Home

Mechanická práce prezentace

  1. Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m 2s-Práci koná pouze tečná složka síly. Práce 1 y x 2 Mechanická práce : Prezentace aplikace PowerPoint Author: čížek Created Date: 10/18/2018 11:02:17 PM.
  2. Mechanická práce Author: Ciglerovi Last modified by: lida Created Date: 9/3/2005 6:16:36 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Arial Výchozí návrh Mechanická práce Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Mechanická práce Snímek 6 Snímek 7 Snímek
  3. Název materiálu: Mechanická práce a energie Anotace: Prezentace slouží ke znázornění a objasnění působení síly při mechanické práci, Očekávaný výstup: Dokáže znázornit všechny tři možnosti působení síly na těleso, definuje mechanickou Klíčová slova: Mechanická práce, mechanická energie, působení síly..
  4. využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: mechanická práce, výkon, polohová energie, pohybová energie, fyzika. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Kombinované.
  5. Mechanická práce. prezentace. VY_32_INOVACE_3051_Mechanická práce.pdf (850,75 kB
  6. Žáci si interaktivní formou procvičí znalosti z témat: mechanická práce, výkon a polohová energie. Na každý příklad mají možnost výběru ze čtyř odpovědí, ale jen jedna z nich je správná. Ta se zabarví zeleně. Lze použít jak na individuální, tak týmovou práci

Mechanická práca W - konaná silou F, ktorá nepôsobí v smere pohybu telesa. Veľkosť práce je daná súčinom veľkosti pôsobiacej sily F, dráhy s a cosínusu uhla a medzi smerom pô- sobiacej sily a smerom posunutia. Mechanická práca W - konaná silou F, ktorá nepôsobí v smere pohybu telesa Anotace: Prezentace přehledu pojmů, fyzikálních veličin a vzorců učiva mechanická práce a mechanická energie v rozsahu výuky fyziky na gymnáziu. Textový dokument obsahující sadu příkladů včetně obecného řešení a číselných výsledků. Klíčová slova. mechanická práce, kinetická energie, potenciální energie. Studentovo minimum - GNB - Mechanická práce a energie 4 Mechanická energie Celková mechanická energie tělesa je dána součtem jeho kinetické a potenciální energie a v rámci soustavy HB je tato energie konstantní. Př. Letadlo letící ve výšce h nad zemí rychlostí v má vzhledem k povrchu Země celkovou mechanickou energi

Mechanická práce je děj, kdy síla působící na fyzikální těleso posouvá tímto tělesem nebo jeho částí po určité dráze.Zároveň je mechanická práce fyzikální veličina, která vyjadřuje (kvantifikuje) množství práce.V nejjednodušším případě posuvného přímočarého pohybu je rovna součinu složky celkové působící síly ve směru pohybu a dráhy, kterou. Mechanická práce Fyzika 8. ročník mechanická práce, úlohy na mechanickou práci Mgr. Beatrice Stařičná Anotace: Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, slouží k procvičenívýpočtu mechanické práce, práce s textem a vyhledávání informací v odborném textu, upevnění základních znalost Klíové slovo: Mechanická práce Anotace: Prezentace je urena pro žáky 1. a 2. roníku uýebních oborů, slouží kprocviýování probrané látky a k opakování před písemným a ústním zkoušením. Žáci si ověří své znalosti z výukového tématu mechanická práce

Otázka: Mechanická práce, výkon a energie Předmět: Fyzika Přidal(a): bubu . Kdy se koná práce = pokud je směr síly a směr pohybu shodný, např. Táhnutí sáněk, zvedání tašky apod. Vzorec pro práci je W = Fs, jednotkou je J (joul) kdy se práce nekoná = pokud je směr síly a směr pohybu rozdílný, např. Vodorovné. Mechanická energie je fyzikální veliina, která souvisí s konáním mechanické práce. Mechanickou energii má každé těleso, kteří může za uritých podmínek konat mechanickou práci. Mechanická energie těles se zvyšuje tím, že se jim dodává práce, např. se zdvihají * * * * * * * * * * * * * * * * MECHANICKÁ PRÁCE MECHANICKÁ ENERGIE VÝKON 1.MECHANICKÁ PRÁCE W = F. s .cos a Mechanická práce W, kterou vykoná těleso při přemístění jiného tělesa, závisí na: velikosti síly F, která působí na těleso, na dráze s, o kterou se těleso přemístí, a také na úhlu a, který svírá síla se směrem posunutí Hlavní strana » MECHANIKA » MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE . MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE. 1.4.1 | Mechanická práce 1.4.2 | Kinetická.

