Home

Nástroje mladší doby kamenné

Doba kamenná (cca 3 miliony let př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l.) je jedno z období pravěku, při kterém lidé široce využívali kámen na výrobu nástrojů.. Na výrobu nástrojů se používalo mnoho druhů kamene. Například vytvarovaný pazourek a buližník se používaly jako nástroje na řezání a zbraně. Dřevo, kosti, exoskelet a parohy se také hojně používaly Mladší doba kamenná. Zdroj obživy v mladší době kamenné. Pálené hliněné nádoby. Materiál používaný k výrobě oděvů. Jeden z důvodů změny způsobu života lidí. Rostliny používané k výrobě tkanin. Nástroj používaný k mletí obilí. První ochočená zvířata. Materiál využívaný ke stavbě domů V různých musejních i soukromých sbírkách jsem se setkal s několika broušenými kamennými artefakty, které byly nalezeny na katastru obce. Jelikož jde o málo sledovanou část hmotné kultury obyvatel mladší a pozdní doby kamenné (asi 5000-2000 let př. n. l.), rozhodl jsem se některé z nich na tomto místě popsat Výroba nástrojů mladší doby kamenné. Termín: 11. února 2017. Místo: Dům přírody Moravského krasu. Přednáška Petra Rajnocha s praktickými ukázkami. Podívejte se na fotoreportáž, co vše jsme se o pravěkých nástrojích starší doby kamenné dozvěděli od Petra Rajnocha 21. ledna. Zpět Nahoru Tisk Pojem doba kamenná zavedli archeologové pro odlišení období, které kamenné nástroje přežily do současnosti mnohem lépe, než nástroje vyrobené z jiných (měkčích) materiálů, které se začaly používat až později. Další dílčí dělení na starší, střední, mladší a pozdní je také pouze orientační.

Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Samotný výraz neolit pochází z řeckého neos = nový a lithos = kámen a odráží v názvu jeden z typických prvků tohoto období (viz níže) V období mladší doby kamenné(neolit, cca do 5. tisíciletí př.n.l.) tak dochází ke změně ve způsobu obživy a začíná se objevovat chov a primitivní zemědělství.Nebývale se rozvijí výroba keramiky (kultura s lineární, později vypíchanou keramikou), která se pro archeologii stává základním hodnotícím a datovacím kritériem Během poslední doby ledové Homo sapiens sapiens (člověk dnešního typu) Plně rozvinuty lidská řeč Rozšíření: kromě Asie, Evropy a Afriky už také Austrálie a Ameriky Kamenné nástroje se zhotovovaly zejména z pazourku - ten se štípal na dlouhé čepele (z nich potom nože,dláta,rydla,škrabadla Doba: Neolit Čas: 5500 - 2200 př. n. l. Mladší doba kamenná - neolit je obdobím, v němž dominantní roli v obživě hraje namísto lovu již zemědělství Pravěk dělíme podle materiálu, ze kterého si lidé vyráběli nástroje a zbraně, a to na dobu: a) kamennou b) bronzovou c) železnou Dělení doby kamenné ‐ spoj: Starší. Život lidí mladší doby kamenné .Skonöila poslední doba ledová. — .Podnebí se zménilo, celkové se oteplilo. .Lidé postupné zaöali sami péstovat obiloviny i další rostliny a chovat domácí zvffata. Zernédélství se stalo místo lovu a sbéru — hlavním zdrojem obživy obyvatel

Mladší doba kamenná - neolit (5 až 3 tisíce let p.n.l.) V hlubokých lesích střední Evropy se rodí . zemědělství, které nazýváme . stěhovavé. Lidé napřed musí zemi zbavit porostu - pomocí ohně. Toto nazýváme . žďáření. Poté musí půdu motykami zrýt, zasít a plodiny chránit před zvěří. Úroda bývala slabá Starší doba kamenná: Bylo velmi chladno (doba ledová)., Lidé žili ve skupinách,tlupách., Putovali za zvěří., Muži lovili zvěř., Lovci mamutů., Mladší. Pravěk - neolitický dům. Období pravěku dělíme podle materiálu, ze kterého si člověk zhotovoval nástroje, na pravěkou dobu kamennou, bronzovou a železnou. Jednotlivé doby jsou dále děleny na starší, střední a mladší období, případně ještě období pozdní PRAVĚKE KULTURY (NEOLIT - MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ (7000 - 3500př. n. l. / 4500 - 2000 př. n. l.), UMĚNÍ PALEOLITU (3 000 000 - cca 10 000 let př. n. l.) , základní charakteristika, PERIODIZACE, reflexe umění pravěkých a primitivníchkultur v současném umění Mladší doba kamenná - neolit • 5 500 př. n. l. - 4 000 př. n. l. střední Evropa • Člověk pěstuje plodiny a chová domácí zvířata - přechází k tzv. výrobnímu hospodářství = neolitická revoluce • Pěstování obilí vede k usedlému způsobu života, k budování příbytků / postavených z kamene, hlíny

