizace Transparency International, níž a níž.V roce 2010 se na 53. příčce nacházela ve společnosti států jako Kuvajt, Jihoafrická republika či Malajsie
 3. ář Korupce, etika a ochrana oznamovatelů ve veřejné správě je určen vedoucím úřadů a vedoucím úředníkům vykonávajícím správní činnosti, u nichž je zvýšené riziko korupčního chování (oprávněné úřední osoby ve správních řízeních a úředníci, v jejichž náplni práce jsou dotace, veřejné zakázky.

Liberecký soud v kauze údajné korupce kolem fotbalového klubu Slovan Liberec porušil zákon ve prospěch sudího Václava Zejdy, klubového funkcionáře Františka Myslivečka a delegáta Christose Čanaklise. Ve středu o tom rozhodl Nejvyšší soud, který tak vyhověl stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila korupce a fiskálních úniků na vybraná odvětví ekonomiky. Mezinárodní organizace Transparency International srovnává korupci v jednotlivých zemích na základě hodnot Indexu vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI), jenž měří stupeň vnímání korupce ze subjektivního hlediska

Nový zákon i nezávislý úřad

Trestní zákon neobsahuje výslovně pojem korupce. V trestním zákonu je užíván pouze pojem úplatkářství, který je užit v obsahu i názvu ustanovení § 160 až § 160a trestního zákona K omezení korupce měl přispět také zákon o státním zastupitelství, který nechala ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešová stáhnout kvůli dopracování. Nová ministryně spravedlnosti stáhne a přepracuje návrh zákona o státním zastupitelství - čtěte ZDE ď» Fandím všem, co si myslí, že nový zákon o veřejných zakázkách či jiná legislativa problém korupce či úplatků vyřeší. Pokud budou existovat lidi se svoji růzností povah a peníze, tak se bude uplácet. V malém či velkém. To žádný zákon neodstraní Cílem Kverulanta bylo odstranit nebezpečný billboard na D5 povolený v rozporu se zákonem a dosáhnout trestního postihu úředníků, kteří jej povolili. Druhý cíl se Kverulantovi nepodařilo splnit. Jeho trestní oznámení bylo definitivně odloženo. Na odstranění billboardu si Kverulant bude muset počkat do roku 2017, kdy vstoupí v platnost zákon zakazující billboardy na.

Korupce Nejvyššího státního zastupitelství : JUDr

Zákon na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce

 1. o korupce při dražbách (§ 160,161, 162 trestního zákona + rozhodování podle zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve věcech týkajících se přečinů uvedených v Hlavě X. díl 3, §§ 331 - 334 trestního zákoníku) o vyřizování trestních dožádán
 2. Zákon číslo 549/1991 Sb. Návrhy, žádosti, stížnosti a jiná podání lze podat - osobně v podatelně, poštou či elektronicky Opravné prostředky - proti rozhodnutí soudu lze podat odvolání vždy tak, jak je uvedeno v poučení jednotlivých rozhodnutích
 3. isterstva vnitra Haišman v této souvislosti otevřeně hovoří o korupci
 4. istři nemusí předkládat lustrační.
 5. Obsah Úvodní slovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 seznam použitých zkratek.

Babišova vláda boje proti korupci

V 90. letech se zmíněná švýcarská poslankyně zhrozila, když zjistila, že nemáme zákon o nemocnicích: absence této normy do široka otevírá nejen riziko korupce. Ovšem takový zákon si nemohou psát sami lékaři (nemají k tomu kvalifikaci a nacházejí se ve střetu zájmů), měli by ho psát právníci se znalostí.

Vláda schválila ochranu oznamovatelů korupceLidovci kritizují nový stavební zákon, vidí v něm možnostRumunští politici nemají zábranyPolicie viní z ohýbání zakázek i uznávaného vědce, kterýBárta prý chce "urvat prachy" a vydírá Dobeše! - tn