Home

Druhy zájmen test pdf

Test - druhy zájmen - Pravopisně

DRUHY ZÁJMEN OSOBNÍ já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se, si PŘIVLASTŇOVACÍ můj, tvůj, svůj, jeho, její, náš, váš, jejic 4. Napiš první pády následujících tvarů zájmen: vám - , mého - , s nímž - , naši - , všech - nikoho - , mně - , k ní - , tvým - , koho - 5. Vypiš z vět zájmena: To se vám jen tak nepovede. O těchto problémech bychom tady raději nemluvili. Rodičům i sobě jse test Druhy zájmen . Autor: bursa (4vlož. 2vyzk.)... vloženo 13.4.2009. Test vyzkoušen 48557 krát, průměrný výsledek je 83.7%. Urči druh zájmena já osobní.

Test zájmena worksheet - Liveworksheets

Téma ZÁJMENA - SOUHRNNÝ TEST Klíová slova Druhy zájmen, pravopis zájmen, doplňovací cviení Druh uebního materiálu Microsoft Word - Pracovní list Metodický pokyn Pracovní list lze vyplňovat v PC, lze ho vytisknout a použít k souhrnnému ověření znalostí žáků. Datum vytvoření 1.5. 2014 Slovní druhy test. Slovní druhy bývají stále více a více komplikovanější, a to i přesto, že jsou velmi důležité pro jazykový cit i pravopis. Setkáte se s nimi při písemkách, u přijímacího řízení na střední školy, na středních školách, ale i v životě. Rozhodně není dobré je podceňovat. Procvičte si slovní.

Rostliny - test (PDF) - test (PDF) - Úkolníče

9. Druhy zájmen : zájmena a)osobní b)ukazovací c) přivlastňovací d) tázací e)vztažná f) neurčitá g) záporná. 10. Rozlišujeme číslovky: Číslovky základní, číslovky řadové, číslovky druhové, číslovky násobné. 11. Číslovky určité určují přesný počet. 12 Milí žáci, v uplynulém týdnu jsme si zopakovali, co to jsou zájmena, jakou mají funkci ve větě a také jsme se naučili druhy zájmen. Ještě jednou zdůrazňuji, že je opravdu potřeba, abyste se jednotlivé druhy zájmen dobře naučili a uložili je do paměti. Tento týden už se v zájmenech posuneme o kousek dál 1) Slovní druh, který časujeme. 2) Jedna z možností výslovnosti číslovky 8. 3) Jedna z mluvnických kategorií sloves. 4) Vzor st ředního rodu podstatných jmen. 5) Spojka pod řadicí. 6) Citoslovce - zvuk ko čky. 7) Číslo ozna čující v ětší po čet. 8) Druh zájmen uvozujících v ětu vedlejší

Druhy zájmen - Čeština — testi

Rostliny - test (PDF) Nákupy - slovní úlohy (PDF) Hledat . podstatná jména popis pracovní list prvouka psaní písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy slovní zásoba slovní úloha slovní úlohy sčítán Druhy zájmen - Interaktivní cvičení. druhy a dělení číslovek. skloňování pravopis číslovek. Cílová skupina: žák 16 - 19 let . Stupeň a typ vzdělání: 3. ročník, střední odborné. Typ interakce: aktivita Druh výukového zdroje: Pracovní list . Očekávaný výstup: Žák si zopakuje a systematizuje dosavadní teoretické znalosti učiva. Správně používá. pro ŽÁky 6.b zŠ na slovance, praha Do sešitu napiš nadpis Druhy zájmen, zapiš všechny druhy zájmen s přiřazeným číslem, ke každému druhu napiš tři příklady - str. 109, červený rámeček Připomeňte si podle vzoru Druhy zájmen 1. osobní - já, oni, vy 2. přivlastňovací - můj, její, vá použití: zájmena, druhy zájmen, třídění zájmen podle druhu, desková hra, relaxační aktivita, skupinová aktivita OBSAH MATERIÁLU: •desková hra - 3 jarní motivy x 2 provedení (barevné a čb) •hry se liší pouze motivem a barevným provedením (jsou použita stejná zájmena) •přehled zájmen na formátu A4 UŽITÍ MATERIÁLU: •Opakování třídění zájmen pro.