Doba kamenná - Wikipedi

Člověk v této době již používal drobné kombinované nářadí (využití tzv. mikrolitů - drobných předmětů vyrobených štípáním kamene). Lovil též ryby za pomocí harpun a udic vyrobených z kostí a parohu (stále ještě přisvojovací hospodářství). Neolit (mladší Doba kamenná) (6. tis. - 3,5 tis. let před Kristem Mladší doba kamenná 2 (neolit) Keramické nádoby lidé začali z keramické hlíny vyrábět nádoby první nádoby nebyly kvalitní a prosakovaly, hrnčíři se je museli naučit vypalovat při vysoké teplotě nádoby jsou nepravidelné, vyráběly se dvěma způsoby (páskování, vytahování) Oděvy první oděvy si lidé zhotovovali z kůže chránili si paže, nohy a trup, nosili. Mezolit, Střední doba kamenná. Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - luk a šíp, vrš, loďka . Kmeny a skupiny. Neolit, Mladší doba kamenná. Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - dláto, motyka, pluh, jařmo, srp, ječmen, tkalcovský stav, keramika (hrnčířství) a zbraně. b) mladší doba kamenná - doba prvních zemědělců - lidé v tomto období začali záměrně pěstovat obilí - nástroje ze dřeva a kamene - některá volně žijící zvířata si lidé ochočili -stala se z nich domácí zvířata - keramika -první nádoby z hlíny 1) DOBA KAMENN

Během mladší doby kamenné dochází ke stěhování národů a na naše území tak přicházejí Slované. Archeologové našli pozůstatky osídlení z této etapy pravěku např. v obci Bylany u Kutné Hory nebo na břehu řeky Ohře a Moravy Toto a další podobná videa můžete najít na blogu: https://uciteldodomu4.blogspot.com Doba kamenná - první zmínka o nábytku. Různé tvary a typy nábytků, na kterých dnes sedíme, ležíme a které nás obklopují, se příliš neliší od původního vybavení využívaného našimi prapředky. Jejich účel a podstata se téměř nezměnily, a proto mnohdy mají velmi podobný vzhled jako soudobý nábytek Doba železná . Doba kamenná. rozdělení: starší (paleolit), střední (mezolit), mladší (neolit), pozdní (eneolit) Starší doba kamenná (paleolit): proběhl celý vývoj člověka . lidé osídlili celou zeměkouli. doby ledové (pevninský ledovec dosahoval až k našim pohraničním horám, velmi chladné počasí Mladší doba kamenná. Též neolit.Období od 5500 do 4300 let př.n.l. Pro neolit jsou typické počátky zemědělství - pěstování plodin a chov zvířectva. V oblasti tzv. úrodného půlměsíce (Turecko, Írák a okolí) se tohle naučili už 8000 let př.n.l., v Evropě až o 3000 let později.Zemědělství se stalo hlavním zdrojem obživy

Mladší doba kamenná - skolakov

 1. MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ NEOLIT POČÁTKY ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstovali P_ _ _ _ _ _. Pekli CH _ _ _ _. Vymysleli TKALCOVSKÝ S _ _ _. DĚLBA PRÁCE
 2. V Německu a Skandinávii se používá označení pozdní mladší doba kamenná neboli pozdní neolit Chalkolit: doba měděná. odvozeno z řečtiny: chalkos = měď. Eneolit: pozdní doba kamenná . Následující období pravěkých dějin má 2 hlavní názvy, protože. se začíná používat mě
 3. MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ -DOBA ZEMĚDĚLCŮ •Lidé začali kácet a vypalovat pralesy a získávali tak půdu k pěstování obilí. •Hlavním zdrojem obživy se stalo zemědělství. •Nástroje pro práci zhotovovali ze dřeva, z kamene nebo kostí
 4. I. DOBA KAMENNÁ. Straší (paleolit) - 3,5 milionů let - 8000 let př. n. l. Dokáže vyrábět jednoduché kamenné nástroje, popř. kostěnné nástroje; Palec v opozici ostatním prstům (je oddělen) Mladší doba bronzová.
 5. Správné odpovědi budou zveřejněny na konci posledního příběhu z mladší doby kamenné, tedy 17.4.2020 Nástroje, které si vyrábíme a využíváme je při práci se dřevem, jsou vyrobeny z tvrdého kamene, který se těží docela daleko od naší osady
 6. Vystaveny jsou štípané kamenné nástroje ze starší a střední doby kamenné a broušené nástroje prvních zemědělců z mladší a pozdní doby kamenné. Doba bronzová je zastoupena výrobky z bronzu a keramikou ze sídlišť, hradišť a pohřebišť. Podobně je tomu s nálezy ze starší doby železné - halštatské kultury.