Práce y x r 1 & r 2 & dW F d r Fdr cos D F t dr & & Práci koná pouze tečná složka síly. Mechanická práce : ³ 2 1 12 r r W F d r & & & & jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2 dr mvdv dt dv dW ma t dr m 2 1 2 12 2 2 1 W m v F y mg 1 Energie - prezentace . Energie je schopnost hmoty (látka nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století, z řeckého energeia (vůle, síla či Mechanická energie vyjadřuje schopnost tělesa konat mech, práci, tzn. působit silou na jiné. Mechanická práce. Mechanická práce je děj, kdy síla působící na fyzikální těleso posouvá tímto tělesem nebo jeho částí po určité dráze. Souvisí s energií a má stejnou základní jednotku: Joule. Pokud se těleso nepohybuje, práce se nekoná (není žádná dráha

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE SADA PŘÍKLADŮ

Mechanická práce W vykonaná silou F p ři p řemis ťování t ělesa je úm ěrná velikosti této síly F, dráze s, o kterou se t ěleso p řemístí a úhlu α, který svírá síla s trajektorií pohybu. Obr.1.4.-1 W = F s cos α 1.4.-1 Vztah 1.4.-1 pro výpo čet práce však m ůžeme použít pouze tehdy je-li síla F po celé dráze. Mechanická práce, výkon, účinnost Mechanická energie Teplo Přeměny skupenství Pístové spalovací motory Elektrické vlastnosti látek Elektrické obvody Elektrický odpor vodiče Zapojení spotřebičů v obvodě Meteorologie 9. ročník Elektromagnetické jevy Střídavý prou Mechanická práce. Konání mechanické práce je podmíněno silovým působením na těleso a pohybem tělesa. Mechanickou práci konáme, jestliže táhneme nebo tlačíme nějaký předmět po podlaze, zvedáme těleso do výšky. Stejně tak mechanikou práci konají např. motory motorových vozidel, jeřáby při zvedání břemene, Fyzika: Mechanická práce a mechanická energie - sbírka příklad 3/31 Tato prezentace, s bohatou obrazovou přílohou, shrnuje popis planety, historii, objevování planety a odpovídající obrázky. Venuše. Práce charakterizuje vlastnosti Venuše, včetně její dráhy a srovnává ji se Zemí

Kompetenční list č.3 - Mechanická práce a energie. Kompetenční list č.4 - Posuvný, otáčivý pohyb, skládání sil. Změna vnitřní energie konáním práce. prezentace. 3. Změna vnitřní energie tepelnou výměnou. prezentace. 4. Tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita. prezentace. 5. Kalorimetrická rovnic 1.3 Mechanická práce 7 / 31. Fyzika Aktualizováno Neděle, 11 Září 2011 17:35 1. Mechanická práce prezentace , pracovní list pro žáky 2. Mechanická energie prezentace , pracovní list pro žáky 3. Kinetická energie prezentace , pracovní list pro žáky 4. Potenciální energi Anotace: Prezentace slouží ke znázornění a objasnění působení síly při mechanické práci, Očekávaný výstup: Dokáže znázornit všechny tři možnosti působení síly na těleso, definuje mechanickou Klíčová slova: Mechanická práce, mechanická energie, působení síly Určeno k prezentaci nebo samostudiu. Mechanická práce. Práce - různé činnosti lidí a strojů. K tomu, aby člověk konal . práci. potřebuje . energii, kterou získává z potravin. K tomu, aby stroj konal . práci, potřebuje . energii, která se mu dodá v podobě el. proudu, různých paliv atd