použití: zájmena, druhy zájmen, relaxační aktivity, omalovánky OBSAH MATERIÁLU: •5 pracovních listů ve formě omalovánky ke třídění zájmen podle druhu, formát A4 •barevný klíč k pracovním listům UŽITÍ MATERIÁLU: Materiál je vhodný k opakování třídění zájmen podle druhu v 5. ročníku. Na každém pracovním listu se procvičuje 4 až 6 druhů zájmen. Jsou. pro zvládnutí testu je osvojení vědomostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání - Český jazyk a literatura2. Obsah didaktických testů nepřekročí rámec Doporučených učebních osnov předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu (MŠMT, 2011), část Český jazyk a literatura3 ROČNÍK Pracovní list druhy vět - znaménka 59.pdf (118911) Pracovní list měkké souhlásky 47.pdf (118197) pracovní list podstatná jména 70.pdf (118384) pracovní list- práce s textem 68.pdf (119168) pracovní list předložky 72.pdf (118836) Pracovní list- slabiky dě,tě,ně50.pdf (118222) Pracovní list -slova souř.,podř.nadř. 2020 Ředitel ZŠ Chrudim, Dr. Peška 768 vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu §2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, na pondělí 16. listopadu 2020 z organizačních důvodů ředitelské volno

DUMY.CZ Materiál Opakovací test - zájmen

 1. i/y v tvarech zájmen. Druhy zájmen najdete v sešitech z loňska, ale taky v učebnici na straně 8. Nezapomeňte, že zájmena jsou ohebný slovní druh-skloňují se=mění tvary podle pádů, a tak je důležité, než určíte druh zájmena, říct si ho v základním tvaru=v 1. pádě
 2. 2. Mezi druhy zájmen nepatří a) tázací b) základní c) vztažná d) neurčitá 3. Důsledkové spojky (souřadící spojky), označte pravdivé tvrzení a) neboť, vždyť, totiž b) proto, a proto, a tedy, a tak, tudíž c) ačkoli, třebaže, ač, přestože d) takže, že, až 4
 3. ČJ - mluvnice : Opakování zájmen a číslovek (Než se pustíš do práce, projdi si teorii v učebnici a na třídním emailu.) I. Zájmena 1. Druhy zájmen V textu najdi zájmena, podtrhni je a urči jejich druh Lev a myš Každému se nelze zavděčit. Často i ten nejmenší ti může pomoci. To jsou dvě z lidových moudrostí
 4. Druhy zájmen cvičení. Zájmena dělíme na osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, záporná a neurčitá. Vyznáte se v nich? Připravili jsem pro vás záludné cvičení/test zaměřený především na druhy zájmen. 1. Kdo to mluví? a) vztažné. b) osobní
 5. Opakovací test - druhy vedlejších vět, zájmena, poměry hlavních . vět . 8. VY_32_INOVACE_1_07.pdf (213,2 kB) Opakovací test - pravopis, slovní druhy, druhy vět: 7. VY_32_INOVACE_1_17.pdf (217,4 kB) VY_32_INOVACE_1/18 : Opakovací test - velká písmena, slovní druhy, druhy vět.
 6. V pondělí 12.6. si napíšeme test na číslovky a zájmena - určování druhů zájmen (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, ) - přehledy u testu můžete používat, skloňování osobních zájmen Click to access 3-rym-druhy-a-test.pdf. Click to access 29.pdf

Druhy zájmen - online cvičení skolaposkole

Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen. 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58. Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. Třídní stránky 5. B, ZŠ Starý Jičín. 2019 / 2020 ZŠ Starý Jičí zájmena, urči druhy zájmen. Opakující se zájmena piš jen jednou. Jednou jsem jela se třídou na výlet. Domluvili jsme se, že po cestě ve vlaku nepromluvíme ani slovo. Já jsem hrát nechtěla, ale všichni kamarádi tvrdili, že beze mě to nemá cenu. Nikdo tedy nemluvil. Po chvíli si ve vlaku ke mně přisedla paní Druhy zájmen, skloňování osobních zájmen já, ty, my, vy se Do sešitu gramatiky vlepit přílohu Test - opakování přídavných jmen - příloha zaslat do 19.2. Český jazyk - prac. sešit str. 27 Čítanka str. 112 Báseň - zpaměti učebnice český jazyk VOSA PARÁDNICE únor,březen Anglický jazy

