Home

ZČU studijní plán

Individuální studijní plán - zcu

Individuální studijní plán určuje rozpis studia ve studijním programu / studijním oboru, zejména časovou a obsahovou posloupnost odborných předmětů a dalších studijních aktivit, formu jejich studia a způsob ověření dosažených výsledků. Součástí individuálního studijního plánu jsou minimálně 3 odborné předměty. Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 330. Cílem setkání je diskutovat o přípravě studentů na vlastní pedagogickou praxi, o podobě náslechových a výstupových praxí a o problematice přechodu absolventů FPE v Plzni. do školské praxe. Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve na přednášku Studijní plán má jeden nebo více segmentů nebo modulů. Segment studijního plánu. Segment je jednotka studijního plánu, která obsahuje bloky předmětů. Všechny bloky v segmentu je (v závislosti na jejich statutu) splnit. Segmenty lze seskupovat do skupin, na tom stojí modulární studium. Skupina segmentů studijního plán

KEE, Studijní materiály

Fakulta pedagogická - O katedře - zcu

Doporuený studijní plán (1) Doporučený studijní plán stanoví nejvhodnější rozpis studia ve studijním programu, studijním oboru, zejména časovou a obsahovou posloupnost předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků. (2) Doporučený studijní plán obsahuje předměty řazené podle ročníků a. 003-studijní plán - PEM Plzeň . PDF. 009a - Vyhláška 2DV/2014 děkana Fakulty ekonomické ZČU . PDF. 009b - komentáře k vyhlášce 2DV/2014 . PDF. Podniková ekonomika a management Plzeň (v případě zájmu o soubor kontaktujte pana Kasíka tkasik@ccv.zcu.cz) 030. Studijní a zkušební řád ZČU připouští jen tzv. náhradní způsob plnění studijních povinností, ten je ale primárně určen pro studenty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou docházet pravidelně do výuky a pro studentky na mateřské či rodičovské dovolené, popř. pro nekvalifikované učitele, kteří si studiem musí.

Studijní plány - zcu

  1. Výhody doktorského studia na ZČU. V doktorském studiu můžete pokračovat téměř na všech fakultách naší univerzity. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost
  2. Studium probíhá na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni od akademického roku 2008/2009. Studium je realizováno v prezenční i kombinované formě. Absolvent programu najde uplatnění u všech poskytovatelů zdravotních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a péče a v privátní ošetřovatelské péči
  3. Doktorské studium na ZČU nabízí řadu výhod jako je propojení výuky s praxí, individuální studijní plán a vlastní univerzitní výzkumná centra, která nabízí ideální podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost. Jedním z těchto center je právě náš výzkumný ústav NTC a ač nemáme vlastní.
  4. ZČU Fakulta Úvod Studium Tvůrčí činnost Zahraniční vztahy Kontakty Facebook Katedra českého jazyka a literatury > Studium Studijní plán; Studijní povinnosti a postup ve vědecké práci se upřesňují každý rok při výročním hodnocení studenta..
Územní plán obce Dukovany / Seminární práce / Zadani

Studijní plán pro první tři semestry studia obsahuje předměty společného studijního základu (stejné předměty pro studijní programy/obory Marketingové řízení, Podniková ekonomika a management a Projektové řízení) a povinně volitelné předměty zaměřené na výuku hospodářského cizího jazyka (angličtina nebo. Studijní plány obsahují společný základ (blok předmětů, které jsou povinné pro všechny studenty bez ohledu na zvolenou specializaci) a dále bloky předmětů povinných v rámci specializace a bloky předmětů povinně volitelných v rámci specializace. Studijní plán Společnost a politika - specializace Politologi

Studijní plán oboru Sociální a kulturní antropologie je koncipován tak, aby umožnil absolventům nalézt uplatnění nejen v orgánech státní správy a samosprávy a v nevládních neziskových organizacích zaměřených na integrační aktivity ve vztahu k imigrantům či různým znevýhodněným populacím, ale také ve školství. Jana Lepičová. studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202) +420 377 634 015 lepic@fel.zcu.c Cíle a anotace kurzu. Cílem předmětu je seznámit studenty s předmětem sociálních politik a jejich praktickým rozsahem s důrazem na prostředí České republiky tak, aby si studenti uvědomili šíři sociální reality, která je sociální politikou ovlivňována; seznámit studenty s funkcemi sociální politiky; určit a vyložit základní možnosti analytického uchopení. Oborová rada na FPE ZČU v Plzni; Studijní plán Studijní plán zahrnuje: Předměty teoretického základu (filozofická a obecná pedagogicko-psychologická část a část informatika a její teoretické základy). Alespoň tři oborové předměty. Ostatní předměty - cizí jazyky