Některé kamenné nástroje z mladší a pozdní doby kamenné

Mladší doba kamenná, neolit (na Blízkém východě 9000 př. n. l., Dále nejspíše nástroje na vaření či na lov (bourání masa atd.) nebo suroviny na nástroje a jistě také technologie výroby nástrojů. Dle individuálního chápání hodnoty produktu, někteří měli některých věcí hodně a jiných málo, často dle. Zemědělci v mladší době kamenné. Materiál byl vytvořen v rámci projektu Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC reg. č. CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3311 Autor: Paed. Dr. Dana Studničková ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/

(lidé mladší doby kamenné) Doba bronzová dostala svůj název podle slitiny kovů - bronzu - , ze které lidé vyráběli zbraně, nástroje i šperky. Kovem, který se osvědčil lépe než bronz a dal tak název třetímu období pravěku, byla měď Mladší doba kamenná wikipedie. Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Samotný výraz neolit pochází z řeckého neos = nový a lithos = kámen a odráží v názvu jeden z typických prvků tohoto období (viz. Mladší doba kamenná 1 (neolit) Zemědělství zemědělství vzniklo na třech místech současně a) v oblasti tzv. úrodného půlměsíce (Mezopotámie) - obilí, luštěniny b) v Číně - rýže, batáty c) ve Střední a Jižní Americe - kukuřice, brambory do Evropy se zemědělství dostalo z oblasti úrodného půlměsíce První zemědělské nástroje motyka, rycí hůl. Termín doba kamenná byl používán archeology pro určení dlouhého předmetalurgického období, které kamenné nástroje přežily mnohem lépe než nástroje vyrobené z jiných (měkčích) materiálů. Je to první období v třídobé periodizaci. Dělení doby kamenné na starší a mladší poprvé navrhl Jens Jacob Worsaae v. DÍLENSKÉ SÍDLIŠTĚ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ, KULTURY VYPÍCHANÉ KERAMIKY, K.Ú. PŘÍŠOVICE, (LIBERECKÝ KRAJ) Petr Brestovanský (předběžná zpráva; stav k 7.4.2008) Archeologické nálezy z neolitu na katastru Příšovic vminulosti První neolitické nálezy učiněné do roku 1940 shrnul ve své knize Dějinné počátky Českéh

Výroba nástrojů mladší doby kamenn

 1. Původ mladší doby kamenné v Egyptě je nutno hledat na územní dnešní Sýrie a Iráku, odkud se do Egypta dostaly ovce, kozy, len a pšenice, nicméně v egyptské Západní poušti byly nalezeny stopy po pěstování ječmene z období 6 000 let př.n.l. Je tedy možné, že egyptská mladší doba kamenná má dvojí původ
 2. Neolit, Mladší doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - dláto , motyka , pluh , jařmo , srp , tkalcovský stav , keramika ( hrnčířství ) a zbraně Neolitická revoluce - přechod k usedlému zemědělství , obdělávání půdy a domestikace zvířa
 3. • Doba kamenná (3 500 000 př. n. l - Mladší doba kamenná - neolit (na Blízkém východě 9000 př.n.l., paleolitické kamenné nástroje a četné zvířecí kosti převážně jeskynních medvědů. Archeologické naleziště, nejstarší zaznamenaný pobyt člověka na našem území.
 4. Neolit, neboli také mladší doba kamenná, je pravěké období, ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy lidí zemědělství. Člověk se vymaňuje ze své závislosti na přírodních zdrojích, namísto sběru a lovu začíná pěstovat kulturní rostliny a chovat hospodářská zvířata
 5. V Evropě mladší doby kamenné se musela vyvinout relativně stabilní situace, která umožnila vznik rozsáhlé distribuční sítě surovin. Jak ukazují výzkumy posledních let, některé typy hornin hrály v pravěké Evropě podobnou roli, jakou pro současnou společnost mají takzvané strategické suroviny
 6. Tato ručně dlabaná loď z mladší doby železné (400 až 50 př. n. l.) je zhotovena z asi 200 let starého dubu a mezi dalšími exempláři nalezenými na našem území patří k nejstarším. Část expozice, vytvořená ze sbírky lapidária, prezentuje kamenné sochy, reliéfy či architektonické články od doby románské po baroko