Video: Mechanická práce, výkon, energie - Digitální učební

Mechanická práce Základní škola Sokolská Třebo

Práce elektromagnetického pole jako fyzikální veličina je definována stejně jako mechanická práce, lze však vhodněji vyjádřit pomocí veličin charakteristických pro elektromagnetické jevy. Práce elektrického pole Elektrické napětí nebo elementární náboj lze v různých speciálních případech vyjádřit různě změny skupenství - prezentace - výuka Mechanická práce a energie 1. Jakou mechanickou práci vykoná sila naší paže, jestliže nákupní tašku o hmotnosti 8 kg a) zvedneme do výše l m? [80 J] b) držíme ve výši l metr nad zemí? [O J] 2

Autor : Jiří Toman Jazyk : čeština Očekávaný výstup : žáci si zopakují formou testu učivo na téma MECHANICKÁ PRÁCE, VÝKON, POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE Speciální potřeby : kalkulátor Druh učebního materiálu : prezentace, pracovní list - test Cílová skupina : žák Stupeň a typ vzdělávání : základní. Mechanická práce př.: působení silou ruky na knihu na stole ve vodorovném směru → její posunutí → KONÁME PRÁCI MECHANICKÁ PRÁCE je fyzikální veličina charakterizující děj, při kterém se přemisťují tělesa vlivem působení síl Mechanická energie Mechanická energie je fyzikální veličina, která souvisí s konáním mechanické práce. Těleso ji může získat zvednutím do určité výšky nad povrch Země, pomocí pružné deformace nebo uvedením do pohybu. Mechanická energie je schopnost t ělesa konat práci Mechanická práce. prezentace. Celý článek > Vztlaková síla v plynu - prezentace. prezentace k učivu. Celý článek > Tepelné záření.

Mechanická práce, výkon, polohová energie - Digitální

Název: Mechanická práce ( 8. - 9. ročník) označení: VY_32_INOVACE_S2F4 autor: Mgr. Renáta Fiedlerová. Anotace:Test je určen na procvičování převodů jednotek práce, výpočty práce, síly a dráhy ze vzorce pro práci. formát: html/flash : Název: Energie polohová a pohybová (8. - 9. ročník News Cena prof. Vlčka pro studentku Ústavu mechaniky a materiál 2018-03-18 Best Poster Award na konferenci 24ICM&T pro doktorandku Ústavu mechaniky a materiálů 2016-10-05 Cena prof. Vlčka pro studenta Ústavu mechaniky a materiál 2016-10-03 Mezinárodní konference ExNum 2016 2016-09-2 příklady ke zkoušení F8 - výpočet práce - příklady ke zkoušení.pdf (408.68 kB) 19.10. - 23.10. 2020. F8 - Výpočet mechanické práce.pdf (226.8 kB) pracovní list - F8 - Mechanická práce.docx (13.79 kB) příklady na zkoušení - F8 - MECHANICKÁ PRÁCE - příklady na zkoušení.pdf (97.86 kB) výukové prezentace učitel využívá skupinové práce žáků (laboratorní práce, fyzikální prezentace) a tím rozvíjí u žáků schopnosti spolupráce a PRÁCE A ENERGIE mechanická práce stálé síly, výkon energie, kinetická energie posuvného pohybu, potenciální tíhová energie, potenciální energi Práce a energie jsou dvě spolu úzce svázané veličiny. Mechanická práce je definovaná jako skalární součin síly a vektoru posunutí a popisuje energii, která byla silou předána tělesu

prezentace Mechanická práce prezentace Výkon do školního sešitu opíšete i řešené příklady na konci prezentací V Moodle najdete pracovní list, který vypracujete také do školního sešitu Vypracovaná cvičení pracovního listu vyfoťte mobilním telefonem a fotografie stáhněte do svého počítače 1. Práce, výkon, energie . Prezentace 1.2 a 1.3. jsou převzaty od PeadDr. Jozefa Beňačky z Gymnázia Viliama Pauliny-Tótha v Martině. Za souhlas s jejich používáním patří autorovi dík. 1.1. Mechanická práce: Zavedení pojmu práce z hlediska fyziky, konání práce, vzorec, jednotky, výpočet. Kladky a práce na kladkách

DUMY.CZ Materiál Mechanika - mechanická práce a mechanická ..