Aktuální studijní plány lze nalézt na portálu ZČU (na následující akademický rok vždy od dubna). Hlavní studijní program: Učitelství matematiky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) - studijní plán. Téma diplomové práce je voleno z oblasti matematiky či její didaktiky. Přidružený studijní program Studijní plán je koncipován tak, aby umožnil absolventům uplatnění ve státních, sociálních, nevládních a charitativních institucích zaměřených na práci a pomoc etnickým, jazykovým a náboženským menšinám, kulturních institucích, školství, muzeích, médiích a akademických institucích Aktuální studijní plány lze nalézt na portálu ZČU (na následující akademický rok vždy od dubna). Hlavní studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) - studijní plán. Téma diplomové práce je voleno z oblasti fyziky či její didaktiky. Přidružený studijní program Ph.D. studium v oblasti fyzikální geodézie / PhD. Position in Physical Geodesy 1.6.2021 Pavel Hájek; Výběrové řízení na pozici pracovník oddělení územního plánování 21.5.2021 Pavel Hájek; Výběrové řízení na pozici pracovník úseku digitální technické mapy 21.5.2021 Pavel Háje

Studijní­ oddělení - zcu

  1. Studijní plány 2021-2022. 2.11 MB. Studijní plány 2020-2021. 2.21 MB. Studijní plány 2019-2020. 553.33 KB. Studijní plány 2017-2018. 1.26 MB. Studijní plány 2018-2019
  2. Studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání je nabízen ve třech variantách studijního plánu. Studenti, kteří plánují pokračovat v navazujícím studiu na Fakultě pedagogické, si podávají přihlášku do dvou studijních programů, které tvoří budoucí aprobační předměty
  3. Studijní program obsahuje dvě různé specializace - Sociologie nebo Politologie. Studijní plány mají společný základ (blok předmětů, které jsou povinné pro všechny studenty bez ohledu na zvolenou specializaci) a dále bloky povinných a povinně volitelných předmětů v rámci specializace
  4. © Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen - http://old.fel.zcu.cz http://old.fel.zcu.c
  5. imální počet kreditů za B předměty nebo počet B předmětů, které musíš splnit. Céčka= výběrové předměty. Spadají sem nejen jazykové předměty a kurzy, ale i tělák Vybírat můžeš se stovek předmětů vyučovaných na ZČU

1 Článek 2 Studijní plány (1) Základním dokumentem stanovujícím strukturu studia v rámci studijního programu, resp. oboru (pokud je studijní program členěn na obory), je studijní plán. (2) Studijní plán obsahuje zejména: - název studijního programu, - název oboru, - typ studijního programu (bakalářský, magisterský. Studijní plán je od akademického roku 2012/13 podstatně inovován a splňuje požadavky mezinárodního doporučení IEEE/ACM Computing Curricula 2008 pro bakalářské studium v informatice. Změna studijního plánu nastala zejména v posílení a inovaci informatických předmětů již od samého začátku studia Zjisti, jaké možnosti ZČU nabízí studentům se specifickými potřebami a zorientuj se v přístupnosti univerzitních budov. Potřebuješ upravit studijní plán kvůli tvým specifickým vzdělávacím potřebám? Zjisti, jaké jsou možnosti. >Modifikace studijního plánu< Studijní plán minor nelze studovat samostatně, pouze ve spojení se studijním plánem maior. Vţdy je zařazován jen takový minoritní studijní plán, který je v dané době na ZČU platně akreditován. Pedagogicko-psychologický modul (blok pedagogicko-psychologických disciplín a blok pedagogická praxe) j

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok. Státní závěrečná zkouška je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena třemi samostatnými částmi. Struktura studia Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost

Sutnarka. Otevíráme nový ateliér! Zájemci o studium v ateliéru Environmentální design pro architekturu (BcA./MgA) pod vedením prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka mohou podat přihlášku do 16. srpna 2021 Studijní plán každého studenta musí obsahovat minimálně tři předměty a jazykovou zkoušku. Školitel může navrhnout zápis dalších předmětů, které jsou v nabídce jiných studijních programů na FAV , případně na jiné fakultě (výjimečně jiné univerzitě) dle zaměření doktorského výzkumu studenta Nabízíme vás stučný studijní plán a doporučení skladby volitelných předmětů podle vašeho zájmu . Užitečné odkazy. Courseware (informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na ZČU) STAG - Portál ZČU (informační systém studijní agendy STAG) PowerWiki - studijní materiály ČVUT. Odborné publikace ZČU Školicí program je vytvořen, k dispozici jsou studijní materiály, včetně kurzu v e-learningové formě. Je zpracována názorná příručka o zásadách Etického kodexu, která je široce distribuována na ZČU. 5 [FAV] Proškolení zaměstnanců FAV zaměřené na rozpoznání příznaků porušen