1) Vytiskni nebo přepiš na linkovaný papír. Cvičení je na známku, podepiš se! Odevzdáte až po příchodu do školy. Urči druh zájmena 27.4 test angličtina b. shodu podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen.) 14.5. test Angličtina- řadové číslovky, koncovky přídavných jmen, druhy zájmen, skloňování osobních zájmen, druhy číslovek, psaní tečky, shodu podmětu s přísudkem) 13.6 Uröi slovní druhy — nad Slova napiš öíslicí druh: krásný den. Ten koberec se mi líbí. Patrik má telefon. Obiednáte si jeden pohár, nebo dva? Kamile musíme všec ____hA9 opakovat uröitë milionkrót. PYeved' do druhého stupnë: krátký malý velký dobrý snadný lidský Urëi -druh zájmen, pYíslovce vyškrtej : Jaký nëjak

Zájmena worksheet - Liveworksheets

Slovní druhy test - Slovní druh(y

 1. Test: Zájmena Jméno: Pomůcka 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád zájmeno Urči druh zájmena. můj jeho Kdo? ono nic žádný takový který něčí 3. Doplň správné tvary zájmena náš/váš. Pomůcka: ta naše škola, v té na.
 2. Připomínám zítřejší zkoušení na DRUHY ZÁJMEN. Nezapomeňte na to. čtvrtek 11. března. Odříkej si druhy zájmen. Už to umíš zpaměti? Pracovní sešit str. 33 cv. 3; Učebnice str. 55 cv. 6 přepiš do sešitu. Připomeň si pomůcku: Vaškovi - dlouhý tvar mně, Vaška - krátký tvar - mě. Procvičuj online ZDE (2. cvičení
 3. Číslovky test pdf. Číslovky jsou slova, která vyjadřují počet nebo množství. Dělíme je na: • NEURČITÉ označují počet jen obecně několik, několikrát, několikanásobný, málo, moc někdy se mezi neurčité číslovky počítají i slova jako nikdo, žádný • URČITÉ označují přesný počet dvakrát, dvojnásobný, dv Naučte se pořádně určovat druhy číslovek.

Rostliny - test (Word) - Úkolníče

6. třída základní školy je důležitým ročníkem pro každého žáka. Má za sebou už stěžejní předměty a co se týče pravopisu, měl by znát ty největší základy. Proto cvičení a diktáty zařazené v této kategorii rozhodně nepatří k těm nejjednodušším, ale zároveň máme v zásobě i obtížnější a záludnější Skloňování rodových zájmen (úvod) s. 98-101 s. 49-51 27. Jarní prázdniny 28. Skloňování rodových zájmen (dokončení) Test zájmena s. 102-104 s. 105 29. 4. Číslovky Druhy číslovek Číslovky základní Číslovky řadové s. 106 s. 106-107 s. 108 s. 109 s. 52-55 DUBEN 30. Číslovky druhové Číslovky násobné Skloňování. Zájmena . druhy zájmen; skloňování zájmen já, ty, my, vy, se. 3.2.3 Poznámky k významovému třídění jmenných slovních druhů 3.2.4 Přehled vyjadřovaných morfologických kategorií u zájmen a číslovek 3.2.5 Příklady morfologického rozboru jmen 3.3 Slovesa a časování (konjugace) 3.3.1 Typy tvarů ve slovesném. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné

15 - spssol.c

04.09.2014 20:12. Čtenářský deník - během pololetí přečteš minimálně 2 knihy (libovolné ) - čím více přečteš, tím lépe pro tebe ( započítává se do známky z Jč ) - o každé přečtené knížce zpracuješ zápis do čtenářského deníku - mimo záznam v deníku představíš ostatním svou knihu - stručně. Pořádně si zopakuj přídavná jména a druhy zájmen. Nově nám tento týden přibude skloňování zájmen já, ty, se, my, vy. Sleduj a zkoušej si nové kvízy, vracej se i ke starým procent vypočítat bodová rozpětí každého testu. 100-90% = 1 89-75% = 2 74-45% = 3 44-25% = Dokončíme slovní druhy. Zbývají už jen částice - částice.pdf (293.3 kB) a citoslovce - citoslovce.pdf (256.85 kB) Obojí najdeš i v učebnici na str. 71. Na rozloučenou se slovními druhy si najdi básničku Roušky. Určením všech slovních druhů se s nimi na nějaký čas rozloučíme a snad už brzy i s těmi rouškami