Kamenné nástroje a zbraně, doba kamenn

V době mezi 1,5 mil. - 1 mil lety se rozšířil z Afriky do Asie a později do Evropy . Homo Sapiens- člověk rozumný; Dokázali zhotovit dokonalejší kamenné nástroje (škrabadla, drasadla, rydla) Používaly nástroje k lovu, porcování masa, čištění kůží, opracování dřeva parohů a kostí; Řadíme k němu Neandrtálc Nejstarší známky po osídlení kraje kolem Bílého Újezda náležejí podle úsudku znalců do tak zvané mladší doby kamenné, která je určována na dobu kolem r. 3000 před Kristem. Po nich zůstaly v našem kraji občasně se vyskytující kamenné sekery či mlaty a pod. podobné nálezy byly učiněny na př. u Lipovky jsou valounové nástroje ze starší doby kamenné (paleolit) z naleziště v Praze-Suchdole, jejichž stáří se odhaduje na 1,2-1,3 milionu let. Další nálezy pocházejí z mladší doby kamenné (neolit), pro níž je příznačné ohrazení sídelních areálů mělkými příkopy a využívání výšinných a jiných výrazných polo Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách. Kniha shrnuje údaje o více než 900 pravěkých a raně středověkých depotech nalezených v Čechách, počínaje hromadnými nálezy kamenných nástrojů z mladší doby kamenné a konče denárovými poklady první poloviny 11. století

PPT - ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU PowerPoint Presentation, free

A tam byli mužové a ženy mladší doby kamenné stimulováni k rozvoji a použití nových zemědělských technik, technik chovu zvířat, zavlažování a výrobních technik; a tam byla jejich podnikavost odměněna rostoucí produktivitou, která podporovala růst populace a podnítila řadu sociálně-politických změn, které. Mezolit (střední doba kamenná) představuje výroba nástrojů, zdomácnění zvířat, rozvoj zemědělství (sběr zrn, rostlin). Neolit (mladší doba kamenná) je limitní rozvojem zemědělství v rámci rodů, kde dochází ke změně od matriarchátu zřízení k patriarchálnímu. Vytváří se typ mono A osídlení z mladší doby kamenné bylo movitými nálezy a dalším výzkumem objeveno v prostoru kolem Javorky zčásti již na katastru obce Sobčice. ENEOLIT (pozdní doba kamenná, 2. polovina 5. - závěr 3. tisíciletí př.n.l.). Pozdní doba kamenná je na rozdíl od neolitu obdobím v severovýchodních Čechách jen málo známým - o této době se dozvídáme na základě různých předmětů z této doby - období pravěku dělíme podle _____, ze kterého si člověk zhotovoval svoje nástroje: 1) doba _____ (starší a mladší doba kamenná) 2) doba bronzová 3) doba _____ 1) DOBA KAMENN 1) starší doba kamenná (paleolit) 1.1 nejstarší paleolit (2,5 mil let - 600 000 př. n. l.) 1.2 starý paleolit (600 000 - 250 000 př. n. l.) 1.3 střední paleolit (250 000 - 40 000 př. n. l.) 1.4 mladší paleolit (40 000 - 10 000 př. n. l.) - doba lovců mamutů; 9 000 let už na předním východě je neolit; od této doby člověk.