Do individuálního studijního plánu může zařadit libovolný předmět. Předměty studijního plánu se skládají z předmětů teoretického základu, oborových předmětů a předmětů jazykové přípravy. Studijní plán schvaluje oborová rada fakulty. Předměty teoretického základ Studium. Článek 2 . Student (1) Studenti ZČU jsou přijímáni rektorem nebo děkanem v souladu s ust. § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon) ke studiu v rámci určitého studijního programu. Studijní plány (1. (1) Doporučený studijní plán stanoví nejvhodnější rozpis studia ve studijním programu a studijním oboru, zejména časovou a obsahovou posloupnost předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků. (2) Doporučený studijní plán obsahuje předměty řazené podle ročníků a semestrů, počet hodin výuk Webové stránky ZČU. Vstupní stránka portálu ZČU. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. HelpDesk - kontaktujte uživatelskou podporu. Já Studium Můj portál. Vítejte. Webmail JIS karta. JIS karta. Prohlížení Uchazeč Plán od - Plán do

Bakalářské a magisterské studium - zcu

Snažíme se jít s dobou a studijní programy přizpůsobovat aktuálním trendům. Vyberte si ten svůj i vy! Studium na FEK. Přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Informace o povinném předzápisu předmětů do akademického roku 2021/2022. jtluchor@kmo.zcu.cz. Kateřina HRÁCHOVÁ Portálový rozcestník (S087) Pro přihlášení k portálu klikněte na tlačítko v přihlašovacím portletu. budete přesměrováni na standardní přihlašovací stránku ZČU WebAuth, kde použijte svoje ORION uživatelské jméno a heslo. Chyby a problémy související s portálem prosím hlaste na operator@service.zcu.cz . Při.

Den, který má připomenout zásadní úlohu žen v oblasti vědy a výzkumu, vyhlásilo v prosinci 2015 Valné shromáždění Organizace spojených národů. Také Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vnímá roli žen ve vědecké sféře jako nezastupitelnou. Připraví proto plán rovných příležitostí Na webové stránce příslušné univerzity naleznete nabídku předmětů. Předběžně si vyberte vhodné předměty - zohledněte ročník studia a semestr výjezdu, váš studijní plán na FEK a vaše dosavadní znalosti. Student musí splnit min. 20 ECTS / semestr. Doporučujeme proto zapsat si v zahraničí min. 30 ECTS

Nový SZŘ nezná termín individuální studijní plán. Čl. 14, odst. 3 umožňuje studentovi pouze požádat vyučujícího o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se student ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohl p Studijní plán. Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu . Podmínky přijímacího řízen Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok. komisí jmenovanou děkanem. Státní závěrečná zkouška (SZZ) je v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU tvořena dvěma samostatnými částmi zkoušenými.

Video: Doktorské studium - zcu

Bakalářské studium - zcu

Studijní plán je zpravidla členěn na tři základní skupiny předmětů: předměty povinné, povinně volitelné a výběrové. Získáním určitého počtu kreditů v předepsané skladbě je podmíněn zápis do dalšího studijního roku i úspěšné ukončení studia Už v novém akademickém roce 2021/2022 chce Fakulta pedagogická ZČU otevřít v Chebu studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ, v plánu má akreditaci dalších studijních programů v Karlovarském kraji Rektor ČZU prof. Petr Sklenička podepsal memorandum s Lubošem Lukasíkem z T-Mobile CZ o dlouhodobé spolupráci, která zahrnuje přípravu komplexně digitalizovaného kampusu a dalších univerzitních pracovišť na nejnovější platformě 5G Stand Alone s využitím IoT platformy

Studijní plán programu. Studijní program byl akreditován na jaře 2021 v prezenční formě v českém a anglickém jazyce. Realizace české verze programu bude zahájena v akad. roce 2021/2022, v souladu s harmonogramem výuky ZČU v ZS od 20. září 2021. Spuštění anglické verze programu je plánováno na rok 2022/2023 Studijní plán. Přijímací řízení. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje 60 otázek zaměřených na kulturu, dějiny a náboženství regionu Blízkého východu a severní Afriky s důrazem na 20. a 21. století a rovněž na základy vybraných humanitních a společenských věd Nastartuj svoje studium na ZČU díky Prvákovinám! Celouniverzitní Iveta Bínová: 16. 08. 2021 Zástupci firem i součástí ZČU představili své projekty pro Národní plán obnovy Spolupráce Univerzita Věda. Celouniverzitní: 18. 08.. Nabízíme vám stučný studijní plán a doporučení skladby volitelných předmětů podle vašeho zájmu . Nabídka studentských a absolventských programů společnosti E.ON - NEW Naleznete zde e-mail: jarmilah@kee.zcu.cz ©2020 Katedra elektroenergetiky,. Portál ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > OMA > Studijní materiály Vzhledem k dlouhotrvající nečinnosti došlo k odpojení uživatele z portálu. Klikněte, prosím, na tento odkaz pro obnovení připojení k portál