Mechanická energie míčku klesá, mění se v energii vnitřní (tepelnou). Celková energie soustavy se ale nemění. Při všech dějích v izolované soustavě těles se mění jedna forma energie v jinou, nebo přechází energie z jednoho tělesa na druhé, celková energie soustavy se však nemění Mechanická energie tělesa (E) energie tělesa vyjadřuje jeho schopnost konat práci pokud těleso koná práci, jeho energie klesá pokud je na těleso práce vynakládána, jeho energie roste jednotka: joule - J dva základní druhy: pohybová energie polohová energie Pohybová energie tělesa (Ek) (kinetická energie) obsahuje ji. Elektrická práce, výkon, účinnost - Úlohy k procvičení 10.05.2019: Účinnost - Prezentace 10.05.2019: Výkon elektrického proudu - Pracovní lis MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. 1. Kmitání mechanického oscilátoru. Kmitavý pohyb - popis a zavedení. Kinematika kmitavého pohybu - základy na Encyklopedii fyziky a na Realisticky.cz (v pdf) Okamžitá výchylka kmitavého pohybu. odvození rovnice - pps (Encyklopedie fyziky) zápis do sešitu. Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu Prezentace z lekcí . 7 of 9 Průběžné testy Kinematika. 2 of 6 Dynamika. 3 of 6 Mechanická práce a energie. 4 of 6 FREE Gravitace. 5 of 6 Mechanika tuhého tělesa. 6 of 6 Řešené příklady + doplňky učiva. Mechanika kapalin a plynů.

prezentace 5. 7.2.2012 1.A Práce a energie - testvy_32_inovace_11-05 A.Pieczonková 20.1.2013 1. počítačová prezentace 6. 21.2.2012 1.A Gravitační zákonvy_32_inovace_11-06 A.Pieczonková 4.2.2013 1. počítačová prezentace 7. 28.2.2012 1.A Tíhová sílavy_32_inovace_11-07 A.Pieczonková 13.2.2013 1. počítačová prezentace Mechanická práce a energie. Práce obsahuje zadání a řešení úloh na opakování středoškolského učiva o mechanické práci a energii. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.... Typ školy: SŠ. Kategorie: Fyzik Veškerá analogová technologie se mění na digitální. Místo kazet s filmy je elektronický senzor a pohyblivá zrcátka už také pomalu mizí Přeměna energie Energie se nedá vyrobit ani zničit. Energie Jaké známe druhy energie? Mechanická Elektrická Chemická Jaderná Světelná Teplo Přeměna energie Ještě jednou. Jak se přeměňuje energie? 1. Jaderná energie ve Slunci 2. Světelná energie (koloběh vody) 3. Chemická energie 4. Mechanická energie - pohybová 5 Prezentace s názvem Mechanická práce a energie zajímavým způsobem a vhodnými grafickými prostředky představí žákům souvislosti mezi mechanickou prací a energiemi. Naučí chápat základní pojmy jako mechanická práce, polohová (potenciální), pohybová (kinetická) energi

Mechanická práce - Wikipedi

Energie LC Těleso musí mít energii, aby mohlo konat práci Uf, to byla práce To jsem si pochutnal !!!! Různé druhy energie Mechanická Elektrická Tepelná Chemická Jaderná Světelná Energie je fyzikální veličina má značku E a jednotku J (joule) Jestlipak víte, že krajíc chleba s máslem obsahuje asi 315 kJ energie S touto energií můžete 6 minut klusat, 10 minut jet na kole. Souhrnný název pro tyto energie je mechanická energie. Energie je schopnost hmoty konat mechanickou práci, vyjadřuje se tedy ve stejných jednotkách. Kinetická energie tělesa o hmotnosti m a rychlosti v je vlastně práce, kterou musíme vykonat, aby dané těleso zrychlilo na danou rychlost ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Digitální učebnice fyziky- J. Beňuška-hlavní stránka (zleva) - úvodní menu, výběr tématických celků, vpředna další celek (sloupec vpravo)Úvodní menu - informace o práci s programem o Úvodem o IKT ve vyučování o Proč výukové prezentace o Jaká má být výuková prezentace o Metodické pokyny k vyučovací hodině vedené spodporou.