Pravěké zbraně a nástroje - pravěk je tradiční označení

Neolit - Wikipedi

Dílny na zpracování kamene v Archeoparku pravěku Všestary Ve východních Čechách se více než jinde koncentrují depoty a tzv. dílny dokládající zpracování kamenných broušených nástrojů mladší doby kamenné řezáním, vrtáním, broušením (neolit = nový kámen) Mladší doba kamenná - asi před 10 tisíci lety - oteplení - začíná řemeslná výroba (hrnčířství, tkalcovství, výroba nástrojů V expozici jsou kromě štípaných kamenných nástrojů vystaveny i kosti zvířat, která žila na počátku čtvrtohor (mamut, nosorožec, sob, jeskynní medvěd). Archeologické prameny z mladší a pozdní doby kamenné (neolitu a eneolitu) jsou již mnohem početnější

Pravěk - Doba kamenn

V mladší době kamenné přibyly zejména keramické nádoby a ještě později se lidé naučili zpracovávat první kovy. Měď v pozdní době kamenné, bronz v době bronzové. Úplné počátky lidských dějin můžeme podle posledních poznatků datovat do doby před 3-4 miliony let Neolit -> Mladší doba kamenná Nástroje z přírody -dláto,motyka,pluh,jařmo,srp,ječmen,tkalcovský stav,keramika(hrnčířství) a zbraně Neolitická revoluce - přechod k zemědělství Střední doba kamenná = mezolit - datováno 250 000 - 40 000 let př.n.l. Homo sapiens = člověk myslící Nástroje se postupně zdokonalovaly - nože, vrtáky, rydla, klíny První předpoklady uměleckého zobrazování - otisky nohou, načrtnuté značky prstem, napodobení medvědího drápání Pravěké umění - mladší doba.

Jak lidé žili, se dozvídáme pouze na základě předmětů z této doby, které nalézají vědci (archeologové) při své práci. Pravěk dělíme na období dle toho, z jakého materiálu člověk zhotovoval své nástroje. DOBA KAMENNÁ - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ - MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ. 2) DOBA BRONZOVÁ. 3) DOBA ŽELEZNÁ. PĚSTNÍ KLÍ V období mladší doby kamenné (neolit, cca do 5. tisíciletí př.n.l.) tak dochází ke změně ve způsobu obživy a začíná se objevovat chov a primitivní zemědělství. Nebývale se rozvijí výroba keramiky (kultura s lineární, později vypíchanou keramikou), která se pro archeologii stává základním hodnotícím a datovacím. Doba kamenná se dělí na 4 úseky, jsou to paleolit, mezolit, neolit a eneolit. Starší doba kamenná se nazývá paleolit. Střední doba kamenná se nazývá mezolit. Mladší doba kamenná se nazývá neolit. Pozdní doba kamenná se nazývá eneolit. Pěstní klíny byly nástroje zhotovené z kamene a sloužily k sekání, řezání i. Neolit, Mladší doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - dláto, motyka, pluh, jařmo, srp, ječmen, tkalcovský stav, keramika (hrnčířství) a zbraně Neolitická revoluce - přechod k zemědělství. Sběr, lov, rybaření Statek, hospodářství Kmeny, v některých společnostech se ke konci období objevují.

Při vykopávkách v Dobřanech na Plzeňsku objevili archeologové sídliště zemědělců z mladší doby kamenné. Pozůstatky neolitických obydlí a úlomky keramiky či části nástrojů pocházejí z 5. či 6. tisíciletí před naším letopočtem. Lidé tehdy žili v domech z kmenů, proutí a jílu a uměli vyrobit látku Ve východních Čechách se více než jinde koncentrují depoty a tzv. dílny dokládající zpracování kamenných broušených nástrojů mladší doby kamenné řezáním, vrtáním, broušením (neolit = nový kámen) Na doklady osídlení z mladší doby kamenné, tedy doby před sedmi tisíci lety, ale i pozůstatky života Keltů narazili během výzkumu v areálu přerovské nemocnice archeologové. Bádání v této lokalitě probíhalo už od podzimu v místech, kde má vzniknout nové parkoviště. Archeology četnost nálezů i jejich rozmanitost překvapila

18) jaký nástroj se používal mladší době kamenné ke sklizni obilí? srp 19) Uveďte název díla G. I. Caesara (český či latinský), které má zásadní význam pro studium doby laténské: Zápisky o válce galské 20) Co vám říká pojem Ötzi? přírodní mumie člověka, který žil v období mezi roky 3400 až 3100 př. n. l Ve stopách předků - výstavy, tipy na výlety. Domů; Keltoi. O Keltoi; Ke stažení; Hledáme spolupracovníky; Pro sponzory a dárc