Studijní plán oboru Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina; Sport na ZČU Výzkum a vývoj. Oddělení vědy Granty a projekty Ediční činnost Akademické kvalifikace Zahraniční vztahy. Zahraniční stipendia Erasmus. Studijní program obsahuje dvě různé specializace - Sociologie nebo Politologie. Studijní plány mají společný základ (blok předmětů, které jsou povinné pro všechny studenty bez ohledu na zvolenou specializaci) a dále bloky povinných a povinně volitelných předmětů v rámci specializace

Doktorské studium - ntc

Studijní plány (1) Základním dokumentem stanovujícím strukturu studia v rámci studijního programu, specializace, je studijní plán. Studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků Charakteristika oboru. Navazující magisterský studijní obor Moderní dějiny je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností k samostatné badatelské práci v oboru, a to primárně v rámci specializace na dějiny 19. a 20. století. Studijní obor významně prohloubí studentův přehled v problematice moderních dějin a naučí studenta vnímat hlavní trendy. Toto konto umožňuje přístup do hlavního informačního systému ZČU - Portálu (www.portal.zcu.cz), kde je řeba zadat zejm. číslo bankovního účtu v bance na území ČR pro vyplácení stipendia v prezenční formě studia (Portál - Studium - Moje údaje - Bankovní účet), předzápis (Studium - Předzápis.

Cílem studijního oboru je připravit odborné pracovníky s teoretickými, všeobecně technickými, odbornými elektrotechnickými znalostmi a zároveň se znalostmi techniky a problematiky ochrany životního prostředí nejen v rámci současných potřeb, ale s důrazem na budoucí efektivní rozvoj tohoto interdisciplinárního oboru D: Studijní plán, požadavky na přijímací řízení, další povinnosti/odborné praxe, návrhy témat bakalářských prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta pedagogická Název studijního programu Geografie Název studijního oboru Ekonomická a regionální geografie Studijní plán Studium na KKE. Bakalářský studijní program. obor Stavba energetických strojů a zařízení - studijní plán. Magisterský studijní program Studijní obor/zaměřen Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorstv plány, které by podnikatelský plán měl mít, např. ve finančním plánu se zaměřila na plánované finanční ukazatele v krátkodobém i střednědobém časovém horizontu a v plánu rizik je dobř Plánování a řízení iterativního projektu. Milníky a fáze, celkové zacílení projektu. Odhad pracnosti a času. Sledování a úpravy plánu. Plán iterace, práce s ním v průběhu iterace. Ch.11 (Project Management) Ch.12 : Zahájení a úvodní studie projektu, stanovení a popis vize a rozsahu projektu, business case. Dokumentace.

Fakulta pedagogická - Studijní plán - zcu

Webové stránky ZČU - předzápisový portál pro studenty. Vstupní stránka portálu ZČU - předzápisový portál pro studenty. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. HelpDesk - kontaktujte uživatelskou podporu. Prohlížení Plán od - Plán do Charakteristika oboru. Doktorský studijní obor Moderní dějiny je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností nutných k samostatné odborné a vědecké práci s důrazem na mezioborovost a otevřenost vůči nejnovějším trendům soudobé světové historiografie, to vše při respektování odborného profilu Katedry historických věd a jejích zaměstnanců Plán cvičení. 1. Přechodné jevy v RC a RL obvodech, počáteční podmínky v obvodech 2.řádu ( Moodle - úloha1) 2. Přechodné jevy v obvodech 2. řádu, formulace stavových rovnic. 3. 1. semestrální práce - přechodné jevy - výpočet v Matlabu a simulace. 4. Přechodné jevy - operátorová metoda Závěrečná zpráva gestorů o realizaci aktivit Institucionálního plánu ZČU za rok 2017 Název aktivity: VZDĚLÁVÁNÍ-17 - Q-RAM Plánované aktivity: 1) Inovace studijního prostředí, implementace projektu Q-RAM na vybrané studijní obory fakult na úroveň předmětů