Mechanická práce, výkon a energie + řešené příklady

Otázka: Vnitřní energie, práce a teplo, 1. Termodynamický zákon. Předmět: Fyzika Přidal(a): Michaela H Celková energie soustavy. Tvořena: kinetickou energií E k - jejího makroskopického pohybu celku (posun, otočení, kmit); potenciální energií E p - vyplývající ze vzájemného silového působení těles (v tíhovém nebo elektrostatickém poli jednoduché stroje (jednoramenná a dvojramenná páka, dvojramenná váha, pevná a volná kladka, kladkostroj, nakloněná rovina, mechanická práce, stabilita a překlopení) hydrostatika (spojené nádoby, tlak vzduchu, vztlak, Archimédův princip, hustoměr, hydrostatický tlak, kapilarita a vzlínavost) Nutné příslušenství

MECHANICKÁ ENERGIE. Zdvihneme-li do výšky kladivo, nebo z rovnovážné polohy vychýlíme kyvadlo hodin, nebo načerpáme-li vodu do výše položené nádrže, dáme jim schopnost pracovat ve fázi návratu do původní polohy. Fyzik to formuluje tak, že zdvižením v tíhovém poli Země získává každé těleso tzv. potenciální. 1 - Síla (FYZ - Dynamika) If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. To avoid this, cancel and sign in to YouTube on your computer prezentace na internetu pohodln ější židle přístup k aktuálním prezentacím všechno se mi líbilo, d ěkuju :) více hodin kurzu leh čí p řístup ke studijním materiál ům Mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa. (mgr. Zeman). ABB Brno , Tuřanka 1460/106a,Brno,62700 Brno 2 Mechanická práce je práce síly. Velikost vykonané práce závisí nejen na velikosti působící síly, ale je důležitý i směr, ve kterém na těleso působí. Působí-li síla na těleso ve směru trajektorie pohybu, jsou její účinky (a tím i vykonaná práce) maximální. Čím více se směr síly odchyluje od trajektorie, tím.

Mechanická Práce a Mechanická Energie :: Me

25. PRÁCE A ENERGIE Práce a energie v mechanice Mechanická práce - definice, vztah s úhlem, jednotka - kdy těleso koná (nekoná) práci - kdy je práce kladná a kdy záporná - pracovní diagram pro konstantní a pro proměnnou sílu Kinetická energie - definice, vztah, jednotka, její změna, - závislost (m, v, vztažná soustava) - jak ji těleso získá a ztratí. •je to skalární veličina a odpovídá práci vykonané za jednotku času: = [= ] •Mechanický výkon je mechanická práce vykonaná za jednotku času: = = ∙ =∙ =∙ •Stejnosměrný elektrický výkon se spočítá jako součin napětí a proudu: = ∙ 1

Polovodiče :: Fyzika Maršovsk

které menší silou působíme. Mechanická práce, kterou v obou případech vykonáme, zůstane stejná a to ještě při zanedbání odporových sil. Rozdělení jednoduchých strojů: 1) jednoduché stroje založené na rovnováze momentů sil: a) páka jednozvratná: dvojzvratná: Poznámka: Pro obě páky na obrázcích platí: F 1 a = F mechanická komprese nespokojenost v práci) Záleží na: Schopnost adaptace záleží také na vrozených dispozicích, výchov. Mechanická práce se koná, když se po podlaze tlačí bedna nebo táhne vozík, nebo když se zvedá nějaké těleso do výšky. Mechanická práce W , kterou vykoná těleso při přemístění jiného tělesa, závisí na velikosti síly F , která na těleso působí, na dráze s , o kterou se těleso přemístí a na úhlu a , který.