7) Najdi ve větách zájmena a urči jejich druh. Někteří lidé stáli na mostě. _____ Čí jste přátelé?_____ Dva mladíci odešli do jejího domu._____ 8) Která z následujících vět je zapsána pravopisně správně Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

ČJL II. stupeň ZŠ. Češtině jako druhému jazyku jakožto speciální disciplíně se specifickou metodikou je věnována sekce Čeština jako druhý jazyk. V této kapitole jsou soustředěny rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě. materiály jsou. 2. Osobní zájmena (Personalpronomen) Osobní zájmena jsou slova, která označují lidi, věci a skutečnosti nebo na ně ukazují. Mezi osobní zájmena patří: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie. Společně si osobní zájmena v němčině projdeme a vysvětlíme si, jak je skloňovat a správně používat Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Nebyly předány povinné parametry Jazyk -druhy zájmen, skloňování zájmen Sloh - vypravování Literatura - balada a romance Anglický jazyk RK - Revision Unit 6 - shrnutí učiva, praktické procvičování - konverzace, poslech LK - My life - 1A Německý jazyk Meine Freunde Matematika Násobení zlomků Dějepis Slované, Velká Morava Zeměpis Kanada, US

jůtůbčeština: Druhy zájmen - zájmena osobní (6

Rozděl text na jednotlivá slova. U každého slova urči slovní druh. Utvoř logické dvojice. Vysvětli, zda se jedná o synonyma, antonyma, či homonyma. Urči správně druhy zájmen. Rozhodni, které hlásky patří do textu. Urči správně druhy přídavných jmen. Tajenka Jazykový test í. Které slovní druhy stupňujeme? Uveď konkrétní příklady î. U následujících sloves urči jejich vid: skládal, vyrobí, seznamovat se. ï. Ve větě urči slovní druhy: Kromě nás to všichni zvládli. ð. Zařaď všechna zájmena, která se objevila v předchozí větě, ke správnému druhu: ñ a) Zájmena řadíme k ohebným slovním druhům, určujeme u nich kategorii pádu, čísla a rodu. b) Zájmena jsou neohebný slovní druh. c) Všechna zájmena se dají skloňovat, skloňujeme je podle vzoru ten, náš, mladý nebo jarní. 3. Určete, které tvrzení neplatí 2. st. - Český jazyk a literatura - testy; 2. st. - Anglický jazyk; Tvary a druhy zájmen. Ohodnoťte lekci . Ke stažení. Název souboru: Tvary a druhy zájmen - procvičování.pdf Velikost souboru: [65,9kB] Investice do rozvoje vzdělávání. 3. vypiš všechna zájmena a urči jejich druhy: 4. vypiš stupňovaný tvar přídavného jména a uveď jeho 1.stupeň: 5. vypiš dvě slova s předponami a odděl je: 6. rámečkem označ kořen slov: maminka sourozenci výkresy schovává 7. ke slovu sourozenci uveď příbuzná slova, která budou následujícími slovními druhy:.

Tvarosloví - cvičný test 27.4. - 30.4. Chudák malý hobit se posadil v předsíni, sevřel si hlavu do dlaní a uvažoval, co se to vlastně stalo a co se ještě stane, jestli všichni zůstanou na večeři. Pak zvonek zařinčel ještě hlasitěji než dosud, a on se musel rozběhnout k domovním dveřím TEST V PAPÍROVÉ PODOBĚ. Na této stránce můžete získat testy jako dokument ve formátu PDF. Při každém požadavku na stažení dokumentu je Vám vytvořen nový dokument obsahující pět testů pro zvolenou skupinu. Každý test pak obsahuje náhodný výběr z testových otázek. Velikost jednoho dokumentu se pohybuje obvykle kolem 7MB