Cheb si připíše další úspěch na poli vysokoškolského vzdělávání. Vedle ekonomů se ve městě budou nově vzdělávat i učitelé. Fakulta pedagogická Západočeské univerzity chce magisterský studijní program, učitelství pro 1. stupeň základních škol v kombinované formě, otevřít už na podzim. V plánu jsou i akreditace dalších studijních programů v. Vizualizace studijního plánu: Strojní inženýrství - společné studium (povinné, povinně volitelné, doporučené předměty) Bakalářský studijní program B 2341 - Strojírenství . BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ZAMĚŘENÉ PROFESNĚ. Jedná se o prezenční i kombinovanou formu studia. Studium je tříleté

Obsah a zaměření studia - zcu

Studijní plány (1) již na ZČU studoval a byl znovu přijat ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném fakultou, může děkan na základě vyjádření garanta programu uznat některé vykonané zkoušky a zápočty, pokud neuplynuly více než dva roky od doby, kdy účastník ukončil předchozí studium.. ZČU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, a to: a) na základě akreditace, kterou uděluje Akreditační úřad , nebo b) na základě schválení studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení , pokud ZČU uskutečňuje studijní program v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má. První obor - maioritní studijní plán (113 kredit) Biologie - minoritní studijní plán (62 kredit) Volitelné p edmty (alespo 9 kredit, z toho 4 kredity cizí jazyk) Vždy je za azován jen takový minoritní studijní plán, který je v dané dob na ZýU platn akreditován © ZČU 1991—Mon Aug 16 12:41:15 CEST 2021. CS; EN; Správa web Vydavatel: FST ZČU. Skripta se věnují komerční a marketingové komunikaci, reklamě, mediálnímu plánování, marketingu na internetu aj. skripta společenské vědy >5 Studijní materiál s ucelenými informacemi o problematice a významu pánevního dna. Na první anatomické kapitoly, včetně obrazové dokumentace, navazují.

Termín freemover nemá žádný formální status, ale běžně se používá pro označení studentské mobility mimo program Erasmus+.Oficiální název programu na podporu výjezdové mobility studentů na ZČU je INTER a je realizován v rámci Institucionálního plánu univerzity.. Schvalován je vždy na kalendářní rok - aktuálně probíhají výběrová řízení pro. Odbor Strategie zodpovídá za zpracování a aktualizaci Strategického záměru ZČU a sleduje naplňování jeho cílů. Mezi úkoly odboru Strategie patří i zpracování Institucionálního plánu ZČU, Výroční zprávy o činnosti ZČU a metodiky tvorby rozpočtu. V souvislosti s uvedenými strategickými dokumenty odbor provádí také analytickou činnost Kemp je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Dozvíte se, jak funguje 3D tisk, uvidíte v akci létat UAV, vyzkoušíte si mentální mapování a vytyčení spádu. V plánu je také orientační běh v areálu kampusu ZČU. Datum konání 23. a 24. 8. 2021. Program zajištěn od 9 do 15 h. Účast na letní škole a obědy zdarma

Národní akční plán České republiky pro energii zOdborníci ze Škodovky a ZČU budou učit středoškolákyJak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k

Už v novém akademickém roce 2021/2022 chce Fakulta pedagogická ZČU otevřít v Chebu studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ, v plánu má akreditaci dalších studijních programů v Karlovarském kraji. Hejtman Petr Kulhánek seznámil zástupce ZČU s probíhající transformací kraje, v rámci které aktuálně běží hodnocení. Studijní obor/zaměřen Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorstv velmi kvituji fakt, že podnikatelský plán není tvořen na základě (subjektivního) názoru studentky, ale vychází z provedeného výzkumu. Toto dává prezentovanému podnikatelskému plánu kredibilitu Západočeská univerzita (ZČU) společně s vedením Karlovarského kraje plánuje rozšířit nabídku vysokoškolského studia v regionu. Již v akademickém roce 2021/2022 chce ZČU v Chebu otevřít studium učitelství pro 1. stupeň základních škol. Do roku 2024 by se měly v regionu etablovat nové vysokoškolské obory pedagogického, zdravotnického i technického směru, uvedl v. Vydavatel: FZS ZČU Studijní materiál s ucelenými informacemi o problematice a významu pánevního dna. Na první anatomické kapitoly, včetně obrazové dokumentace, navazují části diagnostické a terapeutické z pohledu fyzioterapeutické a ošetřovatelské péče Studijní plány: Proděkani : Harmonogram akademického roku: Proděkani : Aktuální rozvrhové informace: Proděkani : Vyučované předměty: Proděkani : Důležité soubory: Proděkani : Mobility studentů Univerzitní knihovna ZČU : Studijní a vědecká knihovna - Plzeň.