Mechanická práce :: ME

Dalším inovátorem Papinovy práce byl Angličan Thomas Newcomen, který roku 1712 společně s Thomasem Severem sestrojili funkční parní stroj (obr. 3), který měl ovšem velkou spotřebu přivedené energie. Podobně jako u Papinova stroje pára sloužila pouze k vytvoření podtlaku pod pístem a práci konal atmosférický tlak Parní turbína je tepelný lopatkový rotační motor, v němţ se mechanická práce získává expanzí páry postupně v několika stupních tvořených rozváděcími a oběţnými lopatkovými koly. Turbína se v elektrárnách nachází na společné hřídeli Metabolismus látek a energií Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metabolismus Organismus: živá soustava, která vykonává všechny základní životní funkce, je prostorově ohraničen vůči okolí, omezen v čase živé organismy jsou vysoce uspořádané struktury - otevřené systémy neustále přijímají nové. Fyzika - Síla a její vlastnosti. Zpracovaná sada je po obsahové stránce průřezem učiva o síle a jejích vlastnostech v rozsahu, který odpovídá očekávaným výstupům a učivu předmětu fyzika rozpracovaných ve školním vzdělávacím programu pro 7. ročník. Z metodického hlediska zpracované digitální učební materiály. Při tělesné a duševní aktivitě se metabolismus zvyšuje Celková přeměna: U lehce pracujících cca 12 000 kJ U těžce pracujících 20 000 kJ i více B-15 Organismy přeměňují energii Energie = schopnost vykonávat práci Druhy energií: Kinetická → energie pohybu Potenciální → polohová energie (uskladňuje energii.

Roztoky - podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na

Fyzika - Předměty ZŠ+SŠ - Seminárky/Referáty - SEMINÁRKY

Mechanická práce. Jestliže těleso urazí působením konstantních síly o velikosti F F F dráhu s s s, přičemž síla svírá s trajektorií tělesa stálý úhel α \alpha α, vykoná síla mechanickou práci danou vztahem. W = F s cos ⁡ α W = Fs\cos\alpha W = F s cos α. Jednotaka [J] = [N.m] W W W - práce konaná silou; F F F. Mechanická práce; Slovník pojmů Referáty - formou prezentace Referáty z informatiky pro zlepšení známky, případné zadání učitelem. Ve formátu MS Office. Referáty v tomto formátu budou vytvořeny přes MS Office Power point a budou mít minimálně 15 slidů Energie je fyzikální veličina, která je charakterizována jako schopnost hmoty (látky, pole) konat práci. Mechanická energie soustavy je definovaná jako součet její potenciální energie a celkové kinetické energie všech jejich objektů. Jako symbol energie se používá písmeno E. Jednotkou kinetické energie (a každého jiného. •je to skalární veličina a odpovídá práci vykonané za jednotku času: = [= ] •Mechanický výkon je mechanická práce vykonaná za jednotku času: = ∆ ∆ = ∙∆ ∆ =∙ =∙ •Stejnosměrný elektrický výkon se spočítá jako součin napětí a proudu: = ∙ 1

Fyzika - vsp.c

Nejčastějšími argumenty studentů v brainstormingu byly: hmotnost, rychlost dopadu, kinetická energie, mechanická práce, tvrdost kroupy, tvrdost kapoty. Fáze hodiny - Vysvětlování - hybnost, impuls síly; V této části hodiny byla z aplikace Dropbox stažena výuková Power pointová prezentace na téma: Hybnost a impuls síly Mechanická práce je děj, kdy síla působící na fyzikální těleso posouvá tímto tělesem nebo jeho částí po určité dráze. Zároveň je mechanická práce fyzikální veličina, V nejjednodušším případě posuvného přímočarého pohybu

kinematika

Magnetismus :: Fyzika Maršovsk

Mechanická práce a energie. Mechanická práce. Výkon. Kinetická energie. Potenciální energie. Mechanická energie. Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso. Moment síly vzhledem k ose otáčení. Skládání sil působících na tuhé těleso. Rozkládání síly na dvě rovnoběžné složky. Těžiště tuhého tělesa. Rovnovážná. Opakování - práce, výkon, účinnost, energie: Teplo 1: Částice - opakování Teplo 2: Vnitřní energie Teplo 3: Teplo a teplota Teplo 4: Joulův pokus, měření tepla, měrná tepelná kapacita Teplo 5: Výpočet tepla - příklady Teplo-lab: Protokol pro laboratorní práci Teplo Bakalářská práce byla zpracována jako přehledová studie pojednávající o vývoji vstřikovacích zařízení paliva pro vznětové motory. První þást práce se věnuje palivovému ústrojí, která þtenáře vtáhne do všeobecné problematiky související právě s přípravou palivové směsi