Test - Procenta 12.3. Web.aplikace Čj Zájmena a číslovky - procvičování 32/4,7, 34/4,6, PS, test - druhy zájmen 8.3.-12.3. online práce v hodinách (Ste) Sloh - charakteristika - popis spolužačky str.165 9.3. online práce v Literatura - Pracovní list - Povídky, O.Pavel První ryba do 18.3. Teams Aj Culture Britain SB 40 9.3. Team 2. Určete slovní druhy těchto slov z textu: a/ na - c/ laskavý - b/ brzy - d/ jeho - 3. Určete pád a vzor následujících podstatných jmen z textu: a/ nádraží - b/ strýc - 4. Určete druh, pád a vzor přídavného jména zavazadlový z textu: _____ 5. a/ Určete druh zájmena - ho Žák se seznámí s temperamentovými typy, sám si určí, k jakému typu náleží, součástí je test k prověření znalostí. Pracovní listy a test k procvičování učiva: VY_12_Inovace_pravopis, jazykový rozbor.57: 6.- 9. Zopakování pravopisu, tvarosloví a skladby Přehledová tabulka - Zájmena - ucelený přehled gramatiky zájmen, druhy zájmen a jejich příklady, pravidla pro používání zájmen, skloňování zájmen. Přehledová tabulka slouží pro žáky prvního a druhého stupně. Učírna - Druhy zájme . Hlavní zájmena jsou přehledně vyjmenována a doplněna o český ekvivalent K procvičování druhů zájmen si vyrob DOMINO. Po návratu do školy si ho každý přinese s sebou. (Podrobnosti a ukázka na tř. emailu.) Na folii si vyzkoušej cv. 10 na str.90) Cvičení na druhy zájmen, skloňování zájmena JÁ a zopakování správného užití tvarů sebou/ s sebou - na třídním emailu

Druhy zájmen - desková hra Lesy Nápadů

6. B - Český jazyk Gramatika téma - Zájmena - zopakovat celou kapitolu, skloňování zájmen (tabulky v sešitě) test: 13. ledna 2021 - MS Office - Forms Téma: Číslovky - zopakovat celou kapitolu - druhy číslovek, pravopis číslovek Téma: Sloves Třídní stránky VI.A, Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labe 6.B - český jazyk (18.5.- 22.5.) Ahoj všichni, v minulém týdnu jste pokračovali v procvičování různých druhů a tvarů zájmen. Řešení úkolů z mluvnice a literatury z minulého týdne již máte na webu, tak si vše zkontrolujte Všechna slova vjazyce českém třídíme podle slovních druhů. Už znáte, že v češtině rozlišujeme následujících 10 slovních druhů: 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovce 7. předložky 8. spojky 9. částice 10. citoslovce • Číslovky vpořadí slovních druhů mají.

Druhy zájmen - omalovánky Lesy Nápadů

 1. 1 Učivo od 18. 5. do 25. 5. Český jazyk 1. Procvičuj druhy zájmen - vyber si z různých cvičení (1 až 5) - pomůže přehled druhů zájmen v učebnic
 2. a 9. Částice / Partikul
 3. V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů. Ty pak dělíme na ohebné a neohebné. Ohebné slovní druhy. Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa. 1

český jazyk - Základní škola Dr

Druhy zájmen pracovní list 5. třída DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme zájmen . Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - zájmena, druhy zájmen, doplňování mně/mě s nápovědou, psaní my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis text 1. Urči slovní druhy v následující větě. U našeho dědečka se vždy zasmějeme jeho dávným historkám z mládí. 2. Urči mluvnické kategorie následujících slov: historkám - zasmějeme - 3. Vypiš druhy zájmen i s příkladovým slovem. 4. Jak lze rozdělit podstatná jména? 5 DIDAKTICKÝ TEST Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby Jméno a příjmení 1 Základní informace k zadání zkoušky x Časovýlimit pro řešení didaktického testu je 60 minut. x U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. x U všech úloh/podúloh je právě jedn Literární a jazykový test Zlodějové chtěli do domu hospodáře se dostati, ale pes jeho bděl a počal náramně štěkati. Jeden z těch zlodějů, protože chtěl psa upokojit, podával mu kus masa. Nedám se uplatit, pravil pes, abych snad pána svého cizému prozradil