Jejich poznatky získané při experimentech v době pandemie koronaviru přibližuje od poloviny května, kdy archeopark po více než půl roce otevřel, výstava Příběh kamene v neolitu a eneolitu. Výstava představuje rozsáhlý experiment výroby kamenných nástrojů v mladší a pozdní době kamenné Archeologické nálezy. Z historie: území, kde se Letonice nacházejí, bylo osídleno v dávné minulosti, o čemž svědčí nálezy ze starší doby kamenné - stanice s gravertienskými hroty (v Hájku), dále jednotlivé kamenné nástroje z mladší doby kamenné. Eneolit je zastoupen keramikou šňůrovou, čtyřmi mohylami (také v Hájku) a vyskytuje se tu i kultura zvoncovitých. mladší doby kamenné, že hlazené nástroje kamenné, jež se u nás nalézají, v starších dobách přicházely k nám obchodem, právě jako později výrobky bronzové.3) Podobně zamítavé stanovisko, ač ne ') J. Wo Id řich v Pam. XI., str. 388, Beiträge III. str. 1 a nisi., Je Kapitola 4: Mladší a pozdní doba kamenná = NEOLIT a ENEOLIT - CHALKOLIT (7. - 4. tisíciletí př.n.l.) 1. NEOLIT. Dostáváme se do období výrobního hospodářství = člověk se vlastní produktivitou přičiňuje o uspokojení vlastních potřeb. Neolitická revoluce Mladší doba kamenná znamená zásadní proměnu ve způsobu života našich předků - místo lovu a sběru se stává hlavním zdrojem jejich obživy zemědělství, což se projevuje i v proměně kamenných nástrojů a především objevem keramiky. Vypěstované obilí bylo nutno v něčem uchovávat a v něčem je i vařit

Střední doba kamenná Mladší doba kamenná Pozdní doba kamenná Střední doba kamenná - mezolit Cca 8000 př.n.l - 5 500 př.n.l. Oteplování + zalesnění (bříza, borovice) Soupeření rodů o revíry k lovu - Lodě - monoxylony Rybolov - rybářské vrše Víra v nadpřirozené bytosti - déšť, světlo, tma. = šamani. Kromě nádob si mladší děti též vyrobily pravěké korále na krk. V mladší době kamenné se totiž lidé stále zdobili tím, co našli v přírodě (zuby zvířat, plody, kamínky, ulity apod.), navíc však začali nosit náramky a náhrdelníky z pálené hlíny Kultura doby kamenné a počátky zemedělství. Doba kamenná se dělí na čtyři části: · Paleolit neboli starší doba kamenná (3,5mil. - 8 000 př.n.l.) - je to nejdelší část lidských dějin, kdy potrava byla opatřována lovem zvířat a pátků, rybolovem a sběrem rostlin. V tomto období se střídaly doby ledové a meziledové

U Kelče nalezli sekeromlat nebývalé velikosti a váhyAnkara | Turecko | MAHALODoba železná zbraně – Moderní koupelnyPravěké ženy měly silnější paže než dnešní špičkové

Mladší doba kamenná - neolit (cca do 5 000 př. n. l.) Pozdní doba kamenná - eneolit (doba měděná - chalkolit, na Předním východě cca do 3500 př. n. l. ) Z globálního hlediska je časování tohoto údobí dějin velmi relativní, protože jednotlivé navzájem izolované kultury lidstva dosahovaly v pravěku určitých. Nástroje, zbraně a šperky. ? Pistole, luky a šípy. Co bylo hlavním zdrojem potravy pro člověka v mladší době kamenné? ? Zemědělství (pěstování rostlin a chov zvířat) ? Sběr rostlin a chov zvířat. Jaké bylo podnebí v mladší době kamenné? ? Přišla doba ledová. ?. Neolitická revoluce. mladší doba kamenná. střední Evropa - asi 5 300 - 4 300 př. n. l. 2000 - 750 doba bronzová 400 - 0 mladší doba kamenná - laténská 3500 - 2000 eneolit 750 - 400 starší doba železná - halštatská 5000 - 3500 neolit 8000 - 5000 mezolit 10000 - 8000 pozdní paleolit 40 000 - 10 000 mladší paleolit (doba. Periodizace podle materiálu ze kterého člověk vyráběl nástroje. doba kamenná 3 500 - 750 let př. K. paleolit = starší doba kamenná od vzniku člověka do 10 tis. př.K. mezolit = střední doba kamenná 10. tis.- 7.tis. př. K. neolit = mladší doba kamenná 7. tis.- 5 200 let př. K