DUM - učební materiály - GYZ

Obsahová náplň učiva v ročníku - tematické celky: Energie - vymezení pojmu, druhy. Mechanická práce. Výkon. Polohová energie, pohybová energie. Zákon zachování energie. Tepelná energie - tepelná výměna, změny skupenství. Vnitřní energie tělesa. Jaderná energie - jaderné elektrárny. Akustika - vymezení pojmu, rychlost zvuku, podmínky pro realizaci zvuku. Title: ENERGIE Last modified by: Ladislav Strnadel Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Times New Roman Arial Black Arial Wingdings Přetížená síť Microsoft Equation 3.0 Snímek aplikace Microsoft PowerPoint ENERGIE Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint PRÁCE ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE Energie mechanická ENERGIE TEPELNÁ. Laboratory exercises (Physics I and II) Introduction ; Set of results and evaluation of the measurement (example!) Laboratory exercises (Physics I): prepare for both experiments (1.11.2019, room G428 Klasifikace vztahů Řešení pracovního listu - Kinetická energie rotujícího tělesa Stránka 3 z 4 Řešení: Co vztah říká: Mechanická práce se rovná kinetické energii tělesa, které koná posuvný i otáčivý pohyb Význam veličin: W - mechanická práce m - hmotnost tělesa v - rychlost, kterou se těleso pohybuje posuvným pohybe 16.1.2017 Mechanická práce 19.1.2017 Kinetická energie 19.1.2017 Zápisky z hodiny 1.G 20.1.2017 Potenciální energie 23.1.2017 Zákon zachování energie 25.1.2017 Zákon zachování energie 26.1.2017 Výkon, příkon a účinnost 30.1.2017 Samostatná práce - suplování (1G) Změna termínu píseme

Epoxidové stěrky na podlahy do hal, skladů a garáží - JPohybová energie příklady, pohybováenergie autorem

Prezentace bude vytvořena v PowerPointu.V prezentaci se zaměřte na základní informace o daném tématu a ty vyčerpávajícím způsobem popište Nepřetržitá práce Přestávka v práci na jídlo a oddech je upravena v § 88 zákoníku práce. Mechanická práce, výkon a energie + řešené příklady . Příkon elektromotoru je 5. 4) prohlédni si prezentaci ( je na stránce níž v části prezentace a jmenuje se Kapalnění, sublimace a udělej do sešitu stručné výpisky. 5) koukni na videa na YT. kapalnění a sublimace. 6) internet nebo učebnice str. 58-59 - vypracuj krátký referát: Parní stroj. Výuka od 16. 3. - 22. 3. 1)učebnice str. 52 - 53, přečís Projděte si prezentaci Mechanická práce a energie a do sešitu si přepište snímek č. 10 z prezentace. Snímky č. 2,5 vypracujte do sešitu. Zkontrolujeme si je pak spolu na on-line hodině. Pozn.: Všichni si 100 % projděte prezentaci na Mechanickou práci a energii, na on-line hodině se Vá Tabulka Mechanická energie navazuje na učivo, zpracované v tabuli Práce, výkon. Zpracované téma se probírá v hodinách fyziky v 8. ročníku základní školy. Žákovi je učivo prezentováno formou přehledného textu, vzorců, ilustrovaných obrázků i fotografií Práce a energie - práce, výkon, watt, energie, joule, mechanická vztlaková síla, elektrická síla, magnetická síla, jaderná síla, mezimolekulární síla: Střídavý proud - vznik střídavého proudu, střídavý proud Dvojtaktní motor - prezentace formou animace názorně zobrazuje jednotlivé fáze bakalářské práce; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Mechanická odezva skleněnými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu. Mechanical response of glass fiber-reinforced polymer composite. Zobrazit/ otevřít