Český jazyk 6. ročník test. Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 6: Český jazyk: Přídavná jména: Druhy - souhrn: 01b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Druhy - souhrn: 02b: 6 6: Český jazyk: Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 05b: Zobrazena cvičení 1-15 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od Test je určen pro žáky. 3.h ČJ - online hodina (ML - Zájmena). Na konci online hodiny proběhnou dva kvízy (druhy zájmen, skloňování zájmena já) 4.h M - online - test - početní operace s úhly, trojúhelníky 5.h D - samostudium (ML - Zájmena): bližší informace najdete v souborech (složka Týdenní plány) na MS Team Zkuste si test na zájmena. ude zaslán na e-maily rodičů + uložen na Škole v pyžamu. Do školního sešitu: SLOVESA Mluvnické kategorie sloves: 1. Osoba - 1., 2., 3. 2. Číslo - jednotné, množné 3. Způsob - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací (přítomný a minulý - v 6. třídě) 4. u způsobu oznamovacího ČA

Druhy zájmen cvičení - Slovní druh(y

Věra VOŇKOVÁ: Aniččina písemka - zájmena (řešení) Strana 2 z 2 Tabulka 1: Správně určená zájmena (podle kolonky Číslo jde zájmeno vyhledat ve výše napsaném textu) Číslo Zájmeno Druh Pád Číslo Zájmeno Druh Pád Číslo Zájmeno Druh Pád 1 to ukazovací 1. 32 ti osobní 3. 63 žádná záporné 1. 2 se osobní 4. 33 mi osobní 3 Slovní druhy - zájmena Učebnice str. 74 - 75 Slovní druhy - číslovky Učebnice str. 75 Slovní druhy - slovesa Učebnice str. 76 Slovní druhy - příslovce - učebnice str. 76 M ONLINE HODINA- 9 h. Porovnávání čísel- str. 8, 9 Škola v pyžamu- učebnice žlutá- str. 55- opakování test 2- můžete vytisknout a neb Neohebné slovní druhy - stupňování příslovcí, určování druhů předložek a spojek, určování všech slovních druhů. Tvorba a význam slov - hledání kořenů slov, významy přejatých slov, určování počtu slabik ve slovech. Operační systém: Windows XP/Vista/7/8 32 i 64bit. Funkčnost ve Windows 7 a 8 - test. Seznam cvičení. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník. Předmět. Kapitola. Podkapitola. Název ↗Deiktický výraz; v MČ 2 (1986) nadřazená kategorie zájmen označovaných jako: (a) tzv. ↗vlastní identifikátory: týž, tentýž, ten samý (viz také ↗ukazovací zájmeno); (b) tzv. negativní identifikátory // alternátory: jiný, druhý (Každý druhý by to udělal stejně jako já); (c) tzv. totální identifikátory: všechen, každý, veškerý (viz ↗totalizátor)

VY_32_INOVACE_1_1 Český jazyk I

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Souhl%C3%A1sky+uprost%C5%99ed+slov#seli Seznam směrů, hnutí - NOVÁ MATURITA.pdf (440471) Testy - procvičování, publikace: Didaktické testy - kniha.pdf (14252452) Opakování mluvnice: citoslovce.doc (70144) částice.doc (66048) doplněk.doc (70144) druhy vedlejších vět.doc (107520) druhy vět podle postoje mluvčího.doc (71680) druhy zájmen.doc (68096 1. ČESKÝ JAZYK ONLINE VÝUKA TEAMS: (ML - Zájmena). Na konci online hodiny proběhnou dva kvízy (druhy zájmen, skloňování zájmena já). 2. DĚJEPIS ONLINE VÝUKA TEAMS: Starověká Indie 3. ANGLICKÝ JAZYK ONLINE VÝUKA TEAMS: TEST 5. LEKCE (na známky) 4. MATEMATIKA ONLINE VÝUKA TEAMS: Sčítání a odčítání úhlů.

S důkladnou přípravou na přijímací zkoušky je vhodné začít už v lednu. Protože přijímací zkoušky jsou v polovině dubna, je na přípravu od začátku roku přibližně 14 týdnů. Přípravu je vhodné zkombinovat s našimi krátkými testy a oficiálními testy Cermatu Stupňování - Zájmena - Druhy zájmen - Skloňování zájmen já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj - Číslovky- Druhy číslovek - Užívání a skloňování opakovací test. 2) Všechny testy budou předem ohlašovány. Při dlouhodobé absenci si žák může domluvit kon Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Sluníčka. 2. ZŠ Rakovník Husovo náměstí 3 Rakovník 269 01. 313 251 270. martinafrancova1@seznam.c